Teisės aktų žinios

2020 m. liepos 27 – rugpjūčio 2 d., Nr. 32

Apskaita

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba skelbia atnaujintas Rekomendacijas dėl finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo bankroto proceso metu

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos informacija, 2020 07 28 .


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 ir 15 straipsniai

 

1. Pakeistos 14 straipsnio 1, 3 ir 4 dalys ir visas straipsnis išdėstytas taip:

„14 straipsnis. Valstybės ir savivaldybių turto panauda

1. Valstybės ir savivaldybių turtas, išskyrus centralizuotai valdyti perduotą valstybės nekilnojamąjį turtą, gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis atitinkamai Vyriausybės arba savivaldybės tarybos nustatyta tvarka šiems subjektams:

1) biudžetinėms įstaigoms;

2) viešosioms įstaigoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą laikomos viešojo sektoriaus subjektais;

3) asociacijoms (tik šio straipsnio 2 dalyje nustatytiems veiklos tikslams);

4) labdaros ir paramos fondams (tik šio straipsnio 2 dalyje nustatytiems veiklos tikslams);

5) egzilio sąlygomis veikiančioms aukštosioms mokykloms;

6) regionų plėtros taryboms;

7) kitiems subjektams, jeigu tokio perdavimo tvarka ir sąlygos nustatytos Lietuvos Respublikos Prezidento įstatyme, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme, Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatyme, Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Lietuvos oro uostų valdomų oro uostų koncesijos įstatyme, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose.

2. Valstybės ir savivaldybių turtas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis gali būti perduodamas asociacijoms ir labdaros ir paramos fondams, kurių pagrindinis veiklos tikslas yra bent vienas iš šių tikslų:

1) užtikrinti vaiko ir (ar) šeimos gerovės ir (arba) vaiko teisių apsaugą;

2) teikti pagalbą nusikaltimų aukoms ir (arba) smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims;

3) užtikrinti neįgaliųjų ar kitų socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupių (prekybos žmonėmis aukų, asmenų, turinčių psichikos ir elgesio sutrikimų dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, bei kitoms socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupėms priklausančių asmenų) ir užsieniečių socialinę integraciją;

4) teikti pagalbą ir (arba) socialines paslaugas asmenims, dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų socialinių problemų negalintiems pasirūpinti savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ar patiriantiems skurdą ir socialinę atskirtį;

5) teikti pagalbą, sietiną su pacientų teisių gynimu, organizuoti ir teikti ligų prevencijos paslaugas;

6) teikti pagalbą, sietiną su užimtumo arba socialinės integracijos per vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą ir kultūrinę veiklą skatinimu;

7) tenkinti gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius. Šį veiklos tikslą įgyvendinančiai asociacijai panaudos pagrindais gali būti perduotas tik savivaldybės turtas;

8) tenkinti žmonių fizinio aktyvumo poreikius per kūno kultūros ir sporto veiklos skatinimą;

9) tenkinti etninės kultūros, meno kūrėjų ir kultūros darbuotojų poreikius per kultūros ir meno plėtros, kultūrinės edukacijos ar kultūros paveldo apsaugos veiklą.

3. Valstybės ir savivaldybių turtas šio straipsnio 1 dalies 2–6 punktuose nurodytiems subjektams gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis, jeigu:

1) panaudos subjektas pagrindžia, kad prašomas panaudos pagrindais suteikti turtas reikalingas jo vykdomai veiklai (jeigu subjektas yra asociacija ar labdaros ir paramos fondas, – šio straipsnio 2 dalyje nustatytiems veiklos tikslams), dėl kurios turtas galėtų būti perduotas, ir jo naudojimo paskirtis atitinka šio subjekto steigimo dokumentuose nustatytus veiklos sritis ir tikslus;

2) Vyriausybės nustatyta tvarka yra įvertintas poveikis konkurencijai ir atitiktis valstybės pagalbos reikalavimams.

4. Sprendimą dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems subjektams priima Vyriausybė arba jos įgalioti turto valdytojai Vyriausybės nustatyta tvarka. Sprendimą dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems subjektams priima savivaldybės taryba ar jos įgaliota institucija. Valstybės ir savivaldybių ilgalaikis materialusis turtas šio straipsnio 1 dalies 2–7 punktuose nurodytiems subjektams gali būti perduotas panaudos teise ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui, jeigu įstatymai nenustato kitaip. Sprendime turi būti nurodytas panaudos sutarties terminas ir turto panaudojimo paskirtis, taip pat gali būti nurodytos kitos panaudos sąlygos. Šios sąlygos privalo būti įrašytos į panaudos sutartį. Valstybės ar savivaldybės turto panaudos sutartį su panaudos subjektais sudaro valstybės ar savivaldybės turto valdytojas.

5. Valstybės ar savivaldybės turto panaudos sutartyje turi būti nustatyta pagal panaudos sutartį perduodamo turto naudojimo paskirtis, panaudos gavėjo pareiga savo lėšomis atlikti nekilnojamojo daikto einamąjį ar statinio kapitalinį remontą, kito ilgalaikio materialiojo turto remontą, apmokėti visas turto išlaikymo išlaidas ir kitos Civiliniame kodekse nustatytos panaudos sąlygos. Panaudos davėjas privalo nutraukti panaudos sutartį, jeigu panaudos gavėjas nevykdo veiklos, dėl kurios buvo perduotas valstybės ar savivaldybės turtas, arba šį turtą naudoja ne pagal paskirtį. Panaudos davėjas gali nutraukti panaudos sutartį, jeigu panaudos gavėjas nevykdo įsipareigojimų savo lėšomis atlikti nekilnojamojo daikto einamąjį ar statinio kapitalinį remontą arba kito ilgalaikio materialiojo turto remontą. Panaudos gavėjui, pagerinusiam pagal panaudos sutartį perduotą turtą, už turto pagerinimą neatlyginama.

6. Asmenys, kuriems valstybės ir savivaldybių turtas perduotas neatlygintinai naudotis, negali jo išnuomoti ar kitaip perduoti naudotis tretiesiems asmenims.“.

 

2. Pakeistas 15 straipsnio 2 dalies 6 punktas:

„15 straipsnis. Valstybės ir savivaldybių ilgalaikio materialiojo turto nuoma

2. Valstybės arba savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas išnuomojamas viešo nuomos konkurso būdu, išskyrus šiuos valstybės arba savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos atvejus, kai toks turtas gali būti išnuomotas be konkurso, jeigu:

6) valstybės arba savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas išnuomojamas pelno nesiekiantiems subjektams, kurių pagrindinis veiklos tikslas atitinka bent vieną iš šio įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų, arba regionų plėtros taryboms;

…”.

Pakeitimai įsigalioja 2020 09 01.

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 06 25, Identifikacinis kodas 2020-13963 .


Darbas

Pakeistas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. V-184 „Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų mokyklos bendruomenei aprašo ir Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašo patvirtinimo“

 

Pakeitimai įsigalioja 2020 09 01.

LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 03 01 įsakymas Nr. V-184 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 03 19, Identifikacinis kodas 2020-05734 .


Pakeistas Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-186 „Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir papildytas 71 punktu, bei pakeistos 1 bei 2 priedų pastabos:

„71. Mokytojo darbo krūvio sandaroje nurodoma:

71.1. kontaktinių valandų skaičius;

71.2. valandų, skiriamų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokomas, mokinių mokymosi pasieki­mams vertinti, skaičius;

71.3. valandų, skiriamų vadovauti klasei (grupei), skaičius (jei mokytojas vadovauja klasei (grupei);

71.4. bendras valandų, susijusių su profesiniu tobulėjimu ir veikla mokyklos bendruomenei, skaičius per mokslo metus, mokytojo vykdomos veiklos mokyklos bendruomenei ir sutarti rezultatai.“

 

Pakeitimai įsigalioja 2020 09 01.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 201 03 01 įsakymas Nr. V-186 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 03 18, Identifikacinis kodas 2020-05682 .


Valstybinė darbo inspekcija informuoja, kad nuo liepos 30 d. keičiasi darbuotojų komandiravimo į Lietuvą tvarka

Pakeitimai aktualūs Lietuvoje įregistruotoms įmonėms, įdarbinančioms kitų šalių laikinuosius darbuotojus, bei juos komandiruojančioms į kitas valstybes.

Darbo kodekse atlikti pakeitimai dėl darbuotojų darbo užmokesčio, apgyvendinimo bei išlaidų apmokėjimo, dienpinigių skaičiavimo, komandiruotės trukmės, ilgalaikių komandiruočių, komandiruojamų laikinųjų darbuotojų. Supaprastinama užsienio jurisdikcijai priklausančio darbdavio pranešimo apie komandiruotą į Lietuvą darbuotoją tvarka.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2020 07 30 .


Dokumentų valdymas

Pakeisti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo straipsniai:

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos;

4 straipsnis. Viešojo administravimo subjektų sistema;

41 straipsnis. Viešojo administravimo įgaliojimų suteikimas.

 

Pakeitimai įsigalioja 2020 09 01.

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 06 25, Identifikacinis kodas 2020-13954 .


Pakeisti Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo straipsniai:

1 straipsnis. Įstatymo tikslas ir paskirtis;

2 straipsnis. Įstatymo taikymas;

7 straipsnis. Valstybės institucijų kompetencija pakartotinio naudojimo ir institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų pritaikymo prieinamumo reikalavimams srityse.

 

Pakeitimai įsigalioja 2020 09 01.

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 06 25, Identifikacinis kodas 2020-13957 .


Mokesčių administravimas

Pakeisti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo straipsniai ir priedas:

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos;

33 straipsnis. Mokesčių administratoriaus teisės;

55 straipsnis. Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių teikiama informacija;

551 straipsnis. Kita trečiųjų asmenų teikiama informacija.

 

Pakeitimai įsigalioja 2020 09 10.

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 12 19, Identifikacinis kodas 2019-20554 .


VMI informuoja, kad gyventojai, patikslinę deklaracijas, galės susigrąžinti pajamų mokesčio permokas

Apie tai, Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) naudotojai, yra informuojami e. laiškais, o tuos, kurie sistema nesinaudoja, pasieks klasikiniai laiškai.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2020 07 31 .


Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai

Pakeisti Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 19 ir 221 straipsniai:

1. Pakeista Įstatymo 19 straipsnio 5 dalis ir visas straipsnis išdėstytas taip:

„19 straipsnis. Bendrieji reikalavimai ataskaitoms

1. Metinės ataskaitos sudaromos pasibaigus finansiniams metams pagal finansinių metų paskutinės dienos duomenis.

2. Finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis šiuo įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

3. Biudžeto vykdymo ataskaitos sudaromos vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu, Valstybės iždo įstatymu, šiuo įstatymu ir kitais teisės aktais.

4. Valstybinio socialinio draudimo fondo bei šio fondo administravimo įstaigų biudžeto vykdymo ataskaitos ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo bei šio fondo administravimo įstaigų biudžeto vykdymo ataskaitos sudaromos vadovaujantis šių fondų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

5. Išteklių fondai, išskyrus Valstybinio socialinio draudimo fondą ir Privalomojo sveikatos draudimo fondą, mokesčių fondai, regionų plėtros tarybos ir viešosios įstaigos, kurių vadovai nėra asignavimų valdytojai ir kurios pagal šį įstatymą priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų, nesudaro biudžeto vykdymo ataskaitų, jeigu kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip.

6. Viešojo sektoriaus subjektai, kurie į savo finansines ataskaitas įtraukia juridinių asmenų, nurodytų šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje, finansinius duomenis, gali reikalauti, kad šie juridiniai asmenys jiems pateiktų finansinę informaciją, reikalingą viešojo sektoriaus subjektų finansinėms ataskaitoms parengti.

7. Ataskaitos sudaromos lietuvių kalba.

8. Iki ataskaitų sudarymo apskaitoje turi būti registruotos visos viešojo sektoriaus subjekto ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

9. Apskaitos duomenys pagrindžiami turto ir įsipareigojimų inventorizavimo duomenimis. Inventorizavimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

10. Ataskaitinių finansinių metų pradžios finansinių ataskaitų straipsnių sumos turi sutapti su praėjusių finansinių metų pabaigos finansinių ataskaitų atitinkamų straipsnių sumomis.

11. (Neteko galios).”;

 

2. Įstatymo 221 straipsnis papildytas 5 dalimi ir visas straipsnis išdėstytas taip:

„221 straipsnis. Reikalavimai veiklos ataskaitai

1. Veiklos ataskaitoje pateikiama:

1) informacija apie viešojo sektoriaus subjekto metinius veiklos rezultatus, atsižvelgiant į veiklos tikslų pasiekimą. Viešojo sektoriaus subjektas, įgyvendinantis asignavimų valdytojo strateginį veiklos planą, teikia informaciją apie metinius veiklos rezultatus, pasiektus vykdant asignavimų valdytojo strateginį veiklos planą;

2) informacija apie atliktus darbus ir kita su viešojo sektoriaus subjekto metiniais veiklos rezultatais susijusi informacija.

2. Veiklos ataskaitos ir grupės veiklos ataskaitos parengimo tvarką nustato ir šio straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodytą informaciją detalizuoja Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

3. Savivaldybės taryba gali nustatyti kitokią savivaldybių kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų veiklos ataskaitos ir grupės veiklos ataskaitos parengimo tvarką ir (arba) kitokią negu šio straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklos atskaitoje ar grupės veiklos ataskaitoje pateikiamą informaciją.

4. Viešojo sektoriaus subjektas, kurio teisinė forma yra viešoji įstaiga, jeigu atitinka Viešųjų įstaigų įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje nurodytas bent dvi sąlygas, veiklos ataskaitoje, be šio straipsnio 1 ir (arba) 3 dalyse nurodytos informacijos, turi pateikti informaciją apie:

1) kiekvieno vadovaujamas pareigas einančio asmens atlyginimą per ataskaitinius metus (atskirai nurodant premijas, priemokas ir kitokias išmokas);

2) kiekvieną reikšmingą sandorį, kaip jis nustatytas šio straipsnio 2 dalyje nurodytame Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame tvarkos apraše, sudarytą per ataskaitinius metus, nurodant sandorio šalis (juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį, buveinė (adresas); fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai), objektą ir vertę;

3) per ataskaitinius metus sudarytus sandorius su susijusiomis šalimis, kaip jie nustatyti šio straipsnio 2 dalyje nurodytame Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame tvarkos apraše, nurodant sandorio šalis (juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį, buveinė (adresas); fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai), objektą ir vertę.

5. Viešojo sektoriaus subjektas, kurio teisinė forma yra regiono plėtros taryba ir kurio finansinės ataskaitos pagal Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymą turi būti audituotos, veiklos ataskaitoje, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos, turi pateikti informaciją, nurodytą šio straipsnio 4 dalyje.”.

 

Pakeitimai įsigalioja 2020 09 01.

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 06 25, Identifikacinis kodas 2020-13962 .


Valstybės tarnyba

Pakeistas Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 6 straipsnis ir Įstatymas papildytas 162 straipsniu

 

1. Pakeisti 6 straipsnio 2 dalies 17 ir 18 punktai:

„6 straipsnis. Teisės aktų registras

2. Teisės aktų registro objektai yra:

17) įgaliotų atlikti viešąjį administravimą asociacijų, valstybės ar savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, valdymo organų ir regionų plėtros tarybų kolegijų priimti norminiai teisės aktai. Kitų asociacijų, valstybės ar savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, valdymo organų priimti teisės aktai Teisės aktų registro objektais yra tik tais atvejais, kai šiuos teisės aktus skelbti Teisės aktų registre privaloma pagal teisės aktus;

18) ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovų ir kolegialių institucijų, taip pat Lietuvos banko valdybos ar valdybos pirmininko, teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotų atlikti viešąjį administravimą asociacijų, valstybės ar savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, valdymo organų ir regionų plėtros tarybų kolegijų priimti teisės taikymo aktai, kuriuos skelbti Teisės aktų registre privaloma pagal teisės aktus;

…”.

 

2. Įstatymas papildytas 162 straipsniu:

„162 straipsnis. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio regionų plėtrai vertinimas

Teisės akto projekto rengėjas atlieka teisės akto projekto poveikio regionų plėtrai vertinimą, kai teisės akto projektu nustatomas, keičiamas ar panaikinamas teisinis reguliavimas gali turėti įtakos regionų plėtrai. Teisinio reguliavimo poveikio regionų plėtrai vertinimo tvarką nustato Vyriausybė.“.

 

Pakeitimai įsigalioja 2020 09 01.

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 06 25, Identifikacinis kodas 2020-13961 .


SoDra

„Sodra“ ragina draudėjus iki rugpjūčio 17 d. pateikti prašymą dėl skolos atidėjimo (dėl COVID-19) supaprastinta tvarka

Įmokų mokėjimą supaprastinta tvarka gali atidėti: COVID-19 pasekmes patyrę draudėjai, įtraukti į VMI viešai skelbiamus draudėjų, kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19, sąrašus; savarankiškai dirbantys asmenys, kurių veikla patenka į individualių veiklų, vykdomų pagal individualios veiklos pažymą, arba į verslo liudijimų, kurių vykdymui nustatyti draudimai/apribojimai, sąrašą.

„Sodros“ informacija, 2020 07 27 .


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba primena, kad tiekėjų pasiūlymų vertinimas negali apsiriboti tik pasiūlyme pateiktų dokumentų „suskaičiavimu“, ar patikrinimu „yra/nėra“ pateiktas vienas ar kitas dokumentas

Būtina vertinti pateiktų dokumentų turinį, juose nurodomą informaciją, jos atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, kituose pasiūlymo dokumentuose nurodytiems duomenims bei įsitikinti ar pateikta informacija atitinka tikrovę. Pavyzdžiui, jeigu perkamos prekės, kurioms privalomas CE ženklinimas ir paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos tikrinimas, pirkimo vykdytojams neužtenka vien patikrinti ar tiekėjai su pasiūlymu pateikė dokumentą, pavadintą CE sertifikatu, kurio reikalauta pirkimo dokumentuose. Būtina įvertinti ar pateiktas dokumentas yra tikrai CE sertifikatas.

 

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2020 07 30 .


Kita

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba primena, ką naudinga žinoti nuomojantis automobilį

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacija, 2020 07 29 .


Viešojo maitinimo ir prekybos įmonės raginamos atsakingiau laikytis reikalavimų dėl COVID-19

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) inspektoriai tikrina, kaip higienos ir kitų reikalavimų laikomasi ne tik pačiose maisto tvarkymo įmonėse, bet ir masinių susibūrimų bei šventinių renginių metu. Šalyje vėl augant COVID-19 atvejų skaičiui, VMVT ragina šalies prekybos ir maitinimo paslaugų įmones elgtis ypač atsakingai ir imtis visų būtinų atsargumo priemonių.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2020 07 31 .


Aplinkos ministerija pataria, kaip orientuotis miške neturint išmaniojo įrenginio

Aplinkos ministerijos informacija, 2020 07 28 .


Sveikatos apaugos ministerija praneša, kad, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją Lietuvoje, atnaujinamos sąlygos darbo organizavimui valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose bei jų valdomose įmonėse

Sveikatos apsaugos ministerijos informacija, 2020 07 31 .