Teisės aktų žinios

2020 m. rugsėjo 7 – 13 d., Nr. 38

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
sprendimai

Sprendimas Dėl asmenų, kuriems skirta izoliacija, kontrolės

Įsigalioja 2020 09 12.

Dokumentą skaitykite čia .


Patikslinti reikalavimai dėl atstumų laikymosi kultūros, pramogų renginiuose ir sporto varžybose

Nuo rugsėjo 14 d. vieno metro atstumo reikalavimas įtvirtintas tiek renginiuose, kur žiūrovai stovi, tiek renginiuose, kur žiūrovai sėdi, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus. Primenama galimybė žiūrovus sodinti ir į kas antrą kėdę.

Kultūros ministerijos informacija, 2020 09 11 .


Apskaita

Finansų ministerija atsako į klausimą, kaip grąžinti dotaciją, gautą iš valstybės biudžeto (aktualu viešojo sektoriaus subjektams)

Pateikiami atsakymai į klausimus:

1. Kokie buhalteriniai įrašai?

2. Ką pateikti į VSAKIS?

3. Kokiose savivaldybės ir savivaldybės administracijos biudžeto vykdymo ataskaitų eilutėse reikėtų rodyti dotacijos grąžinimą ateinančiais metais?

Finansų ministerijos informacija, 2020 09 09 .


Finansų ministerija teikia Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS pildymo rekomendacijas

Finansų ministerijos informacija, 2020 09 08 .


Darbas

Pakeistas Dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-298 „Dėl dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Pakeitimai įsigalioja 2020 09 12.

Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 06 12 įsakymas Nr. V-298 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 09 11, Identifikacinis kodas 2020-19128 .


Rugsėjo 23 d., 10 val. Valstybinė darbo inspekcija organizuoja nuotolinius mokymus apie kolektyvines sutartis

Seminaras aktualus darbo teisės specialistams, įmonių teisininkams, profesinių sąjungų atstovams, visiems besidomintiems darbo teise.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2020 09 10 .


Valstybinė darbo inspekcija skelbia METODINES REKOMENDACIJaS PSICHOLOGINIO SMURTO DARBO APLINKOJE PREVENCIJAI IR PSICHOSOCIALINIŲ DARBO SĄLYGŲ GERINIMUI

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2020 09 11 .


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeistas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A1-60 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, nustatymo“ ir 1.1.2 papunktis:

 „1.1.2. aukštąjį universitetinį ar aukštąjį koleginį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą ir:

1.1.2.1. iki 2017 m. birželio 30 d. mokyklos ar mokymo įstaigos išduotą pažymėjimą, patvirtinantį gebėjimą dirbti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistu konkrečios (konkrečių) ekonominės veiklos rūšies (rūšių) įmonėse, arba

1.1.2.2. nuo 2017 m. liepos 1 d. būti baigę mokymus ir jų žinios darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais turi būti patikrintos Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintų Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų nustatyta tvarka (toliau – Mokymo ir žinių tikrinimo nuostatai), arba

1.1.2.3. ne mažesnę kaip pastarųjų penkerių metų darbo darbuotojų saugos ir sveikatos srityje patirtį iki žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais patikrinimo ir jų žinios šiais klausimais turi būti patikrintos Valstybinėje darbo inspekcijoje Mokymo ir žinių tikrinimo nuostatų nustatyta tvarka;

Pakeitimai įsigalioja 2020 09 11.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 02 01 įsakymas Nr. A1-60 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 09 10, Identifikacinis kodas 2020-19000 .


Pakeisti Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ 8-11 punktai

„8. Asmens, nurodyto Nuostatų 4–6 punktuose, ir asmens, turinčio ne mažesnę kaip pastarųjų penkerių metų darbo darbuotojų saugos ir sveikatos srityje patirtį iki žinių patikrinimo ir siekiančio tapti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistu (toliau – asmuo, turintis ne mažesnę kaip pastarųjų penkerių metų patirtį), žinios tikrinamos Valstybinėje darbo inspekcijoje.

9. Žinių tikrinimas organizuojamas Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka. Pagal šią tvarką švietimo teikėjai teikia informaciją Valstybinei darbo inspekcijai apie asmenis, baigusius mokymus, o asmenys, nurodyti Nuostatų 5 arba 6 punkte, savarankiškai registruojasi žinioms patikrinti Valstybinėje darbo inspekcijoje.

9. Žinių tikrinimas organizuojamas vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka, kuria švietimo teikėjai teikia Valstybinei darbo inspekcijai informaciją apie asmenis, baigusius mokymus, o asmenys, nurodyti Nuostatų 5 arba 6 punkte, ir asmenys, turintys ne mažesnę kaip pastarųjų penkerių metų patirtį, savarankiškai registruojasi žinių patikrai Valstybinėje darbo inspekcijoje. Asmenys, turintys ne mažesnę kaip pastarųjų penkerių metų patirtį, iki žinių patikrinimo turi pateikti Valstybinei darbo inspekcijai darbo darbuotojų saugos ir sveikatos srityje patirtį patvirtinančius dokumentus.

10. Asmens, nurodyto Nuostatų 4 punkte, žinios tikrinamos testu, kuriame yra 30 klausimų iš neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos arba iš darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo temų, jei asmuo mokėsi savarankiškai. Asmens, nurodyto Nuostatų 5 arba 6 punkte, ir asmens, turinčio ne mažesnę kaip pastarųjų penkerių metų patirtį, žinios tikrinamos testu, kuriame yra 40 klausimų iš neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos. Testas laikomas išlaikytu, jeigu teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 75 procentus pateiktų klausimų.

11. Asmeniui, išlaikiusiam testą, Valstybinė darbo inspekcija per 3 darbo dienas išduoda laisvos formos pažymėjimą, kuriame nurodoma pažymėjimo išdavimo data, asmens, kurio žinios patikrintos, vardas ir pavardė, gimimo metai, patvirtinimas, kad testas pagal atitinkamą neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą arba pagal darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo temas, jei asmuo mokėsi savarankiškai, išlaikytas, ir yra vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įgalioto Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus vardas ir pavardė, parašas. Informacija apie išduotus pažymėjimus (pažymėjimo išdavimo data, neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos ir (arba) mokymo temos (temų) (-ų) pavadinimas (pavadinimai) (-ai), asmens, kurio žinios patikrintos, vardas ir pavardė, gimimo metai) pažymėjimų apskaitos tikslu saugoma Valstybinėje darbo inspekcijoje 50 metų nuo jų išdavimo dienos, užtikrinant, kad asmens duomenys nebūtų nebus atskleisti, išskyrus atvejus, kai tokių duomenų atskleidimas numatytas Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą. Informacija apie išduotus pažymėjimus saugoma taikant tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, kaip nustatyta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). (OL 2016 L 119, p. 1).

Pakeitimai įsigalioja 2020 09 11.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 06 05 įsakymas Nr. A1-276 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 09 10, Identifikacinis kodas 2020-19001 .


Mokesčių administravimas

VMI informuoja, kad gyventojai, kurie užpildė popierinius prašymus skirti dalį pajamų mokesčio paramai ir juos atsiuntė paštu, gaus pranešimus iš VMI

Pranešimuose gyventojai matys pateiktuose prašymuose įrašytus paramos gavėjus ir galės patikrinti, ar visi teikti duomenys teisingi, ir galės įsitikinti, kad niekas neteisėtai nepasinaudojo jo asmens duomenimis, o skirta parama nukeliaus pageidaujamam paramos gavėjui, politinei partijai ar profesinei sąjungai.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2020 09 10 .


SoDra

Pakeisti Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių, patvirtintų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“, 23 ir 25 punktai:

„…

23. Jeigu pateikus vykdyti mokėjimo nurodymą į skolininko sąskaitą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaiga nurašo įplaukusį darbo užmokestį ir/ar jam prilygintas išmokas, iš kurių išskaitų dydį nustato Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 736 straipsnis, arba pinigų sumas, į kurias negali būti nukreipiamas išieškojimas (CPK 668 straipsnis) arba iš kurių išieškoti negalima (CPK 739 straipsnis), arba socialinio draudimo pašalpų ir išmokų sumas, kurias išieškoti galima tik pagal teismo sprendimą (CPK 738 straipsnis), Fondo valdybos teritorinis skyrius per tris darbo dienas grąžina nurašytas lėšas, jeigu skolininkas pateikia prašymą dėl nurašytų lėšų grąžinimo ir dokumentus, įrodančius, kad buvo nurašytos pinigų sumos, nurodytos CPK 668, 736, 738 ar 739 straipsniuose. Šiuo atveju CPK 736 straipsnyje nurodytų pinigų sumų grąžinama dalis, kuri viršija šiame straipsnyje nurodytus dydžius, o CPK 668, 738 ir 739 straipsniuose nurodytos pinigų sumos grąžinamos visos. Jeigu skolininkas pateikia Fondo valdybos teritoriniam skyriui įrodymus, kad skolą Fondo biudžetui galima išieškoti per šešis mėnesius iš jo darbo užmokesčio ir/ar jam prilygintų išmokų šių Taisyklių 30 punkte nustatyta tvarka, tai mokėjimo nurodymai iš skolininko sąskaitų kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigose atšaukiami.

25. Kai Fondo valdybos teritorinis skyrius yra pateikęs vykdyti mokėjimo nurodymą nurašyti iš skolininko sąskaitos kredito mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje ir skolininkas pateikia prašymą leisti išmokėti darbo užmokestį bei dokumentus apie darbo užmokesčio apskaičiavimą, tai Fondo valdybos teritorinis skyrius per tris darbo dienas per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą turi nurodyti skolininko laisvai disponuojamą sumą, atitinkančią darbo užmokestį už vieną mėnesį.

…”

Pakeitimai įsigalioja 2020 09 10.

VSDFV direktoriaus 2009 01 21 įsakymas Nr. V-32 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 09 09, Identifikacinis kodas 2020-18981 .


„SoDra“ gyventojams jų asmeninėse paskyrose pateikė naujausius jų stažo ir pensijos apskaitos vienetų, įgytų iki šių metų liepos, duomenis

„SoDros“ informacija, 2020 09 08 .


Valstybės tarnyba

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ (Pakeistos Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo 2.6 ir 6.5 eilutės)

Pakeitimai įsigalioja 2020 10 01.

LRV 2018 12 12 nutarimas Nr. 1298 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 06 25, Identifikacinis kodas 2020-13912 .


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo komentarus

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2020 09 11 .


Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) atkreipia pirkimų vykdytojų dėmesį ir ragina pasitikrinti, ar visos jų sudarytos su COVID-19 susijusios sutartys patenka į VPT atliekamą stebėseną

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2020 09 07 .