Teisės aktų žinios

2020 m. lapkričio 16 – 22 d., Nr. 48

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“

Pakeitimai įsigalioja 2020 11 20.

Galiojanti suvestinė dokumento redakcija čia (nuo 2020 11 20) .

 

Vyriausybės nutarimu patikslinta, kokios laisvalaikio paslaugos karantino metu negali būti teikiamos.

Patikslinta, kad draudžiama teikti laisvalaikio, sporto įrenginių eksploatavimo, sporto klubų, pramogų, poilsio, baseinų, pirčių (išskyrus viešąsias pirtis, skirtas asmenų higienos poreikiams tenkinti), diskotekų, šokių salių, kino teatrų ir kino klubų paslaugas.

Sveikatos apsaugos ministerijos informacija, 2020 11 18 .


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeista Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 3 straipsnio 2 dalis

„3 straipsnis. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų visuma

2. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų asignavimai naudojami valstybės ir savivaldybių funkcijoms atlikti. Lietuvos Respublikoje surenkami mokesčiai, privalomos įmokos ir rinkliavos gali būti perskirstomi tik per valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus, Valstybinio socialinio draudimo fondą, Privalomojo sveikatos draudimo fondą, Rezervinį (stabilizavimo) fondą, Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondą, Garantinį fondą, Ilgalaikio darbo išmokų fondą.

…”

Pakeitimai įsigalioja 2020 12 01.

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 11 20, Identifikacinis kodas 2020-24626 .


Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai

Pakeistos Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 5 ir 19 dalys:

„2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

5. Biudžeto pajamos – teisės aktuose nustatytos piniginės įplaukos į atitinkamą biudžetą: valstybės, savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Rezervinio (stabilizavimo) fondo, valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo, Garantinio fondo ar kito išteklių fondo.

19. Išteklių fondas – valstybės, savivaldybės iždas, Valstybinio socialinio draudimo fondas, Privalomojo sveikatos draudimo fondas, Rezervinis (stabilizavimo) fondas, valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas, Garantinis fondas, taip pat pagal atskirą įstatymą arba savivaldybės tarybos sprendimu įsteigtas fondas valstybės arba savivaldybių ištekliams kaupti ir naudoti, kuris laikomas atskiru viešojo sektoriaus subjektu, jeigu atitinka visus šiuos kriterijus:

1) įsteigtas tam tikroms valstybės arba savivaldybės funkcijoms atlikti;

2) jo išlaidų pagrindinis finansavimo šaltinis yra pajamos, kurios būdingos tik šiam fondui ir kurios nėra gautos iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto;

3) jo lėšos kaupiamos atskiroje sąskaitoje ir pagal teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio fondo sąmatą naudojamos jo uždaviniams įgyvendinti.

…”

Pakeitimai įsigalioja 2020 12 01.

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 11 20, Identifikacinis kodas 2020-24610 .


Mokesčių administravimas

Pakeistos Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. VA-66 „Dėl Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“

 

1. Pakeistas 7 punktas:

„7. Visos VMI prie FM MID konsultavimo telefonu teikiamos konsultacijos ir / ar informacija turi būti įrašoma bei mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo tikslu saugoma einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus. Įrašytos VMI prie FM MID konsultavimo telefonu teikiamos konsultacijos ir / ar informacija pokalbio kokybės užtikrinimo tikslu tvarkomos vienerius kalendorinius metus. Šiame punkte nurodytiems tikslams įgyvendinti mokesčių administratorius nustatyta tvarka gali perklausyti pokalbio įrašą ir patikrinti suteiktos konsultacijos ir / ar informacijos teisingumą. Apie daromą teikiamos konsultacijos ir / ar informacijos garso įrašą ir įrašo tikslą (-us) paklausėjas informuojamas prieš telefoninio pokalbio pradžią.”

 

2. Papildyta 501 punktu:

„501. VMI prie FM MID mokesčių mokėtojui raštu teikiamos konsultacijos ir / ar informacija kokybės užtikrinimo tikslu tvarkomos vienerius kalendorinius metus. Siekdamas įgyvendinti raštu suteiktų konsultacijų ir / ar informacijos kokybės užtikrinimo tikslą, mokesčių administratorius gali patikrinti jų teisingumą.”

 

3. Pakeistas 65 punktas:

„65. Visos pokalbio internetu metu suteiktų konsultacijų ir / ar informacijos sesijos turi būti įrašomos ir mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo tikslu saugomos einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus. Įrašytos pokalbio internetu metu suteiktos konsultacijos ir / ar informacija pokalbio kokybės užtikrinimo tikslu tvarkomos vienerius kalendorinius metus. Šiame punkte nurodytiems tikslams įgyvendinti mokesčių administratorius nustatyta tvarka gali peržiūrėti pokalbį internetu ir patikrinti jo metu suteiktos konsultacijos ir / ar informacijos teisingumą. Pradedant pokalbį internetu, paklausėjas informuojamas apie teikiamos konsultacijos ir / ar informacijos sesijos įrašymą ir įrašymo tikslą (-us).”

 

Pakeitimai įsigalioja 2020 11 19.

VMI viršininko 2007 10 09 įsakymas Nr. VA-66 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 11 18, Identifikacinis kodas 2020-24266 .


VMI informuoja, kad reikia pateikti nekilnojamojo turto mokesčio (NTM) deklaraciją (forma KIT715) ir sumokėti mokestį iki gruodžio 15 d.

2020 m. yra taikomi tie patys NTM tarifai kaip ir pernai, tačiau pasikeitė nekilnojamojo turto neapmokestinamoji riba: pernai ji buvo 220 tūkst. eurų, o šiais metais – 150 tūkst. eurų.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2020 11 17 .


Gyventojų pajamų mokestis

Pakeisti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 14, 25, 29, 30 ir 31 straipsnių komentarai

14 straipsnis. Jūrininkų pajamų, gautų už darbą laivo reiso metu, nustatymas;

25 straipsnis. Nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaravimo, apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarka;

29 straipsnis. Fizinio asmens, galutinai išvykstančio iš Lietuvos, pajamų mokesčio nuo pajamų, gautų išvykimo mokestiniu laikotarpiu, deklaravimas ir pajamų mokesčio sumokėjimas;

30 straipsnis. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo individualios veiklos per nuolatinę bazę pajamų apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo tvarka. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo individualios veiklos per nuolatinę bazę pajamų deklaracija;

31 straipsnis. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų, nenurodytų šio Įstatymo 30 straipsnyje, apskaičiavimo, deklaravimo ir  sumokėjimo tvarka. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų, nenurodytų šio Įstatymo 30 straipsnyje, deklaracija.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia .

VMI prie FM 2020 11 18 raštas Nr. (18.18-31-1E) R-5562 .


SoDra

Pakeista Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 11 dalis:

„4 straipsnis. Asmenų, turinčių darbo santykius arba santykius, savo esme atitinkančius darbo santykius, socialinis draudimas

11. Asmenys, kurie iki Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos buvo komandiruoti iš šios valstybės į Lietuvos Respubliką ir kuriems, pereinamojo laikotarpio, nustatyto 2020 m. sausio 24 d. Briuselyje ir Londone pasirašyto Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos 126 straipsnyje, pabaigos buvo komandiruoti iš Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės į Lietuvos Respubliką ir kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, buvo nustatyta Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės taikytina teisė, šio straipsnio 1 dalies taikymo tikslais išlaiko savo statusą iki nustatyto komandiravimo termino pabaigos.

…”

Pakeitimai įsigalioja 2020 11 21.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas su visais pakaitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 11 20, Identifikacinis kodas 2020-24533 .


Pakeista Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo 10 straipsnio 11 dalis

„10 straipsnis. Laikotarpių įskaitymas į stažą

11. Stažas, įgytas Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje iki Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos, apskaičiuojamas Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentuose nustatyta tvarka.

11. Stažas, įgytas Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje iki pereinamojo laikotarpio, nustatyto 2020 m. sausio 24 d. Briuselyje ir Londone pasirašyto Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (toliau – Išstojimo susitarimas) 126 straipsnyje (toliau – pereinamasis laikotarpis), pabaigos ir Išstojimo susitarime nustatytais atvejais pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, įskaitomas Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentuose nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 11 20, Identifikacinis kodas 2020-24530 .


Valstybės tarnyba

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas papildytas 51, 52 ir 53 straipsniais ir Ketvirtuoju1 skirsniu TEISĖKŪROS YPATUMAI MOBILIZACIJOS, NEPAPRASTOSIOS IR KARO PADĖTIES METU (244, 245 ir 246 straipsniai)

51 straipsnis. Asmens įrašymas į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą, asmens teisės ir pareigos, asmens išbraukimas iš asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašo;

52 straipsnis. Metinė skaidrių teisėkūros procesų deklaracija;

53 straipsnis. Informacija apie daromą įtaką teisėkūrai;

244 straipsnis. Teisės aktų projektų rengimas, teisės aktų skelbimas ir įsigaliojimas nepaprastosios ar karo padėties metu;

245 straipsnis. Seimo nutarimų dėl mobilizacijos ar demobilizacijos skelbimo, karo arba nepaprastosios padėties įvedimo ar atšaukimo, ginkluotųjų pajėgų panaudojimo, Respublikos Prezidento dekretų dėl mobilizacijos skelbimo, karo padėties įvedimo ar atšaukimo, nepaprastosios padėties įvedimo, gynybos nuo ginkluotos agresijos skelbimas ir įsigaliojimas;

246 straipsnis. Konstitucinio Teismo aktų ir Konstitucinio Teismo pirmininko pranešimų paskelbimas ir įsigaliojimas, kitų teismų sprendimų skelbimas nepaprastosios ar karo padėties metu.

 

Pakeitimai įsigalioja 2021 01 01.

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 07 10, Identifikacinis kodas 2020-15503 .

TAR, 2020 07 16, Identifikacinis kodas 2020-15880 .


Nuo 2020 11 21 pripažintas netekusiu galios Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. 1V-575 „Dėl Statutinių valstybės tarnautojų, išskyrus krašto apsaugos sistemos tarnautojus, pareigybių vertinimo kriterijų patvirtinimo“

Netekęs galios dokumentas išdėstytas čia .

TAR, 2020 11 20, Identifikacinis kodas 2020-24495 .


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba atkreipia dėmesį, kai techninės specifikacijos reikalavimu gali būti nepagrįstai apribojama tiekėjų konkurencija

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2020 11 17 .


Ekonomikos ir inovacijų ministerija š. m. lapkričio 26 dieną rengia konferenciją, kurios tikslas – keistis gerąja viešųjų pirkimų patirtimi

Konferencija vyks 9–12 val. nuotoliniu būdu ir bus tiesiogiai transliuojama viešai.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2020 11 17 .


Kita

Pakeisti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 60, 1471, 1511, 189, 214, 218, 2241 straipsniai ir priedas (ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI)

60 straipsnis. Atsakomybę sunkinančios aplinkybės;

1471 straipsnis. Išnaudojimas priverstiniam darbui ar paslaugoms;

1511 straipsnis. Lytinės aistros tenkinimas pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę ir (ar) neliečiamumą;

189 straipsnis. Nusikalstamu būdu gauto turto įgijimas arba realizavimas;

214 straipsnis. Netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimas, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimas ar neteisėtas disponavimas elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis;

218 straipsnis. Manipuliavimas finansinių priemonių rinka;

2241 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas;

 

Pakeitimai įsigalioja 2020 11 19.

LR baudžiamasis kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 11 18, Identifikacinis kodas 2020-24234 .


Pakeisti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 212, 254 ir 327 straipsniai

212 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo nutraukimo atvejai;

254 straipsnis. Bylos išskyrimas, bylų sujungimas ir nutraukimas ar perdavimas prokurorui;

327 straipsnis. Nuosprendžio panaikinimo ir bylos nutraukimo pagrindai;

 

Pakeitimai įsigalioja 2020 11 19.

LR baudžiamojo proceso kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 11 18, Identifikacinis kodas 2020-24236 .


Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Trečioji knyga. ŠEIMOS TEISĖ) 3.249 straipsnio 1 dalis papildyta 5 punktu:

„3.249 straipsnis. Vaiko globos (rūpybos) nustatymo principai

1. Vaiko globos (rūpybos) nustatymo principai:

1) geriausių vaiko interesų pirmumas;

2) pirmumo teisę tapti globėjais (rūpintojais) turi vaiko giminaičiai ir kiti su vaiku emociniais ryšiais susiję asmenys, jeigu tai atitinka vaiko interesus;

3) vaiko globa (rūpyba) šeimoje;

4) brolių ir seserų neišskyrimas, išskyrus atvejus, kai tai pažeidžia vaiko interesus;

5) vaiko aplinkos ir globos (rūpybos) vietos pastovumas.

2. Nustatant ir naikinant vaiko globą (rūpybą), skiriant globėją (rūpintoją), vaikui, galinčiam išreikšti savo nuomonę, suteikiama galimybė būti išklausytam ir jo nuomonė yra svarbi priimant sprendimus.“

 

Pakeitimai įsigalioja 2020 11 19.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Trečioji knyga. ŠEIMOS TEISĖ) su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 11 18, Identifikacinis kodas 2020-24264 .


Paskelbtos 2020 m. lapkričio 4 d. UAB „Ignitis“ valdybos sprendimu Nr. 35 patvirtintos 2021 metų visuomeninės elektros energijos kainos ir jų taikymo tvarka įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 d.

Dokumentą skaitykite čia .


Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba primena, kokia kompensavimo už atšauktus renginius tvarka galioja vartojimo sutartims, sudarytoms iki š. m. kovo 15 d. (įskaitytinai)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacija, 2020 11 20 .


INVEGA primena apie galimybes pasinaudoti besibaigiančiomis pirmosios karantino bangos priemonėmis

Paraiškų dėl 100 proc. palūkanų kompensacijų, kai yra pasirašyti paskolų grąžinimo atidėjimo susitarimai tarp paskolos gavėjų ir finansų įstaigų, laukiama iki lapkričio 30 d., kreiptis dėl dalinių patalpų nuomos kompensacijų galima iki gruodžio 1 d., o finansų tarpininkų su INVEGOS portfeline garantija (priemonė „Portfelinės garantijos paskoloms 2“) išduodamos paskolos į garantuotą portfelį turi būti įtrauktos ne vėliau kaip gruodžio 31 d.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija, 2020 11 18 .


COVID-19 darbovietėje: ką svarbu žinoti darbdaviui ir darbuotojams?

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2020 11 20 .


Aktualu dirbantiems ir netekusiems darbo: kokios socialinės garantijos priklauso

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2020 11 19 .