Teisės aktų žinios

2019 m. lapkričio 11 – 17 d., Nr. 45

Apskaita

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba pateikia mokomąją vaizdo medžiagą „Finansinių ataskaitų rinkiniai ir įmonių kategorijos”

Ji padės įmonėms pasirinkti teisingą finansinių ataskaitų rinkinį pagal įmonės kategoriją, primins apie finansinių ataskaitų patvirtinimo ir pateikimo Juridinių asmenų registrui reikalavimus.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos informacija, 2019 11 15 .


Asmens duomenų apsauga

Pakeistas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 11 straipsnis:

11 straipsnis. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos užduotys ir funkcijos

1. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija atlieka Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas priežiūros institucijos užduotis.

2. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija taip pat atlieka šias funkcijas:

1) teikia duomenų subjektams, duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams konsultacijas dėl asmens duomenų ir privatumo apsaugos, taip pat rengia metodines rekomendacijas dėl asmens duomenų apsaugos ir jas viešai skelbia savo interneto svetainėje;

2) vadovaudamasi Konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu (ETS Nr. 108), teikia pagalbą užsienyje gyvenantiems duomenų subjektams;

3) bendradarbiauja su kitų valstybių asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijomis, Europos Sąjungos institucijomis, įstaigomis ir tarptautinėmis organizacijomis ir dalyvauja jų veikloje;

4) dalyvauja formuojant valstybės politiką asmens duomenų apsaugos srityje ir ją įgyvendina;

5) įgyvendina 1981 m. sausio 28 d. Strasbūre sudarytos Konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu (ETS Nr. 108) ir jos protokolų nuostatas;

6) kitas šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.”

 

Pakeitimai įsigalioja 2019 11 14.

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 11 13, Identifikacinis kodas 2019-18189 .


Dokumentų valdymas

1. Valstybinė lietuvių kalbos komisija pripažino netekusiu galios Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimą Nr. N-2 (103) „Dėl Privalomosios skyrybos taisyklių“.

Neteko galios nuo 2019 11 13.

Netekęs galios dokumentas išdėstytas čia .

TAR, 2019 11 12, Identifikacinis kodas 2019-18098 .

 

2. Valstybinė lietuvių kalbos komisija pripažino netekusiu galios Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimą Nr. N-3 (104) „Dėl Pasirenkamosios skyrybos taisyklių“.

Neteko galios nuo 2019 11 13.

Netekęs galios dokumentas išdėstytas čia .

TAR, 2019 11 12, Identifikacinis kodas 2019-18099 .

 

3. Valstybinė lietuvių kalbos komisija patvirtino Lietuvių kalbos skyrybos taisykles

Šios taisyklės apima būdingiausius skyrybos atvejus ir išdėstytos pagal sakinio sandarą, sakinio dalis ir kitus sintaksinius požymius, skyrimas grindžiamas taip pat pirmiausia sintaksiniais požymiais. Kai sintaksiniai požymiai aiškūs ir semantinis vertinimas vienareikšmis, taisyklė apibrėžiama kaip privalomosios skyrybos, kai galima sintaksinių požymių interpretacija pagal rašančiojo norą pabrėžti ar paryškinti kokius nors prasminius atspalvius, dvejopas arba trejopas skyrimo pasirinkimas rodomas suskliaučiant ženklą. Svarbiausi neskyrimo atvejai teikiami pastabomis.

Įsigalioja 2019 11 13.

Dokumentą skaitykite čia .


Miškas, miškininkystė, mediena

Pakeistos Miško kirtimų taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 „Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“ (pakeistas taisyklių 96 punktas ir papildyta 961 punktu)

„96. Miško lydimo kirtimai vykdomi šioms technologinėms ir gamybinėms miškų ūkio reikmėms:

96.1. medelynui įrengti;

96.2. nustatyta tvarka žvyrui ir smėliui kasti (mažiesiems karjerams įrengti);

96.3. priešgaisrinei juostai įrengti;

96.4. technologiniam proskiebiui įrengti;

96.5. vidaus (miško) keliui tiesti;

96.6. medienos sandėliui įrengti;

96.7. iki 0,03 ha ploto poilsio aikštelei įrengti.

Miško lydimo kirtimams priskiriami ir miško kirtimai, kai miško žemę būtina paversti kitomis naudmenomis.

961. Kirsti mišką technologinėms ir gamybinėms miškų ūkio reikmėms draudžiama:

961.1. I miškų grupei priskirtuose miškuose – 96.1, 96.2, 96.4–96.7 papunkčiuose nurodytoms reikmėms;

961.2. IIA miškų grupei priskirtuose miškuose – 96.1, 96.2, 96.4, 96.5 ir 96.7 papunkčiuose nurodytoms reikmėms;

961.3. IIB miškų grupei priskirtuose miškuose – 96.1 ir 96.2 papunkčiuose nurodytoms reikmėms;

961.4. III miškų grupei priskirtuose miškuose, esančiose rezervatų ir valstybinių parkų buferinės apsaugos zonose, draustiniuose ir valstybiniuose parkuose – 96.2 papunktyje nurodytoms reikmėms.“

 

Pakeitimai ir papildymai įsigalioja 2019 11 12.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 01 27 įsakymas Nr. D1-79 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 11 11, Identifikacinis kodas 2019-18062 .


Mokesčių administravimas

Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. VA-66 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas pensijų draudimo įmokas į pensijų kaupimo fondus FR0615 formos ir jos papildomo lapo FR0615P formos pildymo bei teikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja redakcija taip pat išdėstyta:

1. Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas pensijų įmokas į pensijų kaupimo fondus FR0615 forma ir jos papildomo lapo FR0615P forma;

2. Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas pensijų įmokas į pensijų kaupimo fondus FR0615 formos ir jos papildomo lapo FR0615P formos užpildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklės;

3. Nustatyta, kad nauja redakcija išdėstyta Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas pensijų įmokas į pensijų kaupimo fondus FR0615 forma ir jos papildomo lapo FR0615P forma (02 versija) turi būti teikiama, deklaruojant 2019 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių duomenis, taip pat tikslinant ankstesnių mokestinių laikotarpių pateiktus duomenis.

Įsigalioja 2020 01 01.

VMI viršininko 2008 12 18 įsakymo Nr. VA-66 nauja redakcija išdėstyta čia .

TAR, 2019 11 12, Identifikacinis kodas 2019-18118 .


Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. VA-189 „Dėl Juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenų pakeitimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeistas Juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenų pakeitimo taisyklių 15 punktas:

„15. FR0791 formos 7 dalyje „Pagrindinė vykdomos veiklos rūšis“ įrašomas mokesčių mokėtojo vykdomos vienos pagrindinės veiklos (toliau – veikla) rūšies kodas: (vienas arba ne daugiau kaip trys) klasė ir poklasis (6 skaitmenys) pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“. Jei poklasio nėra, kaip paskutiniai EVRK 2 red. veiklos kodo skaitmenys įrašomi nuliai.

FR0791 formos 7 dalyje „Kitos veiklos rūšys“ gali būti įrašomi mokesčių mokėtojo vykdomų kitų veiklos rūšių kodai (vienas arba ne daugiau kaip du kodai, kuriuos sudaro ne mažiau kaip šeši skaitmenys) pagal EVRK 2 red.

EVRK 2 red. yra paskelbta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto svetainėje (adresu www.stat.gov.lt).“

 

2. Pakeista Juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų pakeitimą Mokesčių mokėtojų registre FR0791 forma ir ji išdėstyta nauja redakcija.

 

Pakeitimai įsigalioja 2020 01 01.

VMI viršininko 2004 12 15 įsakymas Nr. VA-189 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 10 28, Identifikacinis kodas 2019-17044 .


VMI reikšmingai papildė nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą

VMI asmeniniais laiškais informuos mokesčių mokėtojus, įtrauktus į nepatikimųjų sąrašą.

Ar mokesčių mokėtojas atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus (pagal Mokesčių administravimo įstatymo 40-1 straipsnį), galite rasti atlikę paiešką pagal „Fiziniai asmenys” arba „Juridiniai asmenys” skiltyje „Priklausymas grupėms”.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2019 11 13 .


Pelno mokestis

Pakeistas pelno mokesčio įstatymo 30 straipsnio komentaras (30 STRAIPSNIS. Mokestinio laikotarpio nuostolių perkėlimas)

Pelno mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia .

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2019 11 13 .


Priešgaisrinė sauga

Pakeistas Priemonių ir įrangos, skirtos gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbams atlikti, sąrašas, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 1-6 „Dėl valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos priemonių ir įrangos sąrašų patvirtinimo” (pakeistas sąrašo 1.1 papunktis ir sąrašas papildytas 3.12 bei 3.13 papunkčiais)

Pakeitimai ir papildymai įsigalioja 2019 11 11.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 01 09 įsakymas Nr. 1-6 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 11 11, Identifikacinis kodas 2019-18061 .


SoDra

Patvirtinta Prašymo patvirtinti darbuotojams, vykdantiems viešojo pirkimo ar pirkimo sutartį ir atliekantiems pirkimo dokumentuose nurodytas užduotis, mokamo mėnesio darbo užmokesčio medianos dydį forma

Įsigalioja 2019 11 13.

Dokumentą skaitykite čia .


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba teikia pastabas dėl skelbimų apie sutarties sudarymą pildymo

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2019 11 15 .


Kita

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 79 straipsnis papildytas nauja 2 dalimi, o buvusi 2 dalis laikoma 3 dalimi ir visas straipsnis išdėstytas taip:

„79 straipsnis. Malonė

1. Nuteistasis gali būti atleistas nuo visos ar dalies bausmės atlikimo, jeigu Respublikos Prezidentas patenkina jo malonės prašymą.

2. Respublikos Prezidentas gali patenkinti nuteistojo malonės prašymą ir tuo atveju, jeigu, susitarus su užsienio valstybe, siekiama sugrąžinti į Lietuvos Respubliką toje užsienio valstybėje esantį Lietuvos Respublikos pilietį, kuris veikdamas Lietuvos Respublikos valstybės interesais užsienio valstybėje yra nuteistas ar jo atžvilgiu vykdomas baudžiamasis persekiojimas.

3. Malonės suteikimo tvarką nustato Respublikos Prezidentas.”

 

Pakeitimai įsigalioja 2019 11 12.

LR baudžiamasis kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 11 11, Identifikacinis kodas 2019-18050 .


Registrų centras ragina verslą ir nevyriausybines organizacijas laikytis pareigos ir pateikti duomenis apie savo narius, dalininkus ar pajininkus

Prievolė teikti šiuos duomenis žemės ūkio bendrovėms ir kooperatinėms bendrovėms atsirado nuo šių metų pradžios. Nepateikus aktualių duomenų apie savo dalininkus, narius ar pajininkus, gali kilti rizika, kad Juridinių asmenų registre nebus registruojami juridinių asmenų duomenys, kurie keičiami narių susirinkimų sprendimu, pavyzdžiui vadovai, buveinės adresai ar įstatai. Norėdamas paraginti duomenų teikimą, Registrų centras pateikia keletą patarimų, kaip greitai ir nesunkiai galima pateikti duomenis į JADIS.

Registrų centro informacija, 2019 11 12 .


Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistai parengė atmintines kaip teisingai paženklinti ir reklamuoti maisto papildą

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2019 11 11 .


Nauja redakcija išdėstyta FR0615 (02 versija) forma (Juridinių asmenų duomenys apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas pensijų draudimo įmokas į pensijų kaupimo fondus)

Juridiniai asmenys duomenis apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas papildomas pensijų įmokas į II pakopos pensijų fondus turės deklaruoti teikdami FR0615 formą, kurioje iki pakeitimo buvo deklaruojamos įmokos tik į III pakopos pensijų fondus. Teikiama, deklaruojant 2019 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių duomenis, taip pat tikslinant ankstesnių mokestinių laikotarpių pateiktus duomenis.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2019 11 13 .