Teisės aktų žinios

2021 m. vasario 15 – 21 d., Nr. 8

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas

Pakeistas Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“

Dokumento galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021 02 18) išdėstyta čia .

TAR, 2021 02 17, Identifikacinis kodas 2021-02901 .


Apskaita

Registrų centras pataria, kaip individualioms įmonėms pateikti finansines ataskaitas

Siekiant palengvinti finansinių ataskaitų pateikimą individualioms įmonėms, kurios iki tol galbūt ne visuomet tai darė, Registrų centras pateikia trumpą instrukciją, kaip nesunkiai tai padaryti elektroninėje erdvėje.

Registrų centro informacija, 2021 02 19 .


Darbas

Pakeistas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų ir pavaldžių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1-123 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų ir pavaldžių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jis išdėstytas nauja redakcija

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų ir pavaldžių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 1–4 priedai išdėstyti nauja redakcija:

1 priedas DARBUOTOJŲ, SU KURIAIS SUDARYTOS SUTARTYS DĖL MENTORYSTĖS, IR SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ;

2 priedas KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ;

3 priedas STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ;

4 priedas DEPARTAMENTUI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ.

Nustatyta, kad darbuotojams, kurių pareigybėms pareiginės algos pastovioji dalis šiuo pakeitimu nustatyta mažesnė, palyginti su iki šio pakeitimo įsigaliojimo buvusia darbuotojui nustatyta pareiginės algos pastoviąja dalimi, iki šio pakeitimo įsigaliojimo nustatyta pareiginės algos pastovioji dalis mokama tol, kol jie eina tas pačias ar kitas analogiškas to paties lygio pareigas. Darbuotojams, kurių pareigybėms pareiginės algos pastovioji dalis šiuo pakeitimu nustatyta didesnė, palyginti su iki šio pakeitimo įsigaliojimo buvusia darbuotojui nustatyta pareiginės algos pastoviąja dalimi, nustatoma pareiginės algos pastovioji dalis pagal šiuo pakeitimu patvirtinto Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų ir pavaldžių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 1–4 priedus.

 

Pakeitimai įsigalioja 2021 03 01.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2017 05 10 įsakymas Nr. 1-123 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2021 02 15, Identifikacinis kodas 2021-0285 .


Pakeistas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-388 „Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2021 02 18.

Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2017 07 05 įsakymas Nr. V-388 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2021 02 17, Identifikacinis kodas 2021-02923 .


Gyventojų pajamų mokestis

Pakeistas Lietuvos Resublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio komentaras (nauja redakcija)

(15 straipsnis. Sandorių arba ūkinių operacijų vertės koregavimas ir pajamų ar išmokų apibūdinimas iš naujo

1. Gyventojai, šio Įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuodami apmokestinamąsias pajamas, pajamomis iš bet kokio sandorio arba bet kokios ūkinės operacijos turi pripažinti sumą, atitinkančią tokio sandorio arba tokios ūkinės operacijos tikrąją rinkos kainą, o leidžiamais atskaitymais arba ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais turi pripažinti bet kokio sandorio arba bet kokios ūkinės operacijos sąnaudų sumą, atitinkančią tokio sandorio arba tokios ūkinės operacijos tikrąją rinkos kainą.

2. Jei asocijuotų asmenų tarpusavio sandoriuose arba ūkinėse operacijose sudaromos arba nustatomos kitokios sąlygos, negu būtų sudaromos ar nustatomos neasocijuotų asmenų tarpusavio sandoriu arba ūkine operacija, tada bet koks pelnas (pajamos), kuris, jei tokių sąlygų nebūtų, būtų priskiriamas vienam iš tų asmenų, bet dėl tokių sąlygų jam nepriskiriamas, gali būti įtraukiamas į to asmens pajamas ir atitinkamai apmokestinamas. Finansų ministras nustato šios dalies įgyvendinimo taisykles.

3. Gyventojai, šio Įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuodami apmokestinamąsias pajamas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka turi iš naujo apibūdinti pajamas ar išmokas.)

Lietuvos Resublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia .

VMI 2021 02 04 raštas Nr. (18.18-31-1 MR) RM-5473 .


Valstybinė mokesčių inspekcija pateikia detalią informacija, kuriais atvejais gyventojai privalo deklaruoti konkrečių kalendorinių metų pajamas

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2021 02 15 .


Mokesčių administravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) įspėja, kad nepateikus ataskaitos apie gautą paramą rizikuojama netekti paramos gavėjo statuso

VMI informuoja, jog paramos gavėjai kiekvienais metais iki gegužės 15 d. per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) turi pateikti paramos gavimo ir panaudojimo ataskaitą (FR0478) už praėjusius kalendorinius metus. Jei paramos gavėjas nepateikia ataskaitos per 2 mėnesius po to, kai buvo informuotas apie neatliktą pareigą, VMI yra įstatymu įpareigota informuoti Registrų centrą ar Kultūros ministeriją dėl paramos gavėjo statuso panaikinimo.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2021 02 18 .


Valstybinė mokesčių inspekcija skelbia seminaro „NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO/NUOMOS APMOKESTINIMAS PVM” dalijamąją medžiagą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2021 02 19 .


SoDra

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristato naują informacinę svetainę www.kasmanpriklauso.lt ir kviečia šalies gyventojus ja naudotis ieškant informacijos apie socialinę paramą skirtingais gyvenimo atvejais

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2021 02 15 .


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba parengė Kainos ir kokybės santykio vertinimo formulių, taikomų išrenkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, mokomąją skaičiuoklę

Artimiausiu metu pirkimų vykdytojai bus pakviesti ir į nuotoliniu būdu vyksiantį šios skaičiuoklės galimybių pristatymą, taip pat bus paskelbta atnaujinta metodinė medžiaga – Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo nustatymo gairės.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2021 02 19 .


Valstybės tarnyba

Pakeistas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. KS-176 „Dėl Privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ 4 punktas:

„4. Nustatyti, kad dėl naujos privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių pasikeitimo deklaruojantys asmenys iki 2021 m. kovo 1 d. birželio 1 d. turi pateikti naują deklaraciją.“

Pakeitimas įsigalioja 2021 02 19.

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 12 30 sprendimas Nr. KS-176 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2021 02 18, Identifikacinis kodas 2021-03101 .


Kiti

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pažymi, kad žinodami apie Užsienio reikalų ministerijos rekomendacijas nevykti į tam tikras šalis ir įsigydami keliones į šias šalis, vartotojai prisiima riziką dėl tokios kelionės pasekmių

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacija, 2021 02 17 .