Teisės aktų žinios

2021 m. birželio 7 – 13 d., Nr. 24

Asmens duomenų apsauga

Pakeisti Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 381 ir 39 straipsniai:

381 straipsnis. Bendras elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros įrengimas;

39 straipsnis. Bendras elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros naudojimas.

 

Pakeitimai įsigalioja 2021 07 01.

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2021 06 09, Identifikacinis kodas 2021-13171 .


Darbas

Pakeistos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 7 straipsnio 7 ir 8 dalys:

7 straipsnis. Pareiginės algos pastovioji dalis

7. Socialinių paslaugų srities darbuotojams šio įstatymo 1, 2, 3 ir 4 prieduose nustatyti minimalieji pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami 20 30 procentų.

8. Nustatant pareiginės algos pastoviąją dalį, papildomai įvertinamas nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių kultūros ir meno įstaigų aukščiausiojo profesinio meninio lygio kultūros ir meno darbuotojų nacionaliniu ir tarptautiniu mastu įgytas pripažinimas, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas atskirų tam tikrų profesijų atstovų trūkumas Lietuvos Respublikos darbo rinkoje, trenerių ar socialinių paslaugų srities darbuotojų aukšta kvalifikacinė kategorija, nustatyta pagal tam tikrai darbuotojų grupei keliamus kvalifikacinius reikalavimus. Šiais atvejais šio įstatymo 1, 2, 3, 4 ir 5 prieduose nustatyti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai gali būti didinami iki 100 procentų. Trenerio pareiginės algos pastovioji dalis didinama, atsižvelgiant į trenerio jo turimą kvalifikacinę kategoriją: už pirmą kvalifikacinę kategoriją ‒ 45 procentais, už antrą – 55 procentais, už trečią – 65 procentais, už ketvirtą – 75 procentais, už penktą – 90 procentų, už šeštą – 100 procentų jeigu trenerio kvalifikacinė kategorija pirma, jo pareiginės algos pastovioji dalis didinama 45 procentais, jeigu antra, – 55 procentais, jeigu trečia, – 65 procentais, jeigu ketvirta, – 75 procentais, jeigu penkta, – 90 procentų, jeigu šešta, – 100 procentų. Treneriams, neturintiems kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai gali būti didinami iki 40 procentų. Socialinių paslaugų srities darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis didinama atsižvelgiant į socialinių paslaugų srities darbuotojo turimą kvalifikacinę kategoriją: už pirmą (žemiausią) kvalifikacinę kategoriją – 10 procentų, už antrą (aukštesnę) – 15 procentų, už trečią (aukščiausią) – 25 procentais. Socialinių paslaugų srities darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis didinama, atsižvelgiant į jo turimą kvalifikacinę kategoriją: jeigu socialinių paslaugų srities darbuotojo kvalifikacinė kategorija pirma (žemiausia), jo pareiginės algos pastovioji dalis didinama 15 procentų, jeigu antra (aukštesnė), – 20 procentų, jeigu trečia (aukščiausia), – 30 procentų. Socialinių paslaugų srities darbuotojams, neturintiems kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai gali būti didinami iki 10 procentų.

…”

Pakeitimai įsigalioja 2021 07 01.

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 12 29, Identifikacinis kodas 2020-28983 .


Specialistai paaiškina, kas yra psichologinis smurtas bei mobingas ir kaip tą atpažinus ginti savo teises

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2021 06 11 .

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2021 06 07 .


Mokesčių administravimas

Aplinkos ministras patvirtino Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius mokestinio patikrinimo atlikimo, rezultatų įforminimo ir jų patvirtinimo tvarkos aprašą

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius mokestinio patikrinimo atlikimo, rezultatų įforminimo ir jų patvirtinimo tvarkos aprašas nustato Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų, atliekančių mokesčių mokėtojų, privalančių mokėti mokestį už valstybinius gamtos išteklius, mokesčio apskaičiavimo ir deklaravimo mokestinį patikrinimą, mokestinio patikrinimo atlikimo, mokestinio patikrinimo metu surinktos informacijos ir duomenų, nustatytų pažeidimų ir (ar) neatitikimų teisės aktų nuostatoms bei nustatytiems reikalavimams dėl mokesčio objekto, bazės ir tarifų taikymo, patikrinimo rezultatų įforminimo bei jų patvirtinimo tvarką.

Įsigalioja 2021 06 08.

Dokumentą skaitykite čia .


Paramos gavėjai, nepateikę Paramos gavimo ir panaudojimo ataskaitų (FR0478) už 2020 m., siekdami pratęsti paramos gavėjo statusą, ataskaitoms pateikti turi dar du mėnesius laiko

Valstybinės mokesčių inspekcija (VMI) tokiems paramos gavėjams išsiuntė priminimus. Tais atvejais, kai paramos gavėjas per 2 mėnesius po priminimo gavimo nepateikia ataskaitos, VMI informuoja Registrų centrą ir/ar Kultūros ministeriją dėl paramos gavėjo statuso panaikinimo.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2021 06 08 .


Valstybinės mokesčių inspekcija informuoja, kad birželio 30 d. baigiasi terminas, iki kurio mokesčių mokėtojai, kurie 2019 m. pasinaudojo vienintele galimybe atsiskleisti ir deklaravo praeityje pamirštus mokesčius, dar gali juos susimokėti be jokių delspinigių

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2021 06 10 .


Pridėtinės vertės mokestis

Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. 1K-065 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio, sumokėto už telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir (arba) elektroniniu būdu suteiktas paslaugas, paskirstymo valstybėms narėms taisyklių patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja dokumento redakcija įsigalioja 2021 07 01.

LR finansų ministro 2004 03 02 įsakymo Nr. 1K-065 nauja redakcija išdėstyta čia .

TAR, 2021 06 10, Identifikacinis kodas 2021-13307 .


Viešieji pirkimai

Pakeistas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. 1S-80 „Dėl Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas):

1. pakeistas Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašas;

2. pakeista Viešojo pirkimo arba pirkimo procedūrų ataskaitos Atn-1 forma.

3. Pakeitimai įsigalioja 2021 06 08.

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 06 06 įsakymas Nr. 1S-80 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2021 06 07, Identifikacinis kodas 2021-13015 .


Viešųjų pirkimų tarnyba (Tarnyba) rekomenduoja prekių pristatymo terminus perkant transporto priemones

Tarnyba pastebėjo, kad pirkimų vykdytojai, pirkdami naujas, neeksploatuotas transporto priemones, nustato pernelyg trumpus transporto priemonių pristatymo terminus.

Tarnybos parengtose Lengvųjų automobilių viešųjų pirkimų gairėse rekomenduojamas trumpiausias automobilių pristatymo terminas yra 6 mėnesiai. Manytina, kad užsakant didesnį lengvųjų automobilių kiekį arba sunkiasvorio, specialiojo transporto įsigijimo atveju šie terminai turėtų būti dar ilgesni.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2021 06 09 .


Valstybės tarnyba

Pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 1V-328 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ 3 priedas ir jis išdėstytas nauja redakcija (Atsiskaitymo kortelės forma)

 

Pakeitimai įsigalioja 2021 06 12.

LR vidaus reikalų ministro 2006 08 17 įsakymas Nr. 1V-328 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2021 06 11, Identifikacinis kodas 2021-13411 .


SoDra

Priimtas Lietuvos Respublikos vienišo asmens išmokos įstatymas

Šis įstatymas nustato vienišo asmens išmokos, kurios tikslas – suteikti papildomą valstybės finansinę paramą vienišiems asmenims, dydį, finansavimo šaltinį, skyrimo ir mokėjimo sąlygas.

Įstatymas įsigalioja 2021 07 01.

Dokumentą skaitykite čia .


Pakeista Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 41 straipsnio 2 dalis:

„41 straipsnis. Fondo administravimo įstaigų sprendimų ir veiksmų (neveikimo) apskundimas

2. Skundai Fondo valdybai dėl Fondo valdybos teritorinių skyrių sprendimų ir veiksmų (neveikimo) nagrinėjami, jeigu jie pateikti per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kurią suinteresuotas asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą (neatlikimą) ar sprendimo priėmimą, o skundai dėl nepriimto sprendimo – per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kurią baigėsi sprendimui priimti nustatytas terminas. Skundai dėl sprendimų pensijų, rentų, šalpos išmokų, vienišo asmens išmokų ir pagal Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymą mokamų kompensacinių išmokų kūrybiniams darbuotojams skyrimo ir (ar) mokėjimo klausimais nagrinėjami, jeigu jie pateikti per 6 mėnesius nuo tos dienos, kurią suinteresuotas asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo sprendimo priėmimą, o skundai dėl nepriimto sprendimo – per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kurią baigėsi sprendimui priimti nustatytas terminas. Skundui paduoti nustatytas terminas, praleistas dėl svarbių priežasčių, kurias asmuo pagrindžia atitinkamais dokumentais, Fondo valdybos direktoriaus ar jo pavaduotojo sprendimu gali būti atnaujinamas. Skundų nagrinėjimo Fondo valdyboje tvarką nustato Fondo valdybos direktorius.

…”

Pakeitimai įsigalioja 2021 07 01.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2021 06 09, Identifikacinis kodas 2021-13160 .


Kiti

Pakeista Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 71 straipsnio 1 dalis:

„71 straipsnis. Įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą

1. Teismas asmeniui gali paskirti nuo 5 iki 125 MGL nuo 10 iki 250 MGL, o nepilnamečiui – nuo 3 iki 25 MGL dydžio įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą. Nepilnamečiui įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą skiriama tik tuo atveju, kai nepilnametis dirba ar turi savo turto.

…”

Pakeitimai įsigalioja 2021 06 10.

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2021 06 09, Identifikacinis kodas 2021-13176 .


Patvirtinti UAB „Ignitis“ dvinariai gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams (be pridėtinės vertės mokesčio), įsigaliosiantys 2021 m. liepos 1 d.

Gamtinių dujų kainos kyla visiems buitiniams vartotojams.

Dokumentą skaitykite čia .


Pakeistas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 346 straipsnis:

346 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas.

Griežtėja baudos už Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.

Taip pat didėja baudos už žiaurų elgesį su gyvūnu, gyvūno kankinimą, arba kai dėl to gyvūnams gresia žūtis ar suluošinimas.

 

Pakeitimai įsigalioja 2021 06 10.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2021 06 09, Identifikacinis kodas 2021-13173 .


Lietuvos gyventojams pradėti išduoti ES skaitmeniniai COVID pažymėjimai

Liepos 1-ąją visa Europa turi būti pasiruošusi ES Skaitmeninio COVID pažymėjimui, kuris suteiks galimybę pasinaudoti šiuo pažymėjimu ir laisviau kirsti ES ir Šengeno erdvės valstybių sienas. Numatoma, kad visa informacija apie vakcinuotus, persirgusius ar tyrimus atlikusius asmenis E. sveikatos sistemoje bus sukelta per dvi savaites.

Registrų centro informacija, 2021 06 07 .

Sveikatos apsaugos ministerijos informacija, 2021 06 07 .


Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba teikia rekomendacijas verslininkams apie Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.353 straipsnio pakeitimus, susijusius su kainų ir nuolaidų nurodymais, kurie įsigalios nuo 2021 m. liepos 1 d.

LR civilinio kodekso 6.353 straipsnio 8 dalis išdėstyta taip:

„6.353 straipsnis. Pardavėjo pareiga informuoti pirkėją

8. Pardavėjas privalo suteikti pirkėjui informaciją apie taikomą daiktų kainų sumažinimą. Bet kuriame pranešime apie daikto kainos sumažinimą turi būti nurodoma ankstesnė daikto kaina. Ankstesne kaina yra laikoma mažiausia kaina, kurią pardavėjas taikė per 30 dienų laikotarpį iki kainos sumažinimo. Tais atvejais, kai daikto kaina mažinama laipsniškai, ankstesne kaina yra laikoma daikto kaina, buvusi iki pirmojo jos sumažinimo. Jeigu daiktas buvo siūlomas pirkėjams mažiau negu 30 dienų, taikomas faktinis daikto siūlymo pirkėjams terminas. Šios dalies nuostatos netaikomos greitai gendantiems produktams arba prekinę vertę greitai prarandantiems daiktams.

…”

[member]Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacija, 2021 06 08[/member].


Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistai pataria, į ką atkreipti dėmesį norintiems kokybiškų ir lūkesčius atitinkančių koldūnų ir įvairių kitų šaldytų pusgaminių

VMVT pataria vartotojams visada patikrinti informaciją produkto etiketėje ir atidžiau rinktis savo poreikius atitinkantį produktą, o perkantiems mėsos pusgaminių, kurių sudėtyje yra mechaniškai atskirtos mėsos (mechaniškai atskirta mėsa mikrobiologiniu požiūriu greičiau genda, nei smulkinta mėsa), laikytis gamintojo nurodytų laikymo sąlygų ir paruošimo būdo.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2021 06 09 .


Kelionių organizatoriai gali teikti paraiškas gauti kompensacijas už turistų grąžinimą iš užsienio valstybių, vykdant organizuotos kelionės sutarties įsipareigojimus turistams, paskelbus ekstremaliąją situaciją

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija, 2021 06 10 .