Teisės aktų žinios

2020 m. gegužės 25 – 31 d., Nr. 23

Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai

Sprendimas Dėl asmenų, grįžusių ar atvykusių iš užsienio valstybių, patikrinimo ir izoliavimo

Įsigalioja 2020 06 01.

TAR, 2020 05 29, Identifikacinis kodas 2020-11565 .


Sprendimas Dėl paslaugų teikimo, prekybos viešose prekybos vietose bei veiklos laisvalaikio ir pramogų vietose vykdymo būtinų sąlygų

Įsigalioja 2020 06 01.

TAR, 2020 05 29, Identifikacinis kodas 2020-11566 .


Sprendimas Dėl sąlytį turėjusių asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose izoliavimo patalpose

Įsigalioja 2020 06 01.

TAR, 2020 05 29, Identifikacinis kodas 2020-11570 .


Sprendimas Dėl kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų

Įsigalioja 2020 06 01.

TAR, 2020 05 29, Identifikacinis kodas 2020-11568 .

Kultūros ministerijos informacija, 2020 05 29 .


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeista Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 9 straipsnio 1 dalis:

„9 straipsnis. Vidaus audito tarnybos steigimas

1. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje, Nacionalinėje teismų administracijoje, Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamente, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyboje, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolėje, valstybiniuose universitetuose turi būti įsteigtos vidaus audito tarnybos.

…”

Pakeitimas įsigalioja 2020 07 01.

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 05 22, Identifikacinis kodas 2020-10932 .


Pakeistas Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 3 punktas:

„4 straipsnis. Asignavimų valdytojai

3. Įstaiga, kurios vadovas yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojas, yra:

3) Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, teismai, Nacionalinė teismų administracija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba, Lietuvos administracinių ginčų komisija, Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

…”

Pakeitimas įsigalioja 2020 07 01.

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 05 22, Identifikacinis kodas 2020-10901 .


Darbas

Darbo inspekcija teikia rekomendacijas, kaip derinti nuotolinį darbą ir vaikų priežiūrą

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2020 05 28 .


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeisti Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 3, 6, 8, 9, 17, 23, 31 ir 32 straipsniai:

3 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos;

6 straipsnis. Draudžiamieji įvykiai;

8 straipsnis. Draudėjų pareigos ir atsakomybė;

9 straipsnis. Apdraustųjų asmenų teisės;

17 straipsnis. Sąlygos, kurioms esant ligos išmoka nemokama;

23 straipsnis. Draudimo išmokos dydžio sumažinimas;

31 straipsnis. Lėšų išieškojimas iš kaltų asmenų;

32 straipsnis. Nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo vykdymas.

 

Pakeitimai įsigalioja 2020 07 01.

Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 05 21, Identifikacinis kodas 2020-10791 .


Gyventojų pajamų mokestis

Pakeistas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 18 punktas:

„17 straipsnis. Neapmokestinamosios pajamos

1. Neapmokestinamosios pajamos yra šios:

18) iš gyvybės draudimą vykdančios draudimo įmonės ar kito pensijų anuitetų mokėjimą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatyto pensijų anuitetų mokėtojo gauti pensijų anuitetai;

…”

Pakeitimas įsigalioja 2020 07 01.

VMI prie FM 2020 05 26 raštas Nr. (18.18-31-1E) RM-27035 .

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas su pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 05 25, Identifikacinis kodas 2020-11079 .


Pridėtinės vertės mokestis

Pakeistas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 22 straipsnio 1 dalies komentaro 7 punktas:

„22 straipsnis. Švietimo ir mokymo paslaugos

1. PVM neapmokestinami ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, mokymas pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, aukštojo mokslo studijos ir kvalifikacijų teikimas, neformalusis vaikų švietimas, pirminis ir tęstinis profesinis mokymas, jeigu šias paslaugas teikia juridiniai asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka įgiję teisę jas teikti.

…”

VMI prie FM 2020 05 25 raštas Nr. (18.2-31-2E)-R-2386 .

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia .


Miškas, miškininkystė, mediena

Pakeisti Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 7 straipsnis, IX skyriaus pavadinimas, IX skyriaus pirmasis skirsnis ir 142 straipsnis

Pakeitimai įsigalioja 2020 07 01.

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas su pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 05 22, Identifikacinis kodas 2020-10923 .


SoDra

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 1, 2, 9, 12-1, 12-2, 15, 21, 26-1, 27 ir 30 straipsnių pakeitimo įsigaliojimas nukeliamas nuo 2021 05 26.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas su pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 05 25, Identifikacinis kodas 2020-11072 .


Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo straipsniai:

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos;

4 straipsnis. Asmenų, turinčių darbo santykius arba santykius, savo esme atitinkančius darbo santykius, socialinis draudimas;

27 straipsnis. Socialinio draudimo valdymo sistema, dalyviai ir Fondo valdymo struktūra;

32 straipsnis. Fondo valdybos funkcijos ir teisės;

341 straipsnis. Fondo administravimo įstaigų atliekama neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ar termino nustatymo pagrįstumo ir teisėtumo asmeniui, turinčiam teisę gauti ar gaunančiam išmoką, priežiūra.

 

Pakeitimai įsigalioja 2020 07 01.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 04 29, Identifikacinis kodas 2020-08967 .

TAR, 2020 05 21, Identifikacinis kodas 2020-10788 .

TAR, 2020 05 21, Identifikacinis kodas 2020-10793 .

TAR, 2020 05 22, Identifikacinis kodas 2020-10934 .


Pakeistas Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 33 straipsnis:

„33 straipsnis. Išmokų skyrimas ir mokėjimas, permokėtų išmokų sumų išieškojimas

1. Šiame įstatyme numatytas išmokas, išskyrus darbdavio mokamas ligos išmokas už dvi pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas, skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai (toliau – Fondo valdybos teritoriniai skyriai), arba Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius (toliau – Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius), vadovaudamiesi šiuo įstatymu ir Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatais.

2. Fondo valdybos teritorinis skyrius arba Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius sprendimą dėl išmokų skyrimo priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo, ir visų reikalingų dokumentų ir (ar) duomenų gavimo Fondo valdybos teritoriniame skyriuje arba Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriuje dienos.

3. Fondo valdybos teritorinis skyrius, priėmęs sprendimą dėl išmokos, per vieną darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja pareiškėją, sprendimo nuorašą (kopiją, išrašą) pateikdamas Elektroninėje gyventojų aptarnavimo sistemoje, išskyrus tą pareiškėją, kuriam išmoka paskirta naudojantis karinių ir joms prilygintų struktūrų apdraustųjų informacine duomenų baze. Sprendime nurodomos teisės aktų normos, kuriomis pagrįstas priimtas sprendimas, sprendimo apskundimo tvarka ir terminai, o jeigu priimamas sprendimas neskirti išmokos, – ir išmokos neskyrimo priežastis. Sprendimo nuorašas (kopija, išrašas), pareiškėjui pateikus prašymą gauti jį paštu, išsiunčiamas registruotu laišku per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Sprendimo neskirti išmokos nuorašą (kopiją, išrašą) pareiškėjui, kuriam sprendimas neskirti išmokos priimtas naudojantis karinių ir joms prilygintų struktūrų apdraustųjų informacine duomenų baze, Fondo valdybos Vilniaus skyrius registruotu laišku išsiunčia per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Pareiškėjas sprendimo nuorašą (kopiją, išrašą) gali atsiimti bet kuriame Fondo valdybos teritoriniame skyriuje, išskyrus pareiškėją, kuriam išmoka paskirta naudojantis karinių ir joms prilygintų struktūrų apdraustųjų informacine duomenų baze – jis sprendimo nuorašą (kopiją, išrašą) gali atsiimti tik Fondo valdybos Vilniaus skyriuje.

4. Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės ir tėvystės socialinio draudimo išmokos skiriamos ir mokamos nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, jeigu dėl jų kreipiamasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo ligos, profesinės reabilitacijos, nėštumo ir gimdymo ar tėvystės atostogų pabaigos. Tais atvejais, kai elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduodamas ligai pasibaigus, ligos išmoka skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, jeigu dėl jos kreipiamasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo dienos. Vaiko priežiūros išmoka skiriama ir mokama nuo teisės gauti šią išmoką atsiradimo dienos, jeigu dėl jos kreipiamasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių skaičiuojant nuo laikotarpio nuo laikotarpio, už kurį asmuo turi teisę gauti išmoką, pabaigos.

5. Permokėtos išmokų sumos, įskaitant atvejus, kai apdraustajam asmeniui ligos išmoka permokama dėl to, kad jam darbingumo lygis, pagal kurį paskiriama ir (ar) mokama socialinio draudimo netekto darbingumo pensija, nustatomas atgaline data, išieškomos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka.“

 

Pakeitimas įsigalioja 2020 07 01.

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 05 21, Identifikacinis kodas 2020-10792 .


Valstybės tarnyba

1. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsnio 6 dalis papildyta 11 punktu

„5 straipsnis. Įstatymo taikymas

6. Šis įstatymas netaikomas:

11) Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnams.

…”

 

2. Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 49 straipsnio 3 dalies 4 punktas ir 5 dalis

„49 straipsnis. Kitos garantijos

3. Valstybės tarnautojams yra garantuojamos einamos pareigos ir nustatytas darbo užmokestis:

4) kai valstybės tarnautojas atlieka privalomąją karo tarnybą, savanorišką nenuolatinę karo tarnybą arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, jam garantuojamos tik einamos pareigos;

5. Eitos pareigos garantuojamos valstybės tarnautojui, kai jis dėl privalomosios karo tarnybos, savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos arba alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos atlikimo, dėl dalyvavimo Europos Sąjungos, tarptautinės organizacijos finansuojamuose projektuose užsienio valstybės institucijoje (taip pat dėl atostogų dėl dalyvavimo Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių, Lietuvos arba bendrai finansuojamuose paramos teikimo ir (arba) Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo projektuose) negali eiti pareigų, taip pat karjeros valstybės tarnautojui, kai jis dėl atostogų kvalifikacijai tobulinti, nėštumo ir gimdymo atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti, dėl laikino perkėlimo į kitas pareigas pagal šio įstatymo 21 straipsnį negali eiti pareigų. Ši garantija kadencijai priimtam karjeros valstybės tarnautojui taikoma ne ilgiau negu iki kadencijos pabaigos.

…“

Pakeitimai įsigalioja 2020 07 01.

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 05 22, Identifikacinis kodas 2020-10936 .

TAR, 2019 12 27, Identifikacinis kodas 2019-21320 .


Kita

Pakeistas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ANTROSIOS KNYGOS ASMENYS 2.79 straips­nis:

„2.79 straipsnis. Licencijos išdavimas

1. Licencija išduodama neterminuotam laikui, jei yra įvykdytos licencijavimo taisyklėse nustatytos sąlygos.

2. Licencija verstis tam tikra veikla arba rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti licenciją turi būti pateiktas pareiškėjui per trisdešimt dienų nuo dokumentų, reikalingų licencijai išduoti, gavimo dienos, jeigu įstatymai nenustato ko kita.

3. Atsisakymas išduoti licenciją negali būti grindžiamas veiklos netikslingumu ir turi būti motyvuotas.

4. Informacija apie licencijos išdavimą, jos galiojimo sustabdymą ir panaikinimą kaupiama juridinių asmenų registre. Licencijas išduodanti institucija privalo apie licencijų išdavimą, galiojimo sustabdymą ar panaikinimą pranešti juridinių asmenų registrui juri-dinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

5. Gavęs licenciją juridinis asmuo privalo licencijuojamos veiklos priežiūros institucijai teikti ir leisti tikrinti licencijavimo taisyklėse nurodytą informaciją, susijusią su licencijuojama veikla ar licencijos išdavimą lemiančiomis sąlygomis.

6. Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą neturi viršyti licencijos išdavimo ir priežiūros sąnaudų.“

 

Pakeitimai įsigalioja 2020 06 15.

Iki pakeitimų įsigaliojimo Juridinių asmenų registre tvarkyti duomenys apie juridiniams asmenims išduotas licencijas išregistruojami ir nuo pakeitimų įsigaliojimo tvarkomi tik Licencijų informacinėje sistemoje.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ANTROJI KNYGA ASMENYS su visais pakeitimais išdėstyta čia .

TAR, 2020 05 28, Identifikacinis kodas 2020-11327 .


Patvirtinti UAB „Ignitis“ dvinariai gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams (be pridėtinės vertės mokesčio), įsigaliosiantys 2020 m. liepos 1 d.:

1. Vartotojams, suvartojantiems Q ≤ 300 m3 dujų per metus:

1.1. pastoviąją tarifo dalį – 0,46 Eur/mėn.;

1.2. kintamąją tarifo dalį – 0,390 Eur/m3.

2. Vartotojams, suvartojantiems 300 m3 < Q ≤ 20 tūkst. m3 dujų per metus:

2.1. pastoviąją tarifo dalį – 3,30 Eur/mėn.;

2.2. kintamąją tarifo dalį – 0,230 Eur/m3.

3. Vartotojams, suvartojantiems Q > 20 tūkst. m3 dujų per metus:

3.1. pastoviąją tarifo dalį – 3,30 Eur/mėn.;

3.2. kintamąją tarifo dalį – 0,222 Eur/m3.

Dokumentą skaitykite čia .


Pakeistas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. O3E-796 „Dėl UAB „Ignitis“ visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo“ (Paskelbtos UAB „Ignitis“ valdybos 2020 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 16 patvirtintos UAB „Ignitis“ visuomeninės elektros energijos kainos ir jų taikymo tvarka)

Pakeitimai įsigalioja 2020 07 01.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. O3E-796 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 05 29, Identifikacinis kodas 2020-11490 .


Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeštosios knygos PRIEVOLIŲ TEISĖ 6.751 straipsnis papildytas 5 dalimi ir jis išdėstytas taip:

„6.751 straipsnis. Kelionių organizatoriaus teisė nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį iki organizuotos turistinės kelionės pradžios

1. Kelionių organizatorius turi teisę iki organizuotos turistinės kelionės pradžios nutraukti sutartį, grąžinti turistui visus sumokėtus pinigus už organizuotą turistinę kelionę ir atlyginti turisto patirtą žalą.

2. Jeigu organizuotą turistinę kelionę įsigijusių asmenų skaičius yra mažesnis negu sutartyje nurodytas minimalus turistų skaičius, kelionių organizatorius turi teisę nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį tik tuo atveju, jei kelionių organizatorius apie organizuotos turistinės kelionės sutarties nutraukimą šiuo pagrindu informaciją turistui pateikė patvariojoje laikmenoje ne vėliau kaip:

1) likus 20 dienų iki organizuotos turistinės kelionės pradžios, jeigu kelionės trukmė yra ilgesnė negu 6 dienos;

2) likus 7 dienoms iki organizuotos turistinės kelionės pradžios, jeigu kelionės trukmė yra ne trumpesnė negu 2 dienos ir ne ilgesnė negu 6 dienos;

3) likus 48 valandoms iki organizuotos turistinės kelionės pradžios, jeigu kelionės trukmė yra trumpesnė negu 2 dienos.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta žala neatlyginama, kai:

1) organizuotą turistinę kelionę įsigijusių asmenų skaičius yra mažesnis negu organizuotos turistinės kelionės sutartyje nurodytas minimalus turistų skaičius ir turistas buvo raštu informuotas apie kelionių organizatoriaus teisę atsisakyti sutarties šiuo pagrindu per šio straipsnio 2 dalyje nurodytą terminą;

2) kelionių organizatorius negali įvykdyti organizuotos turistinės kelionės sutarties dėl nenugalimos jėgos ir jis nedelsdamas iki organizuotos turistinės kelionės pradžios praneša turistui apie organizuotos turistinės kelionės sutarties nutraukimą.

4. Kelionių organizatorius ne vėliau kaip per 14 dienų nuo organizuotos turistinės kelionės sutarties nutraukimo dienos grąžina visus turisto arba jo vardu sumokėtus pinigus už organizuotą turistinę kelionę, išskyrus atvejį, kai per šį terminą Turizmo įstatymo nustatytais atvejais turistas ir kelionių organizatorius susitaria dėl sumokėtų pinigų už neįvykusią organizuotą turistinę kelionę kompensavimo šiame įstatyme nustatytomis priemonėmis ir sąlygomis.

5. Jeigu turistas ir kelionių organizatorius nesusitaria dėl sumokėtų pinigų už neįvykusią organizuotą turistinę kelionę kompensavimo, kaip tai nustatyta šio straipsnio 4 dalyje, kelionių organizatorius ne vėliau kaip per 90 dienų nuo dienos, kai nelieka Turizmo įstatyme nurodytų apribojimų, kurių pagrindu kelionių organizatoriaus įsipareigojimų pagal organizuotos turistinės kelionės sutartį vykdymas tapo neįmanomas, grąžina visus turisto arba jo vardu sumokėtus pinigus už organizuotą turistinę kelionę.

 

Pakeitimai įsigalioja 2020 05 30.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeštoji knyga PRIEVOLIŲ TEISĖ su visais pakeitimais išdėstyta čia .

TAR, 2020 05 29, Identifikacinis kodas 2020-11673 .


Jei įmonė, atitinkanti visus kriterijus paramai gauti, nesulaukė kvietimo subsidijai ar turite klausimų dėl subsidijos skyrimo, reikia kreiptis trumpuoju Mokesčių informacijos centro numeriu 1882

Reikalavimus atitinkanti mikroįmonė gauna kvietimą teikti subsidijų paraišką per Mano VMI. Išsiųstame kvietime pateikiama nuoroda į subsidijos paraiškos formą.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija, 2020 05 26 .


Nuo liepos 1 d. įsigalioja pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos pakeitimai

Įsakymu nustatyta, kad už pastatų, daugiabučių namų šilumos punkto, nepriklausomai nuo jo nuosavybės teisės, šildymo ir karšto vandens sistemos privalomuosius priežiūros darbus apmoka daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendroje dalinėje nuosavybėje.

Energetikos ministerijos informacija, 2020 05 25 .


Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba primena, kad draudžiama teikti reklamą konkrečiam asmeniui, jeigu yra aiškiai išreikštas jo nesutikimas

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacija, 2020 05 25 .