Teisės aktų žinios

2021 m. gegužės 3 – 9 d., Nr. 19

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo”

Galiojanti suvestinė dokumento redakcija (nuo 2021 05 10) išdėstyta čia .

TAR, 2021 05 06, Identifikacinis kodas 2021-10090 .


Sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
sprendimas

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. V-2545 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Galiojanti suvestinė dokumento redakcija (nuo 2021 05 10) išdėstyta čia .

TAR, 2021 05 06, Identifikacinis kodas 2021-10073 .


Darbas

Pakeistas Pranešimų apie paskelbtas prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. EV-92 „Dėl pranešimų apie paskelbtas prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“

Įsigaliojus pakeitimams, pranešimų formose turės būti nurodomos konkrečios priežastys, dėl kurių paskelbta prastova (nurodoma priežastis neturėtų būti tiesiog „ekstremalioji situacija“ ir (ar) „karantinas“). Pasikeitus tvarkos aprašui, atvejais, kai keičiasi prastovos laikotarpis duomenys turi būti tikslinami pateikiant naują užpildytą pranešimo dėl paskelbtos prastovos formą. VDI interneto svetainėje viešai bus skelbiamas įmonių, įstaigų, organizacijų ir fizinių asmenų, einamąjį kalendorinį mėnesį pateikusių VDI pranešimus apie prastovas, sąrašas.

Pakeitimai įsigalioja 2021 05 08.

LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 04 06 įsakymas Nr. EV-92 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2021 05 07, Identifikacinis kodas 2021-10196 .

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2021 05 04 .


Darbuotojų sauga ir sveikata

Valstybinės ligonių kasos direktorius patvirtino Dokumentų, patvirtinančių teisę kitoje Europos Sąjungos šalyje gauti išmokas natūra dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, tvarkymo aprašą

Dokumentų, patvirtinančių teisę kitoje Europos Sąjungos šalyje gauti išmokas natūra dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, tvarkymo aprašas reglamentuoja dokumentų, patvirtinančių teisę gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamą asmens sveikatos priežiūrą Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyse, Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje ar Šveicarijos Konfederacijoje dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, išdavimo ir jų galiojimo nutraukimo tvarką.

Įsigalioja 2021 05 04.

Dokumentą skaitykite čia .


Pakeistas Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“, priedas „Klausimynas“

Pakeitimai įsigalioja 2021 06 01.

LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 09 11 įsakymas Nr. V-356 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2021 05 07, Identifikacinis kodas 2021-10180 .


Mokesčių administravimas

Pakeistas Mokesčių mokėtojų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus ir kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės, sąrašų sudarymo kriterijų ir administravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. sausio 29 d. įsakymu VA-6 „Dėl mokesčių mokėtojų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus ir kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės, sąrašų sudarymo kriterijų ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Pakeitimai įsigalioja 2021 05 04.

VMI viršininko 2021 01 29 įsakymas VA-6 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2021 05 03, Identifikacinis kodas 2021-09476 .

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2021 05 03 .


Pelno mokesčio įstatymo komentaras

Pakeistas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 41 punkto ir 58 straipsnio 162 ir 163 punktų komentaras:

1. Pakeistas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 41 punkto komentaras

„2 STRAIPSNIS. Pagrindinės Įstatymo sąvokos

41. Kitos šiame Įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos kino įstatyme, kiek tai neprieštarauja šiam Įstatymui (išskyrus Civilinio kodekso įsakmiai nurodytus atvejus).”

 

2. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 162 ir 163 punktai papildyti komentaru

„58 STRAIPSNIS. Perėjimo nuo vieneto pelno arba pajamų apskaičiavimo ir apmokestinimo pagal Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymą bei Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo IV skyrių tvarka

162. Juridinis asmuo, kuris įgyvendina stambų projektą pagal galiojančią stambaus projekto investicijų sutartį ir kurio vidutinis darbuotojų, reikalingų stambiam projektui Lietuvos Respublikoje įgyvendinti, skaičius mokestiniais metais ne mažesnis kaip 150, o kai investuojama Vilniuje, – ne mažesnis kaip 200 ir kai privačios kapitalo investicijos į stambų projektą Lietuvos Respublikoje pasiekė ne mažesnę kaip 20 milijonų eurų sumą, o kai investuojama Vilniuje, – ne mažesnę kaip 30 milijonų eurų sumą, ir kuris nesinaudoja šio straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktuose arba 163 dalyje nustatyta pelno mokesčio lengvata, nemoka pelno mokesčio, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį ši investicijų suma ir vidutinis darbuotojų skaičius buvo pasiekti. Šioje dalyje nustatyta lengvata taikoma tik tuo atveju, kai ne mažiau kaip 75 procentai atitinkamo mokestinio laikotarpio juridinio asmens pajamų sudaro pajamos iš duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusios veiklos arba pajamos iš apdirbamosios gamybos, ir tik toms juridinio asmens pajamoms, kurios gautos įgyvendinant stambų projektą. Šioje dalyje nustatyta lengvata taikoma tik tuo atveju, kai juridinis asmuo turi auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą juridinio asmens privačių kapitalo investicijų dydį. Jeigu juridinio asmens privačių kapitalo investicijų suma į stambų projektą sumažėja ir nebesiekia 20 milijonų eurų sumos, o kai investuojama Vilniuje, – nebesiekia 30 milijonų eurų sumos, išskyrus ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudas, ir (arba) vidutinis darbuotojų, reikalingų stambiam projektui įgyvendinti, skaičius mokestiniais metais tampa mažesnis kaip 150, o kai investuojama Vilniuje, – mažesnis kaip 200, lengvata netaikoma tą mokestinį laikotarpį, kurį juridinio asmens privačių kapitalo investicijų suma ir (arba) vidutinis darbuotojų skaičius mokestiniais metais taip sumažėjo, ir lengvatos taikymas atnaujinamas tą mokestinį laikotarpį, kurį juridinio asmens privačios kapitalo investicijos į stambų projektą vėl pasiekia 20 milijonų eurų sumą, o kai investuojama Vilniuje, – 30 milijonų eurų sumą ir (arba) vidutinis darbuotojų, reikalingų stambiam projektui įgyvendinti, skaičius mokestiniais metais vėl tampa ne mažesnis kaip 150, o kai investuojama Vilniuje, – ne mažesnis kaip 200. Šioje dalyje nustatyta lengvata juridiniam asmeniui, įgyvendinančiam stambų projektą, taikoma ne ilgiau negu 20 metų nuo stambaus projekto investicijų sutarties įsigaliojimo dienos. Šioje dalyje nustatyta lengvata taikoma tiek, kiek ji suderinama su Europos Sąjungos teisės aktais, kuriais reguliuojamas valstybės pagalbos teikimas, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta valstybės pagalbos teikimo ir priežiūros tvarka.

163. Juridinis asmuo, kuris įgyvendina stambų projektą pagal galiojančią stambaus projekto investicijų sutartį ir kurio vidutinis darbuotojų, reikalingų stambiam projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikoje, skaičius mokestiniais metais ne mažesnis kaip 200, o privačios kapitalo investicijos į stambų projektą Lietuvos Respublikoje pasiekė ne mažesnę kaip 100 milijonų eurų sumą, ir kuris nesinaudoja šio straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktuose arba 162 dalyje nustatyta pelno mokesčio lengvata, nemoka pelno mokesčio pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį ši investicijų suma ir vidutinis darbuotojų skaičius buvo pasiekti. Šioje dalyje nustatyta lengvata taikoma tik tuo atveju, kai ne mažiau kaip 75 procentai atitinkamo mokestinio laikotarpio juridinio asmens pajamų sudaro pajamos iš duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusios veiklos arba pajamos iš apdirbamosios gamybos, ir tik toms juridinio asmens pajamoms, kurios gautos įgyvendinant stambų projektą. Šioje dalyje nustatyta lengvata taikoma tik tuo atveju, kai juridinis asmuo turi auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą juridinio asmens privačių kapitalo investicijų į stambų projektą dydį. Jeigu juridinio asmens privačių kapitalo investicijų į stambų projektą suma sumažėja ir nebesiekia 100 milijonų eurų, išskyrus ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudas, ir (arba) vidutinis darbuotojų, reikalingų stambiam projektui įgyvendinti, skaičius mokestiniais metais tampa mažesnis kaip 200, lengvata netaikoma tą mokestinį laikotarpį, kurį juridinio asmens privačių kapitalo investicijų į stambų projektą suma ir (arba) vidutinis darbuotojų skaičius mokestiniais metais taip sumažėjo, ir lengvatos taikymas atnaujinamas tą mokestinį laikotarpį, kurį juridinio asmens privačios kapitalo investicijos į stambų projektą vėl pasiekia 100 milijonų eurų ir (arba) vidutinis darbuotojų, reikalingų stambiam projektui įgyvendinti, skaičius mokestiniais metais vėl tampa ne mažesnis kaip 200. Šioje dalyje nustatyta lengvata juridiniam asmeniui, įgyvendinančiam stambų projektą, taikoma ne ilgiau negu 20 metų nuo stambaus projekto investicijų sutarties įsigaliojimo dienos. Šioje dalyje nustatyta lengvata taikoma tiek, kiek ji suderinama su Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės pagalbos teikimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta valstybės pagalbos teikimo ir priežiūros tvarka ir Europos Komisijos išduoto leidimo teikti valstybės pagalbą sąlygomis.”

 

LR pelno mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia .

Valstybinės mokesčių inspekcijos 2021 05 06 raštas Nr. (18.10-31-1Mr) R-2008 .


SoDra

Nuo 2021 06 01 pakeisti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 9 ir 11 straipsniai

 

1. Pakeistas 9 straipsnio 4 dalies 2 punktas:

„9 straipsnis. Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

4. Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokama medicininė reabilitacija, slauga, socialinės paslaugos bei patarnavimai, priskirti asmens sveikatos priežiūrai, apima:

2) šio Įstatymo 11 straipsnyje numatytą medicininę reabilitaciją ir sanatorinį (antirecidyvinį) gydymą (toliau – sanatorinis gydymas).

…“

 

2. Pakeistas 11 straipsnis:

11 straipsnis. Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo išlaidų kompensavimas apdraustie­siems

1. Visa bazinė medicininės reabilitacijos, įskaitant sveikatą grą­ži­nantį gydymą, kaina kompensuojama šiems apdraustiesiems:

1) vaikams iki 18 metų;

2) asmenims, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems I grupės invalidais), ar asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;

3) asmenims, siunčiamiems baigti gydymą po sunkios ligos ar traumos, kurios įrašytos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sąrašą.

2. 90 procentų bazinės sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo kainos kompensuojama šiems apdraustiesiems:

1) vaikams iki 7 metų;

2) asmenims iki 18 metų, kurie teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti neįgaliaisiais.

3. Bazinę medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo kainą nustato Sveikatos apsaugos ministerija, įvertinusi Valstybinės ligonių kasos ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuomones.

4. Išlaidų medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam (antirecidyviniam) gydymui kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

11 straipsnis. Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugų apmokėjimas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms

1. Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugų bazines kainas ir šių paslaugų apmokėjimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras. Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugų bazinės kainos nustatomos įvertinus Valstybinės ligonių kasos ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuomones.

2. Apmokama 100 procentų medicininės reabilitacijos paslaugų bazinės kainos.

3. 90 procentų sanatorinio gydymo paslaugų bazinės kainos apmokama:

1) už vaikų iki 7 metų gydymą;

2) už asmenų iki 18 metų, kurie teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti neįgaliaisiais, gydymą.“

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2021 05 04, Identifikacinis kodas 2021-09686 .


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba kviečia dalyvauti ir pretenduoti Europos inovatyvių pirkimų apdovanojimuose

Paraiškos teikiamos dėl pirkimų, organizuotų nuo 2017 m. sausio 1 d. Paraiškų pateikimo data – liepos 29 d. Vertinama pagal keturis kriterijus – pokytis, pakartojamumas, bendradarbiavimas ir įtaka visuomenei. Pirmos vietos laimėtojui bus skirtas prizas (75000 eurų), o antros vietos laimėtojui – paguodos prizas (25000 eurų).

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2021 05 03 .


Kita

Nuo 2021 06 01 pakeisti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 81, 210, 263, 269 ir 277 straipsniai, Kodeksas papildytas 82 straipsniu

81 straipsnis. Baudžiamųjų bylų duomenų tvarkymas ir procesinių dokumentų teikimas naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas;

82 straipsnis. Informacinių ir elektroninių ryšių technologijų naudojimas baudžiamajame procese;

210 straipsnis. Pavedimas asmeniui, neįtrauktam į ekspertų sąrašą, atlikti ekspertizę;

263 straipsnis. Pareigų išaiškinimas vertėjui;

269 straipsnis. Pareigų ir teisių išaiškinimas ekspertui ir specialistui;

277 straipsnis. Liudytojo priesaika.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2021 04 29, Identifikacinis kodas 2021-09125 .


Ryšių reguliavimo tarnyba skelbia, kad Elektroninio parašo naudotojai praėjusiais metais dažniausiai pasirašė naudodamiesi Smart-ID mobiliąja programėle

Ryšių reguliavimo tarnybos informacija, 2021 05 05 .


Aplinkos ministerija ir šiemet juridiniams asmenims kompensuos dalį išlaidų už įsigytus naujus elektromobilius ir sunaikintus senus

Aplinkos ministerijos informacija, 2021 05 06 .


Gegužės 24 dieną Lietuvoje įsigalios Galimybių pasas, kuris leis verslams dirbti pilnesniu pajėgumu, o žmonėms naudotis platesniu paslaugų ratu

Galimybių pasas – tai asmeniui suteikiamas QR kodas telefone, kurį gaus žmonės, pasiskiepiję nuo koronaviruso, persirgę COVID-19 arba gavę neigiamą COVID-19 testo rezultatą. Šį kodą bus galima ir atsispausdinti.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija, 2021 05 05 .


Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje svetainėje www.kasmanpriklauso.lt galima rasti informaciją ne tik apie socialinę paramą skirtingais gyvenimo atvejais, bet ir apie socialines paslaugas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2021 05 03 .