Teisės aktų žinios

2022 m. gegužės 9 – 15 d., Nr. 19

Apskaita

Pakeista Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ preambulė ir 2 punktas:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 348 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą“ 2.1.2 papunkčiu ir atsižvelgdama į Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“, 27 punktą:

1. T v i r t i n u Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šiuo įsakymu patvirtintos taisyklės netaikomos ūkininkams ir gyventojams, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, tvarkantiems apskaitą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 1 d. nutarimą Nr. 1333 „Dėl ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nustatytą finansinės apskaitos tvarką, taikomą ūkininkams ir gyventojams, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla.

 

Pakeitimai įsigalioja 2022 05 11.

LR finansų ministro 2003 02 17 įsakymas Nr. 1K-040 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2022 05 10, Identifikacinis kodas 2022-09918 .


Pakeistas Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašo, patvirtino Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 218 „Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašo patvirtinimo“, 17 punktas

Pakeitimai įsigalioja 2022 05 13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 03 13 nutarimas Nr. 218 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2022 05 12, Identifikacinis kodas 2022-10092 .


Registrų centras atsako į aktualius klausimus dėl finansinių ataskaitų teikimo

Siekiant, kad finansinių ataskaitų teikimas jas teikiančioms įmonėms ir pelno nesiekiančioms organizacijoms praeitų kuo sklandžiau, Registrų centras atsako: kas gali teikti juridinio asmens finansines ataskaitas? Įmonė jau kurį laiką nevykdo veiklos. Ar jai vis tiek reikia teikti metinių finansinių ataskaitų rinkinius? Pateikus ataskaitą pastebėjome, kad yra klaidų. Kaip galima jas ištaisyti? ir į kitus panašaus pobūdžio klausimus.

Registrų centro informacija, 2022 05 10 .


Įmonės, susijusios prekybiniais, investiciniais ar kitais ekonominiais ryšiais su Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos įmonėmis ar kitais šių šalių verslo subjektais, rengdamos metines ir (ar) tarpines finansines ataskaitas, turėtų atsižvelgti į galimą Rusijos karo prieš Ukrainą finansinį poveikį

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos informacija, 2022 05 11 .


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“

 

Pakeitimai įsigalioja 2022 05 13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 05 14 nutarimas Nr. 543 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2022 05 12, Identifikacinis kodas 2022-10078 .


Darbas

Pakeistas Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 6P-89-(2.1) „Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jis papildytas 35 punktu:

„35. Administracijos direktoriaus sprendimu Administracijos darbuotojai gali būti skatinami padėka arba vardine dovana“.

 

Pakeitimai įsigalioja 2022 05 14.

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2017 07 17 įsakymas Nr. 6P-89-(2.1) su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2022 05 13, Identifikacinis kodas 2022-10192 .


Mokesčių administravimas

VMI teikia seminaro „i.SAF naudojimas“ dalijamąją medžiagą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 05 13 .


Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Pelno mokesčio ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymų pakeitimus

Minėtais įstatymų pakeitimais Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnis papildytas nauju 19 punktu, o Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnis – nauju 60 punktu. Tokiu būdu įtvirtinta, kad juridinių ir / ar fizinių asmenų gautas atlyginimas už visuomenės poreikiams paimamą žemę ir (ar) kitą turtą nėra apmokestinamas nei pelno, nei gyventojų pajamų mokesčiais.

Pelno mokesčio ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymų pakeitimai įsigalioja 2023 m. sausio 1 d. ir jų nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2023 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.

Valstybinės mokesčių inspekcijos raštas .

TAR, 2022 05 06, Identifikacinis kodas 2022-09664 .

TAR, 2022 05 06, Identifikacinis kodas 2022-09665 .


SoDra

Pakeisti Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, patvirtintų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“, kodai

 

Įsigalioja 2022 06 01.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 06 22 įsakymas Nr. V-303 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2022 05 10, Identifikacinis kodas 2022-09872 .


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba parengė analitinę priemonę kuro pirkimų informacijai analizuoti

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 05 10 .


Viešųjų pirkimų tarnyba kviečia tiekėjus dalyvauti „Žaliojoje mugėje 2022”, kuri vyks paskutinę spalio mėnesio savaitę

Šis renginys – Projekto „Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje“ dalis bei vienas iš „Klimato savaitė 2022“ renginių. Mugė vyks Vilniuje, o dalyvavimas joje – nemokamas.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 05 11 .


Kiti

5 svarbūs dalykai: ką reikia žinoti vaikus auginančioms ir dirbančioms šeimoms

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2022 05 13 .


Dėl situacijos Ukrainoje VMVT maisto prekybos ir gamybos įmonėms suteikia didesnį lankstumą ženklinant maisto produktus

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2022 05 13 .


Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipia dėmesį, kad kalio jodido tabletės – maisto papildas ir vaistas – skiriasi iš esmės

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2022 05 09 .