Teisės aktų žinios

2020 m. sausio 6 – 12 d., Nr. 2

Apskaita biudžetinėse įstaigose

Finansų ministerija informuoja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1K-403, 2020 m. sausio 13 d. prasideda viešojo sektoriaus subjektų 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinių ir eliminavimo informacijos pateikimo procesas Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS)

Šie duomenys turės būti pateikti (publikuoti) iki 2020 m. kovo 13 d., patvirtinti (integruoti) ir apsaugoti nuo koregavimo – iki 2020 m. kovo 17 d.

Finansų ministerijos informacija, 2020 01 10 .


VSAKIS teikiant duomenis už 2019 ir vėlesnius metus atsiranda naujos eliminavimo informacijos įvedimo formos, taip pat yra atlikti pakeitimai duomenų įvedimo formoje „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“

Pakeitimai aktualūs įstaigoms, nuo 2019 m. tapusioms viešojo sektoriaus subjektais (toliau – VSS), pakeitimai aktualūs VSS, kurie atliko išankstinius apmokėjimus įstaigoms, ataskaitiniais metais tapusioms VSS arba praradusioms VSS statusą.

Finansų ministerijos informacija, 2020 01 10 .


Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“

1. Pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos šios formos:

a) Forma Nr. 1 – metinė, ketvirtinė biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 20___ m. __________ d. ataskaita;

b) Forma Nr. 2 – metinė, ketvirtinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20___ m. __________ d. ataskaita;

c) Forma Nr. 3 – metinė, pusmetinė biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 20___ m. __________ d. ataskaita.

 

2. Neteko galios forma Nr. 4 (Forma Nr. 4 – metinė, ketvirtinė mokėtinų ir gautinų sumų 20___ m. __________ d. ataskaita).

3. Pakeitimai taikomi rengiant ir teikiant 2020 metų ketvirčių, metų ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių duomenis.

4. Įsakymo 5.1. papunkčio pakeitimas taikomas rengiant ir teikiant 2019 metų ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių duomenis.

„5. Aiškinamajame rašte nurodoma:

5.1. asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius, nurodant daugiausiai padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumas, priežastis ir paskirtį;

5.1. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, ir jų paaiškinimas: nurodoma programa, ekonominės klasifikacijos straipsnis, finansavimo šaltinis ir mokėtinos sumos susidarymo priežastis (-ys);

…”

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 12 31 įsakymas Nr. 1K-465 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 01 06, Identifikacinis kodas 2020-00126 .


Darbas

Pakeistas Socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-158 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir aprašo priedas

Pakeitimai įsigalioja 2020 01 01.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 03 29 įsakymas Nr. A1-158 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 01 09, Identifikacinis kodas 2020-00274 .


Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimas Nr. 254 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja redakcija įsigalioja 2020 01 10.

LRV 2017 04 05 nutarimo Nr. 254 nauja redakcija išdėstyta čia .

TAR, 2020 01 09, Identifikacinis kodas 2020-00295 .


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeisti Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ 2 ir 19 punktai, papildyta 9.5. papunkčiu

„…

2. Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato įsidarbinančiųjų ir darbuotojų, kurie siekia dirbti ar dirba darbus, įrašytus į Pavojingų darbų sąrašą, patvirtintą 2002 m. rugsėjo 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1386 „Dėl Pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“, (Žin., 2002, Nr. 87-3751) arba darbo aplinkoje, kurioje įvertinus riziką, atsižvelgiant į Profesinės rizikos vertinimo bendruosius nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-457/V-961 „Dėl Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, nustatyti rizikos veiksniai, išankstinio (prieš pradedant darbą ar veiklą), periodinio (darbo metu ar kai veikla yra tęsiama) bei neeilinio (nesilaikant nustatyto periodiškumo) privalomo profilaktinio sveikatos tikrinimo tikslą, vietą, tvarką: periodiškumą, sveikatos tikrintojus, privalomus tyrimus, kontraindikacijas, dokumentų įforminimą ir kontrolę įforminimo ir kontrolės tvarką.

9.5. jeigu reikalinga gydytojo išvada dėl sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį ar 40 procentų neviršijantį darbingumo lygį arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygį turinčių darbuotojų negalios pobūdžio, darbo funkcijos socialinėje įmonėje, kurios neįgalus darbuotojas negali atlikti be asistento pagalbos – darbdaviui atstovaujančio ar jo įgalioto asmens raštą, kuriame išvardytos tos darbuotojo funkcijos, dėl kurių prašoma gydytojo išvados.

19. Asmenų iki aštuoniolikos metų, nėščių, neseniai pagimdžiusių ar krūtimi maitinančių darbuotojų, neįgaliųjų ir asmenų, kuriems nustatytas sumažėjęs darbingumo lygis, privalomi sveikatos tikrinimai:

19.1. tikrinant asmenų iki 18 metų amžiaus sveikatą vadovaujamasi Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 518 „Dėl Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašo patvirtinimo“;

19.2. tikrinant nėščiųjų, neseniai pagimdžiusių ar krūtimi maitinančių darbuotojų sveikatą vadovaujamasi Nėščių, neseniai pagimdžiusių, krūtimi maitinančių darbuotojų darbo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 469 „Dėl Nėščių, neseniai pagimdžiusių, krūtimi maitinančių darbuotojų darbo sąlygų aprašo patvirtinimo“;

19.3. dėl neįgaliųjų asmenų ar asmenų, netekusių dalies darbingumo, galimybės dirbti konkretų darbą sprendžia Aprašo 10.4 papunktyje nurodytas gydytojas, gavęs Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijas ir atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojo išvadą. Jeigu buvo pateiktas Aprašo 9.5 papunktyje nurodytas darbdaviui atstovaujančio ar jo įgalioto asmens raštas, Aprašo 10.4 papunktyje nurodytas gydytojas F Nr. 047/a arba F Nr. 048/a papildomai įrašo išvadą dėl darbo funkcijos (-ų), kurios (-ių) darbuotojas dėl savo negalios pobūdžio negali atlikti be asistento pagalbos.

…”

Pakeitimai įsigalioja 2020 01 10.

LR sveikatos apsaugos ministro 2000 05 31 įsakymas Nr. 301 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 01 09, Identifikacinis kodas 2020-00251 .


Dokumentų valdymas

Lietuvos vyriausiasis archyvaras patvirtino Popierinių dokumentų atrankos ir išsaugojimo elektronine forma tvarkos aprašą, kuris įsigalioja 2020 01 01

Popierinių dokumentų atrankos ir išsaugojimo elektronine forma tvarkos aprašas nustato valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, valstybės įgaliotų asmenų, nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių asmenų trumpai ir (ar) ilgai saugomų popierinių veiklos dokumentų išsaugojimo elektronine forma atrankos, skaitmeninimo, išsaugojimo ir naikinimo reikalavimus.

Dokumentą skaitykite čia .


Švietimo, mokslo ir sporto ministras patvirtino Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo ugdymo švietimo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklę, kurioje nustatyti dokumentų saugojimo terminai taikomi ir anksčiau sudarytiems dokumentams, kurių saugojimo procesas tęsiasi

Įsigalioja 2020 01 01.

Dokumentą skaitykite čia .


Pridėtinės vertės mokestis

Nuo 2020 01 07 pripažintas netekusiu galios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. VA-99 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo už įvežamus iš užsienio ar Lietuvoje įsigyjamus kilnojamuosius daiktus ir jų aptarnavimo, apdirbimo bei perdirbimo paslaugas rekomendacijų“

Netekęs galios dokumentas išdėstytas čia .

TAR, 2020 01 06, Identifikacinis kodas 2020-00114 .


SoDra

Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ 32 ir 49 punktai

 

„…

32. Globėjas, auginantis vaiką iki trejų metų, ir nesukakęs senatvės pensijos amžiaus vienas iš neįgalaus asmens, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, tėvų (įtėvių) arba asmuo, paskirtas šio neįgalaus asmens globėju ar rūpintoju, slaugantis namuose nurodytą neįgalų asmenį slaugantys ar nuolat prižiūrintys namuose šį neįgalų asmenį (teikiantys pagalbą namuose šiam neįgaliam asmeniui), arba vienas iš tėvų, globėjas ar rūpintojas, slaugantis namuose visiškos negalios invalidą, pripažintą tokiu iki 2005 m. liepos 1 d., pensijų ir nedarbo socialiniu draudimu draudžiami pagal jų pateiktus prašymus nuo teisės į šį draudimą atsiradimo dienos.

49. Valstybinė mokesčių inspekcija, išduodama naują ar pratęsdama anksčiau įsigytą verslo liudijimą asmeniui arba registruodama individualią veiklą pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, patikrina asmens įsiskolinimą Fondui. Jeigu asmuo, įsigyjantis verslo liudijimą arba registruojantis individualią veiklą, skolingas Fondui, išskyrus tuos atvejus, kai asmens skolos Fondui sumokėjimo terminas buvo atidėtas ir dar nesuėjęs, Valstybinė mokesčių inspekcija verslo liudijimo neišduoda ar nepratęsia arba neregistruoja individualios veiklos, kol nesumokamas įsiskolinimas Fondui ir Valstybinei mokesčių inspekcijai nepateikiamas tai patvirtinantis dokumentas. Valstybinė mokesčių inspekcija negali išduoti verslo liudijimo trumpesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, (išskyrus Taisyklių 48 punkte nurodytą atvejį) jeigu asmuo nėra sumokėjęs socialinio draudimo įmokų už visą verslo liudijimo galiojimo laikotarpį iš anksto.

…”

Pakeitimai įsigalioja 2020 01 10.

LRV 2005 06 14 nutarimas Nr. 647 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 01 09, Identifikacinis kodas 2020-00296 .


Sveikata

Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo tvarkos aprašą

Dokumentą skaitykite čia .


Sveikatos apsaugos ministras patvirtino:

1. Ekspertų sąrašo sudarymo ir ekspertų išvadų teikimo tvarkos aprašą; (Ekspertų sąrašo sudarymo ir ekspertų išvadų teikimo tvarkos aprašas nustato sveikatos priežiūros specialistų, Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijai teikiančių išvadas, kurioms padaryti reikalingos specialios žinios, sąrašo sudarymo, ekspertų duomenų išbraukimo iš sąrašo ir ekspertų išvadų, kurioms padaryti reikalingos specialios žinios, teikimo tvarką)

2. Reikalavimų paciento skundui ir dokumentams, teikiamiems su skundu, aprašą;

3. Reikalavimų prašymui dėl turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo ir dokumentams, teikiamiems su prašymu, aprašą;

4. Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos veiklos ataskaitų teikimo tvarkos aprašą.

Dokumentą skaitykite čia .


Valstybės tarnyba

Pakeistos Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2020 01 11.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 07 11 įsakymas Nr. 338 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 01 10, Identifikacinis kodas 2020-00370 .


Pakeistas Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2020 01 11.

LRV 2018 12 12 nutarimas Nr. 1298 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 01 10, Identifikacinis kodas 2020-00374 .


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba pataria tiekėjams, kaip sėkmingai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose 2020 metais

Viešųjų pirkimų tarnyba pateikia dažniausiai pasitaikančias tiekėjų daromas klaidas, lemiančias ginčus, nesusipratimus bei ilgai trunkančias pirkimo procedūras.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2020 01 06 .


Per 30 dienų nuo ataskaitinių kalendorinių metų pabaigos CVP IS priemonėmis pirkimų vykdytojai privalo pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai (toliau – Tarnyba) per 2019 metus sudarytų Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaitą (tipinė Atn-3 forma)

Tarnyba atkreipia dėmesį į naujoves, pildant metinę Atn-3 ataskaitą, taip pat siūlo pasinaudoti mokomuoju filmuku Metinės ataskaitos Atn-3 pildymas CVP IS.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2020 01 10 .


Kita

Kaimo bendruomenės nuo š. m. sausio 13 d. iki vasario 28 d. kviečiamos teikti paramos paraiškas jų veiklai finansuoti

Remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis:

– kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas;

– kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio arba laisvalaikio vietos įrengimas);

– bendruomeniškumą kaime skatinančių (įskaitant gerosios patirties sklaidos ir mokomuosius vizitus) ir tradicinių renginių organizavimas.

Žemės ūkio ministerijos informacija, 2020 01 08 .