Teisės aktų žinios

2018 m. birželio 11 – 17 d., Nr. 24

Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistos Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“, ir jos išdėstytos nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2018 06 13.

LR finansų ministro 2000 07 21 įsakymas Nr. 195 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2018 06 12, Identifikacinis kodas 2018-09749 .


Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 1K-117 „Dėl Pavyzdinės vidaus audito metodikos, Vidaus auditorių profesinės etikos taisyklių ir Vidaus audito poreikio įvertinimo analizės metmenų patvirtinimo“:

 1. Pakeista įsakymo preambulė;
 2. Pakeista Pavyzdinė vidaus audito metodika ir ji išdėstyta nauja redakcija;
 3. Pakeisti Vidaus audito poreikio įvertinimo analizės metmenys;
 4. Nustatyta, kad viešojo juridinio asmens vidaus audito tarnybos vadovas per du mėnesius nuo šio įsakymo (2018 m. gegužės 31 d. Nr. 1K-207) įsigaliojimo dienos (2018 06 13) turi parengti ir pateikti viešojo juridinio asmens vadovui tvirtinti atnaujintą (pagal šiuo įsakymu (2018 m. gegužės 31 d. Nr. 1K-207) patikslintą Pavyzdinę vidaus audito metodiką) vidaus audito tarnybos vidaus audito metodiką.

Pakeitimai įsigalioja 2018 06 13.

LR finansų ministro 2003 05 02 įsakymas Nr. 1K-117 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2018 06 12, Identifikacinis kodas 2018-09748 .


Finansų ministras įsakymu patvirtino:

 1. Skaičiavimų formas biudžeto projektui sudaryti;
 2. Patvirtinto biudžeto formas;
 3. Informacijos apie biudžeto vykdymą formas.

Šis įsakymas taikomas rengiant ir teikiant informaciją už 2019 metus ir vėlesnius metus bei teikiant informaciją apie 2018 m. valstybės biudžeto vykdymą.

Taip pat pripažinti netekusiais galios:

 1. Finansų ministro 2009 01 14 įsakymas Nr. 1K-006 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programų sąmatų ir pažymų apie valstybės biudžeto asignavimų pakeitimus formų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;
 2. Finansų ministro 2009 06 19 įsakymas Nr. 1K-194 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skaičiavimų, būtinų valstybės biudžeto projektui sudaryti, formų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;
 3. Finansų ministro 2011 06 30 įsakymas Nr. 1K-230 „Dėl biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų informacijos apie programų sąmatų vykdymą formų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Įsakymas įsigalioja 2018 06 12.

Dokumentą skaitykite čia .

TAR, 2018 06 11, Identifikacinis kodas 2018-09664 .


Darbas

Laikinijo įdarbinimo įmonės iki liepos 15 d. turi užpildyti Pranešimą apie laikinojo įdarbinimo įmonės atitiktį nustatytiems šioms įmonėms kriterijams ir ketinimą tęsti laikinojo įdarbinimo veiklą bei šį pranešimą per Elektroninę paslaugų darbdaviams sistemą (EPDS) pateikti valstybinei darbo inspekcijai

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2018 06 15 .


Valstybinė darbo inspekcija primena pagrindines nuostatas, susijusias su atostogomis

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2018 06 15 .


Mokesčių administravimas

Pakeisti Mokesčių administravimo įstatymo 13 ir 16 straipsniai:

13 straipsnis. Mokesčiai;

16 straipsnis. Valstybės institucijos ir įstaigos, įgaliotos atlikti tam tikrus mokesčių administravimo veiksmus.

 

Pakeitimai įsigalioja 2018 06 12.

Mokesčių administravimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2018 06 11, Identifikacinis kodas 2018-09732 .


VMI kartu su „Sodra” pristato naujovę – individualios veiklos mokesčių skaičiuoklę

Gyventojams, vykdantiems individualią veiklą pagal pažymą, apskaičiuojant mokėtinus mokesčius sudaryta galimybė skaičiuoklėje nurodyti ne tik pajamų sumą, bet ir įvairias reikšmingas aplinkybes nuo kurių priklauso mokėtinų mokesčių dydis.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2018 06 13 .


VMI parengė paaiškinimą dėl mokesčių įstatymų nuostatų taikymo vienetams ir gyventojams, vykdantiems su virtualiosiomis valiutomis ir / arba pirminiu žetonų platinimu susijiusias veiklas

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2018 06 11 .


Raštvedyba

Pakeisti Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ 7.5, 7.7 ir 7.8 punktai

Pakeitimai įsigalioja 2018 06 15.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 03 09 įsakymas Nr. V-100 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2018 06 14, Identifikacinis kodas 2018-09915 .


SoDra

Pakeistos Draudėjų skolų Valstybinio socialinio draudimo fondui pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo taisyklės, patvirtintos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-427 „Dėl Draudėjų skolų Valstybinio socialinio draudimo fondui pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2018 06 12.

VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 07 10 įsakymas Nr. V-427 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2018 06 11, Identifikacinis kodas 2018-09715 .


Kita

Švietimo ir mokslo ministrė patvirtino Pedagogų etikos kodeksą, kuriame nustatomi pagrindiniai pedagoginių darbuotojų ir laisvųjų mokytojų profesinės etikos reikalavimai ir įsipareigojimai siekti etiško ir profesionalaus elgesio su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais) ir kitais šeimos nariais, kolegomis ir bendruomene

Dokumentą skaitykite čia .

TAR, 2018 06 11, Identifikacinis kodas 2018-09711 .


Nuo 2018 07 01 pakeisti šie Baudžiamojo proceso kodekso straipsniai:

186 straipsnis. Nepilnamečių liudytojo ir nukentėjusiojo apklausa;

188 straipsnis. Įtariamojo apklausa ikiteisminio tyrimo metu;

260 straipsnis. Techninių priemonių naudojimo teisiamajame posėdyje tvarka;

272 straipsnis. Kaltinamojo apklausa;

280 straipsnis. Nepilnamečio liudytojo apklausos ypatumai;

283 straipsnis. Nukentėjusiojo apklausos tvarka;

308 straipsnis. Nuosprendžio paskelbimas;

342 straipsnis. Nuosprendžio pateikimas vykdyti;

346 straipsnis. Nuosprendžio ir nutarties privalomumas;

348 straipsnis. Nuosprendžio vykdymo bendroji tvarka;

3652 straipsnis. Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos paskirtos piniginės sankcijos vykdymas Lietuvos Respublikoje;

3654 straipsnis. Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimo konfiskuoti vykdymas Lietuvos Respublikoje.

Baudžiamojo proceso kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2017 03 20, Identifikacinis kodas 2017-04612 .

TAR, 2017 07 19, Identifikacinis kodas 2017-12428 .

TAR, 2017 12 28, Identifikacinis kodas 2017-21500 .


 1. Nuo 2018 06 12 įsigalioja šių Administracinių nusižengimų kodekso straipsnių pakeitimai:

50 straipsnis. Kosmetikos gaminių gamybos ir tiekimo rinkai reikalavimų pažeidimas;

589 straipsnis. Administracinius nusižengimus tiriantys ir protokolus surašantys pareigūnai (pakeisti 48 ir 70 punktai).

 

 1. Nuo 2018 06 15 neteko galios šie Administracinių nusižengimų kodekso straipsniai:

200 straipsnis. Finansinių priemonių rinkas reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas;

201 straipsnis. Pensijų asociacijų, pensijų fondų valdymo įmonių, pensijų turto depozitoriumų veiklos tvarkos pažeidimas;

202 straipsnis. Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, uždarojo tipo investicinių bendrovių, kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonių, kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių, investicinių akcinių bendrovių ar depozitoriumų veiklos tvarkos pažeidimas;

203 straipsnis. Draudimo ar perdraudimo veiklą, draudimo ar perdraudimo tarpininkavimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas.

 

 1. Nuo 2018 06 15 įsigalioja šis Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimas:

589 straipsnis. Administracinius nusižengimus tiriantys ir protokolus surašantys pareigūnai (pakeistas 7 punktas).

Administracinių nusižengimų kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2018 06 11, Identifikacinis kodas 2018-09724 .

TAR, 2018 06 14, Identifikacinis kodas 2018-09921 .


Patvirtinti Prekybos naftos produktais taisyklių pakeitimai, kuriais nustatyta nauja degalų ženklinimo degalinėse tvarka

Nuo 2018 m. lapkričio 1 d. degalinėse parduodamas benzinas bus pažymėtas žodžiu „Benzinas“, nurodant oktaninį skaičių (95; 98) ir raide E, dyzelinas – žodžiu „Dyzelinas“ ir raide B. Nauja tvarka ne tik užtikrins vieningą degalų žymėjimą ES mastu, bet ir leis tinkamai informuoti vartotojus apie perkamą produktą, jo rūšį bei benzine ar dyzeline esantį biodegalų kiekį.

Energetikos ministerijos informacija, 2018 06 13 .


Nacionalinis kibernetinio saugumo centras (NKSC) prie Krašto apsaugos ministerijos pataria, kaip apsaugoti prietaisus (išmanieji įrenginiai: telefonai, planšetės, nešiojamieji kompiuteriai) ir duomenis kelionių metu

Krašto apsaugos ministerijos informacija, 2018 06 11 .