Teisės aktų žinios

2020 m. kovo 23 – 29 d., Nr. 14

Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai

Sergantiems pacientams ir sveikatos priežiūros specialistams:

1. Įpareigoti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Vilniaus universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų, visų asmens sveikatos priežiūros įstaigų – rezidentūros bazių (nepriklausomai nuo jų pavaldumo) vadovus:

1.1. suteikti reikiamus žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius gydytojų konsultacinės linijos, skirtos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams ir sveikatos priežiūros specialistams, darbui užtikrini 1808 telefono linijoje;

1.2. atsižvelgus į VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties pateiktą poreikį, atšaukti reikiamą kiekį gydytojų ir gydytojų rezidentų iš jų darbo ir studijų vietų ir šių asmens sveikatos priežiūros specialistų vardinius sąrašus nedelsiant perduoti VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties vadovui;

2. Įpareigoti VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties vadovą 1808 telefono linijoje organizuoti gydytojų konsultacinę liniją, skirtą COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams ir sveikatos priežiūros specialistams, ir užtikrinti, kad darbas būtų organizuotas vadovaujantis šio sprendimo priedu.

TAR, 2020 03 24, Identifikacinis kodas 2020-05968 .


Dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo viešose vietose nuspręsta:

1. Rekomenduoti gyventojams viešose vietose dėvėti medicinines kaukes (nesant galimybės dėvėti medicininę kaukę – medžiaginę kaukę, dengiančią nosį ir burną), išskyrus vairuojant motorines transporto priemones.

2. Rekomenduoti gyventojams viešose vietose, kur liečiami daiktai, dėvėti vienkartines pirštines.

3. Įpareigoti gyventojus vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis saugaus atstumo (ne mažiau kaip 2 metrai ir ne ilgiau kaip 15 min.), griežtai laikytis asmens higienos reikalavimų (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas).

TAR, 2020 03 24, Identifikacinis kodas 2020-05924 .


Dėl reikalavimų izoliavimo patalpoms nuspręsta:

1. Įpareigoti savivaldybių administracijų direktorius organizuoti ir suteikti izoliavimo patalpas asmenims, kuriems taikomas izoliavimas ir kurie neturi galimybės izoliuotis nuo kitų kartu gyvenančių asmenų, laikantis šių reikalavimų:

1.1. izoliavimo patalpos turi būti įrengiamos gyvenamosios paskirties pastatuose (socialiniuose būstuose, bendrabučiuose, kt.), viešbučių paskirties pastatuose (viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose), poilsio paskirties pastatuose (poilsio namuose, jaunimo nakvynės namuose, kaimo turizmo paskirties pastatuose), socialinės paskirties ir kituose pastatuose;

1.2. izoliavimo patalpos užtikrinamos tokia prioriteto tvarka:

1.2.1. gyvenamosios paskirties patalpos, kuriuose yra atskiri butai;

1.2.2. viešbučių, poilsio, socialinės ir kitos paskirties patalpos, kuriose galima užtikrinti kiekvienam asmeniui atskirą gyvenamąją patalpą su sanitariniu mazgu;

1.2.3. viešbučių, poilsio, socialinės ir kitos paskirties patalpos, kuriose yra atskiri gyvenamieji kambariai, tačiau naudojamasi bendrais sanitariniais mazgais;

1.2.4. viešbučių, poilsio, socialinės ir kitos paskirties patalpos, kuriose yra bendri gyvenamieji kambariai ir bendri sanitariniai mazgai;

1.3. jei nėra galimybės užtikrinti apgyvendinimo pagal 1.2.1 ir 1.2.2 papunkčius, užtikrinti asmenų grupavimą bendrose patalpose pagal taikomo izoliavimo pradžios laiką;

1.4. izoliavimo patalpos turi būti aprūpintos būtiniausiais baldais, inventoriumi, indais, valymo ir dezinfekcijos priemonėmis, buitinių atliekų surinkimo konteineriais, patalynės bei suterštų drabužių surinkimo talpomis, jei nebus galimybės juos skalbti;

1.5. jei izoliuojami vienos šeimos nariai, pagal galimybes jie izoliuojami vienoje patalpoje;

1.6. izoliuotiems asmenims savivaldybės administracija organizuoja maisto ir kitų būtiniausių priemonių pristatymą;

1.7. izoliuotiems asmenims draudžiama palikti izoliavimo vietą visą izoliavimo laikotarpį.

2. Įpareigoti savivaldybių administracijų direktorius užtikrinti šio sprendimo 1.7 papunkčio reikalavimo vykdymą ir laikymosi kontrolę.

TAR, 2020 03 25, Identifikacinis kodas 2020-06009 .


Sprendimas Dėl sąlytį turėjusių asmenų, izoliuotų savivaldybių numatytose patalpose, izoliavimo tęsimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietovėje

Nuspręsta:

1. Leisti sąlytį turėjusiems asmenims, izoliuotiems savivaldybių numatytose patalpose, tęsti izoliavimą namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje, jei asmuo:

1.1. deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje;

1.2. turi tinkamas sąlygas izoliavimui namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje;

1.3. yra pasirašęs sutikimą izoliavimui namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje ir susipažinęs su izoliavimo reikalavimais bei informuotas apie atsakomybę, gresiančią už izoliavimo reikalavimų pažeidimus;

1.4. izoliavimo laikotarpiu nesukėlė izoliavimo ir viešosios tvarkos pažeidimų;

1.5. nepareiškė noro tęsti izoliavimą savivaldybių numatytose patalpose.

2. Įpareigoti savivaldybių administracijas:

2.1. užtikrinti, kad prieš išleidžiant izoliuotus asmenis iš savivaldybių numatytų patalpų tęsti izoliavimą namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje, mobili tepinėlių paėmimo brigada paimtų tepinėlį iš šių asmenų nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti;

2.2. nedelsiant informuoti kiekvieną tirtą asmenį apie laboratorinių tyrimų rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka.

TAR, 2020 03 26, Identifikacinis kodas 2020-06050 .


Sprendimas Dėl mobilių punktų ir (ar) mobilių brigadų veiklos organizavimo ir vykdymo

Įpareigoju:

1. Savivaldybių administracijų vadovus užtikrinti:

1.1. mobilių punktų ir (ar) mobilių brigadų darbą ne mažiau nei 12 valandų per dieną (nuo 8:00 iki 20:00 val.), o atsižvelgiant į pacientų srautus ir turimus resursus, ir iki 24 valandų per parą, 7 dienas per savaitę;

1.2. vieno asmens aptarnavimą mobiliame punkte ir mobilioje brigadoje iki 10 minučių;

1.3. įvertinus savivaldybių poreikį, plėsti mobilių punktų ir (ar) mobilių brigadų tinklą savivaldybės teritorijoje.

2. Karštąją liniją 1808 užtikrinti visų besikreipiančių asmenų, kuriems pasireiškia bent vienas iš šių ūmiai kvėpavimo takų infekcijai būdingų ligos simptomų: karščiavimas, kosulys ar apsunkintas kvėpavimas, nukreipimą tepinėlio paėmimui į mobilų punktą ir (ar) mobilią brigadą.

3. Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centrą aprūpinti mobilius punktus ir mobilias brigadas asmeninėmis apsaugos priemonėmis pagal poreikį.

4. Nacionalinę visuomenės Sveikatos priežiūros laboratoriją aprūpinti mobilius punktus ir mobilias brigadas terpėmis ir ėminių rinkiniais pagal poreikį.

5. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose dėl šalyje paskelbto karantino neteikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, vadovus bendradarbiauti su savivaldybių administracijomis užtikrinant reikiamų žmogiškųjų resursų pasitelkimą mobiliuose punktuose ir (ar) mobiliose brigadose.

6. Aukštųjų mokyklų, ruošiančių asmens sveikatos priežiūros specialistus, vadovus bendradarbiauti su savivaldybių administracijomis užtikrinant reikiamų žmogiškųjų resursų pasitelkimą mobiliuose punktuose ir (ar) mobiliose brigadose.

TAR, 2020 03 27, Identifikacinis kodas 2020-06202 .


Sprendimas Dėl medicininių kaukių ir dezinfekcinio skysčio pardavimo karantino laikotarpiu

Rekomenduoju:

parduotuvėms ir kitoms prekybos vietoms 1 gyventojui vieno pirkimo metu parduoti:

1. ne daugiau kaip 50 medicininių kaukių;

2. ne daugiau kaip 1 taros vienetą arba, jei taros talpa mažesnė nei 1 litras, kelis taros vienetus, kurių bendra talpa ne didesnė kaip 1 litras, dezinfekcinio skysčio.

TAR, 2020 03 27, Identifikacinis kodas 2020-06148 .


Sprendimas Dėl būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo procedūrų

Nuspręsta įpareigoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir visų savivaldybių administracijas užtikrinti operatyvų būtinojo hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo procedūrų, numatytų Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 9 straipsnyje, taikymą asmenims, jei ligoniai, asmenys, turėję sąlytį, ar asmenys, įtariami, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), atsisako arba vengia hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo, siekiant sumažinti pavojų kitų asmenų sveikatai.

TAR, 2020 03 27, Identifikacinis kodas 2020-06187 .


Apskaita

Finansų ministerija informuoja, kad VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo sritis bus atidaryta iki š. m. balandžio 1 d.

Po šios datos tarpusavio operacijų derinimo sritis viešojo sektoriaus subjektams bus atidaroma tik pagal motyvuotą prašymą, pateiktą raštu, suderintam terminui.

Finansų ministerijos informacija, 2020 03 27 .


Finansų ministras patvirtino Laikinąją tvarką, kuri galios ekstremalios situacijos metu, ir yra skirta Europos Sąjungos investicijų projektų administravimo supaprastinimui

Tarp pagrindinių pakeitimų yra maksimalaus avanso didinimas iki 50 proc. (buvo 30 proc.), sudaryta galimybė dažniau teikti mokėjimo prašymus ir dvigubai sutrumpinti mokėjimo terminus, atsisakoma ir reikalavimo rengti arba tikslinti investicinį projektą, kai įsigyjama medicininė įranga ar kitos sveikatos sektoriui reikalingos priemonės.

Finansų ministerijos informacija, 2020 03 24 .


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistas Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų apskaičiavimo metodikos, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 1V-218 „Dėl Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, 26 punktas:

„26. Biudžeto lėšų poreikis savivaldybei valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo funkcijai atlikti metams skaičiuojamas pagal formulę:

L = (2,36 x i x k x G) + Di,

kur:

L – lėšų poreikis metams, eurais;

2,36 – išlaidos vienam gyventojui aptarnauti, eurais;

I – pareiginės algos bazinio dydžio padidėjimo (sumažėjimo) koeficientas, palyginti su prieš tai taikytu;

k – gyventojų, kuriems seniūnija ar kitas savivaldybės administracijos padalinys suteikė administracinę gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugą (gyvenamosios vietos deklaravimo, išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaravimo, įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ar panaikinimo) (išskyrus gyventojus, pasinaudojusius gyvenamosios vietos deklaravimo paslauga elektroniniu būdu), skaičiaus per praeitus kalendorinius metus ir savivaldybės gyventojų skaičiaus (G) santykis;

G – savivaldybės gyventojų skaičius (kalendorinių metų, einančių prieš kalendorinius metus, kuriems bus skaičiuojamas lėšų poreikis, sausio 1 d. gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenys, paskelbti Gyventojų registro tvarkytojo interneto svetainėje šio tvarkytojo nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais);

Di – kompiuterizuotų darbo vietų ir šifruotų duomenų perdavimo kanalų įrengimo išlaidos naujai įsteigtose seniūnijose arba savivaldybės administracijos padaliniuose, kuriems naujai pavesta tvarkyti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir (ar) gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.“

Pakeitimai įsigalioja 2020 03 27.

Vidaus reikalų ministro 2006 06 09 įsakymas Nr. 1V-218 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 03 26, Identifikacinis kodas 2020-06053 .


Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimas Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“

Pakeistas nurodytu nutarimu patvirtintas Atitinkamo ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų prie ministerijos, kitų biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ar pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, kurių personalo administravimo funkcijos atliekamos centralizuotai, sąrašas ir pripažinti netekusiais galios 43–55 punktai.

Pakeitimai įsigalioja 2020 03 28.

LRV 2018 02 07 nutarimas Nr. 126 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 03 27, Identifikacinis kodas 2020-06160 .


Darbas

Pakeistas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. 1-123 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja redakcija įsigalioja 2020 04 01.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 05 20 įsakymo Nr. 1-123 nauja redakcija išdėstyta čia .

TAR, 2020 03 24, Identifikacinis kodas 2020-05954 .


Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“

1. Pakeistas nurodytu nutarimu patvirtintas Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašas ir jis papildytas 5 punktu:

„5. Konkursas į sąraše nurodytas pareigas gali būti nerengiamas, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra paskelbusi ekstremaliąją situaciją ar karantiną ir į sąraše nurodytas pareigas darbuotojai priimami pagal terminuotas darbo sutartis terminuotam ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiui.”

 

2. Pakeistas nurodytu nutarimu patvirtintas Kriterijų, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, sąrašas ir laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties šiems kriterijams nustatymo tvarkos aprašas ir jis papildytas IV skyriumi „DARBDAVIŲ ĮRAŠYMAS Į SĄRAŠĄ, ESANT PASKELBTAI EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI AR KARANTINUI”.

 

Pakeitimai įsigalioja 2020 03 27.

LRV 2017 06 21 nutarimas Nr. 496 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 03 26, Identifikacinis kodas 2020-06115 .


Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius patvirtino Skundų ir prašymų gaunamų Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje atrankos tvarkos bei pažeidimų poveikio vertinimo kriterijų aprašą

Šis aprašas įsigalioja 2020 04 01.

Dokumentą skaitykite čia .

TAR, 2020 03 27, Identifikacinis kodas 2020-06217 .


Valstybinė darbo inspekcija primena, jog darbdavys negali vienašališkai priimti sprendimo ar reikalauti, kad darbuotojai naudotųsi nemokamomis atostogomis ar nutrauktų darbo sutartį savo iniciatyva

Skelbdamas prastovą darbdavys turi vadovautis naujai priimtomis Darbo kodekso pataisomis.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2020 03 27 .


Valstybinė darbo inspekcija konsultuoja dėl darbo karantino metu

Darbuotojas turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus jo saugai ir sveikatai. Už laiką, kurį darbuotojas pagrįstai atsisakė dirbti, darbuotojui mokamas vidutinis darbo užmokestis (DSSĮ 35 straipsnio 1-4 dalys). Pagrįstas darbuotojo atsisakymas dirbti negali būti laikomas jo darbo pareigų pažeidimu (DK 159 straipsnio 1-2 dalys).

Rekomendacijos vairuotojams ir įgulų nariams, kai vykdomas vietinis ir (ar) tarptautinis krovinių pervežimas .

Rekomendacijos medicinos darbuotojų apsaugai nuo COVID-19 viruso. Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai. Saugos ir sveikatos užtikrinimo garantijos .

Rekomendacijos darbuotojams, kurie pristato SODROS pensijas jų gavėjams, karantino metu .

Rekomendacijos optikos prekių parduotuvių darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimui karantino metu .

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2020 03 17 .


Gyventojų pajamų mokestis

Dėl gyventojų pajamų mokesčio deklaravimo, apskaičiavimo ir sumokėjimo termino atidėjimo nenuolatiniams Lietuvos gyventojams

VMI viršininkas nustatė, kad iki 2020 metų liepos 1 dienos:

1. Mokesčių administratoriui turi būti pateiktos:

1.1. 2019 metų Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 forma ir jos priedų GPM314A, GPM314B formos;

1.2. 2019 metų Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijos FR0531 forma ir jos priedo FR0531V forma.

2. Turi būti sumokėtas 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nurodytose deklaracijose apskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis.

TAR, 2020 03 25, Identifikacinis kodas 2020-06005 .


Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms pateikimo termino atidėjimo

VMI viršininkas nustatė, kad 04 versijos Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 forma, papildomo lapo FR0512P forma, turi būti pateiktos iki 2020 m. liepos 1 dienos.

TAR, 2020 03 25, Identifikacinis kodas 2020-05999 .


Mokesčių administravimas

Pakeistas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašas, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“:

1. Pakeisti 106 ir 187 punktai:

106. Baudos, paskirtos pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų ar administracinių nusižengimų protokolus už Statybos įstatymo pažeidimus, skirtos Aplinkos apsaugos rėmimo programai; 5447;

187. Baudos, paskirtos pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų ar administracinių nusižengimų protokolus už Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pažeidimus; 6796.

 

2. Papildyta 1941 punktu:

1941. Civiliniame procese teismų paskirtos procesinės baudos už teismų sprendimų ar privalomųjų nurodymų šalinti pažeidimus statybos srityje nevykdymą (kai šių pažeidimų šalinimą kontroliuoja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos); 6804.

 

Pakeitimai įsigalioja 2020 03 31.

VMI prie LR finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 02 26 įsakymas Nr. V-57/1B-160 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 03 25, Identifikacinis kodas 2020-05996 .


VMI informuoja, kad pinigais, maistu, apsaugos priemonėmis medicinos įstaigas remiančių verslininkų teikiama paramą gavusiems medikams ir medicinos įstaigoms jokių papildomų mokėtinų mokesčių neatsiras, net jeigu įstaigos ir neturi paramos gavėjo statuso, o neatlygintiną paramą suteikusios bendrovės galės pasinaudoti mokesčių lengvatomis ir iš pajamų dukart atskaityti paramai skirtas išmokas

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2020 03 26 .


VMI informuoja, kad individualia veikla besiverčiantys gyventojai, kurių veikla dėl COVID-19 karantino apribota Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, ją šiuo metu gali nutraukti

Nutraukus verslo liudijimą, pajamų mokesčio permoką galima susigrąžinti, arba ji galės būti įskaitoma kitam verslo liudijimui, kai tik veiklą vėl bus galima vykdyti.

Dirbantys su individualios veiklos pažyma – mokesčius turės sumokėti dviem mėnesiais vėliau, iki liepos 1 d.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2020 03 27 .


Pridėtinės vertės mokestis

Pakeisti Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5 straipsnio 4 dalies taikymo sąlygos ir apribojimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 861 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įgyvendinimo“, ir jie papildyti 8 punktu:

Papildymas įsigalioja 2020 03 27, nuostatos taikomos nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ įsigaliojimo dienos.

LRV 2002 06 12 nutarimas Nr. 861 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 03 26, Identifikacinis kodas 2020-06057 .


SoDra

Pratęsus karantiną, tėvai, toliau liekantys namuose su darželinukais, priešmokyklinukais ar pradinukais, vaikais su negalia iki 21 metų, kurie lankė mokyklą, turėtų kreiptis į savo vaiko gydytoją, kuris pratęs nedarbingumo pažymėjimą

„Sodros“ informacija, 2020 03 27 .


„Sodra“ atsako į tėvų, kurie, paskelbus karantiną ugdymo įstaigose, kreipėsi į gydytojus ir gavo nedarbingumo pažymėjimus, kad galėtų prižiūrėti namuose savo mažamečius vaikus, klausimus dėl išmokų mokėjimo

[member]„Sodros“ informacija, 2020 03 24[/member].


Sveikata

Sveikatos apsaugos ministras patvirtino Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašą:

1. Žmogaus imunodeficito viruso liga.

2. Piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai).

3. Cukrinis diabetas.

4. Širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio.

5. Lėtinės kvėpavimo organų ligos su kvėpavimo nepakankamumu.

6. Lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu.

7. Būklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos.

8. Ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai.

9. Ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai.

10. Įgimtas imunodeficitas.

11. Kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas.

 

Įsigalioja 2020 03 23.

TAR, 2020 03 23, Identifikacinis kodas 2020-05900 .


Sveikatos apsaugos ministras patvirtino Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams teikimo tvarkos aprašą

Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams teikimo tvarkos aprašas nustato reikalavimus asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, sveikatos priežiūros specialistams, kurie teikia ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams, patalpoms ir medicinos priemonėms (prietaisams), taip pat ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams teikimo tvarką.

 

Įsigalioja 2020 03 25.

TAR, 2020 03 24, Identifikacinis kodas 2020-05926 .


Kiti

Vidaus reikalų ministras pratęsė laikiną vidaus sienos kontrolę vykdant patikrinimus į Lietuvos Respubliką atvykstančių ir iš Lietuvos Respublikos išvykstančių asmenų prie vidaus Europos Sąjungos sienos nuo 2020 m. kovo 24 d. 18.00 val. iki 2020 m. balandžio 13 d. 18.00 val.:

1. Tarptautiniuose oro uostuose;

2. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste;

3. šiuose tarptautiniuose pasienio kontrolės punktuose (toliau – PKP):

3.1. su Lenkijos Respublika:

3.1.1. Kalvarijos PKP;

3.1.2. Lazdijų PKP;

3.1.3. Mockavos PKP;

3.2. su Latvijos Respublika:

3.2.1. Būtingės PKP;

3.2.2. Saločių PKP;

3.2.3. Smėlynės PKP.

TAR, 2020 03 23, Identifikacinis kodas 2020-05916 .


Vartotojų teisių apsaugos tarnyba pataria kaip nusipirkti dezinfekcines priemones, kurios iš tiesų biocidiniai produktai ir nėra falsifikuotos

Vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacija, 2020 03 23 .