Teisės aktų žinios

2018 m. lapkričio 5 – 11 d., Nr. 44

Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeista Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2018 11 09 ir yra taikomi rengiant ir vykdant Lietuvos Respublikos 2019 metų ir vėlesnių metų valstybės ir savivaldybių biudžetus.

LR finansų ministro 2003 07 03 įsakymas Nr. 1K-184 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2018 11 08, Identifikacinis kodas 2018-18075 .


Apskaita

Svarbu teikiantiems veterinarines paslaugas – pasikeitė dokumentų formos

Pakeitimu patvirtintos naujos trijų apskaitos ir registracijos žurnalų formos, kuriuos turi pildyti veterinarijos gydytojai ir kitų veterinarinių paslaugų tiekėjai.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2018 11 09 .


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeistas Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo (13 priedas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, 1 lentelės 22 punktas

Pakeitimas įsigalioja 2018 11 06.

LR sveikatos apsaugos ministro 2000 05 31 įsakymas Nr. 301 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2018 11 05, Identifikacinis kodas 2018-17813 .


Gyventojų pajamų mokestis

VMI informuoja. kad nuo 2019 m. sausio 1 d. minimaliosios mėnesinės algos (MMA) dydis — 555 Eur (nuo 2018 01 01 iki 2018 12 31 — 400 Eur), minimalusis valandinis atlygis (MVA) — 3,39 Eur (iki pakeitimo — 2,45 Eur)

Pakeisti MMA ir MVA dydžiai aktualūs apskaičiuojant neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamus komandiruočių į užsienį dienpinigius.

Atsižvelgiant į tai, kad MMA yra mėnesio ir metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) formulių sudedamoji dalis, nuo 2019 m. sausio 1 d. pasikeis NPD apskaičiavimo tvarka.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2018 11 06 .


VMI informuos gyventojus asmeniniais pranešimais apie galimybę susigrąžinti jiems susidariusią Gyventojų pajamų mokesčio permoką, jei VMI duomenimis grąžintina mokesčio suma yra ne mažesnė nei 10 eurų

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2018 11 08 .


Labdara ir parama

VMI informuoja apie naujovę, kad nuo šiol informacija apie paramos gavėjams skirtas lėšas viešai skelbiama VMI interneto svetainėje

VMI pradėjo pervesti paramą įvairiems paramos gavėjams, meno kūrėjams ir politinėms partijoms. Kaip ir numato teisės aktai, visą paramą gavėjams VMI perves iki lapkričio 15 d.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2018 11 06 .


Priešgaisrinė sauga

Pakeistas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ ir šiuo įsakymu patvirtintos Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės

Pakeitimai įsigalioja 2018 11 08.

Pakeitimai, kurie įsigalioja 2019 05 01, bus įtraukti į tekstą nuo jų įsigaliojimo dienos.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 02 18 įsakymas Nr. 64 su pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2018 11 07, Identifikacinis kodas 2018-18027 .


Pakeistos Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-14 „Dėl Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2018 11 09.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 01 17 įsakymas Nr. 1-14 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2018 11 08, Identifikacinis kodas 2018-18105 .


Raštvedyba (Dokumentų valdymas)

Nuo 2019 01 01 pakeisti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 5 ir 6 straipsniai:

 

  1. Pakeistas 5 straipsnio 1 dalies 8 punktas:

„5 straipsnis. Subjektai, vykdantys dokumentų ir archyvų valstybinį administravimą

  1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė):

8) Vyriausybės įstatymo nustatyta tvarka skiria ir atleidžia Lietuvos vyriausiąjį archyvarą;

8) Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia Lietuvos vyriausiąjį archyvarą;

…”

 

  1. Pakeista 6 straipsnio 2 dalis:

„6 straipsnis. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos teisinis statusas

  1. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai vadovauja Lietuvos vyriausiasis archyvaras. Jį skiria ir atleidžia Vyriausybė įstatymų nustatyta tvarka Jį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia Vyriausybė.

…“

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2018 07 16, Identifikacinis kodas 2018-12041 .


Nuo 2019 01 01 pakeistas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnis (11 straipsnis. Vidaus administravimas)

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2018 07 16, Identifikacinis kodas 2018-12040 .


SoDra

„Sodra“ primena kelis svarbiausius dalykus, kuriuos verta žinoti gyventojams, kad jiems priklausančias išmokas už laikinojo nedarbingumo laikotarpį jie gautų paprastai ir greitai

Prašymą išmokai gauti galima pateikti per metus nuo ligos pabaigos arba iš anksto – nelaukiant kol susirgsite.

„Sodros“ informacija, 2018 11 07 .