Teisės aktų žinios

2021 m. spalio 11 – 17 d., Nr. 41

Sveikatos apsaugos ministro,
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
sprendimas

Priimtas sprendimas Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos

Sprendime nustatyti kriterijai, kada švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, jei dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės užtikrinti kitų infekcijų plitimą ribojančių priemonių, rekomenduojama skelbti infekcijų plitimą ribojantį režimą, užtikrinant, kad mokiniai nedalyvautų ugdymo procese kasdieniu (kontaktiniu) mokymo proceso organizavimo būdu.

Dokumentas įsigalioja 2021 10 13.

Dokumentą skaitykite čia .


Sveikatos apsaugos ministro
įsakymas

Pakeistas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“, ir jis išdėstytas nauja redakcija

Įsigalioja 2021 10 18.

TAR, 2021 10 15, Identifikacinis kodas 2021-21656 .


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeista Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“

Pakeitimai taikomi rengiant ir vykdant 2022 ir vėlesnių metų valstybės ir savivaldybių biudžetus.

[member]LR finansų ministro 2003 07 03 įsakymas Nr. 1K-184 su visais pakeitimais išdėstytas čia[/member].

TAR, 2021 10 14, Identifikacinis kodas 2021-21558 .


Pakeistos Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 91 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys:

„91 straipsnis. Biudžetinių įstaigų bendrųjų funkcijų centralizuotas atlikimas

1. Dalis biudžetinių įstaigų bendrųjų funkcijų (buhalterinės apskaitos, dokumentų valdymo, personalo administravimo, viešųjų pirkimų procedūrų atlikimo ir kitos pagalbinio pobūdžio funkcijos), kurios padeda įgyvendinti biudžetinei įstaigai teisės aktuose nustatytus uždavinius (toliau – bendrosios funkcijos), gali būti atliekamos centralizuotai. Biudžetinės įstaigos bendrųjų funkcijų atlikimas gali būti centralizuotas tiek, kad nebūtų ribojama šios įstaigos vadovo galimybė atlikti pareigas, nustatytas šio įstatymo 9 straipsnyje.

2. Vyriausybė turi teisę priimti sprendimą dėl Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, Vyriausybės įstaigų, Vyriausybės atstovų įstaigos, atitinkamo ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų prie ministerijos, kitų biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, bendrųjų funkcijų centralizuoto atlikimo ir konkrečių biudžetinių įstaigų, kurių bendrosios funkcijos bus atliekamos centralizuotai. Sprendimą dėl biudžetinės įstaigos (įstaigų), kuri (kurios) centralizuotai atliktų šioje dalyje nurodytas funkcijas, priima Vyriausybė.

3. Savivaldybės taryba turi teisę priimti sprendimą dėl biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, bendrųjų funkcijų centralizuoto atlikimo ir konkrečių biudžetinių įstaigų, kurių bendrosios funkcijos bus atliekamos centralizuotai. Sprendimą dėl biudžetinės įstaigos (įstaigų), kuri (kurios) centralizuotai atliktų šioje dalyje nurodytas funkcijas, priima savivaldybės taryba.

…“

Pakeitimai įsigalioja 2021 10 16.

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2021 10 15, Identifikacinis kodas 2021-21635 .


Apskaita viešosiose įstaigose

Pakeistos Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 111 straipsnio 1 ir 2 dalys

„111 straipsnis. Viešųjų įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė, bendrųjų funkcijų centralizuotas atlikimas

1. Dalis viešųjų įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė, bendrųjų funkcijų (buhalterinės apskaitos, dokumentų valdymo, personalo administravimo, viešųjų pirkimų procedūrų atlikimo ir kitos pagalbinio pobūdžio funkcijos), kurios padeda įgyvendinti viešajai įstaigai teisės aktuose nustatytus uždavinius (toliau – bendrosios funkcijos), gali būti atliekamos centralizuotai.

2. Sprendimą dėl biudžetinės įstaigos (įstaigų), kuri (kurios) centralizuotai atliktų šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bendrąsias funkcijas, priima:

1) Vyriausybė – dėl viešosios įstaigos, kurios savininkė arba dalininkė, turinti daugiau kaip pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė;

2) savivaldybės taryba – dėl viešosios įstaigos, kurios savininkė arba dalininkė, turinti daugiau kaip pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra savivaldybė;

3) visuotinis dalininkų susirinkimas – dėl šios dalies 1 ir 2 punktuose nenurodytų viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra valstybė arba savivaldybė.

…“

Pakeitimai įsigalioja 2021 10 16.

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2021 10 15, Identifikacinis kodas 2021-21634 .


Darbas

Pakeistas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“

LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 07 29 įsakymas Nr. V-334 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2021 10 14, Identifikacinis kodas 2021-21500 .


Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino 2022 metais taikomą minimalųjį valandinį atlygį – 4,47 euro ir minimaliąją mėnesinę algą – 730 eurų.

Minimaliosios mėnesinės algos (MMA) ir minimaliojo valandinio atlygio (MVA) lentelė .

TAR, 2021 10 14, Identifikacinis kodas 2021-21573 .


Aktualu daliai socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų: trumpesnis darbo laikas ir daugiau atostogų

Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai, priklausantys profesinėms sąjungoms, per metus galės pasinaudoti papildomomis apmokamomis kasmetinių atostogų dienomis, taip pat turės viena valanda trumpesnę darbo savaitę, o mokama jiems bus kaip už visą darbo laiką.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2021 10 11 .


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeistas Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“, priedas „Klausimynas“

Pakeitimai įsigalioja 2021 12 01.

LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 09 11 įsakymas Nr. V-356 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2021 10 12, Identifikacinis kodas 2021-21372 .


Gyventojų pajamų mokestis

Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. VA-112 „Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formos, jos priedų GPM314A, GPM314B formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeistos Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formos, jos priedų GPM314A, GPM314B formų užpildymo ir pateikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-112 „Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formos, jos priedų GPM314A, GPM314B formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“;

2. Pakeistas 2 priedas „Pajamoms apmokestinti taikomų pajamų mokesčio tarifų sąrašas“ ir jis išdėstytas nauja redakcija;

3. Pakeistas 5 priedas „Lietuvos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse nustatytų palūkanoms ir honorarams apmokestinti prie pajamų šaltinio taikytinų mokesčio tarifų sąrašas“ ir jis išdėstytas nauja redakcija;

4. Papildyta 10 priedu „Metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio (MNPD) apskaičiavimas nenuolatinio Lietuvos gyventojo už darbą Lietuvoje 2021 metais gautoms pajamoms“;

5. Papildyta 11 priedu „Pajamų mokesčio nuo nenuolatinio Lietuvos gyventojo 2021 metais gautų pajamų apskaičiavimas“.

 

Esminiai taisyklių pakeitimai:

1) pakeistas metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio apskaičiavimo algoritmas;

2) pasikeitė pajamų sumos, kurias viršijus yra taikomi progresyvūs gyventojų pajamų mokesčio tarifai.

 

Pakeitimai įsigalioja 2021 10 13.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2019 12 20 įsakymas Nr. VA-112 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2021 10 12, Identifikacinis kodas 2021-21362 .

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2021 10 14 .


Priešgaisrinė sauga

Pakeistas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. 1-280 „Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų atliekamų gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų organizavimo nuostatų patvirtinimo“

 

1. Pakeistas Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų atliekamų gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų organizavimo nuostatų 18.2 papunktis:

„18.2. teikia pagalbą gyventojams ir kitoms pajėgoms, kai nėra tiesioginio pavojaus žmogaus gyvybei, sveikatai ir turtui, taip pat ir gyvūnams, reaguodamos kitų pajėgų, kurioms teikiama pagalba, ar kituose pagalbos prašymuose nurodytais terminais, atsižvelgdamos į turimą techninį aprūpinimą, suderinusios reikalingos pagalbos pobūdį, tinkamai parengusios reikiamas transporto priemones ir įrangą. PGP išsiunčiamos tik pagalbos prašantiems gyventojams arba pajėgoms esant įvykio vietoje, reaguojama maksimaliai saugiai, vykstama laikantis kelių eismo taisyklių, neįjungus švyturėlių ir specialiųjų garso signalų;“

 

2. Pakeistas 2 priedas TAKTINIO, OPERACINIO IR STRATEGINIO VADOVAVIMO LYGMENŲ IR EILIŠKUMO LENTELĖ ir jis išdėstytas nauja redakcija.

 

Pakeitimai įsigalioja 2021 10 12.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2013 11 18 įsakymas Nr. 1-280 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2021 10 11, Identifikacinis kodas 2021-21297 .


Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius patvirtino Gaisrinių tyrimų centro nuostatus

Gaisrinių tyrimų centras yra Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pavaldi ir atskaitinga įstaiga, kurios paskirtis – pagal kompetenciją vykdyti gaisrų, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų prevenciją naudojant specialiąsias žinias.

Įsigalioja 2022 01 01.

Dokumentą skaitykite čia .


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba parengė metodinę priemonę, kuri padės pirkimų vykdytojams teisingai ir tinkamai užpildyti tarptautinių skelbimų formas

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2021 10 14 .


Kita

Paskelbtas Lietuvos Respublikos vienkartinės išmokos pasiskiepijus vakcina nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) įstatymas, kurio paskirtis – nustatyti vienkartinės išmokos pasiskiepijus vakcina nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) dydį, teisę ją gauti turinčius asmenis, jos mokėjimo tvarką

Įsigalioja 2021 10 15.

Dokumentą skaitykite čia .


Aplinkos ministerija siūlo, kad statant objektus, finansuojamus iš valstybės ar savivaldybių biudžeto, statytojams būtų privaloma naudoti elektroninį statybos darbų žurnalą

Šiuo metu visi statytojai (užsakovai) gali pasirinkti, kokį statybos darbų žurnalą naudoti – popierinį ar elektroninį.

Aplinkos ministerijos informacija, 2021 10 13 .


Ekspertai pateikė rekomendacijas dėl visuotinės revakcinacijos (stiprinamosios dozės) po Jansen vakcinos ir dėl tolesnio Moderna vakcinos naudojimo

Sveikatos apsaugos ministerijos informacija, 2021 10 11 .