Teisės aktų žinios

2018 m. balandžio 9 – 15 d., Nr. 15

Apskaita

 

Viešosios įstaigos, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai, pasirašytas finansines ataskaitas ir kitus Juridinių asmenų registrui teikiamus dokumentus turi teikti per VSAKIS

Įstaigos, iki gegužės 25 d. į VSAKIS nepateikusios duomenų ir dokumentų, teikiamų Valstybės įmonei Registrų centrui, vėliau per VSAKIS jų pateikti nebegalės.

Finansų ministerijos informacija, 2018 04 12 .


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimas Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ ir pripažintas netekusiu galios priedo 7 punktas

Pakeitimas įsigalioja 2018 04 10.

LRV 2018 02 07 nutarimas Nr. 126 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2018 04 09, Identifikacinis kodas 2018-05664 .


Pakeistas Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 „Dėl Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5.1.5 papunktis ir jis išdėstytas taip:

„5. Valstybės turtas perduodamas patikėjimo teise:

5.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarus:

….

„5.1.5. perduoti turto valdytojui patikėjimo teise valstybės nekilnojamąjį turtą, kai nėra asmens, valdančio šį turtą patikėjimo teise;

…”

Pakeitimai įsigalioja 2018 04 14.

LRV 2001 01 05 nutarimas Nr. 16 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2018 04 13, Identifikacinis kodas 2018-06036 .


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeistas Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašas (7 priedas VAIRUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMO REIKALAVIMŲ IR TVARKOS APRAŠAS), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, (pakeisti 3 lentelės 4 punktas ir 5.2 papunktis)

Pakeitimai įsigalioja 2018 04 10.

LR sveikatos apsaugos ministro 2000 05 31 įsakymas Nr. 301 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2018 04 09, Identifikacinis kodas 2018-05598 .


Mokesčių administravimas

VMI atsako į klausimus apie mažąsias bendrijas

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2018 04 05 .


VMI sudarė galimybę gyventojams pateikti pajamų mokesčio ir turto deklaracijas, prašymus skirti paramą ar gauti kitą reikalingą informaciją ir „Sodros” patalpose

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2018 04 10 .


SoDra

Pakeistas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių mokamų nepensinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-37 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių mokamų nepensinių išmokų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktas ir jis išdėstytas taip (palyginimui pateiktos sena ir nauja punkto redakcijos):

11. Ilgalaikio darbo išmokos mokamos už praėjusį mėnesį ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Išmoka už pirmąjį mėnesį išmokama per 7 darbo dienas nuo sprendimo skirti išmoką priėmimo dienos, už kitus mėnesius – ne anksčiau kaip  mėnesio 15 d. ir ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 25 d.

11. Ilgalaikio darbo išmokos mokamos už praėjusį mėnesį ne anksčiau kaip mėnesio 15 d. ir ne vėliau kaip iki mėnesio 25 d.

Pakeitimas įsigalioja 2018 04 12.

VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 01 30 įsakymas Nr. V-37 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2018 04 11, Identifikacinis kodas 2018-05825 .


Norint gauti išmoką iš „Sodros“ (negaunant viso arba dalies išlaikymo (alimentų), priteistų vienam iš tėvų arba abiem tėvams) tiek vaikas, tiek ir išmoką už vaiką gaunantis asmuo turi deklaruoti gyvenamąją vietą Lietuvoje iki balandžio 30 dienos

„Sodros“ informacija, 2018 04 13 .


Sveikata

LR sveikatos apsaugos ministras patvirtino Lietuvos medicinos normą MN 61:2018 „Gydytojas vaikų chirurgas“.

Tuo pačiu įsakymu ministras pripažino netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. birželio 18 d. įsakymą Nr. 349 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 61:1998 „Gydytojas vaikų chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“.

Įsigalioja 2018 04 11.

Dokumentą skaitykite čia .

TAR, 2018 04 10, Identifikacinis kodas 2018-05781 .


Kita

Pakeisti šie Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsniai:

356 straipsnis. Statybos darbų atlikimas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus;

459 straipsnis. Eismo saugumo reikalavimų automobilių keliuose pažeidimas;

589 straipsnis. Administracinius nusižengimus tiriantys ir protokolus surašantys pareigūnai (pakeisti 36, 40 ir 63 punktai).

Kodekso priedas papildytas nauju 84 punktu.

Pakeitimai įsigalioja 2018 05 20.

LR administracinių nusižengimų kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2017 10 27, Identifikacinis kodas 2017-16997 .


Balandžio 26 d. vyks nemokami nuotoliniai mokymai privačių miškų savininkams apie Europos Sąjungos paramą

Taip pat miškų savininkai kviečiami registruotis ir į užsiėmimą apie mokesčius miško savininkui už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką.

Aplinkos ministerijos informacija, 2018 04 12 .


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia nevyriausybinio sektoriaus atstovus iki gegužės 14 d. teikti paraiškas dalyvauti Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkurse

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2018 04 13 .