Teisės aktų žinios

2021 m. lapkričio 15 – 21 d., Nr. 46

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“

Dokumento suvestinė redakcija (nuo 2021 12 01 iki 2021 12 27) išdėstyta čia .

Dokumento suvestinė redakcija (nuo 2021 12 28) išdėstyta čia .

TAR, 2021 11 18, Identifikacinis kodas 2021-23858 .


Sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
sprendimai

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“

Dokumento galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021 11 16 iki 2021 11 30) išdėstyta čia .

Dokumento suvestinė redakcija (nuo 2021 12 01) išdėstyta čia .

TAR, 2021 11 15, Identifikacinis kodas 2021-23624 .

TAR, 2021 11 18, Identifikacinis kodas 2021-23864 .


Sveikatos apsaugos ministro
įsakymas

Pakeistas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“, ir jis išdėstytas nauja redakcija

Įsigalioja 2021 11 22.

Dokumentą skaitykite čia .


Apskaita

Finansų ministerija informuoja, kad paskelbta VSAKIS naujos aplinkos pristatymo medžiaga

Finansų ministerijos informacija, 2021 11 19 .


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeisti Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 3, 35 ir 38 straipsniai:

 

1. Pakeista 3 straipsnio 2 dalis:

„3 straipsnis. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų visuma

1. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos ir asignavimai gali būti tik piniginės lėšos.

2. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų asignavimai naudojami valstybės ir savivaldybių funkcijoms atlikti. Lietuvos Respublikoje surenkami mokesčiai, privalomos įmokos ir rinkliavos gali būti perskirstomi tik per valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus, Valstybinio socialinio draudimo fondą, Privalomojo sveikatos draudimo fondą Rezervinį (stabilizavimo) fondą, Garantinį fondą, Ilgalaikio darbo išmokų fondą ir kitus išteklių fondus, į kuriuos surenkamos privalomos įmokos, nurodytos išteklių fondo steigimą regla­mentuojančiame įstatyme.

3. Seimas tvirtina trejų biudžetinių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos (neįskaitant savivaldybių biudžetams skirtų valstybės biudžeto asignavimų) planuojamus rodiklius – pajamas ir asignavimus.”

 

2. Pakeistas 35 straipsnis:

„35 straipsnis. Valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkiniai

1. Valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinių sudėties, turinio ir teikimo reikalavimai nustatyti Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme.

2. Ne viešojo sektoriaus subjektai, gaunantys valstybės biudžeto asignavimus, valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo kontrolės tikslais Finansų ministerijai teikia finansų ministro nustatytą informaciją.“

 

3. Pakeista 38 straipsnio 1 dalis:

„38 straipsnis. Procedūros dėl nepagrįsto tam tikrų metų valdžios sektoriaus balanso rodiklio arba valdžios sektoriaus balanso rodiklio postūmio užduoties neįvykdymo arba išlaidų augimo ribojimo taisyklės nesilaikymo

1. Kiekvienais metais Vyriausybė ar jos įgaliota institucija kartu su Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta ataskaita Seimui pateikia informaciją apie tam tikrų metų valdžios sektoriaus balanso rodiklio arba valdžios sektoriaus balanso rodiklio postūmio užduoties vykdymą ir apie tai, ar pasibaigusiais biudžetiniais metais buvo laikomasi išlaidų augimo ribojimo taisyklės. Neįvykdžius tam tikrų metų valdžios sektoriaus balanso rodiklio arba valdžios sektoriaus balanso rodiklio postūmio užduoties, nurodomos neįvykdymo priežastys. Laikoma, kad užduotis neįvykdyta arba išlaidų augimo ribojimo taisyklės buvo nesilaikyta, jeigu valdžios sektoriaus balanso rodiklis arba valdžios sektoriaus balanso rodiklio postūmis nukrypsta nuo užduoties arba išlaidų dydis viršija nustatytąjį daugiau negu 0,2 procento BVP to meto kainomis.

2. Jeigu kartu su Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta ataskaita Seimui pateiktoje informacijoje nurodoma, kad buvo neįvykdyta valdžios sektoriaus balanso rodiklio arba valdžios sektoriaus balanso rodiklio postūmio užduotis arba buvo nesilaikoma išlaidų augimo ribojimo taisyklės, Ministras Pirmininkas turi Seime žodžiu pateikti šios užduoties neįvykdymo arba išlaidų augimo ribojimo taisyklės nesilaikymo pateisinimo priežastis. Jeigu nėra šio Įstatymo 39 straipsnyje nurodytų pateisinamų priežasčių, Ministras Pirmininkas pateikia kitokius paaiškinimus, kodėl nebuvo įvykdyta valdžios sektoriaus balanso rodiklio arba valdžios sektoriaus balanso rodiklio postūmio užduotis arba nebuvo laikomasi išlaidų augimo ribojimo taisyklės, ir pasiūlo priemones, kurių galėtų būti imamasi siekiant išvengti užduočių neįvykdymo arba išlaidų augimo ribojimo taisyklės nesilaikymo dėl tokių pačių priežasčių ateityje.“

 

Pakeitimai įsigalioja 2022 01 01.

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 10 13, Identifikacinis kodas 2020-21246 .


Pakeistas Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas (toliau – Įstatymas)

 

1. Įstatymas papildytas 21 straipsniu:

„21 straipsnis. Lietuvos Respublikos prekybos atstovybė

Lietuvos Respublikos prekybos atstovybė – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovybė, veikianti užsienyje ir padedanti įgyvendinti valstybės ekonomikos politiką (toliau – prekybos atstovybė).“

 

2. Pakeistas įstatymo 3 straipsnis (straipsnis papildytas 41 dalimi ir pakeistas 5 dalies 2 punktas) ir visas straipsnis išdėstytas taip:

„3 straipsnis. Biudžetinės įstaigos teisės ir pareigos

1. Biudžetinė įstaiga gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja biudžetinės įstaigos nuostatams ir jos veiklos tikslams.

2. Biudžetinė įstaiga įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per biudžetinės įstaigos vadovą. Biudžetinė įstaiga teisės aktų nustatytais atvejais gali įgyti civilines teises ir pareigas per biudžetinės įstaigos savininką ar savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją.

3. Biudžetinė įstaiga savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu gali įstatymų nustatyta tvarka jungtis į asociacijas, kurių paskirtis – įgyvendinti viešuosius interesus, jeigu toks jungimasis neprieštarauja biudžetinės įstaigos steigimo dokumentams ir veiklos tikslams. Asociacijos steigėjai ar nariai pagal įstatymus ar asociacijos steigimo dokumentus negali perleisti asociacijai biudžetinės įstaigos savininko biudžetinei įstaigai perduoto ar biudžetinės įstaigos įgyto turto.

4. Biudžetinė įstaiga gali steigti filialus Lietuvos Respublikoje.

41. Ekonomikos ir inovacijų ministerija, jos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos pritarimu, gali steigti ir panaikinti prekybos atstovybes.

5. Biudžetinei įstaigai draudžiama:

1) būti kitų juridinių asmenų dalyve, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytą teisę jungtis į asociacijas;

2) steigti atstovybes (išskyrus prekybos atstovybes);

3) užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą.“

 

3. Pakeistas įstatymo 11 straipsnis ir jis išdėstytas taip:

„11 straipsnis. Biudžetinės įstaigos atskaitomybė

Biudžetinės įstaigos atskaitomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas.“

 

4. Pakeistas įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 3 punktas:

„13 straipsnis. Biudžetinės įstaigos pertvarkymas

4. Apie priimtą sprendimą pertvarkyti biudžetinę įstaigą biudžetinės įstaigos vadovas teisės aktų nustatyta tvarka ne vėliau kaip pirmą sprendimo viešo paskelbimo dieną turi pranešti Juridinių asmenų registrui, taip pat viešai paskelbti biudžetinės įstaigos nuostatuose nurodytame šaltinyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba viešai paskelbti nuostatuose nurodytame šaltinyje vieną kartą ir pranešti visiems biudžetinės įstaigos kreditoriams raštu. Pranešime ir skelbime turi būti nurodyta:

3) kur ir kada galima susipažinti su juridinio asmens, kuris veiks po pertvarkymo, įstatais, pertvarkomos biudžetinės įstaigos praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis paskutinių penkerių finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais.

…”.

 

5. Pakeistas 14 straipsnio 7 dalies 2 punktas ir 14 straipsnio 10 dalis:

„14 straipsnis. Biudžetinės įstaigos reorganizavimas

7. Apie biudžetinės įstaigos reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą turi būti viešai paskelbta visų reorganizavime dalyvaujančių biudžetinių įstaigų nuostatuose nurodytame šaltinyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba paskelbta vieną kartą ir pranešta raštu visiems biudžetinės įstaigos kredito­riams. Pranešime turi būti nurodyta:

2) kur ir nuo kada galima susipažinti su biudžetinės įstaigos reorganizavimo sąlygomis, po reorganizavimo veiksiančių biudžetinių įstaigų nuostatų projektais, reorganizavime dalyvaujančių biudžetinių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis paskutinių penkerių finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais.

10. Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos kreditorius turi teisę reikalauti prievolę nutraukti ar ją įvykdyti prieš terminą, taip pat atlyginti nuostolius, jeigu tai numatyta sandoryje ar yra pagrindas manyti, kad prievolės įvykdymas dėl reorganizavimo pasunkės, ir jeigu kreditoriaus reikalavimu biudžetinė įstaiga papildomai neužtikrino prievolių įvykdymo. Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos kreditorius savo reikalavimus gali pateikti ne vėliau kaip per 60 dienų nuo viešo paskelbimo apie biudžetinės įstaigos reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą pirmos dienos. Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos kreditoriai turi teisę susipažinti su reorganizavimo sąlygomis, po reorganizavimo veiksiančių biudžetinių įstaigų nuostatų projektais, taip pat visų reorganizavime dalyvaujančių biudžetinių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis paskutinių penkerių finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais. Kiekvienas biudžetinės įstaigos kreditorius turi teisę gauti visų šioje dalyje išvardytų dokumentų kopijas.

…”.

Pakeitimai įsigalioja 2022 01 01.

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 10 13, Identifikacinis kodas 2020-21248 .

TAR, 2021 10 08, Identifikacinis kodas 2021-21225 .


Pakeista Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“

 

Pakeitimai įsigalioja 2022 01 01.

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 08 08 įsakymas Nr. 1K-265 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2021 06 16, Identifikacinis kodas 2021-13713 .

TAR, 2020 10 13, Identifikacinis kodas 2020-21248 .


Darbas

Nuo 2022 01 01 pakeistas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 139 straipsnis

139 straipsnis. Darbo užmokesčio sąvoka

3. Darbo užmokestis privalo būti mokamas pinigais. Darbdavio ar kitų asmenų perduoti daiktai ar suteiktos paslaugos negali būti laikomi darbo užmokesčiu, išskyrus šio kodekso 140 straipsnio 6 dalyje nurodytus atvejus. Darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, taip pat dienpinigiai ir komandiruotės išlaidų kompensacijos privalo būti mokami pavedimu į darbuotojo nurodytą darbuotojo mokėjimo sąskaitą, išskyrus jūrininkus, kuriems taikoma Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo nustatyta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka.

…”

Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos darbo kodekso 139 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuriuo keičiama LR darbo kodekso (toliau – DK) 139 straipsnio 3 dalis, joje numatant, kad darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, taip pat dienpinigiai ir komandiruotės išlaidų kompensacijos, privalo būti mokami pavedimu į darbuotojo nurodytą darbuotojo mokėjimo sąskaitą.

Jei iki šiol įmonėje buvo praktikuojama darbo užmokestį išmokėti grynaisiais, darbdaviai turėtų suskubti ir raštu pateikti darbuotojui prašymą nurodyti mokėjimo sąskaitą, į kurią būtų pervedamas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, dienpinigiai ir komandiruotės išlaidų kompensacijos.

Sudarant naujas darbo sutartis, darbuotojo mokėjimo sąskaita galėtų būti nurodoma darbo sutartyje, tačiau ateity, norint pakeisti sąskaitos duomenis, tektų keisti ir pačią sutartį.

Darbuotojui atsisakius pateikti savo banko sąskaitą, darbdavys turėtų deponuoti darbuotojui priklausantį darbo užmokestį ir/ar kitas su darbo santykiais susijusias išmokas įmonės sąskaitoje iki kol darbuotojas pateiks mokėjimo sąskaitos rekvizitus.

Vienintelė išimtis, kurią numato naujoji DK tvarka – jūrininkų darbo užmokestis, kurį reglamentuoja Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo nustatyta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka.

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2021 07 08, Identifikacinis kodas 2021-15520 .

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2021 11 19 .


Valstybinė darbo inspekcija atsako: ar yra reikalingas darbuotojo prašymas priimti jį į darbą, suteikiant kasmetines ar kitų rūšių atostogas?

Darbuotojo prašymas priimti jį į darbą nėra privalomas, kadangi priėmimas į darbą išreiškiamas bendra šalių valia – sudarant darbo sutartį. Tuo tarpu rašytiniai prašymai dėl kasmetinių atostogų ir kitų rūšių atostogų yra privalomi.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2021 11 18 .


Valstybinė darbo inspekcija atsako: kaip ir kur apskųsti biudžetinės įstaigos konkurso rezultatus

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2021 11 17 .


Pakeistas Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymas

 

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo straipsniai ir priedas:

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis;

8 straipsnis. Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius;

9 straipsnis. Valstybinės darbo inspekcijos inspektorių teisės ir pareigos;

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo priedas ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI.

 

2. Papildyta 111 straipsniu:

„111 straipsnis. Kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių darbo inspektorių ir kitų pareigūnų dalyvavimas patikrinimuose Lietuvos Respublikos teritorijoje.”

 

Pakeitimai įsigalioja 2021 12 01.

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2021 10 08, Identifikacinis kodas 2021-21219 .


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“:

1. Pakeista Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšis ir apmokėjimo tvarka (1 priedas);

2. Pakeistas Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašas (7 priedas);

3. Pakeistas Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas (11 priedas);

4. Pakeistas Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašas (12 priedas);

5. Pakeistas Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas (13 priedas).

 

Pakeitimai įsigalioja 2021 11 17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 05 31 įsakymas Nr. 301 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2021 11 16, Identifikacinis kodas 2021-23674 .


Mokesčių administravimas

Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo”

Pakeitimai įsigalioja 2021 11 25.

VMI viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2003 02 26 įsakymas Nr. V-57/1B-160 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2021 11 16, Identifikacinis kodas 2021-23670 .


 

VMI informuoja, kad gyventojai, turintys nekilnojamojo turto (toliau – NT), turi pateikti šio mokesčio deklaracijas ir sumokėti mokestį iki gruodžio 15 d.

NT mokestį moka gyventojai už gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinius (patalpas), žuvininkystės statinius ir inžinerinius statinius, kai jų bendra mokestinė vertė viršija 150 tūkst. eurų sumą. Pažymėtina, jog 2021 m. įsigaliojo naujos NT mokestinės vertės, kurias galima pasitikrinti Registrų centro svetainėje, susiradus visų turimų NT objektų mokestines vertes ir jas sudėjus.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2021 11 18 .


VMI skelbia seminaro „MAŽOSIOS BENDRIJOS (MB) NARIŲ 2021 M. IŠ MB GAUTŲ PAJAMŲ APMOKESTINIMAS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIU“ dalijamąją medžiagą.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2021 11 17 .


Priešgaisrinė sauga

Visaus reikalų ministrė patvirtino Savivaldybės gaisrų prevencijos programos rengimo metodines rekomendacijas

Įsigalioja 2021 11 16.

Dokumentą skaitykite čia .


Kita

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pataria verslininkams, kaip teisingai planuoti JUODOJO PENKTADIENIO IŠPARDAVIMUS IR AKCIJAS

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacija, 2021 11 17 .