Teisės aktų žinios

2022 m. sausio 17 – 23 d., Nr. 3

Sveikatos apsaugos ministro
įsakymai

Pakeistas Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 2 priedas išdėstytas nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2022 01 19.

Dokumento galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2022 01 19) išdėstyta čia .

TAR, 2022 01 18, Identifikacinis kodas 2022-00667 .


Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 01 19.

Dokumento galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2022 01 19) išdėstyta čia .

TAR, 2022 01 18, Identifikacinis kodas 2022-00674 .


Sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
sprendimai

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimas Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“

Dokumento galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2022 01 20) išdėstyta čia .

TAR, 2022 01 19, Identifikacinis kodas 2022-00776 .


Darbas

Pakeistas Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 17 punktas:

„17. Vairuotojų, vairuojančių reglamento (EB) Nr. 561/2006 2 straipsnyje apibrėžtas transporto priemones, vairavimo ir poilsio režimą nustato reglamentas (EB) Nr. 561/2006, tačiau reglamento (EB) Nr. 561/2006 6–9 straipsnių nuostatos netaikomos reglamento (EB) Nr. 561/2006 13 straipsnio 1 dalies a–d ir f–p f–r punktuose nurodytam vežimui kelių transporto priemonėmis. Reglamento (EB) Nr. 561/2006 13 straipsnio 1 dalies a–d ir f–p f–r punktuose nurodytam vežimui kelių transporto priemonėmis taikomas šiame skyriuje nustatytas darbo ir poilsio laiko režimas.“

 

Pakeitimai įsigalioja 2022 01 18.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 06 21 nutarimas Nr. 496 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2022 01 17, Identifikacinis kodas 2022-00629 .


Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimas Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo“ ir jis papildytas 2.8 papunkčiu:

 

„2. Įgalioti:

2.8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją nustatyti Nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos rengimo darbo grupės narių atlygio dydį ir mokėjimo tvarką.

 

Pakeitimai įsigalioja 2022 01 18.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 04 05 nutarimas Nr. 253 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2022 01 17, Identifikacinis kodas 2022-00630 .


Pakeisti Valstybės ir savivaldybių įstaigų sveikatos priežiūros specialistų veiklos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-397 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų sveikatos priežiūros specialistų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 ir 8 punktai:

„2. Aprašas taikomas sveikatos priežiūros specialistams, išvardytiems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2006 m. gegužės 4 d. įsakyme Nr. V-363 „Dėl Pavyzdinio pareigybių sąrašo, kuriuo vadovaujantis biudžetinėse įstaigose ir organizacijose darbuotojai priskiriami sveikatos priežiūros specialistams, patvirtinimo“ kurie turi sveikatos priežiūros veiklos licencijas arba kurie sveikatos priežiūros specialistais įvardyti atskiruose įstatymuose ar jų pagrindu priimtuose teisės aktuose, išskyrus įstaigų vadovus.

8. Metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai biudžetinės įstaigos darbuotojui turi būti nustatyti kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, o einamaisiais metais priimtam biudžetinės įstaigos darbuotojui – per vieną mėnesį nuo priėmimo į pareigas dienos. Jeigu priėmus į pareigas biudžetinės įstaigos specialistą iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai, tokiam darbuotojui metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nustatomi kitiems metams iki kitų metų sausio 31 dienos, o einamiesiems metams siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nenustatomi.

8. Metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai specialistui turi būti nustatyti kiekvienais metais iki kovo 1 dienos; specialistui, kurio darbo biudžetinėje įstaigoje pradžios ar perkėlimo į kitas pareigas data, ar grįžimo iš atostogų vaikui prižiūrėti data yra ne vėlesnė negu spalio 1 diena, – einamaisiais metais per vieną mėnesį nuo darbo biudžetinėje įstaigoje pradžios, perkėlimo ar grįžimo į pareigas dienos. Specialistui, kuris grįžo iš atostogų vaikui prižiūrėti vėliau negu spalio 1 dieną ar kurio darbo biudžetinėje įstaigoje pradžios ar perkėlimo į kitas pareigas data yra vėlesnė negu spalio 1 diena, metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai einamiesiems metams nenustatomi. Prireikus nustatytos metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai einamaisiais metais gali būti pakeisti arba papildyti, bet ne vėliau kaip iki spalio 1 dienos. Specialistų veikla įvertinama kiekvienais metais iki kovo 1 dienos, jeigu specialisto darbo biudžetinėje įstaigoje pradžios data buvo ne vėlesnė negu spalio 1 diena.

…”

Pakeitimai įsigalioja 2022 01 22.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 04 10 įsakymas Nr. V-397 su visais paketimais išdėstytas čia .

TAR, 2022 01 21, Identifikacinis kodas 2022-01002 .


Nuo šių metų balandžio 1 d. kiekvienas statybos darbus atliekantis fizinis asmuo privalės turėti galiojantį Skaidriai dirbančio ID kodą

Skaidriai dirbančiojo identifikavimo kodą privalo turėti visi statybvietėje statybos adrbus atliekantys asmenys: dirbantys pagal darbo sutartį ar vykdantys savarankišką veiklą, pagal civilinę sutartį dirbantys mažosios bendrijos vadovai, taip pat komandiruoti į Lietuvos Respubliką darbuotojai.

Darbo inspekcijos informacija, 2022 01 18 .


Mokesčių administravimas

VMI informuoja, jog š.m. sausio – vasario mėn. mokesčių administratoriaus užsakymu bus atliekamas gyventojų ir verslo atstovų pasitikėjimo VMI, mokesčių administratoriaus teikiamų paslaugų ir šešėlinės ekonomikos tolerancijos šalyje vertinimo tyrimas

Apklausas telefonu VMI vardu atliks paslaugos viešąjį pirkimą laimėjusi UAB „SeeNext”.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 01 17 .


VMI informuoja, kad nuo 2022 m. kovo 1 d. nebetaikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas tais atvejais, kai tiekiami standieji diskai

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 01 17 .


VMI teikia seminaro „Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo (esminio pagerinimo) PVM prievolės“ dalijamąją medžiagą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 01 20 .


Gyventojų pajamų mokestis

Pakeistos Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 formos bei nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0595 formos pildymo bei išdavimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. VA-50 „Dėl gyventojo gautų pajamų, nuo jų sumokėto mokesčio pažymų FR0594 ir FR0595 formų ir jų pildymo bei išdavimo taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 01 20.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 04 09 įsakymas Nr. VA-50 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2022 01 19, Identifikacinis kodas 2022-00745 .


SoDra

Nuo 2022 01 17 asmenims, kuriems paskirta privaloma izoliacija ir jiems reikalingas nedarbingumo pažymėjimas, dėl jo išdavimo reikia kreiptis ne į šeimos gydytoją, o į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC)

Asmenims, susirgusiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarka nesikeičia – nedarbingumo pažymėjimus ir toliau išduoda šeimos gydytojai.

„Sodros“ informacija, 2022 01 17 .


Valstybės tarnyba

Pakeistas Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“

 

Pakeitimai įsigalioja 2022 01 21.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 12 12 nutarimas Nr. 1298 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2022 01 20, Identifikacinis kodas 2022-00882 .


Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“:

1. Pakeistas Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas;

2. Pakeistas Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas.

 

Pakeitimai įsigalioja 2022 01 21.

[member]Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 11 28 nutarimas Nr. 1176 su visais pakeitimais išdėstytas čia[/member].

TAR, 2022 01 20, Identifikacinis kodas 2022-00881 .


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius nuo 2022 01 21 pripažino netekusiais galios:

1. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. 1S-46 „Dėl Elektroninio aukciono taikymo Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis rekomendacijų patvirtinimo“;

Netekęs galios dokumentas išdėstytas čia ;

 

2. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 1S-220 „Dėl Kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

Netekęs galios dokumentas išdėstytas čia .

 

TAR, 2022 01 20, Identifikacinis kodas 2022-00867 .


Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) atsako į klausimą: kaip pasiruošti pirkimų specialisto atestavimui?

VPT primena, kad nuo 2023 m. sausio 1 d. viešojo pirkimo komisijoje turės būti bent vienas asmuo, turintis pirkimų specialisto pažymėjimą. Laikyti žinių patikrinimo testą bus galima jau nuo 2022 m. liepos 1 d.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 01 20 .


Kita

Nuo pirmadienio, sausio 24 d., izoliacija bus privaloma tik turėjus kontaktą šeimoje, nebereikės izoliuotis asmenims, kurie turėjo didžiausios rizikos sąlytį darbe

Sveikatos apsaugos ministerijos informacija, 2022 01 21 .