Teisės aktų žinios

2019 m. balandžio 15 – 22 d., Nr. 15

Apskaita

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba papildė atsakymą į klausimą apie atostoginių kaupinių pateikimą 2018 12 31 finansinėse ataskaitose

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos informacija, 2019 04 18 .


Darbas

Pakeistas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 4‑374 „Dėl Tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalies nuo metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Nurodytas įsakymas išdėstytas nauja redakcija;

2. Pakeistas Tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalies nuo metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašo 1 ir 2 punktai:

„1. Tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalies nuo metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašas nustato Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 3–5 punktuose, ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 3–5 punktuose ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 3–5 punktuose nurodytoms tikslinėms grupėms (toliau – tikslinės grupės) priklausančių darbuotojų dalies nuo minėtuose punktuose nurodytų tiekėjų metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus (toliau – tikslinių grupių darbuotojų dalis) apskaičiavimo tvarką

2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 3–5 punktuose, ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 3–5 punktuose ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 3–5 punktuose nurodyti tiekėjai (toliau – įmonė), siekdami apskaičiuoti tikslinių grupių dalį, sudaro tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų vardinį sąrašą. Šis sąrašas sudaromas remiantis priklausymo tikslinėms grupėms faktą patvirtinančiais dokumentais.“

 

Pakeitimai įsigalioja 2019 04 16.

Ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 06 28 įsakymas Nr. 4‑374 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 04 15, Identifikacinis kodas 2019-06142 .


Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ 17, 18, 21 ir 31 punktai, neteko galios 53 punktas

Pakeitimai įsigalioja 2019 04 20.

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 07 29 įsakymas Nr. V-334 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 04 19, Identifikacinis kodas 2019-06530 .


Pakeistas Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo į darbą Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos aprašo, patvirtinto Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 1B-643 „Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo į darbą Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13 punktas:

13. Esant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytiems pagrindams, pretendentų anketos duomenys ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pretendentų patikrinimo Aprašo 11 punkto nustatyta tvarka pateikiami Muitinės departamento Imuniteto tarnybai (toliau – Imuniteto tarnyba), kuri ne vėliau kaip per 5 darbo dienas patikrina Pretendento anketos 4, 6–8 punktuose nurodytą informaciją. Imuniteto tarnyba informaciją apie tikrinimo rezultatus raštu pateikia Muitinės departamento struktūriniam padaliniui, atsakingam už personalo administravimą.

13. Atlikus patikrinimą Aprašo 11 punkto nustatyta tvarka, esant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 6 straipsnyje nustatytiems pagrindams, pretendentų duomenys pateikiami Muitinės departamento Imuniteto tarnybai (toliau – Imuniteto tarnyba). Imuniteto tarnyba pretendentų tikrinimą atlieka Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.”

Pakeitimas įsigalioja 2019 04 20.

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2017 07 28 įsakymas Nr. 1B-643 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 04 19, Identifikacinis kodas 2019-06506 .


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeistas Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašas (7 priedas VAIRUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMO REIKALAVIMŲ IR TVARKOS APRAŠAS, tame tarpe, 5 lentelė VAIRUOTOJUI TAIKOMŲ APRIBOJIMŲ KODAI), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“:

Pakeitimai įsigalioja 2019 04 17.

Sveikatos apsaugos ministro 2000 05 31 įsakymas Nr. 301 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 04 16, Identifikacinis kodas 2019-06202 .


SoDra

Nuo 2019 05 01 pakeistos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 5 ir 6 dalys:

„6 straipsnis. Draudžiamieji ir apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu

5. Lietuvos Respublikos privalomosios pradinės karo tarnybos karių, taip pat privalomosios karo tarnybos karių, paskelbus mobilizaciją pašauktų į karinius mokymus įgyti pagrindinio karinio parengtumo, užsieniečių, pateikusių prašymą suteikti jiems prieglobstį Lietuvos Respublikoje, taip pat užsieniečių, kuriems suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, teismo ar teisėsaugos institucijų sulaikytų asmenų, esančių kardomojo kalinimo vietose, nuteistųjų laisvės atėmimu ir asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietų įstaigose, ir asmenų, padariusių visuomenei pavojingą veiką, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios medicininio pobūdžio priemonės, sveikatos priežiūra apmokama iš valstybės biudžeto lėšų Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

6. Privalomojo sveikatos draudimo fondas disponuoja valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis šio straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų privalomajam sveikatos draudimui, ir asmenų, nurodytų šio straipsnio 5 dalyje, sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti, išskyrus atvejus, kai šios paslaugos teikiamos teisingumo, krašto apsaugos ar vidaus reikalų ministrų valdymo srities sveikatos priežiūros įstaigose, taip pat lėšomis, skirtomis asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietų įstaigose, gydymui nuo pavojingų užkrečiamųjų ligų reikalingiems vaistams įsigyti.

Sveikatos draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 01 21, Identifikacinis kodas 2019-00893 .


Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnis papildytas 11 dalimi:

„4 straipsnis. Asmenų, turinčių darbo santykius arba santykius, savo esme atitinkančius darbo santykius, socialinis draudimas

11. Asmenys, kurie iki Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos buvo komandiruoti iš šios valstybės į Lietuvos Respubliką ir kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, buvo nustatyta Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės taikytina teisė, šio straipsnio 1 dalies taikymo tikslais išlaiko savo statusą iki nustatyto komandiravimo termino pabaigos.

…“

Šis papildymas įsigalioja Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dieną.

Valstybinio socialinio draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 04 18, Identifikacinis kodas 2019-06367 .


Socialinio draudimo pensijų įstatymo 10 straipsnis papildytas 11 dalimi:

„10 straipsnis. Laikotarpių įskaitymas į stažą

11. Stažas, įgytas Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje iki Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos, apskaičiuojamas Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentuose nustatyta tvarka.

Šis papildymas įsigalioja Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dieną.

Socialinio draudimo pensijų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 04 18, Identifikacinis kodas 2019-06366 .


Valstybės tarnyba

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 4 d. nutarimas Nr. 1575 „Dėl Pareigūnų ir valstybės tarnautojų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Pareigūnų ir valstybės tarnautojų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos aprašas irgi išdėstytas nauja redakcija.

Pakeitimai įsigalioja 2019 04 17.

LRV 2002 10 04 nutarimas Nr. 1575 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 04 16, Identifikacinis kodas 2019-06204 .


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba (Tarnyba) kviečia susipažinti su žaliaisiais viešaisiais pirkimais

Tarnybos puslapyje galima rasti Žaliojo viešojo pirkimo vadovą, kuriame bendrais bruožais aprašytos galimybės vykdyti žaliuosius viešuosius pirkimus, bei produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašus, o taip pat Aplinkos apsaugos kriterijus.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2019 04 18 .


Kita

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (Tarnyba) praneša, kad veiklą vykdantys kelionių pardavimo agentai iki 2019 m. spalio 1 d. turi elektroniniu būdu Tarnybai pateikti Turizmo įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus

Veiklą vykdantys kelionių pardavimo agentai Tarnybai turi pateikti – deklaraciją (teikia fizinis ir juridinis asmuo), metinę pelno (nuostolių) ataskaitą ir balansą (teikia tik juridinis asmuo). Jei juridinis asmuo įregistruotas naujai, teikiamas ūkinės veiklos pradžios balansas.

Valstybinės Vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacija, 2019 04 16 .


Aplinkos ministerija iki š. m. birželio 14 d. kviečia teikti paraiškas LIFE programos paramai – projektams, skirtiems aplinkos apsaugai ir klimato kaitos poveikiui švelninti bei prisitaikyti prie jo

Šiuos projektus gali vykdyti visi ES registruoti juridiniai asmenys: viešosios įstaigos, savivaldybės, tyrimų centrai ir universitetai, privačios įmonės, nevyriausybinės organizacijos. Bendrojo finansavimo lėšomis gali būti padengiama iki 25 proc. (išimtinais atvejais – iki 35 proc., o jeigu teikiamas integruotasis projektas – iki 40 proc.) visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Visais atvejais paramos gavėjai privalo prisidėti savo lėšomis.

Aplinkos ministerijos informacija, 2019 04 15 .


Viešųjų įstaigų dalininko teises bus galima įgyti paprasčiau

Vyriausybė pritarė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymui supaprastinti valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešųjų įstaigų dalininko teisių pardavimą viešojo aukciono būdu. Paprastesnis viešosios įstaigos dalininko teisių pardavimo procesas leis valstybei paprasčiau atsisakyti dalyvavimo komercines funkcijas vykdančiose viešosiose įstaigose.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija, 2019 04 17 .