Teisės aktų žinios

2019 m. gruodžio 2 – 8 d., Nr. 48

Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1K-429 „Dėl Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų tiesioginio pervedimo į valstybės iždą taisyklių ir įmokų kodų sąrašo patvirtinimo“:

1. Pakeistos nurodytu įsakymu patvirtintos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų tiesioginio pervedimo į valstybės iždą taisyklės;

2. Pakeistas nurodytu įsakymu patvirtintas Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų, tiesiogiai pervedamų į valstybės iždą, įmokų kodų sąrašas.

Pakeitimai įsigalioja 2019 12 05.

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 12 29 įsakymas Nr. 1K-429 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 12 04, Identifikacinis kodas 2019-19541 .


Darbas

Pakeistas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. A1-553 „Dėl socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, kurių darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, supervizijos ir iš dalies profesinės kompetencijos tobulinimas finansuojami iš valstybės specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, minimalaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento taikymo apskaičiuojant lėšų poreikį socialinei priežiūrai šeimoms teikti“

Atvejo vadybininkams ir socialiniams darbuotojams, dirbantiems su šeimomis, didėja minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas.

Įsigalioja 2020 01 01.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 11 02 įsakymas Nr. A1-553 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 12 06, Identifikacinis kodas 2019-19664 .


Darbuotojų sauga ir sveikata

Sveikatos apsaugos ministro nustatyta, kad 2020 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia Vaikų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo (3 priedas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, 26 punkto redakcija:

„26. Atlikus privalomą profilaktinį pilnamečio mokinio ar vaiko, lankančio švietimo ar kitą ugdymo įstaigą, sveikatos tikrinimą, elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS) užpildomas Vaiko sveikatos pažymėjimas, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“ (toliau – forma Nr. E027-1), kuriame užpildoma elektroninės statistinės apskaitos forma Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 „Dėl elektroninės statistinės apskaitos formos Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas patvirtinimo“ (toliau – forma E027-1), kurioje įrašomi reikiami duomenys, išvados ir rekomendacijos švietimo ar kitai ugdymo įstaigai.”

Sveikatos apsaugos ministro 2000 05 31 įsakymas Nr. 301 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 05 15, Identifikacinis kodas 2019-07703 .


Dokumentų valdymas

Nuo 2020 01 01 neteks galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. ISAK-1776/V-83 „Dėl Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“

Neteksiantis galios dokumentas išdėstytas čia .

TAR, 2019 12 04, Identifikacinis kodas 2019-19531 .


Mokesčių administravimas

Pakeistos Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. VA-105 „Dėl Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklių patvirtinimo“.

Taisyklės papildytos nauju priedu „Prašymas pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui“.

Pakeitimai įsigalioja 2019 12 05.

VMI viršininko 2011 10 19 įsakymas Nr. VA-105 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 12 04, Identifikacinis kodas 2019-19520 .


Pridėtinės vertės mokestis

Pakeistos Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir Europos Sąjungos įstaigoms, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 442 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsu­linėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir Europos investicijų bankui“, ir jos išdėstytos nauja redakcija

Taip pat nauja redakcija išdėstytas Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir Europos Sąjungos įstaigoms, taisyklių priedas PREKIŲ IR PASLAUGŲ, KURIOMS NETAIKOMA PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO LENGVATA, SĄRAŠAS.

Nauja taisyklių ir priedo redakcija įsigalioja 2020 01 01.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 04 16 nutarimas Nr. 442 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 02 28, Identifikacinis kodas 2019-03353 .

TAR, 2019 12 02, Identifikacinis kodas 2019-19262 .


Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. 1K-069 „Dėl Teritorijų, kurios laikomos trečiosiomis teritorijomis, sąrašo patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Patvirtintas naujas Teritorijų, kurios laikomos trečiosiomis teritorijomis, sąrašas.

Nauja redakcija įsigalioja 2020 01 01.

Finansų ministro 2004 03 02 įsakymo Nr. 1K-069 nauja redakcija išdėstyta čia .

TAR, 2019 05 29, Identifikacinis kodas 2019-08472 .


Valstybės tarnyba

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija patvirtino Rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo

Rekomendacija įsigalioja 2020 01 01.

Dokumentą skaitykite čia .


Vyriausioji tarnybinės etikos komisija patvirtino Rekomendaciją dėl savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos narių nusišalinimo tvarkos

Savivaldybės merui ar tarybos nariui patekus į situaciją, kai atliekant pareigas ar vykdant pavedimą reikia priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti pavedimą, susijusį su savo (ar artimo asmens) privačiais interesais, prieš pradedant klausimo rengimą (aptarimą), svarstymą ar priėmimą, arba pačios minėtosios procedūros metu:

1. informuoti atitinkamai merą ir (ar) tarybos narius arba kitus asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą ir nurodyti jį keliančias aplinkybes;

2. raštu arba žodžiu pareikšti apie nusišalinimą;

3. pareiškus apie nusišalinimą, nedalyvauti svarstant klausimą dėl nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo), išeiti iš posėdžių salės (patalpos), kurioje svarstomas klausimas ir (ar) balsuojama, o jeigu pareikštasis nusišalinimas priimamas, nedalyvauti toliau svarstant interesų konfliktą keliantį klausimą ir išeiti iš posėdžio salės (patalpos);

4. pareiškus apie nusišalinimą, esant aplinkybėms, keliančioms nuolatinį interesų konfliktą, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, patikslinti arba papildyti deklaraciją, nurodant aplinkybes, dėl kurių kilo interesų konfliktas, jei tos aplinkybės, nebuvo nurodytos iki klausimo svarstymo pradžios.

Rekomendacija įsigalioja 2020 01 01.

Dokumentą skaitykite čia .


Vyriausioji tarnybinės etikos komisija patvirtino Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijus

Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijai įsigalioja 2020 01 01.

Dokumentą skaitykite čia .


Nuo 2020 01 01 pripažintas netekusiu galios Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2000 m. birželio 21 d. sprendimas Nr. 9 „Dėl valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens gautų dovanų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas įvertinimo ir saugojimo tvarkos patvirtinimo“

Neteksiantis galios dokumentas išdėstytas čia .

TAR, 2019 12 02, Identifikacinis kodas 2019-19309 .