Teisės aktų žinios

2018 m. rugpjūčio 6 – 12 d., Nr. 32

Asmens duomenų apsauga

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas patvirtino Asmens duomenų apsaugos politiką

Taip pat nustatė, kad Asmens duomenų apsaugos politika įsigalioja nuo 2018 08 10 d., o Asmens duomenų apsaugos politikos nuostatos galioja ir tais atvejais, kai Lietuvos mokslo taryba duomenų subjektų duomenis surinko prieš įsigaliojant Asmens duomenų apsaugos politikai.

Dokumentą slaitykite čia .

TAR, 2018 08 10, Identifikacinis kodas 2018-12989 .


Darbas

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) apie tai, ką reikėtų žinoti mokytojams ir tėvams apia Mokslo metų pradžios šventę

Šiemet Mokslo ir žinių diena – rugsėjo 1-oji, kuri bus šeštadienį, nukeliama į artimiausią darbo dieną – rugsėjo 3-iąją, pirmadienį, tačiau mokslo metų pradžios šventę mokyklos gali surengti ir šeštadienį, rugsėjo 1-ąją. VDI siekdama, kad būtų išvengta įvairaus įstatymų traktavimo numatomais dvejopais šventės pasirinkimų atvejais, primena kai kurias Darbo kodekso nuostatas.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2018 08 10 .


Dokumentų valdymas

Pakeisti Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 7, 18 ir 20 straipsniai

Įstatymo pakeitimų esmė – nuoroda Susisiekimo ministerija arba susisiekimo ministras keičiama atitinkamai į nuorodą Ūkio ministerija arba ūkio ministras.

Pakeitimai įsigalioja 2018 09 01.

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2018 07 03, Identifikacinis kodas 2018-11185 .


Gyventojų turto ir pajamų deklaravimas

Nuo 2018 09 01 įsigalioja Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 1, 2 ir 7 straipsnių pakeitimai

Pakeitimai susiję su nuo 2018 09 01 įsigaliosiančiu Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu, reglamentuojančiu finansinės paskatos pirmąjį būstą Lietuvos Respublikos regionų teritorijose įsigyjančioms jaunoms šeimoms, nevertinant jų gaunamų pajamų ir turto, teikimą.

Gyventojų turto deklaravimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2018 06 27, Identifikacinis kodas 2018-10534 .


Mokesčių administravimas

VMI informuoja, kad tęsia krovinių gabenimo veiklą vykdančių įmonių patikras, taip pat krovinius gabenančių transporto priemonių tikrinimus šalies keliuose

Patikrų  metu tikrinama, ar gabenamų krovinių važtaraščių duomenys yra pateikti į Elektroninių važtaraščių sistemą (i.VAZ), pasitelkus tachografų nuskaitymo sistemas ir pasienyje įrengtos Numerių atpažinimo sistemos duomenis, siekiama nustatyti įmonių buhalterinėje apskaitoje galimai neapskaitytus pervežimus, atidžiai vertinamas apskaitytų sąnaudų pagrįstumas, piniginės išmokos vairuotojoms ar rinkliavos iš jų ir kt.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2018 08 08 .


SoDra

„Sodra“ informuoja, kad nuo 2018 m. liepos 1 d. draudėjas nuo sumos, ne mažesnės negu MMA, turės sumokėti iš savo lėšų ne tik draudėjo įmokų dalį, bet ir apdraustojo įmokos dalį:

„Informuojame, kad pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 10 str. 7 dalį (kuris įsigaliojo nuo 2018-07-01) nuo 2018 m. liepos 1 d. draudėjas nuo sumos, ne mažesnės negu MMA, turės sumokėti iš savo lėšų ne tik draudėjo įmokų dalį, bet ir apdraustojo įmokos dalį (nuo sumos ne mažesnės negu MMA; šiuo atveju iš draudėjo lėšų, tik nuo skirtumo tarp MMA ir realiai apskaičiuoto darbo užmokesčio). Pvz.: jeigu darbuotojas dirba pagal neterminuotą darbo sutartį, ir darbuotojui apskaičiuotas darbo užmokestis yra 300 Eur, tokiu atveju iš apdraustojo išskaičiuojama 27 Eur (300 Eur x 0,09). Draudėjas iš savo lėšų turi sumokėti 133,72 Eur įmokų (300 Eur x 0,3118 )+(100 Eur x 0,4018), jeigu asmuo kaupia pensijai papildomai savo lėšomis, tada draudėjas iš savo lėšų turi sumokėti 135,72 Eur (300 Eur x 0,3118 )+(100 Eur x 0,4218).”

 

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 10 straipsnio 7 dalis:

„10 straipsnis. Pajamos, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos

  1. Kai apdraustajam apskaičiuotas darbo užmokestis mažesnis negu Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga, draudėjas apdraustojo ir draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokas už tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, apskaičiuoja nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio ir papildomai iš savo lėšų sumoka apdraustojo ir draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokas nuo sumos, kurią sudaro skirtumas tarp ne mažesnės kaip Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos ir apdraustojo apskaičiuoto darbo užmokesčio, išskyrus atvejus, kai jie atitinkamą mėnesį:

1) buvo drausti pas kitą draudėją pagal šio įstatymo 4 straipsnio 1, 2, 3 ar 4 dalis arba dėl jų socialinio statuso ypatybių draudžiami pensijų socialiniu draudimu valstybės lėšomis pagal šio įstatymo 6 straipsnį;

2) gavo valstybinę socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, šalpos neįgalumo ar šalpos senatvės pensiją, su socialinio draudimo santykiais susijusią (socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;

3) buvo ne vyresni kaip 24 metų (taikoma iki kalendorinio mėnesio, kai asmeniui sukanka 24 metai);

4) turi nustatytą 0–55 procentų darbingumo lygį;

5) gavo motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką.

…“

Sodros“ informacija, 2018 08 06

.

Valstybinio socialinio draudimo įstatymas su visais pakeitimais .


Pakeistas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. A1-670 „Dėl Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija, o taip pat nauja redakcija išdėstyti įsakymu patvirtinti Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai

Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatuose nustatoma kreipimosi dėl socialinio draudimo pensijų ir kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas skyrimo, pensijų ir kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas apskaičiavimo bei mokėjimo tvarka.

Socialinio draudimo pensijos ir kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas skiriamos ir mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymu ir Nuostatais.

Nauja redakcija įsigalioja 2018 08 10.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 12 27 įsakymas Nr. A1-670 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2018 08 09, Identifikacinis kodas 2018-12971 .


„Sodra“ apie naujas minimalių socialinio draudimo įmokų „grindų“ išimtis bei  atsiradusią prievolę įmonei, sumokėti ir apdraustojo dalį už MMA nesiekiančią algą uždirbantį darbuotoją

Sodros“ informacija, 2018 08 08 .


Švietimas

Švietimo ir mokslo ministrė patvirtino Rekomendacijas dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros

Rekomendacijose dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatomos mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo programas, neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) ir profesinio mokymo programas valstybės ir savivaldybių biudžetinėse įstaigose, finansuojamose iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto bei valstybės įstaigų pinigų fondų lėšų, darbo krūvio sandaros gairės, kuriomis rekomenduojama vadovautis, tvirtinant mokytojų darbo krūvio sandarą.

Įsigalioja 2018 09 01.

Dokumentą skaitykite čia .

TAR, 2018 08 06, Identifikacinis kodas 2018-12836 .


Kita

Registrų centras atkreipia dėmesį į tai, kad tik įregistruota nuomos sutartimi galima remtis teisme ar kitose institucijose, jei tarp nuomininko ir nuomotojo kyla ginčas

VĮ Registrų centro informacija, 2018 08 10 .


Skelbiamas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos išaiškinimas dėl įrašymo į Buhalterių profesionalų sąrašą

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos informacija, 2018 08 08 .


Valstybinio turizmo departamento direktorius patvirtino naują Gido pažymėjimo išdavimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašą, kuris nustato gido pažymėjimo išdavimo ir galiojimo panaikinimo tvarką bei gido profesinės kvalifikacijos reikalavimus

Asmuo gali teikti gido paslaugas tik turėdamas gido pažymėjimą.

TAR, 2018 08 10, Identifikacinis kodas 2018-12990 .