Teisės aktų žinios

2018 m. liepos  16 – 20 d., Nr. 29

Apskaita biudžetinėse įstaigose

Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą, kuris įsigalioja 2018 09 01

Taip pat nustatyta, kad nuo 2018 09 01 netenka galios:

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimas Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 18 d. nutarimas Nr. 1199 „Dėl Eksperimentinės mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“.

Dokumentą skaitykite čia .

TAR, 2018 07 16, Identifikacinis kodas 2018-12063 .


Asmens duomenų apsauga

Patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo tvarkos aprašas.

Šis aprašas nustato, kur vykdomas vaizdo stebėjimas ir garso įrašymas, o taip pat vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo įranga gaunamus asmens duomenis tvarkantys atsakingi asmenys.

Dokumentą skaitykite čia .

TAR, 2018 07 17, Identifikacinis kodas 2018-12125 .


Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius patvirtino Lleidimų perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms organizacijoms išdavimo tvarkos aprašą

Leidimų perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms organizacijoms išdavimo tvarkos aprašas nustato duomenų valdytojų prašymų dėl leidimų perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms organizacijoms išdavimo pateikimo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir Leidimų išdavimo tvarką.

Įsigalioja 2018 07 19.

Dokumentą skaitykite čia .

TAR, 2018 07 18, Identifikacinis kodas 2018-12156 .


Darbas

Nuo 2018 09 01 pakeistas LR darbo kodekso 150 straipsnis:

„150 straipsnis. Išskaitos iš darbo užmokesčio

 1. Išskaitos iš darbuotojo darbo užmokesčio gali būti daromos tik šio kodekso ar kitų įstatymų nustatytais atvejais.
 2. Išskaitos gali būti daromos šiais atvejais:

1) grąžinti perduotoms ir darbuotojo nepanaudotoms pagal paskirtį darbdavio pinigų sumoms;

2) grąžinti sumoms, permokėtoms dėl skaičiavimo klaidų;

3) atlyginti žalai, kurią darbuotojas dėl savo kaltės padarė darbdaviui;

4) išieškoti atostoginiams už suteiktas atostogas, viršijančias įgytą teisę į visos trukmės ar dalies kasmetines atostogas, darbo sutartį nutraukus darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių (šio kodekso 55 straipsnis) arba dėl darbuotojo kaltės darbdavio iniciatyva (šio kodekso 58 straipsnis).

 1. Darbdavys turi teisę duoti nurodymą padaryti išskaitą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią darbdavys sužinojo ar galėjo sužinoti apie atsiradusį išskaitos pagrindą.
 2. Išskaitų iš darbo užmokesčio dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse.
 3. Darant išskaitas iš darbo užmokesčio, neviršijančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, pagal kelis vykdomuosius dokumentus, darbuotojui turi būti paliekama penkiasdešimt procentų išmokėtino darbo užmokesčio.
 4. Iš darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydį, išskaitoma septyniasdešimt procentų išmokėtino darbo užmokesčio, jeigu darbo ginčą nagrinėjęs organas nenustato mažesnio išskaitų dydžio.

LR darbo kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2018 07 11, Identifikacinis kodas 2018-11776 .


Švietimo ir mokslo ministrė patvirtino Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų tarnybinių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašą

Tarnybinio patikrinimo pagrindas – gauta informacija (fizinio ar juridinio asmens pranešimas (skundas), visuomenės informavimo priemonėse paskelbta informacija, teisėsaugos, kitų institucijų pateikta informacija) apie tai, kad vadovas galimai padarė darbo pareigų pažeidimą, galimai yra praradęs nepriekaištingą reputaciją (pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (toliau – Švietimo įstatymas) 51 straipsnį) ar galimai yra padaręs nusikalstamą veiką.

Įsigalioja 2018 07 20.

Dokumentą skaitykite čia .

TAR, 2018 07 19, Identifikacinis kodas 2018-12205 .


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Naujoje LRV nutarimo redakcijoje patvirtinti:

 1. Potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų sąrašas;
 2. Įgaliojimų tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę suteikimo akredituotoms kontrolės įstaigoms tvarkos aprašas;
 3. Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijavimo taisyklės.

Įsigalioja 2018 07 17.

LRV 2001 06 29 nutarimo Nr. 817 nauja redakcija išdėstyta čia .

TAR, 2018 07 16, Identifikacinis kodas 2018-12025 .


Mokesčių administravimas

Pakeistos deklaracijų, susijusių su aplinkos apsauga, pildymo taisyklės ir deklaracijų MXFD šablonai

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2018 07 18 .


VMI skelbia mokesčių tarifų lentelę

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2018 07 17 .


SoDra

„SoDra“ atsako į dažniausiai užduodamus klausimus apie „SoDros“ išmokas po mokesčių reformos

„Sodros“ informacija, 2018 07 18 .


Kita

Seimas priėmė naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymą

Šioje įstatymo redakcijoje pakeista valstybės tarnybos sąvoka, nustatyta, kad į valstybės tarnybos sąvoką nepatenka ūkinio ir (ar) techninio pobūdžio funkcijos, t. y. valstybės tarnautojais nebus laikomi asmenys, atliekantys ūkinio ir (ar) techninio pobūdžio funkcijas.

Įstatyme pakeistas valstybės tarnautojų darbo užmokesčio reglamentavimas. Valstybės tarnautojų pareigybės skirstomos į 10 grupių. Aukščiausia yra 1 grupė, žemiausia – 10 grupė.

Nustatyta, kad įstaigos vadovo tarnybinę veiklą vertins šį valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, o kai įstaigos vadovą į pareigas priima kolegiali institucija – šios institucijos vadovas. Karjeros valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą ir pakaitinio valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą vertins jų tiesioginis vadovas. Valstybės tarnautojas turės teisę kviesti biudžetinės įstaigos darbuotojų atstovavimą įgyvendinančių subjektų atstovą dalyvauti tiesioginio vadovo atliekamame jo vertinime.

Šiame įstatymo pakeitime įtvirtintos didelės valstybės tarnautojo nuotolinio darbo galimybės.

Naujoje įstatymo redakcijoje detaliai reglamentuotos išeitinės išmokos ir kompensacijos. Jei valstybės tarnautojo pareigybė naikinama, jam išmokama iki pareigybės panaikinimo jo gauto vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, atsižvelgiant į sukauptą stažą:

1) iki vienų metų – 1 mėnesio;

2) nuo vienų iki penkerių metų – 2 mėnesių;

3) nuo penkerių iki dešimties metų – 3 mėnesių;

4) nuo dešimties iki dvidešimties metų – 4 mėnesių;

5) daugiau kaip dvidešimt metų – 5 mėnesių.

 

Naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymas įsigalioja 2019 01 01.

Dokumentą skaitykite čia .

Vidaus reikalų ministerijos informacija, 2018 07 17 .


Priimtas Lietuvos Respublikos pataisos pareigūnų veiklos įstatymas, kuris įsigalios 2019 01 01

Šis įstatymas nustato pataisos pareigūnų teisinę padėtį, veiklos organizavimą, uždavinius, teises ir pareigas, prievartos ir šaunamųjų ginklų naudojimo pataisos pareigūnų veikloje sąlygas ir kitas su pataisos pareigūnų veikla susijusias sąlygas.

Dokumentą skaitykite čia .


Aplinkos ministerija stabdo kvietimą teikti paraiškas paramai atsinaujinantiems energijos ištekliams viešuosiuose pastatuose panaudoti

Kadangi jau užregistruota paraiškų (paraiškos buvo priimamos nuo liepos 19 d.), kurių bendra prašoma subsidijos suma viršija šią sumą, jų priėmimas stabdomas.

Aplinkos ministerijos informacija, 2018 07 20 .


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pataria, kaip sužinoti, kurioje teritorijoje jaunos šeimos galės įsigyti būstą ir gauti subsidiją

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2018 07 17 .