Teisės aktų žinios

2021 m. sausio 18 – 24 d., Nr. 4

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas

Pakeistas Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“

Dokumento galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021 01 21) išdėstyta čia .

TAR, 2021 01 20, Identifikacinis kodas 2021-00855 .


Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja įsakymo redakcija įsigalioja 2021 01 25.

TAR, 2021 01 22, Identifikacinis kodas 2021-01192 .


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistas Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto, valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos“, 47 punktas:

„47. Valstybės turtas gali būti išnuomotas ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui (įskaitant nuomos termino pratęsimą), išskyrus atvejus, kai įstatymai, tarptautinės sutartys ar tarptautiniai susitarimai nustato kitaip, taip pat atvejus, kai valstybės ilgalaikis materialusis turtas išnuomojamas įgyvendinant valstybei svarbius ekonominius projektus, nuomos laikotarpį nustatant atsižvelgus į projekto investicijų grąžą ir projekto veiklos pobūdį nurodytus Įstatymo 15 straipsnio 5 dalyje. Pasibaigus nuomos terminui, su nuomininku, visiškai įvykdžiusiu pagal nuomos sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nuomos sutartis gali būti atnaujinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. Kai atnaujinama valstybės nekilnojamojo turto nuomos sutartis, valstybės turto valdytojas likus 3 mėnesiams iki nuomos termino pabaigos turi suderinti nuomos sutarties atnaujinimo galimybes su centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoju ir užtikrinti, kad bendra nuomos trukmė nebūtų ilgesnė už Įstatymo 15 straipsnyje nustatytą terminą kaip 10 metų, išskyrus atvejus, nurodytus Įstatymo 15 straipsnio 5 dalyje.

 

Tuo pačiu dokumentu pakeistas 1 priedo (Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos pavyz­dinė sutarties forma) 6.2 papunktis:

„6.2. Nuomininkas, per visą nuomos terminą laikęsis savo įsipareigojimų pagal Sutartį, nuomos terminui pasibaigus turės pirmenybės teisę prieš kitus asmenis sudaryti naują atnaujinti turto nuomos sutartį. papildomam terminui. Nuomotojas privalo užtikrinti, kad turto nuomos sutarties atnaujinimo atveju bendra nuomos trukmė nebūtų ilgesnė kaip 10 metų ______________________________________________ ______________________________________________________________________________________.

(nurodomas turto nuomos terminas, nustatytas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 5 dalį)

Nuomotojas ne vėliau kaip prieš 2 (du) mėnesius iki nuomos termino pabaigos raštu informuoja nuomininką apie siūlymą atnaujinti turto nuomos sutartį, nurodydamas nuomos terminą sudaryti naują turto nuomos sutartį papildomam terminui, nurodydamas nuomos terminą, nuomos mokestį ir kitas nuomos sąlygas, kurias nuomotojas laiko esant svarbiomis. Nuomininkas privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo nuomotojo pranešimo gavimo dienos raštu atsakyti nuomotojui, ar sutinka sudaryti atnaujinti turto nuomos sutartį. papildomam terminui. Nuomininkui raštu neatsakius nuomotojui per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo iš nuomotojo gavimo dienos, laikoma, kad nuomininkas atsisako sudaryti atnaujinti turto nuomos sutartį. papildomam terminui nuomotojo pasiūlytomis sąlygomis.

 

Pakeitimai įsigalioja 2021 01 22.

LRV 2001 12 14 nutarimas Nr. 1524 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2021 01 21, Identifikacinis kodas 2021-01017 .


Darbas

Pakeisti Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 straipsniai, III skyriaus pavadinimas ir Įstatymas papildytas 9-1 straipsniu:

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis;

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos;

91 straipsnis. Sankcijų taikymo išmoka;

10 straipsnis. Ilgalaikio darbo išmokos ir sankcijų taikymo išmokos apskaičiavimo tvarka;

11 straipsnis. Ilgalaikio darbo išmokų ir sankcijų taikymo išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarka;

12 straipsnis. Ilgalaikio darbo išmokų ir sankcijų taikymo išmokų grąžinimas;

13 straipsnis. Ilgalaikio darbo išmokų fondo paskirtis ir administravimas;

14 straipsnis. Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšos;

15 straipsnis. Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų naudojimas;

19 straipsnis. Administratoriaus funkcijos.

 

Pakeitimai įsigalioja 2021 01 20.

Pakeitimų nuostatos taikomos asmenims, kurie į darbą buvo priimti iki 2020 m. gruodžio 31 d. ir kuriuos iš darbo ne anksčiau kaip 2021 m. sausio 1 d. atleido darbdavys, kuriam pritaikytos Europos Sąjungos sankcijos pagal 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių.

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2021 01 19, Identifikacinis kodas 2021-00842 .


Nuo 2021 m. vasario 1 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė patvirtino delspinigių dydį – 0,07 procento.

Lentelė DELSPINIGIŲ UŽ NE LAIKU IŠMOKĖTĄ DARBO UŽMOKESTĮ DYDIS išdėstyta čia .

TAR, 2021 01 22, Identifikacinis kodas 2021-01149 .


Valstybinė darbo inspekcija (VDI) rekomenduoja įstaigoms ir įmonėms peržiūrėti turimą pirmosios pagalbos rinkinio sudėtį ir jį papildyti naujomis priemonėmis

Atsižvelgdama į tai, kad pirmosios pagalbos rinkinys turi būti visose įstaigose ir įmonėse, VDI atkreipia dėmesį, kad pirmosios pagalbos rinkinyje atsirado tokios priemonės kaip: turniketas, skirtas stipriam (masyviam) kraujavimui galūnėse (rankose, kojose) stabdyti; vienkartinės medicininės sterilios pirštinės; vienkartinės apsauginės plėvelės / pirmos pagalbos gaivinimo kaukės dirbtiniam kvėpavimui atlikti bei vienkartinis šalčio maišelis. Laikytina, kad šis pirmosios pagalbos rinkinys privalo būti ir visų rūšių kelių transporto priemonėse.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2021 01 13 .


Mokesčių administravimas

VMI informuoja, kad savarankiškos įmonės (pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą neturinčios nei susijusių, nei partnerinių įmonių) jau gali teikti paraišką vienkartinei negrąžintinai subsidijai gauti, jeigu jos atitinka vieną iš VMI nurodytų sąlygų

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2021 01 20 .


VMI informuoja, kad verslininkai, kurie nėra įtraukti į nukentėjusių nuo pandemijos įmonių sąrašą, tačiau dėl COVID-19 taip pat patyrė finansinių sunkumų, jau gali kreiptis dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo

Standartizuotą prašymo formą įmonės gali teikti per Mano VMI.

Nepriklausomai nuo prašymo pateikimo laiko, pagalbos priemonės, patenkinus prašymą, įmonei bus taikomos nuo sausio 1 d.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2021 01 20 .


VMI skelbia seminaro „PVM ATSKAITOS TIKSLINIMAS“ dalijamąją medžiagą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2021 01 19 .


VMI skelbia seminaro „PVM ĮSTATYMO PAKEITIMAI NUO 2021.01.01“ dalijamąją medžiagą

Pateikiami nuo 2021.01.01 lengvatinio 5 proc. PVM tarifo taikymo pavyzdžiai. Gali būti tikslinamas PVM tarifas, jei 2020 metais parduota el. leidinių prenumerata 2021 metams ir pritaikytas 21 proc. PVM tarifas.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2021 01 19 .


SoDra

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 21 ir 4 dalies 7 punktai (pakeitimai įsigalioja 2021 01 23)

„6 straipsnis. Draudžiamieji ir apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu

1. Privalomuoju sveikatos draudimu yra draudžiami:

21) Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiai ir jų šeimos nariai, kurie iki šios valstybės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos pereinamojo laikotarpio, nustatyto 2020 m. sausio 24 d. Briuselyje ir Londone pasirašyto Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos 126 straipsnyje (toliau – pereinamasis laikotarpis), pabaigos buvo įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ir teisėtai gyvena Lietuvos Respublikoje. Šeimos nariai suprantami taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“;

4. Apdraustaisiais, kurie draudžiami valstybės lėšomis (išskyrus asmenis, kurie privalo mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas arba už kuriuos šios įmokos yra mokamos pagal šio Įstatymo 17 straipsnio 1–7 ir 9 dalis), laikomi:

7) Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinės studijų formos studijų programas, Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių (taip pat Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, jeigu studijos buvo pradėtos iki šios valstybės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos) aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės studijų formos studijų programas, mokiniai, kurie mokosi Lietuvos Respublikos mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu;

7) Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinės studijų formos studijų programas, asmenys, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių (taip pat Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, jeigu studijos buvo pradėtos iki pereinamojo laikotarpio pabaigos) aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės studijų formos studijų programas, mokiniai (įskaitant pilnamečius asmenis), kurie mokosi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valstybių narių (taip pat ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, jeigu mokymasis buvo pradėtas iki pereinamojo laikotarpio pabaigos) mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) ir (ar) formaliojo profesinio mokymo programas;

…”

2. Pakeista Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnio 6 dalis (pakeitimai įsigalioja 2021 03 01)

„10 straipsnis. Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimas apdraustiesiems

6. Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistus, įrašytus į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą bei į Kompensuojamųjų vaistų sąrašą, ir medicinos pagalbos priemones, įrašytas į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą, skiriamus senatvės pensijos amžių sukakusiems arba Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme nurodytiems neįgaliesiems asmenims, kurių užpraeitą mėnesį gautų socialinio draudimo pensijų (kartu su socialinio draudimo senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensijų priemokomis), šalpos išmokų, valstybinių pensijų, užsienio valstybės pensijų, pensijų išmokų, mokamų pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą, kompensacinių išmokų profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniams darbuotojams, valstybinių signataro rentų, valstybinių signataro našlių ir našlaičių rentų, rentų buvusiems sportininkams, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas ir (ar) draudžiamųjų pajamų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, suma sudaro mažiau kaip 95 procentus praėjusių metų 100 procentų einamųjų metų minimalių vartojimo poreikių dydžio, apskaičiuoto Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo nustatyta tvarka, arba 75 metų ir vyresniems asmenims, padengiamos Vyriausybės nustatyta tvarka.“

 

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2021 01 19, Identifikacinis kodas 2021-00840 .

TAR, 2021 01 22, Identifikacinis kodas 2021-01179 .


Pakeistas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymą Nr. V-401/EV-281/V-395 „Dėl informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo“:

1. Pakeistas Informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo tvarkos aprašas;

2. Nauja redakcija išdėstyta Pranešimo apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius LDU forma.

 

Pakeitimai įsigalioja 2021 03 01.

VSDFV direktoriaus, LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ir Užimtumo tarnybos prie LR SADM direktoriaus 2019 09 27 įsakymas Nr. V-401/EV-281/V-395 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2021 01 21, Identifikacinis kodas 2021-01068 .


Medikai, pareigūnai ar švietimo darbuotojai laikino nedarbingumo laikotarpiu gali gauti didesnę ligos išmoką, jeigu COVID-19 liga užsikrečia vykdydami savo profesinę veiklą

Įstaiga per 5 darbo dienas turi patvirtinti „Sodrai“, kad darbuotojas COVID-19 liga užsikrėtė vykdydamas profesinę veiklą. Darbuotojui skiriama 77,58 proc. dydžio nuo atlyginimo „ant popieriaus“ ligos išmoka, darbdaviui nepatvirtinus „Sodrai“, ligos išmoka siektų 62,06 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2021 01 20 .


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba primena apie metinių Atn-3 ataskaitų už 2020 m. pateikimą CVP IS priemonėmis

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2021 01 18 .


Viešųjų pirkimų tarnyba 2021 m. sausio 28 d. nuo 17.00 iki 18.30 kviečia į seminarą pirkimų vykdytojus, vykdančius informacinių ir ryšių technologijų (IRT)/ elektronikos pirkimus.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2021 01 21 .


Kita

Nevyriausybinės organizacijos, teikiančios socialines paslaugas pandemijos metu, nuo sausio 23 d. gali kreiptis dėl finansinės paramos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2021 01 22 .


Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministrė patvirtino Nuo COVID-19 nukentėjusios savarankiškos įmonės subsidijos paraiškos formą

Įsigalioja 2021 01 20.

TAR, 2021 01 19, Identifikacinis kodas 2021-00765 .


Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas patvirtino Savarankiškai dirbančių asmenų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąrašo sudarymo kriterijų tvarkos aprašą

Įsigalioja 2021 01 21.

TAR, 2021 01 20, Identifikacinis kodas 2021-00880 .


Neteko galios Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Šeštoji knyga. Prievolių teisė) 6.751 straipsnio 5 dalis

„6.751 straipsnis. Kelionių organizatoriaus teisė nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį iki organizuotos turistinės kelionės pradžios

1. Kelionių organizatorius turi teisę iki organizuotos turistinės kelionės pradžios nutraukti sutartį, grąžinti turistui visus sumokėtus pinigus už organizuotą turistinę kelionę ir atlyginti turisto patirtą žalą.

2. Jeigu organizuotą turistinę kelionę įsigijusių asmenų skaičius yra mažesnis negu sutartyje nurodytas minimalus turistų skaičius, kelionių organizatorius turi teisę nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį tik tuo atveju, jei kelionių organizatorius apie organizuotos turistinės kelionės sutarties nutraukimą šiuo pagrindu informaciją turistui pateikė patvariojoje laikmenoje ne vėliau kaip:

1) likus 20 dienų iki organizuotos turistinės kelionės pradžios, jeigu kelionės trukmė yra ilgesnė negu 6 dienos;

2) likus 7 dienoms iki organizuotos turistinės kelionės pradžios, jeigu kelionės trukmė yra ne trumpesnė negu 2 dienos ir ne ilgesnė negu 6 dienos;

3) likus 48 valandoms iki organizuotos turistinės kelionės pradžios, jeigu kelionės trukmė yra trumpesnė negu 2 dienos.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta žala neatlyginama, kai:

1) organizuotą turistinę kelionę įsigijusių asmenų skaičius yra mažesnis negu organizuotos turistinės kelionės sutartyje nurodytas minimalus turistų skaičius ir turistas buvo raštu informuotas apie kelionių organizatoriaus teisę atsisakyti sutarties šiuo pagrindu per šio straipsnio 2 dalyje nurodytą terminą;

2) kelionių organizatorius negali įvykdyti organizuotos turistinės kelionės sutarties dėl nenugalimos jėgos ir jis nedelsdamas iki organizuotos turistinės kelionės pradžios praneša turistui apie organizuotos turistinės kelionės sutarties nutraukimą.

4. Kelionių organizatorius ne vėliau kaip per 14 dienų nuo organizuotos turistinės kelionės sutarties nutraukimo dienos grąžina visus turisto arba jo vardu sumokėtus pinigus už organizuotą turistinę kelionę, išskyrus atvejį, kai per šį terminą Turizmo įstatymo nustatytais atvejais turistas ir kelionių organizatorius susitaria dėl sumokėtų pinigų už neįvykusią organizuotą turistinę kelionę kompensavimo šiame įstatyme nustatytomis priemonėmis ir sąlygomis.

5. Jeigu turistas ir kelionių organizatorius nesusitaria dėl sumokėtų pinigų už neįvykusią organizuotą turistinę kelionę kompensavimo, kaip tai nustatyta šio straipsnio 4 dalyje, kelionių organizatorius ne vėliau kaip per 90 dienų nuo dienos, kai nelieka Turizmo įstatyme nurodytų apribojimų, kurių pagrindu kelionių organizatoriaus įsipareigojimų pagal organizuotos turistinės kelionės sutartį vykdymas tapo neįmanomas, grąžina visus turisto arba jo vardu sumokėtus pinigus už organizuotą turistinę kelionę.

 

Pakeitimas įsigalioja 2021 01 23.

Tais atvejais, kai organizuotos turistinės kelionės sutartis nutraukta iki šio pakeitimo įsigaliojimo dienos ir kelionių organizatorius yra negrąžinęs visų turisto arba jo vardu sumokėtų pinigų už organizuotą turistinę kelionę, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.751 straipsnio 4 dalyje nustatytas 14 dienų pinigų grąžinimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo 2021 m. vasario 15 d.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeštoji knyga su visais pakeitimais išdėstyta čia .

TAR, 2021 01 22, Identifikacinis kodas 2021-01181 .


Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena, kad norintys įsigyti grynaveislių ūkinių gyvūnų ir gauti dalinį kompensavimą, paraiškas ir kitus dokumentus gali teikti nuo 2021 m. sausio 25 d. iki 2021 m. vasario 23 d.

Pareiškėjai gali būti tik aktyvūs fiziniai ar juridiniai asmenys – žemės ūkio valdos valdytojai, laikantys mėsinių galvijų, avių ir ožkų bandas bei siekiantys pagerinti jų genetinę kokybę.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2020 01 20 .


Kaimo bendruomenės nuo š. m. vasario 1 d. iki kovo 1 d. kviečiamos teikti nacionalinės paramos paraiškas savo veiklai finansuoti

Remiamos veiklos: kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas; kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio arba laisvalaikio vietos įrengimas); bendruomeniškumą kaime skatinančių (įskaitant gerosios patirties sklaidos ir mokomuosius vizitus) ir tradicinių renginių organizavimas.

Žemės ūkio ministerijos informacija, 2021 01 19 .