Teisės aktų žinios

2021 m. balandžio 12 – 18 d., Nr. 16

Sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
sprendimai

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 23 d. sprendimas Nr. V-2347 „Dėl karantino režimo priemonių laikymosi kontrolės”

Dokumento galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021 04 13) išdėstyta čia .

TAR, 2021 04 12, Identifikacinis kodas 2021-07620 .


Paskelbtas sprendimas Dėl asmenų vežimo į vakcinacijos nuo COVID-19 (koronaviruso infekcijos) vietą ir iš jos būtinų sąlygų

TAR, 2021 04 12, Identifikacinis kodas 2021-07621 .


Priimtas sprendimas Dėl kino teatrų ir kino klubų paslaugų teikimo bei kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų

Dokumentas įsigalioja 2021 04 19.

TAR, 2021 04 16, Identifikacinis kodas 2021-08001 .


Darbas

Valstybinė darbo inspekcija paaiškina, kokia kalba turi būti sudaromos darbo sutartys, jei viena iš šių šalių nėra Lietuvos piliečiai

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2021 04 16 .


Valstybinė darbo inspekcija atsako į klausimus: kada privaloma sudaryti darbo sutartį? kokie yra darbo santykių požymiai?

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2021 04 16 .


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo įtvirtinti nuostatą, kad darbo užmokestį būtų privalu mokėti ne grynaisiais pinigais, bet pavedimu

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2021 04 14 .


Labdara ir parama

Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. VA-137 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo“

Dokumentas papildytas Juridinių asmenų duomenų apie iš kiekvieno paramos teikėjo gautų piniginių lėšų išmokėjimą fiziniams asmenims pateikimo paramos teikėjams ir mokesčių administratoriui tvarkos aprašu.

Pakeitimai įsigalioja 2021 04 14.

VMI viršininko 2016 11 21 įsakymas Nr. VA-137 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2021 04 13, Identifikacinis kodas 2021-07629 .


VMI viršininkas patvirtino:

1. Juridinių asmenų duomenų apie iš kiekvieno paramos teikėjo gautų piniginių lėšų išmokėjimą fiziniams asmenims PRC913 formą;

2. Juridinių asmenų duomenų apie iš kiekvieno paramos teikėjo gautų piniginių lėšų išmokėjimą fiziniams asmenims PRC913 formos užpildymo taisykles.

Įsigalioja 2021 04 14.

Dokumentą skaitykite čia .


Informacinis pranešimas dėl teisės aktų (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2021 m. balandžio 13 d. įsakymų Nr. VA-27 ir VA-28) .


Mokesčių administravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad individualią veiklą vykdantys gyventojai, norėdami gauti individualią veiklą vykdančio asmens subsidiją, turi ne tik pateikti paraišką, bet ir būti deklaravę pajamas už 2019 (jei tokią prievolę turėjo) ir 2020 metus

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2021 04 12 .


Pelno mokesčio įstatymo komentaras

1. Pakeistas Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 5 straipsnio 3 dalies komentaras ir jis išdėstytas nauja redakcija

„5 STRAIPSNIS. Mokesčio tarifai

3. Šio straipsnio 2 dalies nuostatos netaikomos, kai šioje dalyje nurodytų susijusių vienetų bendras vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius viršija 10 žmonių ir (arba) mokestinio laikotarpio bendros pajamos viršija 300 000 eurų:

1) vienetams (individualioms (personalinėms) įmonėms), kurių dalyvis ar jo šeimos nariai yra ir kitų vienetų (individualių (personalinių) įmonių) dalyviai;

2) vienetams (individualioms (personalinėms) įmonėms), kurių dalyvis ir (arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) kituose vienetuose, ir vienetams, kuriuose vieneto (individualios (personalinės) įmonės) dalyvis ir (arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų);

3) vienetams, kuriuose tas pats dalyvis paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų);

4) vienetams, kuriuose tie patys dalyviai kartu paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų).”

 

2. Pakeistas PMĮ 12 straipsnio 15 punkto komentaro 13 punktas ir 14 punktas panaikinamas (komentaro 15-17 punktus atitinkamai laikyti 14-16 punktais)

„12 STRAIPSNIS. Neapmokestinamosios pajamos

15) turto vertės padidėjimo pajamos už vieneto, kuris įregistruotas ar kitaip organizuotas Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, ir kuris yra pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio mokėtojas, akcijų perleidimą kitam vienetui arba fiziniam asmeniui, jei akcijas perleidžiantis vienetas ne trumpiau kaip 2 metus be pertraukų turėjo daugiau kaip 10 procentų balsus suteikiančių šio vieneto akcijų arba jei akcijos buvo perleistos šio Įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodytais reorganizavimo ar perleidimo atvejais, ne trumpiau kaip 3 metus be pertraukų turėjo daugiau kaip 10 procentų balsus suteikiančių šio vieneto akcijų. Ši lengvata netaikoma tuo atveju, kai turtas perkeliamas, taip pat tuo atveju, kai akcijas perleidžiantis vienetas jas perleidžia šias akcijas išleidusiam vienetui. Į šiame punkte nustatytus terminus dėl akcijų turėjimo neatsižvelgiama tais atvejais, kai akcijos perleidžiamos dėl teisės aktų reikalavimų. Šiame punkte vartojama sąvoka „akcija“ apima ir turimas teises į rizikos ir privataus kapitalo subjektų paskirstytinojo pelno dalį;

…”

 

3. PMĮ 30 straipsnio 2 dalis išdėstyta nauja redakcija ir pakeistas šios dalies komentaro 4 punktas, o taip pat 4 dalis išdėstyta nauja redakcija ir pakeistas šios dalies komentaro 1 punktas

„30 STRAIPSNIS. Mokestinio laikotarpio nuostolių perkėlimas.

2. Nuostoliai dėl vertybinių popierių arba išvestinių finansinių priemonių perleidimo perkeliami į kitus mokestinius metus, tačiau dengiami tik vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo veiklos pajamomis. Nuostoliai dėl vieneto, kuris įregistruotas ar kitaip organizuotas Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, ir kuris yra pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio mokėtojas, akcijų perleidimo kitam vienetui arba fiziniam asmeniui, jei akcijas perleidžiantis vienetas ne trumpiau kaip 2 metus be pertraukų turėjo daugiau kaip 10 procentų balsus suteikiančių šio vieneto arba jei akcijos buvo perleistos šio Įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodytais reorganizavimo ar perleidimo atvejais, akcijų perleidimo kitam vienetui arba fiziniam asmeniui, jei akcijas perleidžiantis vienetas ne trumpiau kaip 3 metus be pertraukų turėjo daugiau kaip 10 procentų balsus suteikiančių šio vieneto akcijų, iš pajamų neatskaitomi ir į kitus mokestinius metus neperkeliami. Šioje dalyje nurodyta taisyklė dėl nuostolių neatskaitymo ir neperkėlimo netaikoma tuo atveju, kai akcijas perleidžiantis vienetas jas perleidžia šias akcijas išleidusiam vienetui, o į nustatytus terminus dėl akcijų turėjimo neatsižvelgiama tais atvejais, kai akcijos perleidžiamos dėl teisės aktų reikalavimų. Šioje dalyje vartojama sąvoka „akcija“ apima ir turimas teises į rizikos ir privataus kapitalo subjektų paskirstytinojo pelno dalį.

4. Mokestinio laikotarpio nuostolius, išskyrus nuostolius dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo (ne finansų įstaigų) ir nuostolius dėl turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, apskaičiuotus pagal šio Įstatymo 5 straipsnio 9 dalyje nustatytą formulę, galima perkėlinėti neribotą laikotarpį, tačiau toks perkėlimas nutraukiamas, jeigu vienetas nebetęsia veiklos, dėl kurios šie nuostoliai susidarė, išskyrus atvejus, kai vienetas veiklos nebetęsia dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių. Šioje dalyje nurodytų perkeliamų atskaitomų mokestinių nuostolių, išskyrus mokestinius nuostolius vienetų, kurių apmokestinamasis pelnas pagal šio Įstatymo 5 straipsnio 2 dalies nuostatas apmokestinamas taikant 5 procentų mokesčio tarifą, suma negali būti didesnė kaip 70 procentų mokesčio mokėtojo mokestinio laikotarpio pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus ankstesnių metų mokestinių laikotarpių nuostolius.

…”

Pelno mokesčio įstatymo komentarą su visais pakeitimais skaitykite čia .

Pagal VMI prie FM 2021 04 08 raštą Nr. (18.10-31-1 Mr: RM-17740) .


SoDra

Pakeistas Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų santykių su draudėjais paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos ir/ar savivaldybių teritorijose tvarkos aprašymas, patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) direktoriaus 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V – 586 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų santykių su draudėjais paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos ir/ar savivaldybių teritorijose tvarkos aprašymo patvirtinimo“

 

Pakeitimai įsigalioja 2021 04 17.

VSDFV prie SADM direktoriaus 2020 11 11 įsakymas Nr. V – 586 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2021 04 16, Identifikacinis kodas 2021-07899 .


Gyventojai, kurie iki šiol nepriėmė sprendimo dėl dalyvavimo antros pakopos pensijų kaupime, turi galimybę pasirinkti iki birželio pabaigos

Svarbu – atsisakyti dalyvauti pensijų kaupime gali tik šiais metais į pensijų kaupimą įtraukti gyventojai, kurie iki šiol pensijų kaupime nedalyvavo. Dalyviai, kurie pensijų kaupimo sutartis pasirašė anksčiau, atsisakyti dalyvauti antros pakopos pensijų kaupime negali, tačiau gali bet kada pakeisti pensijų kaupimo bendrovę ar fondą bei ne ilgesniam nei metų laikotarpiui sustabdyti pensijų kaupimo įmokų mokėjimą.

„Sodros“ informacija, 2021 04 13 .


Viešieji pirkimai

Atnaujintos ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo nustatymo gairės

Atnaujintas gaires bei mokomąją skaičiuoklę pirkimų vykdytojams Viešųjų pirkimų tarnyba pristatys nuotolinių mokymų metu, kurie įvyks 2021 m. balandžio 22 d. 13.00 val. Mokymai nemokami, išankstinė dalyvių registracija nevykdoma.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2021 04 12 .


Viešųjų pirkimų tarnyba parengė rekomendacinio pobūdžio metodinę priemonę „Asmens duomenų apsauga vykdant pirkimus”

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2021 04 15 .


Kita

Pakeistas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. 4-138 „Dėl Nuo COVID-19 nukentėjusios nesavarankiškos įmonės subsidijos paraiškos KIT718 formos ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeista Nuo COVID-19 nukentėjusios nesavarankiškos įmonės subsidijos paraiškos KIT718 forma ir ji išdėstyta nauja redakcija;

2. Pakeistoa šiuo įsakymu patvirtintos Nuo COVID-19 nukentėjusios nesavarankiškos įmonės subsidijos paraiškos KIT718 pildymo taisyklės.

Dokumento galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021 04 13) išdėstyta čia .

TAR, 2021 04 12, Identifikacinis kodas 2021-07554 .


Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Priemonės „Subsidijos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašą

Pagal patvirtintą tvarką, paramą galės gauti tik tos įmonės, kurių vykdoma pagrindinė ekonominė veikla įtraukta į Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą. Subsidijos apskaičiavimą labiausiai nuo pandemijos nukentėjusios įmonės galės rinktis pagal tris alternatyvas: pirmuoju atveju paramos dydis susietas su nuo su darbo santykiais arba su jais susijusių pajamų sumokėtu ir (arba) įskaitytu gyventojų pajamų mokesčiu bei įmonės pajamų kritimo procento dydžiu, antruoju – bus galima padengti iki 70 proc. fiksuotųjų išlaidų, bet ne daugiau kaip 40 tūkst. eurų, trečiuoju – bus galima kreiptis gauti subsidiją, kurios dydis gali sudaryti iki 70 proc. nepadengtų fiksuotųjų išlaidų.

TAR, 2021 04 16, Identifikacinis kodas 2021-07896 .

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija, 2021 04 15 .


LR švietimo, mokslo ir sporto ministrė ir LR ekonomikos ir inovacijų ministrė įsakymu patvirtino Profesinio mokymo sutartims keliamų reikalavimų ir šių sutarčių registravimo tvarkos aprašą

Taip pat nustatė, kad šis įsakymas netaikomas profesinio mokymo sutartims, kurios buvo sudarytos iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos;

Šis įsakymas įsigalioja 2021 m. birželio 1 d.

TAR, 2021 04 13, Identifikacinis kodas 2021-07666 .


Sveikatos apsaugos ministras patvirtino Profesionaliam naudojimui skirtų greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų vertinimo ir naudojimo savikontrolės tikslais tvarkos aprašą

Profesionaliam naudojimui skirtų greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų vertinimo ir naudojimo savikontrolės tikslais tvarkos aprašas nustato profesionaliam naudojimui skirtų greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų, pritaikytų naudoti savikontrolės tikslais, reikalavimus, vertinimo tvarką ir jau įvertintų profesionaliam naudojimui skirtų greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų naudojimo savikontrolės tikslais reikalavimus ir apmokėjimo tvarką.

TAR, 2021 04 15, Identifikacinis kodas 2021-07740 .


Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. sausio 15 d. nutarimas Nr. 24 „Dėl Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Dokumento galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021 04 16) išdėstyta čia .

TAR, 2021 04 15, Identifikacinis kodas 2021-07840 .


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) atsako į klausimą: KADA REIKIA MOKĖTI SUTARTIES NUTRAUKIMO MOKESTĮ?

VERT dar kartą primena visiems vartotojams, kad pasirašant sutartį tiek su nepriklausomu elektros energijos tiekėju, tiek su kitais tiekėjais, būtina atidžiai skaityti sutarties sąlygas, įvertinti jos nutraukimo pasekmes ir kt. Sutartį reikia pasirašyti tik tuo atveju, jeigu visos joje pateikiamos sąlygos aiškios ir suprantamos.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos informacija, 2021 04 12 .


Keičiasi reikalavimai dėl sudėtinių produktų įvežimo iš ne ES šalių

Nuo šių metų balandžio 21 dienos keičiasi reikalavimai iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungos (ES) teritoriją įvežamiems sudėtiniams produktams. Visi sudėtiniai produktai, kurių sudėtyje nėra mėsos ir kuriems yra taikomas temperatūrinis režimas, galės būti įvežami tik su veterinarijos sertifikatu.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2021 04 12 .