Teisės aktų žinios

2020 m. vasario 17 – 23 d., Nr. 8

Apskaita

2020 m. kovo 4 – 27 dienomis Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba kviečia į nemokamas buhalterių, auditorių ir kitų suinteresuotų asmenų konsultacijas „Apskaitos ir finansinės atskaitomybės aktualijos 2020”

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos informacija, 2020 02 19 .


Registrų centras pataria, kaip greitai ir nesunkiai sužinoti savo valdomo nekilnojamojo turto (NT) mokestinę vertę

Nuo šių metų įsigaliojus teisės aktų pakeitimams, kuriais sumažinta neapmokestinamojo nekilnojamojo turto (NT) mokesčio suma fiziniams asmenims, padaugėjo asmenų, turinčių prievolę mokėti NT mokestį, kurį reikia deklaruoti ir sumokėti iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos.

Registrų centro informacija, 2020 02 18 .


Registrų centras šiemet primins apie pareigą pateikti finansines ataskaitas už praėjusius metus bei paragins nedelsti ir nelaukti paskutinės pateikimo termino dienos

Registrų centro informaciją, 2020 02 19 .


Finansų ministerija informuoja viešojo sektoriaus subjektus, kaip VSAKIS teisingai pateikti informaciją, susijusią su gauta 2 proc. parama, kurią perveda Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondas (MVAL3)

Finansų ministerijos informacija, 2020 02 21 .


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimas Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“:

1. Pakeistas nutarimas ir jis išdėstytas nauja redakcija;

2. Pakeistas Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas;

3. Nutarimo nauja redakcija yra papildyta Valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos viešojo konkurso organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašu.

 

Nustatyta, kad iki šių pakeitimų įsigaliojimo dienos (2020 02 21) pradėtos vykdyti valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos procedūros baigiamos vykdyti pagal Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo nuostatas, galiojusias iki šių pakeitimų įsigaliojimo dienos (2020 02 21).

Pakeitimai įsigalioja 2020 02 21.

LRV 2001 12 14 nutarimas Nr. 1524 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 02 20, Identifikacinis kodas 2020-03625 .


Darbas

Pakeistas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2020 02 18.

Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2017 07 05 įsakymas Nr. V-388 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 02 17, Identifikacinis kodas 2020-03474 .


Pakeisti Nacionalinių ir valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos išlaidų, atsiradusių dėl salių atnaujinimo (modernizavimo), kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtino Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-268 „Dėl Nacionalinių ir valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos išlaidų, atsiradusių dėl salių atnaujinimo (modernizavimo), kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 6 ir 9 punktai:

 

„6. Ministerija gali kompensuoti iki 100 procentų einamaisiais metais patirtų išlaidų, susidariusių dėl sunkumų vykdant salės atnaujinimo (modernizavimo) projektą bei ženkliai sumažėjus įstaigos pajamoms, gaunamoms iš kūrybinės veiklos. Išlaidos patirtos gruodžio mėnesį kompensuojamos kitų metų I ketvirtį.”;

„9. Kultūros ministras sprendimą priima per 15 darbo dienų ne vėliau nei per 25 darbo dienas nuo prašymo ir visų privalomų dokumentų pateikimo dienos.”

 

Pakeitimai įsigalioja 2020 02 22.

LR kultūros ministro 2019 04 09 įsakymas Nr. ĮV-268 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 02 21, Identifikacinis kodas 2020-03794 .


Mokesčių administravimas

Pakeisti Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą/ išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 formos užpildymo ir teikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. VA-52 „Dėl užsienio juridinio asmens įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro“, 4 ir 5 punktai:

 

„4. Registre turi registruotis užsienio juridiniai asmenys, kai jie numato vykdyti ar vykdo veiklą ir / arba turi mokestinių prievolių Lietuvos Respublikoje, išskyrus apmokestinamuosius asmenis, kurie PVM mokėtojais registruojasi specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir (arba) elektroniniu būdu teikiamų paslaugų, kurias teikia už Europos Sąjungos teritorijos ribų įsikūrę apmokestinamieji asmenys, apmokestinimo schemos taikymo tikslais.

Užsienio juridiniai asmenys prašymo formas turi pateikti VMI tokiais būdais:

4.1. prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities (toliau – Mano VMI) Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Mano VMI taisyklės), nustatyta tvarka;

4.2. užpildę popierines prašymo formas, kurias gali tiesiogiai įteikti arba išsiusti paštu VMI:

4.2.1. Europos Sąjungos apmokestinamieji asmenys (ar jų įgalioti asmenys) ir užsienio apmokestinamieji asmenys, įsikūrę už Europos Sąjungos teritorijos ribų, popierinius prašymus pateikia pasirinktinai vienai iš VMI, kurioje jie pageidauja būti įregistruoti kaip PVM mokėtojai;

4.2.2 užsienio apmokestinamieji asmenys (ar jų įgalioti asmenys) – tai VMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra jų turimo padalinio buveinės adresas, o jeigu tokių padalinių turi keletą – pagal vieno iš turimų padalinių buveinės adresą. Jei tokio padalinio neturi – per paskirtą Lietuvos Respublikoje esantį užsienio apmokestinamojo asmens fiskalinį agentą. Kai paskirtas fiskalinis agentas yra fizinis asmuo – pagal jo gyvenamosios vietos Lietuvoje adresą. Kai paskirtas fiskalinis agentas yra juridinis asmuo – pagal juridinio asmens buveinės adresą;

4.2.3. užsienio juridiniai asmenys (ar jų įgalioti asmenys), vykdantys veiklą per nuolatines buveines Lietuvos Respublikos teritorijoje, – tai VMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra jų priklausomo atstovo (agento) buveinės ar gyvenamosios vietos adresas, o jeigu toks nėra paskirtas, tai pagal filialo ar kitos nuolatinės buveinės adresą;

4.2.4. užsienio juridiniai asmenys, turintys Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise jiems priklausantį nekilnojamąjį turtą arba ilgiau kaip vienam mėnesiui perimtą iš fizinio asmens (ar jų įgalioti asmenys), – tai VMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra jų nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas. Jeigu užsienio juridinis asmuo turi nekilnojamojo turto kelių savivaldybių teritorijose, jis gali registruotis pasirinktinai pagal vieno iš nekilnojamojo turto objektų adresą;

4.2.5. užsienio juridiniai asmenys, valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėtojai, kurie registruojasi kaip valstybinio socialinio draudimo įmokų (toliau – VSD) mokėtojai, – tai VMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra jo samdomo darbuotojo, už kurį mokamos VSD įmokos, gyvenamosios vietos adresas. Jeigu samdomi darbuotojai yra keli ir jų gyvenamosios vietos adresai yra skirtingi, tinkamai užpildyta prašymo forma turi būti pateikiama pasirinktinai vienai iš VMI pagal vieno iš samdomų darbuotojų gyvenamosios vietos adresą;

4.2.6. užsienio juridiniai asmenys, akcizų mokėtojai (ar jų įgalioti asmenys), – pasirinktinai vienai iš VMI.

5. Užsienio juridiniai asmenys, vykdantys veiklą per nuolatines buveines Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir užsienio apmokestinamieji asmenys, įsikūrę už Europos Sąjungos teritorijos ribų, kartu su prašymo forma turi užpildyti ir VMI pateikti FR0227A formą. Šis punktas netaikomas tais atvejais, kai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnio 3 dalies nuostatomis, nereikalaujama paskirti fiskalinio agento kitose valstybėse narėse ar teritorijose, kuriose taikomos savitarpio pagalbos taikymo dokumentų nuostatos, iš esmės savo taikymo sritimi tolygios 2010 m. kovo 16 d. Tarybos direktyvos 2010/24/ES dėl savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis, ir 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 904/210 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje nuostatomis, įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims.“

 

Pakeitimai įsigalioja 2020 02 19.

VMI viršininko 2005 06 14 įsakymas Nr. VA-52 su visais pakeitimais išdėstyta čia .

TAR, 2020 02 18, Identifikacinis kodas 2020-03549 .


VMI primena, kad iki 2020 m. gegužės 4 d. nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kurie turi prievolę, privalo deklaruoti 2019 m. turėtą turtą ir gautas pajamas

Šiais metais Elektroninio deklaravimo sistemoje bus įdiegta nauja pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo priemonė – vedlys, kuris iš esmės pakeis pajamų deklaravimą: vietoje įprasto deklaracijos formos užpildymo bus paprastesnis deklaravimo procesas klausimų ir atsakymų principu.

VMI primena, kad gyventojų, privalančių deklaruoti 2019 m. gautas metines pajamas, tačiau to nepadariusių iki š. m. gegužės 4 d., Prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms (FR0512 forma) nenagrinėjami ir pajamų mokesčio dalis nepervedama.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2020 02 17 .


VMI atsako į gyventojų klausimus: kada privaloma perskaičiuoti metinį NPD ir kokios to pasekmės? Dėl kokių priežasčių sumažėja metinis NPD? Kaip perskaičiuoti metinį NPD?

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2020 02 17 .


Sveikata

Sveikatos apsaugos ministras patvirtino Invazinių ir (ar) intervencinių procedūrų, kurios nepažeidžia audinių ir (ar) organų vientisumo ir gali kelti tik nedidelį nepageidaujamą laikiną poveikį paciento sveikatai, sąrašą

Įsigalioja 2020 02 18.

Dokumentą skaitykite čia .


SoDra

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų ir Dalinio darbo išmokų nuostatų patvirtinimo“:

1. Pakeisti Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatai, patvirtinti minėtu nutarimu;

2. Pakeisti Dalinio darbo išmokų nuostatai, patvirtinti minėtu nutarimu.

Pakeitimai įsigalioja 2020 02 22.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 12 24 nutarimas Nr. 1656 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 02 21, Identifikacinis kodas 2020-03819 .


Kiti

Socialinės apsaugos ir darbo ministras patvirtino 2020 metų lėšų paskirstymą savivaldybėms

Dokumentą skaitykite čia .


Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba kviečia verslininkus dalyvauti nemokamuose mokymuose–seminaruose vartotojų teisių apsaugos, ne maisto produktų rinkos priežiūros ir turizmo paslaugų teikėjų priežiūros klausimais

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacija, 2020 02 20 .


Skirta papildomai lėšų smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų ir lizingo sandorių, skirtų verslo reikmėms, palūkanoms kompensuoti

Paraiškas pagal priemones „Dalinis palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų verslumui didinti“ galima teikti iki 2022 m. spalio 31 dienos.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija, 2020 02 17 .


Nuo kovo 2 d. turgaviečių prekeiviai privalės pildyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduodamą apskaitos žurnalą – vietoje iki šiol pildytų trijų, reikės pildyti tik vieną

Žemės ūkio ministerijos informacija, 2020 02 21 .