Teisės aktų žinios

2021 m. liepos 19 – 25 d., Nr. 30

Sveikatos apsaugos ministro
įsakymas

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-1057 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“

Dokumento galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021 07 21) išdėstyta čia .


Apskaita

Vyriausybė pritarė Buhalterinės apskaitos įstatymo keitimui

Finansų ministerijos informacija, 2021 07 21 .


Finansų ministerija paaiškina, kaip apskaityti skiepijimo paslaugas teikiančių įstaigų kompensuojamas sumas

Finansų ministerijos informacija, 2021 07 21 .


Darbas

Pakeistas Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo 4 straipsnis ir Įstatymas papildytas 51 straipsniu

 

1. Pakeistas 4 straipsnis (papildyta 4 straipsnio 2 dalis 3 punktu) ir visas straipsnis išdėstytas taip:

„4 straipsnis. Teisėjų atlyginimas

1. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjų atlygi­ni­mas apskaičiuojamas atitinkamą atlyginimo koeficientą, nustatytą šio įstatymo priedėlyje, padauginus iš bazinio dydžio.

2. Bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų pirmininkų, jų pavaduotojų, skyrių pirmininkų ir teisėjų (toliau – bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjai) atlyginimas susideda iš:

1) pareiginės algos;

2) priedo už ištarnautus Lietuvos valstybei metus;

3) priemokos už padidėjusį darbo krūvį.

3. Bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjų pareiginė alga apskaičiuojama atitinkamos pareiginės algos koefi­cientą, nustatytą šio įstatymo priedėlyje, padauginus iš bazinio dy­džio.

4. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjų atlyginimas ir bendrosios kompetencijos bei specializuotų teismų teisėjų pareiginė alga apvalinama vadovaujantis bendromis skaičių apvali­nimo taisyklėmis taip, kad paskutinis skaitmuo būtų 0 arba 5.

5. Duomenys apie teisėjų atlyginimus yra vieši. Šie duomenys teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.“

 

2. Įstatymas papildytas 51 straipsniu:

„51 straipsnis. Priemoka už padidėjusį darbo krūvį

1. Bendrosios kompetencijos ar specializuoto teismo teisėjui mokama ne didesnė kaip 30 procentų jo pareiginės algos dydžio priemoka už padidėjusį darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas dėl iš anksto nenumatytų priežasčių žymiai padaugėjus gaunamų nagrinėti tam tikros kategorijos bylų per mėnesį.

2. Priemokų už padidėjusį darbo krūvį skyrimo ir mokėjimo bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjams tvarką nustato Teisėjų taryba. Bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjams mokamos priemokos už padidėjusį darbo krūvį dydį nustato bendrosios kompetencijos ar specializuoto teismo pirmininkas.“

 

Pakeitimai įsigalioja 2021 08 01.

Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2021 07 22, Identifikacinis kodas 2021-16270 .


Valstybinė darbo inspekcija informuoja, kad įmonėse, kuriose po 2021 m. liepos 1 d. paskelbtos prastovos, bus vykdomi neplaniniai patikrinimai

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2021 07 22 .


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeistos Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ (pakeista 45 punkto pirma pastraipa, taisyklės papildytos 451 punktu, pakeistas 48 punktas):

45. Veikiančiuose elektros įrenginiuose, išskyrus Taisyklių 451 punkte nurodytus atvejus, gali būti dirbama:

45.1. pagal darbų vadovo nurodymą;

45.2. pagal darbų vadovo pavedimą;

45.3. techninės priežiūros tvarka.

451. Elektros energetikos objektuose ar įrenginiuose įvykus nenumatytam įvykiui, kuris atitinka, ar prognozuojama, kad gali išsivystyti į įvykį, atitinkantį Energetikos objektų ir įrenginių avarijų ar darbo sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-80 „Dėl Energetikos objektų ir įrenginių avarijų ar sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“, nustatytus priskyrimo avarijai ar darbo sutrikimui požymius, operatyviniai elektros įrenginių perjungimai vykdomi pagal budinčio dispečerio duodamas komandas, o likvidavimo darbai – pagal budinčio dispečerio duodamus pavedimus, vadovaujantis darbdavio ar jo įgalioto asmens patvirtintoje Avarijų ir technologinių sutrikimų instrukcijoje nurodyta tvarka. Sprendimas, ar elektros energetikos objektuose ar įrenginiuose įvykis atitinka priskyrimo avarijai ar darbo sutrikimui požymius, ar prognozuojama, kad gali išsivystyti į tokius požymius atitinkantį įvykį, priimamas darbdavio ar jo įgalioto asmens nustatyta tvarka.

48. Nurodymas – tai rašytinė darbų vadovo užduotis saugioms darbo sąlygoms užtikrinti, vykdant nurodytos apimties darbus, kurioje nustatoma darbo vieta, darbo pradžios ir pabaigos laikas ir saugaus atlikimo sąlygos, brigados sudėtis ir už darbuotojų saugą ir sveikatą atsakingi asmenys. Jis išduodamas dviem nustatytos formos blanko egzemplioriais (Taisyklių 9 priedas). Ši forma įmonės technikos vadovo darbdavio ar jo įgalioto asmens sprendimu gali būti išplėsta, papildyta lentelėmis, tekstais ir keliamais reikalavimais, nemažinančiais darbuotojų saugumo. Darbdavio ar jo įgalioto asmens sprendimu nurodymas gali būti išduodamas vienu egzemplioriumi, užtikrinant išduoto nurodymo, pasirašyto išduodančio ir priimančio asmens, kopijos išsaugojimą elektroninėse laikmenose. Perduodant nurodymą ryšių priemonėmis, vieną nurodymo blanką užpildo išduodantis asmuo, kitą – jį priimantis, arba išduotas nurodymas siunčiamas faksu ar elektroniniu paštu.

…“

Pakeitimai įsigalioja 2021 07 20.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 03 30 įsakymas Nr. 1-100 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2021 07 19, Identifikacinis kodas 2021-16142 .


Priešgaisrinė sauga

Vidaus reikalų ministrė patvirtino Gaisrų prevencijos veiksmų planą

Įsigalioja 2021 07 20.

Dokumentą skaitykite čia .


Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius patvirtino Priemokų, materialinių pašalpų, vienkartinių piniginių išmokų mokėjimo, apmokėjimo už viršvalandinį darbą, darbą naktį ir darbą poilsio ir švenčių dienomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojams tvarkos aprašą

Įsigalioja 2021 08 01.

Dokumentą skaitykite čia .


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba pristato pagalbines priemones pirkimų vykdytojams

Šios priemonės (pasiūlymų vertinimo gairės, pavyzdinė pirkimo proceso eigos patikrinimo forma ir elektroninis patarėjas) padės tinkamai pasiruošti bei sklandžiai vykdyti pirkimo procedūras.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2021 07 22 .


SoDra

Sodra primena, kad nuo liepos mėn. pradžios dėl vienišo asmens išmokos gali kreiptis vieniši žmonės

Pateikti prašymą telefonu išlieka patogiausias būdas. Teikiant žodinį prašymą telefonu, „Sodros“ darbuotojas paprašo patvirtinti asmens tapatybę vienu iš galimų autentifikavimo būdų. Prašymą taip pat galima pateikti ir internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui.

„Sodros“ informacija, 2021 07 20 .


Kiti

Susisiekimo ministras patvirtino Pritarimo projektui ar numatomai veiklai kelių apsaugos zonose tvarkos aprašą

Pritarimo projektui ar numatomai veiklai kelių apsaugos zonose tvarkos aprašas nustato pritarimo projektui ar numatomai veiklai, prašymų pritarti projektui ar numatomai veiklai kelių apsaugos zonose pateikimo, nagrinėjimo ir sprendimo pritarti ar nepritarti projektui ar numatomai veiklai kelių apsaugos zonose priėmimo tvarką ir sąlygas.

TAR, 2021 07 20, Identifikacinis kodas 2021-16173 .


Pakeisti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Antrosios knygos ASMENYS 2.54, 2.64, 2.71, 2.72 straipsniai ir priedas:

2.54 straipsnis. Juridinio asmens filialo nuostatai;

2.64 straipsnis. Juridinių asmenų registravimas;

2.71 straipsnis. Juridinių asmenų registro viešumas;

2.72 straipsnis. Juridinių asmenų registro duomenų paskelbimo būdai ir tvarka;

LR civilinio kodekso priedas ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI.

 

Pakeitimai įsigalioja 2021 07 30.

 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Antroji knyga ASMENYS su visais pakeitimais išdėstyta čia .

TAR, 2021 05 04, Identifikacinis kodas 2021-09683 .


Numatomi mažesni daugelio Juridinių asmenų registro paslaugų įkainiai, kurie įsigalios nuo liepos 30 dienos

Registro centro informacija, 2021 07 21 .


Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atsako į klausimą, kuo skiriasi terminas „geriausias iki …“ nuo „suvartoti iki…“ ant maisto produkto pakuotės

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2021 07 23 .


Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba įspėja gyventojus saugotis pinigus siekiančių išvilioti sukčių, prisistatančių įvairių bankų darbuotojais

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos informacija, 2021 07 19 .


Atliktas tyrimas, kurie maisto produktai per metus labiausiai brango, o kurie – atpigo

Žemės ūkio ministerjos informacija, 2021 07 20 .