Teisės aktų žinios

2019 m. gegužės 13 – 19 d., Nr. 19

Apskaita

VMI viršininkas patvirtino:

1. Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisykles, kurios reglamentuoja pinigų priėmimo kvito ir pinigų išmokėjimo kvito naudojimo, išrašymo ir apskaitos ypatumus.

 

2. Bilietų naudojimo ir apskaitos taisykles, kurios reglamentuoja bilietų naudojimą ir apskaitą. Šių taisyklių reikalavimai netaikomi tokių bilietų naudojimui ir apskaitai:

a) keleivinio transporto;

b) loterijos;

c) kurių pardavimas fiksuojamas kasos aparatu ir išduodamas kasos aparato kvitas;

d) kurie parduodami, naudojant prekybos (paslaugų teikimo) automatus;

e) kurie parduodami, naudojant tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalus (kai per šiuos terminalus parduodami loterijos bilietai ir tokie terminalai telekomunikacijų ryšių tinklais yra sujungti su centriniu kompiuteriu, užtikrinančiu centralizuotą loterijos bilietų pardavimo ir laimėjimų išmokėjimo apskaitą).

 

Įsigalioja 2019 05 14.

Dokumentą skaitykite čia .

TAR, 2019 05 13, Identifikacinis kodas 2019-07607 .


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Papildyta Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“:

Finansavimo šaltinių klasifikacijos papildymai įsigalioja 2019 05 15.

Finansų ministro 2011 08 08 įsakymas Nr. 1K-265 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 05 14, Identifikacinis kodas 2019-07678 .


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeistas Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“:

  1. Pakeistas Vaikų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas „VAIKŲ IR PILNAMEČIŲ MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS“ (3 priedas).
  2. Pakeistas „Vaikų ir pilnamečių mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programas, tikrinimo tvarkos aprašo 1 priedas „PROFILAKTINIO VAIKŲ IR PILNAMEČIŲ MOKINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMO REIKALAVIMAI“.

Pakeitimai įsigalioja 2019 05 16.

Sveikatos apsaugos ministro 2000 05 31 įsakymas Nr. 301 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 05 15, Identifikacinis kodas 2019-07703 .


Mokesčių administravimas

VMI paskelbė kriterijus, kuriuos atitikus, mokesčių skolas galima mokėti dalimis

VMI informuoja, kad mokestinę skolą turintys gyventojai bei verslo atstovai, kurie pageidauja atidėti apskaičiuotų mokesčių mokėjimo terminą ar mokėjimą išdėstyti dalimis, nuo šiol gali susipažinti su viešai skelbiamais jų finansinės būklės vertinimo kriterijais.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2019 05 16 .


Pakeistas Tikslinių teritorijų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 344 „Dėl Tikslinių teritorijų sąrašo patvirtinimo“, ir jis išdėstytas nauja redakcija

Įsigalioja 2019 05 15.

Naujas Tikslinių teritorijų sąraįas išdėstytas čia .

TAR, 2019 05 14, Identifikacinis kodas 2019-07666 .


Pakeisti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 24 dalies, 5 straipsnio 2-4 dalių bei 463 straipsnio komentarai:

1. Pakeistas 2 straipsnio 24 dalies komentaras:

„2 STRAIPSNIS. Pagrindinės Įstatymo sąvokos

24. Pajamos – visos iš Lietuvos ir ne Lietuvos šaltinių uždirbtos ir (arba) gautos visų rūšių pajamos pinigais ir (arba) ne pinigais.

…”

 

2. Pakeistas 5 straipsnio 2-4 dalių komentaras:

5 STRAIPSNIS. Mokesčio tarifai

2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300000 eurų, pirmojo mokestinio laikotarpio apmokestina­masis pelnas apmokestinamas taikant 0 procentų mokesčio tarifą, kitų mokestinių laikotarpių apmokestinamasis pelnas – taikant 5 procentų mokesčio tarifą, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus. Šioje dalyje nustatytas 0 procentų mokesčio tarifas taikomas tik tokiam vienetui, kurio dalyvis (dalyviai) yra fizinis asmuo (fiziniai asmenys), ir tik tuo atveju, kai per tris vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įskaitant pirmąjį mokestinį laikotarpį: vieneto veikla nėra sustabdoma, vienetas nėra likviduojamas, reorganizuojamas ir vieneto akcijos (dalys, pajai) nėra perleidžiamos naujiems dalyviams.

3. Šio straipsnio 2 dalies nuostatos netaikomos, kai šioje dalyje nurodytų susijusių vienetų bendras vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius viršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio bendros pajamos viršija 300 000 eurų:

1) vienetams (individualioms (personalinėms) įmonėms), kurių dalyvis ar jo šeimos nariai yra ir kitų vienetų (individualių (personalinių) įmonių) dalyviai;

2) vienetams (individualioms (personalinėms) įmonėms), kurių dalyvis ir (arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) kituose vienetuose, ir vienetams, kuriuose vieneto (individualios (personalinės) įmonės) dalyvis ir (arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų);

3) vienetams, kuriuose tas pats dalyvis paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų);

4) vienetams, kuriuose tie patys dalyviai kartu paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų).

4. (Neteko galios).

…”

 

3. Pateiktas 463 straipsnio komentaras:

„463 straipsnis. Apmokestinamojo pelno sumažinimas lėšomis, skiriamomis viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti”

 

Visas Pelno mokesčio įstatymo komentaras išdėstytas čia .

VMI prie FM 2019 m. gegužės 14 d. raštas Nr. (18.10-31-1E) RM-15145 .


Pridėtinės vertės mokestis

Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 dienos atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas bus taikomas naujoms prekėms

1) tiekiamiems standiesiems diskams (iki 2022 m. vasario 28 d.);

2) tiekiamiems mobiliesiems telefonams, planšetėms ir nešiojamiesiems kompiuteriams (iki 2022 m. birželio 30 d.).

Mokesčių inspekcijos informacija, 2019 05 14 .


Kita

Paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ iki gegužės 31 d. jau galima teikti ir elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga

Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) pateiktos paraiškos neregistruojamos.

Žemės ūkio ministerijos informacija, 2019 05 17 .