Teisės aktų žinios

2018 m. gegužės 14 – 23 d., Nr. 20

Apskaita

Nuo 2018 06 01 įsigalioja Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 7, 9, 10, 11, 14, 16, 19 ir 21 straipsnių pakeitimai, taip pat įstatymas papildytas 103 straipsniu

Pakeitimai reglamentuoja centralizuotą viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos tvarkymą.

Viešojo sektoriaus subjektai, kurių apskaita iki pakeitimų įsigaliojimo buvo tvarkoma centralizuotai arba pagal sutartį su apskaitos paslaugas teikiančia įmone ar apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančiu asmeniu, apskaitą tvarkys pagal iki pakeitimų įsigaliojimo sudarytas sutartis tol, kol Vyriausybė, savivaldybių tarybos arba atitinkamo viešojo sektoriaus subjekto vadovas priims sprendimą dėl kitokio šių viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos tvarkymo.

Buhalterinės apskaitos įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2017 12 29, Identifikacinis kodas 2017-21603 .


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Nuo 2018 06 01 Biudžetinių įstaigų įstatymas Nr. I-1113 papildomas 91 straipsniu:

„91 straipsnis. Biudžetinių įstaigų bendrųjų funkcijų centralizuotas atlikimas

1. Dalis biudžetinių įstaigų bendrųjų funkcijų (buhalterinės apskaitos, dokumentų valdymo, personalo administravimo ir kitos pagalbinio pobūdžio funkcijos), kurios padeda įgyvendinti biudžetinei įstaigai teisės aktuose nustatytus uždavinius (toliau – bendrosios funkcijos), gali būti atliekamos centralizuotai.  Biudžetinės įstaigos bendrųjų funkcijų atlikimas gali būti centralizuotas tiek, kad nebūtų ribojama šios įstaigos vadovo galimybė atlikti pareigas, nustatytas šio įstatymo 9 straipsnyje.

2. Vyriausybė turi teisę priimti sprendimą dėl Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, Vyriausybės įstaigų, Vyriausybės atstovų tarnybų, atitinkamo ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų prie ministerijos, kitų biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, bendrųjų funkcijų centralizuoto atlikimo ir konkrečių biudžetinių įstaigų, kurių bendrosios funkcijos bus atliekamos centralizuotai. Sprendimą dėl biudžetinės įstaigos (įstaigų), kuri (kurios) centralizuotai atliktų šioje dalyje nurodytas funkcijas, priima Vyriausybė.

3. Savivaldybės taryba turi teisę priimti sprendimą dėl biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, bendrųjų funkcijų centralizuoto atlikimo ir konkrečių biudžetinių įstaigų, kurių bendrosios funkcijos bus atliekamos centralizuotai. Sprendimą dėl biudžetinės įstaigos (įstaigų), kuri (kurios) centralizuotai atliktų šioje dalyje nurodytas funkcijas, priima savivaldybės taryba.

4. Dėl šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nenurodytų biudžetinių įstaigų bendrųjų funkcijų centralizuoto atlikimo ir biudžetinės įstaigos (įstaigų), kuri (kurios) centralizuotai atliktų šioje dalyje nurodytas funkcijas, sprendimą turi teisę priimti šios biudžetinės įstaigos vadovas.

5. Centralizuoto biudžetinių įstaigų bendrųjų funkcijų atlikimo tvarką nustato Vyriausybė.

6. Kai biudžetinės įstaigos bendrosios funkcijos atliekamos centralizuotai, šios biudžetinės įstaigos vadovo ir centralizuotai jos bendrąsias funkcijas atliekančios įstaigos vadovo funkcijos, pareigos ir atsakomybė paskirstomos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į atliekamų funkcijų apimtį.“

Biudžetinių įstaigų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2017 12 29, Identifikacinis kodas 2017-21607 .


Apskaita viešosiose įstaigose

Nuo 2018 06 01 pakeistas Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 10 straipsnis, įstatymas papildytas 111 straipsniu

 1. Įstatymo 10 straipsnis papildytas 15 punktu:

„10 straipsnis. Viešosios įstaigos visuotinis dalininkų susirinkimas

 1. Visuotinis dalininkų susirinkimas:

  15) priima sprendimą dėl šio įstatymo 111 straipsnyje nurodytų funkcijų centralizuoto atlikimo;
  …”

 

 1. Įstatymas papildytas 111 straipsniu:

„111 straipsnis. Viešųjų įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė, bendrųjų funkcijų centralizuotas atlikimas

1. Dalis viešųjų įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė, bendrųjų funkcijų (buhalterinės apskaitos, dokumentų valdymo, personalo administravimo ir kitos pagalbinio pobūdžio funkcijos), kurios padeda įgyvendinti viešajai įstaigai teisės aktuose nustatytus uždavinius (toliau – bendrosios funkcijos), gali būti atliekamos centralizuotai.

2. Sprendimą dėl biudžetinės įstaigos (įstaigų), kuri (kurios) centralizuotai atliktų šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bendrąsias funkcijas, priima:

1) Vyriausybė – dėl viešosios įstaigos, kurios savininkė arba dalininkė, turinti daugiau kaip pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė;

2) savivaldybės taryba – dėl viešosios įstaigos, kurios savininkė arba dalininkė, turinti daugiau kaip pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra savivaldybė;

3) visuotinis dalininkų susirinkimas – dėl šios dalies 1 ir 2 punktuose nenurodytų viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra valstybė arba savivaldybė.

3. Centralizuoto viešųjų įstaigų bendrųjų funkcijų atlikimo tvarką nustato Vyriausybė.

4. Kai viešosios įstaigos bendrosios funkcijos atliekamos centralizuotai, šios viešosios įstaigos vadovo ir centralizuotai jos bendrąsias funkcijas atliekančios įstaigos vadovo funkcijos, pareigos ir atsakomybė paskirstomos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į atliekamų funkcijų apimtį.“

 

Viešųjų įstaigų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2017 12 29, Identifikacinis kodas 2017-21608 .


Darbas

Pakeistas Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. A1‑133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeista:

a) prašymo išduoti leidimą dirbti pateikimas, kai leidimą dirbti užsienietis privalo gauti iki atvykimo į Lietuvos Respubliką;

b) prašymo išduoti leidimą dirbti pateikimas, užsieniečiui esant Lietuvos Respublikoje;

c) leidimo dirbti išdavimas;

d) leidimo dirbti galiojimo laiko pratęsimas;

e) atsisakymas išduoti leidimą dirbti arba pratęsti jo galiojimo laiką, leidimo dirbti panaikinimas;

f) kitos nuostatos.

 

Pakeitimai įsigalioja 2018 05 22.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 03 27 įsakymas Nr. A1‑133 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2018 05 21, Identifikacinis kodas 2018-08110 .


Mokesčių administravimas

Pakeistos Asmenų aptarnavimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklės, patvirtintos Valstybi­nės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. VA-77 „Dėl Asmenų aptarnavimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“, ir jos išdėstytos nauja redakcija

Įsigalioja 2018 05 15.

VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2007 12 17 įsakymas Nr. VA-77 su naujos redakcijos Asmenų aptarnavimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklėmis išdėstytas čia .

TAR, 2018 05 14, Identifikacinis kodas 2018-07726 .


Sveikata

Sveikatos apsaugos ministras patvirtino Pacientų ir sveikatos sistemos įstaigų darbuotojų pranešimų apie galimus pažeidimus sveikatos sistemos įstaigose pateikimo elektroniniu būdu tvarkos aprašą

Įsigalioja 2018 05 18.

Dokumentą skaitykite čia .

TAR, 2018 05 17, Identifikacinis kodas 2018-07954 .


SoDra

Nuo 2018 07 01 įsigalioja patvirtintas Kvalifikacinių reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgaliotų teritorinių skyrių valstybės tarnautojų pareigas, aprašas

Nuo 2018 07 01 neteks galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. A1-304 „Dėl Rekomendacinių specialiųjų kvalifikacijos reikalavimų asmenims, pretenduo­jantiems į savivaldybių administracijų vaiko teisių apsaugos skyrių valstybės tarnautojų pareigas, aprašo patvirtinimo“.

Dokumentą skaitykite čia .

TAR, 2018 04 25, Identifikacinis kodas 2018-06532 .


Viešieji pirkmai

Nuo 2018 05 18 neteko galios Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1S-76 „Dėl Prekių ir paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių standartinių sąlygų taikymo rekomendacijų ir prekių ir paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių standartinių sąlygų patvirtinimo“

Netekęs galios dokumentas išdėstytas čia .

TAR, 2018 05 17, Identifikacinis kodas 2018-07944 .


Kita

Pakeisti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (PIRMOJI KNYGA. BENDROSIOS NUOSTATOS) straipsniai:

1.111 straipsnis. Intelektinės veiklos rezultatai;

1.116 straipsnis. Komercinė ir profesinė paslaptis;

Kodekso priedas papildytas 7 punktu.

 

Pakeitimai įsigalioja 2018 06 01.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso PIRMOJI KNYGA. BENDROSIOS NUOSTATOS su visais pakeitimais išdėstyta čia .

TAR, 2018 05 08, Identifikacinis kodas 2018-07479 .


Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas papildytas 101 straipsniu, pakeisti 275 ir 292 straipsniai

 1. Papildyta 101 straipsniu:
  101 straipsnis. Komercinių paslapčių apsaugos ypatumai.

 

 1. Pakeistas 275 straipsnis:
  275 straipsnis. Teismo sprendimo kopijų išsiuntimas šalims, tre         tiesiems ir kitiems asmenims.

 

 1. Pakeistas 292 straipsnis:
  292 straipsnis. Nutarčių kopijų išsiuntimas šalims ir tretiesiems asmenims

 

Pakeitimai įsigalioja 2018 06 01.

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2018 05 08, Identifikacinis kodas 2018-07478 .