Teisės aktų žinios

2019 m. vasario  11 – 17 d., Nr. 7

Apskaita

Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“, o taip pat šiuo įsakymu patvirtintos Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklės

Pakeitimai įsigalioja 2019 02 15.

Finansų ministro 2003 02 17 įsakymas Nr. 1K-040 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 02 14, Identifikacinis kodas 2019-02316 .


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Finansų ministras patvirtino Lėšų darbo užmokesčiui poreikio naujoms pareigybėms biudžetinėse įstaigose apskaičiavimo metodiką ir rekomendavo ja vadovautis planuojant lėšų darbo užmokesčiui poreikį naujoms pareigybėms biudžetinėse įstaigose, išlaikomose iš savivaldybių biudžetų

Įsigalioja 2019 02 12.

Dokumentą skaitykite čia .

TAR, 2019 02 11, Identifikacinis kodas 2019-02087 .


DĖL KAUPIAMŲ IŠMOKŲ UŽ MOKAMĄ NE DARBO LAIKĄ APSKAIČIAVIMO IR RODYMO FINANSINĖSE 2018 METŲ ATASKAITOSE

Vadovaujantis 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ 16 punktu, ne rečiau kaip kartą, metinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, viešojo sektoriaus subjektai turi įvertinti metų pabaigai sukauptų išmokų už kasmetines atostogas sumą, įskaitant susijusį darbdavio mokėtiną socialinio draudimo mokestį, ir savo apskaitoje registruoti sukauptus įsipareigojimus ir darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas. Kaip subjektas įvertina (apskaičiuoja) sukauptas išmokas už kasmetines atostogas, kitas kaupiamas išmokas už mokamą ne darbo laiką, jų registravimo periodiškumas ir tvarka turėtų būti nustatyta viešojo sektoriaus subjekto apskaitos politikoje.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. pasikeitus Lietuvos Respublikos socialinio draudimo įstatymui (toliau – įstatymas), valstybinio socialinio draudimo įmokos perkeliamos iš draudėjo (darbdavio) darbuotojui. Draudėjas privalo perskaičiuoti darbuotojo bruto darbo užmokestį, 2019 m. sausio 1 d. jį padidindamas 1,289 karto. Perskaičiuotas atlyginimas darbuotojui mokamas nuo įstatymo pakeitimų įsigaliojimo dienos (t. y. nuo 2019 m. sausio 1 d.).

Paaiškiname, kad atsižvelgiant į tai, kad išmokas už kasmetines atostogas viešojo sektoriaus subjektas turi apskaičiuoti 2018 m. gruodžio 31 d., apskaičiuojant jų sumą turi būti vadovaujamasi 2018 m. gruodžio 31 d. galiojančiais teisės aktais.

Finansų ministerijos informacija


Lietuvos Respulikos Vyriausybė patvirtino Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašą

Taip pat nustatyta, kad šis aprašas taikomas rengiant 2018 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių viešojo sektoriaus subjektų metines veiklos ataskaitas arba viešojo sektoriaus subjektų grupių metines veiklos ataskaitas.

Įsigalioja 2019 02 15.

Dokumentą skaitykite čia .

TAR, 2019 02 14, Identifikacinis kodas 2019-02351 .


Darbas

Pakeista Pavyzdinė darbo sutarties forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A1-343 „Dėl Pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo“

  1. Pavyzdinė darbo sutarties forma papildyta 11 punktu:

„11. Darbdavys darbuotojo asmens duomenis tvarko darbdavio teisinių prievolių vykdymo tikslu ir užtikrina, kad darbdavio vykdomas darbuotojo asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.”.

  1. Padaryti kai kurie Pavyzdinės darbo sutarties formos redakcinio pobūdžio pataisymai.

Pakeitimai įsigalioja 2019 02 12.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. A1-343 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 02 11, Identifikacinis kodas 2019-02077 .


Mokesčių administravimas

Pakeistas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašas, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“

Pakeitimai įsigalioja 2019 02 14.

VMI viršininko ir Muitinės departamento 2003 02 26 įsakymas Nr. V-57/1B-160 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 02 13, Identifikacinis kodas 2019-02232 .


Gyventojų pajamų mokestis

VMI parengė paaiškinimą dėl mažosios bendrijos nario saviems poreikiams išsiimtų lėšų apmokestinimo pajamų mokesčiu

Asmeniniams poreikiams išsiimtos lėšos, deklaruojamos VMI kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (02 pajamų rūšies kodu), nuo kurių 50 procentų sumos yra mokamos VSD įmokos, pagal GPMĮ nuostatas apmokestinamos taikant su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms nustatytas taisykles.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2019 02 11 .


VMI primena, kad gyventojai, pageidaujantys susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, išskaičiuoto (sumokėto) nuo 2018 m. mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) gautų pajamų, arba sumažinti mokėtiną pajamų mokestį, turi deklaruoti metines pajamas iki š.m. gegužės 1 d.

Pasinaudoti GPMĮ 21 straipsnyje nustatyta pajamų mokesčio lengvata gali tie gyventojai, kurie per mokestinį laikotarpį patyrė tokias išlaidas, t. y. 2018 metais mokėjo: gyvybės draudimo įmokas, pensijų įmokas, už profesinį mokymą ir/ar studijas, palūkanas už vieną iki 2008 12 31 paimtą kreditą.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2019 02 13 .


Pridėtinės vertės mokestis

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimas Nr. 442 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms, Europos centriniam bankui, Europos investicijų bankui, Europos Sąjungos įsteigtoms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir organizacijų bei įstaigų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Naujos redakcijos nuostatos taikomos nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigytoms ir (arba) importuotoms prekėms ir (arba) paslaugoms.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 04 16 nutarimo Nr. 442 naują redakciją skaitykite čia .

TAR, 2019 02 14, Identifikacinis kodas 2019-02341 .


Švietimas

Švietimo, mokslo ir sporto ministras patvirtino Bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų, kuriose 2019 metų I pusmetį bus atliekamas rizikos išorinis vertinimas, sąrašą

Dokumentą skaitykite čia .


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba paaiškina, kad sutartyje nustatytos kainos/įkainių keitimas galimas tik tuo atveju, kai toks keitimas aiškiai ir nedviprasmiškai buvo nurodytas vykdyto pirkimo dokumentuose bei sudarytoje viešojo pirkimo sutartyje

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2019 02 12 .


Kita

Žemės ūkio ministras patvirtino 2018 metų susietosios paramos išmokų už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką dydžius

Dokumentą skaitykite čia .


Ekonomikos ir inovacijų ministras patvirtino Apgyvendinimo paslaugų rūšių sąrašą

Apgyvendinimo paslaugos skirstomos į Klasifikuojamas apgyvendinimo paslaugas ir Neklasifikuojamas apgyvendinimo paslaugas.

Dokumentą skaitykite čia .


Vasario 16-osios akto signatarai sutinkami ir šiandien

Registrų centro informacija, 2019 02 15 .