Teisės aktų žinios

2020 m. liepos 6 – 12 d., Nr. 29

Apskaita

Pakeista Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 32 straipsnio 1 dalis:

„32 straipsnis. Asignavimų naudojimas ir grąžinimas

1. Metams pasibaigus, asignavimų valdytojai ir jiems pavaldžios biudžetinės įstaigos, ministrų valdymo sričių įstaigoms, vykdančioms atitinkamo asignavimų valdytojo programas, pavaldžios biudžetinės įstaigos ir kiti subjektai disponuojamose sąskaitose esančias biudžeto lėšas, skirtas programoms finansuoti, išskyrus politinėms partijoms paskirstytus valstybės biudžeto asignavimus, Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatyme apibrėžtoms skatinamosioms finansinėms priemonėms, kai fondų fondas nesteigiamas, įgyvendinti ir (arba) fondų fondams valdyti pagal finansavimo sutartis, kurių šalys yra atitinkami asignavimų valdytojai, skatinamųjų finansinių priemonių ir (arba) fondų fondų valdytojai ir (arba) Finansų ministerija, pervestas biudžeto lėšas ir nepanaudotas įmokėtas šio Įstatymo 2 straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas lėšas, naudojamas atsižvelgiant į šio Įstatymo 14 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatas, grąžina ne vėliau kaip iki sausio 10 dienos:

1) valstybės biudžeto lėšas pervesdami į valstybės iždo sąskaitą;

2) savivaldybės biudžeto lėšas pervesdami į savivaldybės iždo sąskaitą.

…“

Pakeitimai įsigalioja 2020 07 10.

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 07 09, Identifikacinis kodas 2020-15319 .


Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. VA-20 „Dėl Taksometro registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisyklių patvirtinimo“, o taip pat Taksometro registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisyklės

Pakeitimai įsigalioja 2020 07 08.

VMI viršininko 2012 02 20 įsakymas Nr. VA-20 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 07 07, Identifikacinis kodas 2020-15089 .


Pakeistos Inventorizacijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“, ir jos papildytos 41 punktu:

„41. Kai viešojo sektoriaus subjekto buhalterinės apskaitos tvarkymo funkcija atliekama centralizuotai, Taisyklės taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašui, patvirtintam Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 488 „Dėl Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.“

Pakeitimai įsigalioja 2020 07 09.

LRV 1999 06 03 nutarimas Nr. 719 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 07 08, Identifikacinis kodas 2020-15210 .


Apskaita biudžetinėse įstaigose

LR Finansų ministras patvirtino Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašą

Įsigalioja 2020 07 01.

Dokumentą skaitykite čia .

TAR, 2020 06 30, Identifikacinis kodas 2020-14531 .


Pakeistas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K‑184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2020 07 10.

LR finansų ministro 2003 07 03 įsakymas Nr. 1K‑184 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 07 09, Identifikacinis kodas 2020-15353 .


Apskaita viešosiose įstaigose

Pakeistas Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 488 „Dėl Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2020 07 09.

LRV 2018 05 23 nutarimas Nr. 488 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 07 08, Identifikacinis kodas 2020-15209 .


Darbas

Pakeisti LR darbo kodekso šie straipsniai:

2 straipsnis. Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai;

21 straipsnis. Darbo sutarties šalys;

26 straipsnis. Darbuotojų lyčių lygybė ir nediskriminavimas kitais pagrindais;

41 straipsnis. Darbo sutarties šalių ikisutartiniai santykiai;

52 straipsnis. Nuotolinis darbas;

55 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių;

56 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių;

57 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės;

59 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia;

60 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas nesant darbo sutarties šalių valios;

61 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimo apribojimai;

72 straipsnis. Laikinojo darbo sutarties sąvoka ir rūšys;

75 straipsnis. Nediskriminavimo principo taikymas;

83 straipsnis. Pameistrystės darbo sutartis nesudarius mokymo sutarties;

89 straipsnis. Projektinio darbo sutarties sąvoka ir turinys;

93 straipsnis. Darbo vietos dalijimosi darbo sutarties sąvoka;

95 straipsnis. Darbo vietos dalijimosi darbo sutarties pasibaigimas;

104 straipsnis. Darbo sutarties pasibaigimas;

110 straipsnis. Darbo santykių ypatumai darbdaviams, įdarbinantiems mažiau kaip dešimt darbuotojų;

112 straipsnis. Darbo laiko norma;

117 straipsnis. Darbo laiko režimo ypatumai dirbant nakties laiku;

127 straipsnis. Teisė į kasmetines atostogas;

128 straipsnis. Kasmetinių atostogų suteikimas;

135 straipsnis. Mokymosi atostogos;

137 straipsnis. Nemokamos atostogos ir nemokamas laisvas laikas;

140 straipsnis. Darbo užmokesčio nustatymas;

141 straipsnis. Minimalusis darbo užmokestis;

144 straipsnis. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą ir kompensacijos darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu;

147 straipsnis. Pavėluotas darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimas;

172 straipsnis. Narystė darbo taryboje;

185 straipsnis. Lietuvos Respublikos trišalė taryba;

188 straipsnis. Kolektyvinių derybų tvarka;

192 straipsnis. Kolektyvinių sutarčių šalys;

193 straipsnis. Kolektyvinių sutarčių turinys;

194 straipsnis. Kolektyvinių derybų viešajame sektoriuje ypatumai;

198 straipsnis. Kolektyvinės sutarties taikymo srities išplėtimas;

224 straipsnis. Atsisakymas nagrinėti prašymą ir ginčo nagrinėjimo nutraukimas;

225 straipsnis. Pasirengimas nagrinėti prašymą;

228 straipsnis. Darbo ginčų komisijos sprendimo priėmimas.

 

LR darbo kodeksas papildytas šiuo straipsniu:

721 straipsnis. Kriterijai, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, ir laikinojo įdarbinimo įmonės įrašymas į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą.

 

Pakeitimai ir papildymai įsigalioja 2020 08 01.

LR Darbo kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 06 03, Identifikacinis kodas 2020-12135 .


Siekdama patikrinti, ar darbdavių skelbiamos prastovos nėra fiktyvios, bandant pasipelnyti iš valstybės teikiamos paramos, Valstybinė darbo inspekcija pradeda neplaninių patikrinimų akciją

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2020 07 10 .


Valstybinė darbo inspekcija teikia rekomendacijas, kaip išvengti erkių platinamų ligų

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2020 07 08 .


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“

1. Pakeistas Vaikų ir pilnamečių mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programas, sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas ir jis papildytas 291 punktu:

„291. Jei Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną visos Lietuvos Respublikos mastu sustabdomas arba apribojamas vaikų profilaktinio patikrinimo paslaugų teikimas, iki karantino ir (ar) ekstremaliosios situacijos paskelbimo dienos paskutinė išduota forma Nr. E027-1 laikoma galiojančia iki einamųjų metų pabaigos toliau nurodytas sąlygas atitinkantiems pilnamečiams mokiniams ir vaikams, lankantiems švietimo ar kitą ugdymo įstaigą:

291.1. kurių ugdymas naujais mokslo metais bus tęsiamas toje pačioje švietimo įstaigoje arba toje pačioje ugdymo įstaigoje;

291.2. kurių sveikatos būklė nuo paskutinio privalomo profilaktinio sveikatos tikrinimo nepasikeitė taip, kad reikėtų keisti jų fizinio ugdymo grupę, arba neatsirado naujų bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi jiems dalyvaujant ugdymo veikloje.“

 

2. Pakeistas Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas ir 4 punktas išdėstytas taip:

„4. Aprašu nustatyta tvarka taikoma atsižvelgiant į konkretų pavojingą darbą ir (ar) kenksmingą veiksnį. Vadovaujamasi Aprašo 1 lentelės „Darbai, įrašyti į pavojingų darbų sąrašą, kuriuos dirbant ir (ar) priimant į darbą privaloma tikrintis sveikatą. Tikrinimų periodiškumas ir mastas. Papildomos kontraindikacijos“ ir (ar) 2 lentelės „Privalomų sveikatos tikrinimų tvarka priimant į darbą ir (ar) dirbant kenksmingų rizikos veiksnių poveikyje (kai kuriais atvejais – pakeitus darbą ar darbovietę)“ nuostatomis, išskyrus kai Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną visos Lietuvos Respublikos mastu sustabdomas arba apribojamas darbuotojų sveikatos patikrinimo paslaugų teikimas – šiuo atveju Aprašo 1 ir 2 lentelėse nurodytas darbuotojų sveikatos tikrinimo periodiškumas netaikomas ir darbuotojams išduotos F Nr. 047/a ir F Nr. 048/a, kurių galiojimas baigėsi ne anksčiau kaip prieš vieną mėnesį iki ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visos Lietuvos Respublikos mastu paskelbimo dienos arba paskelbimo metu, laikomos galiojančiomis darbuotojų sveikatos patikrinimo paslaugų teikimo apribojimo ar sustabdymo laikotarpiu ir 3 mėnesius po šio apribojimo ar sustabdymo termino pabaigos.“

 

Pakeitimai įsigalioja 2020 07 09.

LR sveikatos apsaugos ministro 2000 05 31 įsakymas Nr. 301 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 07 08, Identifikacinis kodas 2020-15197 .


Komandiruotės

Pakeistas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. A1-169 „Dėl Informavimo apie komandiruotus darbuotojus tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja redakcija įsigalioja 2020 07 30.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 06 16 įsakymo Nr. A1-169 nauja redakcija išdėstyta čia .

TAR, 2020 07 07, Identifikacinis kodas 2020-15059 .


Mokesčių administravimas

Pakeistos Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. VA-66 „Dėl Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2020 07 09.

VMI viršininko 2007 10 09 įsakymas Nr. VA-66 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 07 08, Identifikacinis kodas 2020-15179 .


VMI informuoja, kad netrukus Lietuvos keliuose specialiai pažymėtais automobiliais pradės nuolatines krovinių važtaraščių patikras

Patikrų metu bus stabdomos krovinius vežančios transporto priemonės ir žiūrima, ar tinkamai užpildyti vežamo krovinio važtaraščiai, ar visi duomenys pateikti elektroninių važtaraščių sistemoje (i.VAZ).

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2020 07 09 .


Gyventojų pajamų mokestis

Pakeistas Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 1K-046 „Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktas ir jis išdėstytas taip:

„4. Gyventojas prašymą gali pateikti pasibaigus mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams), už kurį nuo gautų pajamų pageidauja skirti sumokėto pajamų mokesčio dalį (toliau – ataskaitiniai metai), iki kito mokestinio laikotarpio gegužės 1 dienos rugpjūčio 20 dienos.

 

Pakeitimas įsigalioja 2020 07 10 ir taikomas pervedant dalį gyventojų pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją, sumos ar dalį mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto gyventojų pajamų mokesčio sumos už 2019 metų mokestinį laikotarpį.

LR finansų ministro 2012 02 07 įsakymas Nr. 1K-046 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 07 09, Identifikacinis kodas 2020-15351 .


Pelno mokestis

VMI informuoja apie Pelno mokesčio lengvatą investuotojams, įgyvendinantiems stambų projektą pagal stambaus projekto investicijų sutartį

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2020 07 07 .


Valstybės tarnyba

1. Pakeisti šie Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo straipsniai:

3 straipsnis. Pagrindiniai valstybės tarnautojų veiklos ir tarnybinės etikos principai;

9 straipsnis. Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas reikalavimai;

16 straipsnis. Valstybės tarnautojų pareigos;

18 straipsnis. Valstybės tarnautojų teisė dirbti kitą darbą;

19 straipsnis. Su valstybės tarnautojo pareigomis nesuderinama veikla;

32 straipsnis. Valstybės tarnautojų atsakomybė;

33 straipsnis. Tarnybinės nuobaudos;

34 straipsnis. Tarnybinių nuobaudų skyrimas;

48 straipsnis. Išeitinės išmokos ir kompensacijos;

53 straipsnis. Valstybės tarnautojų registras;

54 straipsnis. Valstybės tarnybos valdymo informacinė sistema.

 

2. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas papildytas šiuo straipsniu:

331 straipsnis. Asmenų, dėl kurių pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas, teisės.

 

3. Pakeistas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2 priedėlis VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ SKIRSTYMO Į GRUPES KRITERIJAI

 

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 07 07, Identifikacinis kodas 2020-15128 .


Kiti

Pakeisti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 343, 344 straipsniai ir priedas:

343 straipsnis. Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo ir kitų veterinarijos reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas;

344 straipsnis. Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo ir kitų pašarams taikomus reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas.

 

Pakeitimai įsigalioja 2020 07 10.

LR administracinių nusižengimų kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 07 09, Identifikacinis kodas 2020-15401 .


Pakeisti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 3, 801 straipsniai, LX skyriaus ketvirtojo, penktojo ir šeštojo skirsnių pavadinimai, kodeksas papildytas 7991 straipsniu:

3 straipsnis. Bylų nagrinėjimas pagal galiojančią teisę;

7991 straipsnis. Normų taikymas Europos Sąjungos valstybių narių teismų sprendimams;

801 straipsnis. Teismų susižinojimas.

 

Pakeitimai įsigalioja 2020 07 09.

LR civilinio proceso kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 07 08, Identifikacinis kodas 2020-15238 .


Pakeisti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 50, 51 ir 106 straipsniai:

50 straipsnis. Gynėjo kvietimas ir paskyrimas;

51 straipsnis. Būtinas gynėjo dalyvavimas;

106 straipsnis. Advokato darbo apmokėjimas.

 

Pakeitimai įsigalioja 2020 07 15.

LR baudžiamojo proceso kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 07 03, Identifikacinis kodas 2020-15006 .


Nuo liepos mėn. Teisingumo ministerija ir jai pavaldžios institucijos specialiame portale viešins savo tvarkomą statistikos informaciją

Teisingumo ministerijos informacija, 2020 07 07 .


Turgaus prekiautojai, kurie prekiauja ne maisto produktais ir atitinka LR Vyriausybės nustatytus kriterijus, iki rugsėjo 16 d. gali pateikti paraišką negrąžintinai turgavietės mokesčio kompensacijai gauti

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2020 07 09 .