Teisės aktų žinios

2019 m. birželio 10 – 16 d., Nr. 23

Apskaita

Finansinių ataskaitų nepateikusioms įmonėms Registrų centras primins apie neatliktą pareigą

Registrų centras pirmą kartą visoms įmonėms ir organizacijoms, vėluojančioms pateikti ataskaitas už praėjusius finansinius metus, šią savaitę išsiųs priminimus ir paragins atlikti įstatymu nustatytą pareigą pateikti ataskaitas už 2018 metus.

Registrų centro informacija, 2019 06 14 .


Darbas

Užimtumo tarnybos direktorius patvirtino Dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašą

Tuo pačiu pripažino netekusiais galios:

  1. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. V-1001 „Dėl leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo ir sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams priėmimo“;
  2. Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2016 m. gruodžio 15 d. įsakymą Nr. V-945 „Dėl įtraukimo į sąrašą Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, kriterijų nustatymo“;
  3. Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2018 m. balandžio 11 d. įsakymą Nr. V-153 „Dėl leidimo dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo “.

Įsigalioja 2019 06 13.

Dokumentą skaitykite čia .

TAR, 2019 06 12, Identifikacinis kodas 2019-09539 .


Pakeistas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkto komentaras:

17 straipsnis. Neapmokestinamosios pajamos

  1. Neapmokestinamosios pajamos yra šios:

5) Lietuvos Respublikos įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacijos, įskaitant teisės aktuose nustatytas tiesiogines išmokas pajamų lygiui palaikyti, taip pat kompensacijos, kurių dydžiai nenustatyti, tačiau mokėjimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, įskaitant kompensacijas už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą, išskyrus kompensacijas, mokamas gyventojui, kai nutraukiama darbo sutartis ar jos esmę atitinkanti sutartis, ir pinigines kompensacijas už nepanaudotas atostogas;

…”

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia .

VMI prie FM 2019 06 04 raštas Nr. (18.18-31-1 E) RM-17189 .


Pridėtinės vertės mokestis

Patikslintas PVM įstatymo 96 straipsnio 1 dalies 4 punkto komentaro 5 punkto pavyzdys

„96 straipsnis. Atvejai, kai pirkėjas privalo išskaityti ir sumokėti PVM už jam tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas

PVM mokėtojas, kuriam išrašomas prekių tiekimą arba paslaugų teikimą įforminantis dokumentas, privalo išskaityti ir sumokėti į biudžetą:

4) kitais Lietuvos Respublikоs Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais apskaičiuotą PVM, kai PVM už tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas išskaito ir sumoka į biudžetą šių prekių ir (arba) paslaugų pirkėjas (klientas), jeigu jis yra PVM mokėtojas.

…”

VMI viršininko 2019 06 07 raštas Nr. (18.2-31-2 E) RM-176441 .

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia .


Priešgaisrinė sauga

Vidaus reikalų ministras patvirtino Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos, priemonių ir įrenginių, gaisrų gesinimo medžiagų, gaisrinės saugos ženklų privalomuosius saugos reikalavimus

Įsigalioja 2020 01 01.

Dokumentą skaitykite čia .

TAR, 2019 06 11, Identifikacinis kodas 2019-09435 .


SoDra

Pakeisti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 10 ir 28 straipsniai

1. Pakeista 10 straipsnio 1 dalis, pakeitimas įsigalioja 2019 07 01:

„10 straipsnis. Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimas apdraustiesiems

1. Apdraustiesiems yra kompensuojamos išlaidos kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, išrašytiems ambulatoriniam gydymui Sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistų bei Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašus ir įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarką tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija sveikatos apsaugos ministras, įvertinusi įvertinęs Valstybinės ligonių kasos ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuomones nuomonę. Kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras, įvertinęs Valstybinės ligonių kasos ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuomones. Išlaidos vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms kompensuojamos pagal bazines kainas, apskaičiuotas Vyriausybės nustatyta tvarka.

…“

 

2. Pakeistas 28 straipsnio 3 dalies 1 punktas, pakeitimas įsigalioja 2019 06 11:

„28 straipsnis. Privalomojo sveikatos draudimo taryba

3. Privalomojo sveikatos draudimo tarybą sudaro 15 narių. Privalomojo sveikatos draudimo taryba sudaroma taip, kad būtų vienodai ir lygiateisiškai atstovaujama valstybės institucijoms, draudėjų (darbdavių) organizacijoms ir apdraustųjų interesus ginančioms organizacijoms. Į Privalomojo sveikatos draudimo tarybą įeina:

1) penki Vyriausybės deleguojami valstybės institucijų atstovai – po vieną Sveikatos apsaugos ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Finansų ministerijos, Vyriausybės kanceliarijos ir Valstybinės ligonių kasos atstovą – deleguojami Tarybos nuostatuose nustatyta tvarka;

…“

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR 2019 06 10, Identifikacinis kodas 2019-09404 .


Daugelis pensijų kaupimo dalyvių, kurie sutartis pasirašė iki šių metų pradžios, kaupia toliau, tačiau šiemet į kaupimą įtraukiami ir tie gyventojai, kurie anksčiau kaupime nedalyvavo. Ką jiems reikėtų žinoti?

Dalis gyventojų teigia, jog darbą turi ir yra jaunesni nei 40 metų, tačiau į pensijų kaupimą nebuvo įtraukti. Taip gali būti, jeigu žmogus įsidarbino arba veiklą pradėjo vėliau nei sausio 2 dieną. Tokiu atveju, jeigu žmogus turės nuolatinį darbą ar nuolatinę savarankišką veiklą 2020-ųjų sausio 2 dieną, jis į kaupimą bus įtraukiamas tais metais.

„Sodros“ informacija, 2019 06 12 .


Valstybės tarnyba

Kalėjimų departamento direktorius patvirtino Pataisos pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodeksą.

Įsigalioja 2019 06 11.

Dokumentą skaitykite čia .

TAR, 2019 06 10, Identifikacinis kodas 2019-09362 .


Viešieji pirkimai

Pakeistas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

Pakeitimai įsigalioja 2019 06 11.

Viešųjų pirkimų įstatymas su pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 06 10, Identifikacinis kodas 2019-09411 .

TAR, 2019 06 10, Identifikacinis kodas 2019-09414 .


Pakeistas Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas

Pakeitimai įsigalioja 2019 06 11.

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 06 10, Identifikacinis kodas 2019-09412 .


Kiti

Pakeisti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ketvirtosios knygos „Daiktinė teisė” 4.184 ir 4.197 straipsniai

 1. 4.184 straipsnis papildytas 3 ir 4 dalimis:

4.184 straipsnis. Sąlyginė hipoteka

3. Sąlygine hipoteka gali būti įkeičiamas nekilnojamasis daiktas, kurį siekiama įsigyti nuosavybės teise Civilinio proceso kodekso VI dalyje nustatyta tvarka. Ši sąlyginė hipoteka įsigalioja nuo to momento, kai Civilinio proceso kodekso VI dalyje nustatyta tvarka įsigijęs nekilnojamąjį daiktą asmuo tampa šio daikto savininku.

4. Duomenys apie sąlyginės hipotekos sąlygos, su kuria siejamas hipotekos galiojimas, atsiradimą ar pabaigą pateikiami Hipotekos registrui Hipotekos registro nuostatuose nustatyta tvarka.“

 

2. Pakeistos 4.197 straipsnio 1 ir 7 dalys:

4.197 straipsnis. Hipotekos pabaigos pagrindai

1. Priverstinis įkeisto daikto realizavimas hipotekos kreditoriaus prašymu išlaisvina jį nuo visų galiojančių hipotekų.

7. Pasibaigusi hipoteka išregistruojama iš Hipotekos registro. Hipotekos kreditoriaus, skolininko arba turto savininko prašymas dėl hipotekos pabaigos pateikiamas notarui, o šis duomenis apie hipotekos pabaigą perduoda Hipotekos registrui. Sąlyginė hipoteka, sudaryta siekiant įsigyti nuosavybės teise nekilnojamąjį daiktą Civilinio proceso kodekso VI dalyje nustatyta tvarka, išregistruojama iš Hipotekos registro pagal antstolio pranešimą, kad sąlyginę hipoteką sudaręs asmuo netapo šio turto savininku.”

 

Pakeitimai įsigalioja 2019 07 01.

Civilinio kodekso ketvirtoji knyga „Daiktinė teisė” su visais pakeitimais išdėstyta čia .

TAR, 2019 01 21, Identifikacinis kodas 2019-00891 .


Pakeisti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 702, 704, 713, 715, 716, 717, 720, 724 ir 746 straipsniai:

702 straipsnis. Neparduoto iš varžytynių turto perdavimo išieškotojui aktas;

704 straipsnis. Skolininko teisė iki varžytynių pasiūlyti areštuoto turto pirkėją;

713 straipsnis. Bendroji varžytynių tvarka;

715 straipsnis. Iš varžytynių parduoto turto nuosavybės teisės perėjimo momentas;

716 straipsnis. Pinigų sumokėjimo tvarka nupirkus turtą iš varžytynių;

717 straipsnis. Varžytynių paskelbimas neįvykusiomis;

720 straipsnis. Išieškotojo sutikimas paimti neparduotą iš varžytynių turtą;

724 straipsnis. Turto pardavimo iš varžytynių aktas;

746 straipsnis. Išieškojimo iš hipoteka ar įkeitimu įkeisto turto tvarkos ypatumai.

 

Pakeitimai įsigalioja 2019 07 01.

Civilinio proceso kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 01 21, Identifikacinis kodas 2019-00892 .


Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba primena, kad privačių juridinių asmenų organi­zuojami vaikų užimtumo būreliai laikomi atlygintinomis paslaugomis, todėl jų teikimui galioja var­totojų teisių apsaugą nustatančios teisės aktų normos

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacija, 2019 06 10 .


Vasarą labai svarbu laikytis maisto saugos reikalavimų

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2019 06 12 .


Švietimo, mokslo ir sporto ministerija primena, kad mokyklų vadovai gali koreguoti ugdymo procesą ir, esant ypatingai karštiems orams, gali leisti vaikams neiti į mokyklą

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija, 2019 06 12 .


Europos Komisija pripažino sūrio „Džiugas“ pavadinimą saugoma geografine nuoroda

Saugoma geografine nuoroda žymimi produktai pasižymi išskirtine kilme – jų kokybė ar kitos savybės susijusios su konkrečia geografine vietove, čia atliekamas bent vienas gamybos ir perdirbimo etapas. Lietuva turi jau 8 produktus, ženklinamus visoje Europoje atpažįstamais ir vertinamais kokybės ženklais: saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN), saugomos geografinės nuorodos (SGN) arba garantuoto tradicinio gaminio (GTG).

Žemės ūkio ministerijos informacija, 2019 06 14 .