„Teisės aktų žinios”, 2024 m. vasario 5 – 11 d., Nr. 6

Apskaita

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba (AVNT) skelbia Finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos 2024 m. gaires

Gairėse nustatyta, kad AVNT 2024 metais atliks Juridinių asmenų registre viešai skelbiamų mažų įmonių 2023 m. finansinių ataskaitų kokybės stebėseną.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos informacija, 2024 02 06.


Darbas

Pakeistas Darbo užmokesčio nustatymo valstybinių mokslinių tyrimų institutų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, direktoriams tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ISAK-1089 „Dėl Darbo užmokesčio nustatymo valstybinių mokslinių tyrimų institutų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, direktoriams tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 02 07.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2007 06 04 įsakymas Nr. ISAK-1089 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 02 06, Identifikacinis kodas 2024-02139.


Nacionalinės teismų administracijos direktorius patvirtino Darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, o taip pat pripažino netekusiu galios Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 6P-89-(2.1) „Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais

Dokumentas įsigalioja 2024 02 07.

Dokumentą skaitykite čia.


Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras patvirtino Priemokų už pavadavimą skyrimo profesinės karo tarnybos kariams tvarkos aprašą

Priemokų už pavadavimą skyrimo profesinės karo tarnybos kariams tvarkos aprašas reglamentuoja priemokų už profesinės karo tarnybos kariams Karo tarnybos statuto, patvirtinto Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2008 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. V-163 „Dėl Karo tarnybos statuto patvirtinimo“, 471 punkte nustatyta tvarka paskirtą pavadavimą skyrimo sąlygas ir tvarką.

Kariams priemokos už pavadavimą skiriamos ir mokamos neviršijant krašto apsaugos sistemos institucijai ar jos padaliniui skirtų valstybės biudžeto asignavimų darbo užmokesčiui.

Dokumentą skaitykite čia.


Aplinkos ministras patvirtino Vienkartinių pašalpų neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams, patyrusiems kūno sužalojimą, ar žuvus atliekant neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijas išmokėjimo atvejų ir tvarkos aprašą

Dokumentą skaitykite čia.


Valstybinė darbo inspekcija informuoja apie darbo laiko režimus: suminė darbo laiko apskaita, lankstus darbo grafikas ir individualus darbo laiko režimas

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2024 02 08.


Labdara ir parama

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimas Nr. 812 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo“ (pakeista nutarimo preambulė, pripažintas netekusiu galios 11 punktas ir pakeistas 2.6 papunktis):

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 7 straipsnio 4 ir 5 dalimis bei 11 straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 7 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

...

11. Įgalioti Lietuvos Respublikos finansų ministeriją nustatyti atvejus, kada fiziniai asmenys gali būti Labdaros ir paramos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyto paramos dalyko gavėjais, ir paramos teikimo šiems gavėjams tvarką.

...

2. Įgalioti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija):

...

2.6. suderinus su Lietuvos statistikos departamentu Valstybės duomenų agentūra, patvirtinti Labdaros ir paramos įstatymo 11 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytose ataskaitose pateiktos informacijos pateikimo Lietuvos statistikos departamentui Valstybės duomenų agentūrai tvarką ir terminus.

...”.

Pakeitimai įsigalioja 2024 02 09.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimas Nr. 812 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo“ su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 02 08, Identifikacinis kodas 2024-02389.


Miškas, miškininkystė, mediena

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr. 972 „Dėl Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Pakeistas nurodytu nutarimu patvirtintas Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašas)

Pakeitimai įsigalioja 2024 02 09.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 11 30 nutarimas Nr. 972 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 02 08, Identifikacinis kodas 2024-02353.


Mokesčių administravimas

VMI primena, kadi iki vasario 15 dienos mokesčius išskaičiuojantys asmenys turi pateikti duomenis apie 2023 metais gyventojams išmokėtas A ir B klasės pajamoms priskiriamas išmokas

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 02 08.


Nekilnojamojo turto mokestis

VMI primena DĖL 2023 METAIS GAUTŲ NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS PAJAMŲ APMOKESTINIMO TVARKOS

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 02 06.


VMI primena Dėl nekilnojamojo turto pardavimo (ar kitokio perleidimo) pajamų, gautų 2023 metais, apskaičiavimo, deklaravimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 02 08.


Pelno mokestis

Pakeistas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 461 straipsnio 2 ir 4 dalių komentaras:

46-1 STRAIPSNIS. Apmokestinamojo pelno sumažinimas dėl vykdomo investicinio projekto

2. Apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas iki 100 procentų. Jei šio straipsnio 1 dalyje nurodytų išlaidų suma yra didesnė negu už mokestinį laikotarpį apskaičiuota apmokestinamojo pelno suma, šią sumą viršijančios išlaidos gali būti perkeliamos už vėlesnius keturis vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius apskaičiuotoms apmokestinamojo pelno sumoms sumažinti, atitinkamai mažinant perkeliamą tokių išlaidų sumą. Už kiekvieną mokestinį laikotarpį apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas iki 100 procentų.

...

4. Šiame straipsnyje nustatyta tvarka apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas tik per 2009 – 2028 metų mokestinius laikotarpius patirtomis išlaidomis.

…”.

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI prie FM 2024 02 01 raštas Nr. (32.42-31-1-Mr) R-409.


Viešieji pirkimai

Pakeistas Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausančių perkančiųjų organizacijų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2003 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 4-72 „Dėl Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausančių perkančiųjų organizacijų sąrašo patvirtinimo“

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 02 07.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2003 02 21 įsakymas Nr. 4-72 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 02 06, Identifikacinis kodas 2024-02137.


Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius patvirtino Prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tipines sąlygas:

1. Prekių pirkimo–pardavimo sutarties bendrąsias sąlygas;

2. Prekių pirkimo–pardavimo sutarties specialiąsias sąlygas.

Dokumentą skaitykite čia.


Viešųjų pirkimų tarnyba praneša, kad sudaromos geresnės konkurencinės sąlygos tiekėjams dalyvauti statybos darbų žaliuosiuose pirkimuose

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2024 02 05.


SoDra

Pakeistas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įstaigų prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir kitų asmenų apdovanojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-121 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įstaigų prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir kitų asmenų apdovanojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jis išdėstytas nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2024 02 08.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 02 14 įsakymas Nr. A1-121 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 02 07, Identifikacinis kodas 2024-02259.


Kiti

Patvirtintas Aukštesniųjų vadovų rezervo sudarymo ir administravimo tvarkos aprašas

Viešojo valdymo agentūros informacija, 2024 02 06.


Registrų centras primena, kad nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojams, kurie norėtų patikslinti nekilnojamojo turto mokestines vertes, liko mažiau nei du mėnesiai pateikti prašymus

Registrų centro informacija, 2024 02 06.


Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba teikia atmintinę, KĄ SVARBU ŽINOTI IR Į KĄ ATKREIPTI DĖMESĮ RENKANTIS SAULĖS ELEKTRINĘ

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacija, 2024 02 06.


Ryšių reguliavimo tarnyba pataria, į ką atkreipti dėmesį renkantis telefoną

Ryšių reguliavimo tarnybos Informacija, 2024 02 09.


Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras patvirtino 2023 metų susietosios pajamų paramos išmokų už mėsinį galviją, avį ir ožką dydžius

TAR, 2024 02 08, Identifikacinis kodas 2024-02342.