Teisės aktų žinios

2019 m. liepos 15 – 21 d., Nr. 28

 Apskaita

VMI informuoja, kad nuo šių metų liepos 2 d. įsigaliojo pakeistos Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklės

Esminis pakeitimas – nebeprivaloma kiekvienos kasos aparato naudojimo dienos pradžioje ir pabaigoje žurnalą pildyti ranka (rašikliu).

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2019 07 15 .


Asmens duomenų apsauga

Patvirtintos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomų tyrimų ir (ar) patikrinimų atlikimo taisyklės

Tyrimas ir (ar) patikrinimas (toliau – Tikrinimas) atliekamas:

  • nagrinėjant asmens skundą;
  • nagrinėjant asmens duomenų saugumo pažeidimą;
  • teikiant išankstinę konsultaciją;
  • Inspekcijos iniciatyva;
  • teikiant savitarpio pagalbą pagal Reglamentą (ES) 2016/679 ar Teisėsaugos ADTAĮ, gavus kitos ES valstybės narės prašymą atlikti tyrimą ir (ar) patikrinimą.

Inspekcija savo iniciatyva, vykdydama Reglamento (ES) 2016/679, ADTAĮ ir kitų įstatymų, reglamen­tuojančių asmens duomenų ir (ar) privatumo apsaugą, priežiūrą, pagal kompetenciją atlieka:

  • planinius Tikrinimus;
  • neplaninius Tikrinimus.

Įsigalioja 2019 07 18.

Dokumentą skaitykite čia .

TAR, 2019 07 17, Identifikacinis kodas 2019-11748 .


Darbas

Pakeistas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas)

1. Aprašas papildytas VII skyriumi (VII SKYRIUS DARBO VIETŲ STEIGIMO (PRITAIKYMO) SUBSIDIJAVIMO PRIEMONĖS ORGANIZAVIMAS).

 

2. Pakeisti Aprašo 5, 10, 11 priedai ir jie išdėstyti nauja redakcija:

5 priedas (Pažymos apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams forma);

10 priedas (Paraiškos dėl Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo paraiškų forma);

11 priedas (Darbo vietų steigimo sutarties standartinės sąlygos).

 

3. Papildytas Aprašas 101, 102, 103, 104, 105, 111, 112, 113 priedais:

101 priedas. (Paraiškų dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atrankos komisijos darbo reglamentas);

102 priedas. (Paraiškos teikėjo dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapo forma);

103 priedas. (Paraiškų dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atitikties Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos apraše numatytiems reikalavimams forma);

104 priedas. (Paraiškos dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo kokybės pagal nustatytus kriterijus vertinimo forma);

105 priedas. (Paraiškos dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo kokybės vertinimo pagal papildomus nustatytus kriterijus forma)

111 priedas. (Materialinių ir teisinių sąlygų sukurtai naujai darbo vietai pagal darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo priemonę sudarymo akto forma);

112 priedas. (Veiklos ataskaitos forma);

113 priedas. (Priemonės įgyvendinimo metinės ataskaitos forma).

 

Pakeitimai ir papildymai įsigalioja 2019 07 18.

Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2017 07 05 įsakymas Nr. V-388 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 07 17, Identifikacinis kodas 2019-11728 .


Valstybinė darbo inspekcija paaiškina dėl pailgintų atostogų suteikimo darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, suteikiamos dvidešimt penkių darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama penkias dienas per savaitę) arba trisdešimt darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę). Nuostata negalioja, jei vaiką augina abu tėvai, tuomet atostogos neilginamos ir suteikiamos bendros trukmės kasmetinės atostogos.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2019 07 18 .


Pridėtinės vertės mokestis

  1. Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“ ir jis išdėstytas nauja redakcija (Atvejų, kai mokesčių administratorius turi teisę nurodyti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojui, kad jo mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, aprašas ir Atvejų, kai pridėtinės vertės mokestį už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas), aprašas nauja redakcija nedėstomi).
  2. Pakeistas Atvejų, kai pridėtinės vertės mokestį už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas), aprašas.

Pakeitimai įsigalioja 2019 08 01.

LRV 2002 06 13 nutarimas Nr. 900 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 04 29, Identifikacinis kodas 2019-06962 .


Valstybės tarnyba

Pakeistas Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2019 07 17.

LRV 2018 12 12 nutarimas Nr. 1298 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 07 16, Identifikacinis kodas 2019-11709 .


Kita

Finansų ministerija atkreipia dėmesį, kad daugėja interneto svetainių, kurios mūsų šalyje neteisėtai siūlo investavimo, draudimo ar kitas finansines paslaugas, ir pateikia tokių interneto svetainių sąrašą

Finansų ministerijos informacija, 2019 07 18 .


Susisiekimo ministerija atnaujino Kelių šviesoforų įrengimo taisykles

Nuo šių metų lapkričio 1 d. įsigalios nauji šviesoforų signalų deriniai, lanksčiau reguliuojantys dešinįjį posūkį bei numatyti dviračių šviesaforai.

Susisiekimo ministerijos informacija, 2019 07 16 .


Sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad gydytojų ir slaugytojų darbo užmokesčio fondas nuo rugsėjo 1 dienos didės vidutiniškai 15 procentų

Sveikatos apsaugos ministerijos informacija, 2019 07 19 .