Teisės aktų žinios

2020 m. kovo 30 – balandžio 5 d., Nr. 15

Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai

Sprendimas Dėl sveikatos priežiūros specialistų izoliavimo bei tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo

Nusprčsta įpareigoti visų asmens sveikatos priežiūros įstaigų nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir nuosavybės formos vadovus, sprendžiant klausimus dėl sveikatos priežiūros specialistų izoliavimo bei tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo, vadovautis Sveikatos apsaugos darbuotojų COVID-19 ekspozicijos bei ligos valdymo gairėmis, patalpintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto tinklapyje adresu: http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/SAD_ekspozicijos_gaires_v1_galutinis.pdf.

TAR, 2020 03 31, Identifikacinis kodas 2020-06716 .


Sprendimas Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės gairių socialinės globos įstaigose karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu

TAR, 2020 04 01, Identifikacinis kodas 2020-06818 .


Sprendimas Dėl pacientų, sergančių lengvos formos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliacijos organizavimo medicininės reabilitacijos įstaigose

TAR, 2020 04 01, Identifikacinis kodas 2020-06819 .


Apskaita

Registrų centras finansinių ataskaitų teikimą šiemet vertins lanksčiai

Nors dauguma juridinių asmenų ataskaitas už 2019 metus turi pateikti iki gegužės 31 dienos, atsižvelgdamas į susidariusią situaciją Registrų centras priims ir vėluojančias ataskaitas. Šiuo laikotarpiu Registrų centras netaikys teisės aktuose numatytų poveikio priemonių: nepradės surašyti administracinių nusižengimų protokolų ir neinicijuos paramos gavėjo statuso panaikinimo procedūrų.

Registrų centro informacija, 2020 03 31 .


Finansų ministerija informuoja, kad pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, priskiriami prie viešojo sektoriaus subjektų, finansines ataskaitas ir kitus Juridinių asmenų registrui teikiamus dokumentus turi teikti per VSAKIS iki š. m. gegužės 25 d.

Finansų ministerijos informacija, 2020 03 30 .


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimas Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Šio nutarimo naująja redakcija patvirtinti:

1. Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašas;

2. Poveikio konkurencijai ir atitikties valstybės pagalbos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašas.

Įsigalioja 2020 04 02.

LRV 2002 12 03 nutarimo Nr. 1890 nauja redakcija išdėstyta čia .

TAR, 2020 04 01, Identifikacinis kodas 2020-06766 .


Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. 1K-402 „Dėl vidaus audito įgyvendinimo“

1. Šiuo pakeitimu įsakymas papildytas Išorinio vidaus audito tarnybų veiklos vertinimo tvarkos aprašu.

2. Pripažintas netekusiu galios Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 1K-353 „Dėl Viešųjų juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja valstybės ir (arba) savivaldybės turtą ir juo disponuoja, vidaus audito tarnybų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Pakaitimai ir papildymai įsigalioja 2020 04 04.

Finansų ministro 2019 12 23 įsakymas Nr. 1K-402 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 04 03, Identifikacinis kodas 2020-07073 .


Aktualu biudžetinėms įstaigoms: kaip organizuoti darbą karantino metu

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2020 03 31 .


Darbas

Pakeistas Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 6P-89-(2.1) „Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jis išdėstytas nauja redakcija

1. Nustatyta, kad darbuotojams, priimtiems į Nacionalinę teismų administraciją nuo 2020 m. sausio 2 d. iki pakeitimo įsakymo įsigaliojimo, taikomas jų su Nacionaline teismų administracija darbo sutartyse numatytas darbo užmokestis (pareiginės algos pastovioji dalis), jei pagal pakeitimo įsakymu tvirtinamą aprašą jiems priskirtinas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas yra mažesnis.

2. Nurodyta, kad iki 2020 m. sausio 1 d. į pareigas priimti Nacionalinės teismų administracijos darbuotojai, kurie neturi jų pareigoms eiti būtino išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos, toliau eina pareigas, bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. sausio 1 d. Per šį laikotarpį reikalaujamo išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos neįgiję Nacionalinės teismų administracijos darbuotojai gali būti atleidžiami iš einamų pareigų.

 

Pakeitimai įsigalioja 2020 04 01.

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2017 07 17 įsakymas Nr. 6P-89-(2.1) su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 03 31, Identifikacinis kodas 2020-06675 .


Darbdaviai ir dirbantys savarankiškai toliau kviečiami dėl pagalbos iš valstybės į Užimtumo tarnybą kreiptis nuo balandžio 5 dienos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2020 04 01 .


Darbdaviams, kurių ūkinė veikla dėl ekstremaliosios situacijos ar karantino turi būti sustabdyta, sudaryta galimybė nuomoti savo darbuotojus gaunant laikinojo įdarbinimo įmonės statusą

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2020 03 30 .


Valstybinės darbo inspekcijos Rekomendacijos darbdaviams, kai įmonės darbuotojui yra nustatytas COVID-19

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2020 03 30 .


Darbuotojų sauga ir sveikata

Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius nurodė darbdaviams, darbdaviams atstovaujantiems asmenims užtikrinti, kad, organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, būtų vadovaujamasi atitinkamomis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtomis ir paskelbtomis rekomendacijomis

Pradedama taikyti 2020 05 01.

Dokumentą skaitykite čia .


Mokesčių administravimas

VMI skelbia ekonominių veiklų sąrašą ir, kad gyventojams, kurių ekonominė veikla yra įtraukta į šį sąrašą, bus taikomos VMI ir „Sodros” mokestinės pagalbos priemonės

Individualią veiklą vykdantys gyventojai, kurių ekonominė veikla yra įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 veiklų sąrašą ir kuriems nuo kovo 16 d. iki ekstremaliosios situacijos pabaigos atsiras mokėtinų mokesčių, bus automatiškai, be prašymo, atleidžiami nuo delspinigių, jiems nebus inicijuoti nauji mokesčių išieškojimo veiksmai.

Ekonominių veiklų sąrašas .

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2020 04 02 .


Pelno mokestis

Pakeistas Peno mokesčio įstatymo komentaras

1. Pakeisti Pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 33 dalies 5, 7-12 punktų komentarai:

„2 STRAIPSNIS. Pagrindinės Įstatymo sąvokos

33. Susiję asmenys – asmenys laikomi susijusiais, jei bet kurią ataskaitinio mokestinio laikotarpio arba mokestinio laikotarpio, buvusio prieš ataskaitinį mokestinį laikotarpį, dieną atitinka bent vieną šių kriterijų – jie yra:

5) vienetas ir kito vieneto dalyviai, turintys 25 procentus ar daugiau akcijų (pajų, dalių) tame kitame vienete, jei tie vienetai sudaro vieną vienetų grupę;

7) vienetas ir kito vieneto dalyvių, turinčių 25 procentus ar daugiau akcijų (pajų, dalių) tame kitame vienete, arba valdymo organų narių sutuoktiniai, sužadėtiniai, sugyventiniai, kiti fiziniai asmenys, susiję su kito vieneto dalyviais arba valdymo organų nariais giminystės ryšiais (tiesiąja giminystės linija iki pirmojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio) arba svainystės santykiais (fizinis asmuo ir jo sutuoktinio giminaičiai (tiesiąja giminystės linija iki pirmojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio), taip pat kito vieneto dalyvių arba valdymo organų narių sugyventinių giminaičiai (tiesiąja giminystės linija iki pirmojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio), kito vieneto dalyvių arba valdymo organų narių giminaičių (tiesiąja giminystės linija iki pirmojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio) sutuoktiniai ar sugyventiniai, jei tie apmokestinamieji vienetai sudaro vieną vienetų grupę;

8) du vienetai, jei vienas jų tiesiogiai ar netiesiogiai (per vieną ar kelis vienetus ar fizinius asmenis) valdo daugiau kaip 25 procentus ar daugiau kito akcijų (dalių, pajų) arba turi teises į daugiau kaip 25 procentus ar daugiau visų kito iš jų sprendžiamųjų balsų, arba yra įsipareigojęs derinti savo veiklos sprendimus su kitu vienetu, arba yra įsipareigojęs atsakyti už kito prievolių tretiesiems asmenims įvykdymą, arba tam kitam vienetui yra įsipareigojęs perduoti visą arba dalį pelno ar suteikęs teisę naudoti daugiau kaip 25 procentus ar daugiau savo turto;

9) du vienetai, jei tie patys dalyviai ar jų sutuoktiniai, sužadėtiniai, sugyventiniai, fiziniai asmenys, susiję giminystės ryšiais (tiesiąja giminystės linija iki antrojo laipsnio, šonine giminystės linija iki ketvirtojo laipsnio) arba svainystės santykiais (fizinis asmuo ir jo sutuoktinio giminaičiai (tiesiąja giminystės linija iki antrojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio), taip pat fizinis asmuo ir jo sugyventinio giminaičiai (tiesiąja giminystės linija iki antrojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio), fizinis asmuo ir jo giminaičių (tiesiąja giminystės linija iki pirmojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio) sutuoktiniai ar sugyventiniai ir šių sutuoktinių ar sugyventinių giminaičiai (tiesiąja giminystės linija iki pirmojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo 25 procentus ar daugiau akcijų (dalių, pajų) kiekviename iš jų;

10) vienetas ir jo nuolatinė buveinė, taip pat kito vieneto nuolatinė buveinė, jei tie vienetai sudaro vieną vienetų grupę;

11) vieneto nuolatinės buveinės;

12) vieneto nuolatinė buveinė ir kito vieneto nuolatinė buveinė, jei tie vienetai sudaro vieną vienetų grupę;

…”.

2. Pakeistas Pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnio 3 dalies komentaro 4.4 punktas:

„21 STRAIPSNIS. Komandiruočių sąnaudos

3. Komandiruočių sąnaudos iš pajamų atskaitomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

…”.

 

3. PMĮ 561 straipsnio 21 dalies komentaras:

561 STRAIPSNIS. Mokestinių nuostolių perdavimas tarp vienetų grupės vienetų

21. Šiame straipsnyje nustatyta tvarka perduotų mokestinių nuostolių, patirtų dėl turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir apskaičiuotų pagal šio Įstatymo 5 straipsnio 9 dalyje nustatytą formulę, suma gali būti sumažinta tik pagal šio Įstatymo 5 straipsnio 9 dalyje nustatytą formulę apskaičiuoto apmokestinamojo pelno suma.

…”.

Pagal VMI prie FM 2020 04 01 raštas Nr. (32.42-31-1E) RM-10702 .


Pakeistas Peno mokesčio įstatymo 11 straipsnio 8 dalies komentaras

„11 STRAIPSNIS. Apmokestinamasis pelnas

8. Apskaičiuojant pelno mokestį, neatsižvelgiama į darinį ar kelis darinius, kurių nustatymo pagrindinis tikslas arba vienas iš pagrindinių tikslų – gauti mokestinės naudos, ir todėl jie laikomi apsimestiniais, atsižvelgus į visus susijusius faktus ir aplinkybes. Darinys gali apimti daugiau negu vieną etapą ar dalį. Darinys arba keli dariniai laikomi apsimestiniais, jeigu jie nebuvo nustatyti dėl svarių komercinių priežasčių, atspindinčių ekonominę realybę.”

Pagal VMI 2020 03 27 raštą Nr. (18.32-31-1E) RM-10140 .

Pelno mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia .


Pridėtinės vertės mokestis

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 66 str. 2 dalies 2 punkto nuostatų taikymo karantino laikotarpiu

66 straipsnis. Prekių ir (arba) paslaugų pirkimo ir (arba) importo PVM atskaitos tikslinimas

2. Paaiškėjus, kad prekės ir (arba) paslaugos, jeigu jų (o jeigu jos pasigamintos, – joms pasigaminti sunaudotų prekių ir (arba) paslaugų) pirkimo ir (arba) importo PVM ar jo dalis buvo įtrauktas (įtraukta) į atskaitą, pradėtos naudoti kitai negu šio Įstatymo 58 straips­nio 1 dalyje nurodytai veiklai arba prarandamos, PVM at­skaita tikslinama to mokestinio laikotarpio, kurį paaiškėjo minėtos aplinkybės, PVM deklaracijoje atitinkamai didinant mokėtiną į biu­džetą (mažinant grąžintiną iš biudžeto) PVM sumą. PVM atskaita netikslinama:

2) jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka įrodoma, kad prekės prarastos dėl force majeure arba nusikalstamos trečiųjų asmenų veikos.

…”

VMI prie FM 2020 03 30 raštas Nr. (18.2-31-2E) RM-10276 .


Švietimas

Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu paskelbus karantiną Švietimo, mokslo ir sporto ministras

1. Nustatė, kad nuo 2020 m. kovo 30 d. iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto karantino režimo laikotarpio pabaigos:

1.1. Pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas, formalusis profesinis mokymas ir aukštojo mokslo studijos vykdomos nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

1.2. Pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl Rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“.

1.3. Profesinis mokymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-396 „Dėl Rekomendacijų dėl profesinio mokymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“.

1.4. Ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas rekomenduojamas organizuoti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl Rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“.

1.5. Mokyklų, švietimo pagalbos įstaigų, kitų švietimo teikėjų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, savininkai (juridinio asmens dalyvių susirinkimai), vadovai gali organizuoti neformalųjį vaikų švietimą (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą), formalųjį švietimą papildantį ugdymą, neformalųjį suaugusiųjų švietimą tiek, kiek tai įmanoma vykdyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

2. Savivaldybių administracijos privalo užtikrinti vaikų priežiūrą išimtiniais atvejais savivaldybių įstaigose, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose (pvz. vaikų, turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priežiūra, vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, kurių tėvai ekstremalios situacijos metu privalo dirbti, priežiūra ir pan.).

3. Mokyklų, švietimo pagalbos įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, kitų švietimo teikėjų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, savininkai (juridinio asmens dalyvių susirinkimai), vadovai privalo užtikrinti šio įsakymo įgyvendinimą.

TAR, 2020 03 30, Identifikacinis kodas 2020-06229 .


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba rekomenduoja pirkimų vykdytojams karantino laikotarpiu naujai pradedamų pirkimų dokumentuose bei CVP IS nenustatyti reikalavimo per CVP IS teikiamus pasiūlymus pasirašyti elektroniniu parašu

Rekomendacija teikiama, atsižvelgiant į tai, kad nemažai tiekėjų darbuotojų šiuo laikotarpiu dirba nuotoliniu būdu ir turi ribotas galimybes užsisakyti, atsiimti ar atnaujinti pasibaigusius elektroninio parašo sertifikatus arba nuotolinio darbo vietoje naudotis techninėmis ir programinėmis elektroninio parašo formavimo priemonėmis.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2020 04 02 .


Viešųjų pirkimų tarnyba primena, kad įstatymai nenumato sutarčių ir (ar) pasiūlymų viešinimo išimties, kai pirkimai vykdomi neskelbiamų derybų būdu dėl nenumatytų aplinkybių

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2020 03 31 .


Kiti

Valstybinės maisto ir veterinarijos direktorius patvirtino Laikinų leidimų vykdyti maisto transportavimo veiklą karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje metu išdavimo tvarkos aprašą

Laikinų leidimų vykdyti maisto transportavimo veiklą karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje metu išdavimo tvarkos aprašas nustato laikinų leidimų vykdyti maisto transportavimo veiklą karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje metu išdavimo, atsisakymo išduoti ir panaikinimo tvarką ir reikalavimus maisto tvarkymo (maisto transportavimo) subjektui, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje metu vykdančiam maisto transportavimo veiklą.

Įsakymas įsigalioja jo paskelbimo dieną ir galioja iki karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje režimo taikymo pabaigos.

TAR, 2020 04 02, Identifikacinis kodas 2020-06863 .


Priimtas Lietuvos Respublikos civilinio turto konfiskavimo įstatymas

1. Šis įstatymas nustato civilinio turto konfiskavimo teisinius pagrindus, sąlygas ir tvarką.

2. Šio įstatymo tikslas yra organizuoto nusikalstamumo, korupcijos ir savanaudiškų nusikaltimų prevencija.

3. Įstatymas įsigalioja 2020 07 01.

TAR, 2020 04 03, Identifikacinis kodas 2020-06992 .


Pakeisti šie Administracinių nusižengimų kodekso straipsniai

45 straipsnis. Visuomenės sveikatos srities Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, higienos norminių aktų ar kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas;

46 straipsnis. Savivaldybių tarybų sprendimų ar savivaldybių administracijų direktorių įsakymų dėl kovos su žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir epidemijomis nevykdymas ar vykdymas ne laiku;

96 straipsnis. Darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas;

506 straipsnis. Statutinių valstybės tarnautojų, karo policijos ar žvalgybos pareigūnų teisėtų nurodymų ar reikalavimų nevykdymas;

526 straipsnis. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo ir kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas;

589 straipsnis. Administracinius nusižengimus tiriantys ir protokolus surašantys pareigūnai;

608 straipsnis. Administracinio nusižengimo protokolo surašymas.

 

Pakeitimai įsigalioja 2020 04 03.

Administracinių nusižengimų kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 04 02, Identifikacinis kodas 2020-06899 .


Balandžio 1 d. visoje Europos Sąjungoje įsigalioja nauji reikalavimai, įpareigojantys maisto produktų gamintojus ir pardavėjus nurodyti ne tik maisto produkto, bet ir jo gamybai panaudotų žaliavų kilmės šalį

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2020 04 01 .