Teisės aktų žinios

2019 m. rugsėjo 9 – 15 d., Nr. 36

Dokumentų valdymas

Pakeistos Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir jos išdėstytos nauja redakcija

Dokumentų rengimo taisyklės nustato valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, valstybės įgaliotų asmenų dokumentų rengimo bendruosius reikalavimus.

Šiose taisyklėse nustatyti dokumentų rengimo reikalavimai netaikomi dokumentams, kurių formą ir struktūrą nustato ES institucijų dokumentai, tarptautiniai standartai ar susitarimai (pvz., karybos), kurių privalomą taikymą nustato kiti teisės aktai.

Taip pat nustatyti dokumentų rengimo reikalavimai privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims yra rekomendaciniai, išskyrus tuos dokumentus, kurių rengimą nustato teisės norminiai aktai.

Taisyklių nauja redakcija įsigalioja 2020 01 01.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 07 04 įsakymas Nr. V-117 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 08 30, Identifikacinis kodas 2019-13776 .


Gyventojų pajamų mokestis

Nuo 2020 m. sausio 1 d., skiriant pajamų mokesčio dalį už 2019 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius (forma FR0512, prašymas pervesti iki 2 proc. pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams) bus priimama ir nagrinėjama tik elektroniniu būdu pateikta per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2019 09 09 .


Gyventojai, kurie nenori patys pildyti metinių pajamų deklaracijų ir pageidauja, kad preliminarias deklaracijas jiems parengtų VMI, apie savo patirtas išlaidas (už nepilnamečių vaikų priežiūrą, būsto ar automobilio remonto darbus) informaciją mokesčių administratoriui gali teikti pranešimu (PRC912 forma)

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2019 09 11 .


SoDra

Pakeisti Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodai, patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ (Kodų lentelė papildyta 51, 52 ir 101 punktais)

Papildymai įsigalioja 2019 09 12.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 06 22 įsakymas Nr. V-303 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 09 11, Identifikacinis kodas 2019-14467 .


Darbdavys, siųsdamas darbuotoją dirbti į kitas Europos Sąjungos šalis, turi kreiptis į „Sodrą“, kad išduotų A1 pažymėjimą

A1 pažymėjimas yra dokumentas, įrodantis, kad žmogus Lietuvoje yra draustas socialiniu draudimu ir kitoje valstybėje, į kurią jis komandiruojamas, už jį nereikės mokėti socialinio draudimo įmokų. Jeigu toks pažymėjimas nėra išduodamas, darbdavys turi socialinio draudimo įmokas mokėti ne Lietuvoje, o toje šalyje, į kurią asmuo siunčiamas dirbti.

„Sodros“ informacija, 2019 09 13 .


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba primena, kad perkančiosios organizacijos privalo užtikrinti, kad įsigyjamos prekės atitiktų teisės aktų reikalavimus

Vienas tokių teisės aktų – Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Perkančiosios organizacijos, po 2018 m. balandžio 10 d. pradėjusios vykdyti pirkimus bei sudariusios viešojo pirkimo sutartis, kuriose numatyta galimybė tiekti prekes, kurių pagal Aprašo nuostatas jos negali naudoti, privalo įsivertinti tokių sutarčių sudarymo aplinkybes, priimtų sprendimų teisėtumą bei svarstyti galimybę sutartis nutraukti bei, esant poreikiui, vykdyti naują pirkimą.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2019 09 11 .


Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS)

Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. 1K-059 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 11-ojo standarto patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja redakcija išdėstytas 11-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Sąnaudos“.

Nauja redakcija taikoma rengiant 2020 01 01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinius.

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 02 08 įsakymo Nr. 1K-059 nauja redakcija išdėstyta čia .

TAR, 2019 08 09, Identifikacinis kodas 2019-13038 .


Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 1K-432 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 24-ojo standarto patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja redakcija išdėstytas 24-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Su darbo santykiais susijusios išmokos“.

Taip pat nustatyta, kad viešojo sektoriaus subjektas, kuris iki 2019 m. sausio 1 d. savo apskaitoje turėjo užregistravęs ilgalaikes išmokas darbuotojams, kurias įvertino ir registravo pagal 17-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ nuostatas, sudarydamas 2019 metų finansines ataskaitas taiko 24-ąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą „Su darbo santykiais susijusios išmokos“;

Nauja redakcija taikoma rengiant 2020 01 01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinius.

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 12 09 įsakymo Nr. 1K-432 nauja redakcija išdėstyta čia

.

TAR, 2019 08 09, Identifikacinis kodas 2019-13037 .


Kita

Socialinės apsaugos ir darbo ministras patvirtino Nepilnamečio individualaus vertinimo tvarkos aprašą

Nepilnamečio individualaus vertinimo tvarkos aprašas reglamentuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos įgalioto teritorinio skyriaus veiksmus atliekant nepilnamečio įtariamojo ar kaltinamojo individualų vertinimą, Individualaus vertinimo atlikimo ir Individualaus vertinimo pažymos pateikimo ikiteisminį tyrimą atliekančiam pareigūnui ar prokurorui terminus, formą ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo, atliekant Individualų vertinimą, tvarką.

Aprašas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

Dokumentą skaitykite čia .


Maisto ir veterinarijos direktorius patvirtino Mažais kiekiais gaminamo ir tiekiamo galutiniams vartotojams maisto tvarkymo reikalavimus

Mažais kiekiais gaminamo ir tiekiamo galutiniams vartotojams maisto tvarkymo reikalavimai nustato bendruosius ir specialiuosius reikalavimus maisto tvarkymo patalpoms ir inventoriui, maisto tvarkymui ir asmenims, tvarkantiems maistą.

Šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims, vykdantiems kepyklos ir miltinių produktų gamybos veiklas ir mažais kiekiais gaminantiems negyvūninį maistą (valgius ir patiekalus) ir tiesiogiai tiekiantiems jį galutiniams vartotojams Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Reikalavimai įsigalioja 2019 m. gruodžio 14 d.

Dokumentą skaitykite čia .


Norint įgalioti kitą asmenį jau nebereikia apsilankyti pas notarą, tą nesunkiai galima padaryti ir internetu, prisijungus prie Registrų centro savitarnos

Gyventojai ir institucijos informaciją apie internetu suteiktą įgaliojimą nemokamai gali pasitikrinti viešoje Įgaliojimų registro paieškoje. Tai reiškia, kad visi įgaliojimo duomenys nesunkiai gali būti patikrinami atvykus į paslaugą teikiančią instituciją.

Registrų centro informacija, 2019 09 13 .