Teisės aktų žinios

2019 m. kovo 12 – 17 d., Nr. 10

Asmens duomenų apsauga

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius patvirtino Duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašą

Įsigalioja 2019 03 15.

Dokumentą skaitykite čia .


Darbas

Darbo inspekcija informuoja ape dienpinigių mokėjimą, kai darbuotojas aprūpinamas maitinimu

Tuo atveju, kai darbuotojas visos tarnybinės komandiruotės metu yra aprūpinamas maitinimu ir/ar padengiamos su tarnybine komandiruote susijusios išlaidos (apgyvendinimas, kelionės išlaidos ir pan.), nei darbo kodeksas, nei Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašas (patvirtintas LR Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ (LR Vyriausybės 2018 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 383 redakcija) darbdaviui nenumato galimybės nemokėti dienpinigių.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija .

LRV 2004 04 29 nutarimas Nr. 526 su visais pakeitimais išdėstytas čia .


Darbo inspekcija informuoja apie užsieniečių įdarbinimą Letuvoje

Valstybinės darbo inspekcijos informacija .


Gyventojų pajamų mokestis

1. Pakeistos Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

 

2. Papildytas 1 priedas „Nedeklaruojamos neapmokestinamosios A klasės išmokos“ nauju 22 punktu:

„22. Atlyginimas už Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka kompetentingai institucijai pateiktą vertingą informaciją apie pažeidimą.“

 

3. Pakeistas 2 priedas „A ir B klasės išmokų kodai“ ir jis išdėstytas nauja redakcija.


4. Pagal taisykles užpildytos Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 forma ir jos priedų GPM312L, GPM312U formos mokesčių administratoriui teikiamos, deklaruojant 2019 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas išmokas, priskiriamas gyventojų A ir B klasės pajamoms.

 

Pakeitimai įsigalioja 2019 03 13.

VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2018 02 06 įsakymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 03 12, Identifikacinis kodas 2019-03963 .


VMI informuoja, kad daugėja gyventojų, vykdančių individualią veiklą pagal pažymą

Individualią veiklą pagal pažymą įregistravę asmenys šiais metais daugiausiai vykdė keleivinio sausumos transporto, kirpyklų ir kitų grožio salonų, švietimo, draudimo agentų ir brokerių, užsakomojo pardavimo paštu arba internetu veiklas. Verslui pradėti reikalingus dokumentus galima išsiima e. būdu, per Mano VMI, neiškeliant kojos iš namų.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2019 03 12 .


VMI atnaujino leidinį „Gyventojo pajamų mokesčio dalis – paramai” (ankstesnis pavadinimas „2 + 1 procentai gyventojų pajamų mokesčio – paramai”), paaiškinantį nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų mokesčio dalies paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms skyrimo bei pervedimo klausimus

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2019 03 13 .


VMI informuoja, kad patikslinta ir atnaujinta Verslo liudijimą įsigijusio gyventojo trumpoji atmintinė

Atmintinė patikslinta, atsižvelgus, kad patikslintos Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklės.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2019 03 13 .


SoDra

Pakeistas Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ 19 punktas ir jis išdėstytas taip:

„19. Darbo užsienyje laikotarpiai į ligos socialinio draudimo ir motinystės socialinio draudimo stažą įskaitomi Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentuose ir tarptautinėse sutartyse nustatyta tvarka. Darbo laikotarpiai, kai asmuo draudžiasi pagal Europos Bendrijų bendrąją sveikatos draudimo sistemą, vadovaujantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatais, nustatytais 1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamento (EEB, EURATOMAS, EAPB) Nr. 259/68, į ligos socialinio draudimo ir motinystės socialinio draudimo stažą įskaitomi tik tuo atveju, kai jie nesutampa su laikotarpiu, dirbtu Lietuvos Respublikoje. Ligos socialinio draudimo ir motinystės socialinio draudimo stažas, įgytas Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje iki Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos, įskaitomas Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentuose nustatyta tvarka.

Pakeitimas įsigalioja Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dieną.

LRV 2001 01 25 nutarimas Nr. 86 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 03 14, Identifikacinis kodas 2019-04108 .


Pakeisti Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų ir Dalinio darbo išmokų nuostatų patvirtinimo“ ir jie papildyti nauju 25 punktu:

„25. Nedarbo draudimo stažas, įgytas Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje iki Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos, įskaitomas Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentuose nustatyta tvarka.“

Papildymas įsigalioja Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dieną.

LRV 2004 12 24 nutarimas Nr. 1656 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 03 14, Identifikacinis kodas 2019-04109 .


Viešieji pirkimai

Pakeisti Projekto konkurso organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. D1-671 „Dėl Projekto konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo“ 30 ir 31 punktai:

„30. Tiekėjas gali paprašyti, kad perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas paaiškintų projekto konkurso dokumentus. Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti projekto konkurso dokumentus, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki projektų pateikimo termino pabaigos. Terminas, iki kada tiekėjas gali teikti prašymus paaiškinti projekto konkurso dokumentus, turi būti proporcingas terminui nuo projekto konkurso paskelbimo iki projektų pateikimo termino pabaigos ir turi sudaryti ne mažiau kaip 2/3 minėto termino. Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas į gautą prašymą atsako ne vėliau kaip per 3 4 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė projekto konkurso dokumentus, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą duoti paaiškinimą. Jei projekto konkurso dokumentai buvo skelbti viešai internete, ten pat paskelbiami projekto konkurso dokumentų paaiškinimai. Atsakymas turi būti siunčiamas taip, kad tiekėjas jį gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki projektų pateikimo termino pabaigos.

31. Nesibaigus projektų pateikimo terminui, perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas savo iniciatyva turi teisę paaiškinti (patikslinti) projekto konkurso sąlygas. Tuo atveju, kai tikslinama skelbime apie projekto konkursą paskelbta informacija, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 34 straipsnyje arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 47 straipsnyje nustatyta tvarka, skelbiami klaidų ištaisymo skelbimai. Tuo atveju, jeigu tikslinama paskelbta informacija, perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas privalo pratęsti projektų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami projektus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.

 

Pakeitimai įsigalioja 2019 03 13.

Aplinkos ministro 2017 08 22 įsakymas Nr. D1-671 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 03 12, Identifikacinis kodas 2019-03936 .


Kiti

Pratęsiamas VSAKIS tarpusavio operacijų derinimas iki š. m. kovo 15 d., finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimo terminas − š. m. kovo 15 d., tvirtinimo terminas − š. m. kovo 19 d.

Finansų ministerijos informacija, 2019 03 13 .


Pensijų kaupimas: 4 naudos kaupiančiajam iš valstybės

Privatus kaupimas pensijai yra savarankiškas asmens sprendimas, tačiau atnaujinta antrosios pakopos pensijų kaupimo sistema pasižymi 4-iomis konkrečiomis naudomis kaupiančiam žmogui:

  • į kiekvieno 3 proc. pensijai atidedančio asmens „kaupimo sąskaitą“ valstybė šiemet skiria 196 eurus per metus;
  • nuo šių metų 1,55 proc. punkto buvo sumažinti mokesčiai kiekvienam dirbančiajam;
  • nuo šių metų sumažinti privačių pensijų fondų administravimo mokesčiai: nuo 2019 m. administravimo mokesčiai negali būti didesni nei 0,8 proc., nuo 2020 m. – ne didesni nei 0,65 proc., nuo 2021 m. – 0,5 proc.
  • kaupiantieji daugiau nei 3 proc. galės pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčių lengvata.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2019 03 12 .