Teisės aktų žinios

2019 m. spalio 7 – 13 d., Nr. 40

Apskaita

Registrų centras pateikia aktualią informaciją NT savininkams apie tai, kaip apskaičiuojamos mokestinės vertės ir pagal ką yra mokami NT mokesčiai

Siūloma dabar galiojančią 220 tūkst. eurų neapmokestinamąją vertę sumažinti iki 100 tūkst. eurų. Minėtas mokestis taikomas tik gyventojų turimam nekomercinės paskirties NT. Nekilnojamąjį turtą valdant keliems asmenims, jo vertė dalijama kiekvienam asmeniui po lygiai.

Registrų centro informacija,2019 10 10 .


Darbas

Pakeistas Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio IV skirsnio „Valstybės pareigūnų pareiginės algos“ 10 punktas (didėja Pareiginės algos koeficientas)

  1. Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės:

10.1. pirmininkas                  12  18

10.2. nariai                             9,5 17

 

Pakeitimas įsigalioja 2020 01 01.

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 10 09, Identifikacinis kodas 2019-16069 .


Nuo 2020 01 01 pakeistas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPE­CIALISTŲ, MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ, SURDOPEDAGOGŲ IR TIFLO­PEDAGOGŲ, IŠSKYRUS DIRBANČIUS ŠVIETIMO PAGALBOS ĮSTAIGOSE, AUKLĖTOJŲ, KONCERT­MEISTERIŲ, AKOMPANIATORIŲ) DARBO KRŪVIO SANDARA

I skyrius MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO, PROFESINIO MOKYMO IR NEFOR­MALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS (IŠSKYRUS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS), PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA

Keičiasi šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai.

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2018 12 28, Identifikacinis kodas 2018-21865 .


Pakeistas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. A1-487 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“

Pakeistas nurodytas įsakymas ir jis išdėstytas nauja redakcija (Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašas nauja redakcija nedėstomas):

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 19 straipsnio 6 dalimi,

t v i r t i n u pridedamą Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašą.“

 

2. Pakeistas nurodytu įsakymu patvirtintas Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašas ir jis papildytas 7 punktu:

„7. Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo.“

 

Pakeitimai įsigalioja 2019 10 12.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 10 13 įsakymas Nr. A1-487 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 10 11, Identifikacinis kodas 2019-16228 .


Pakeistas Socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-158 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jis papildytas 251 punktu:

„251. Rekomenduotinos valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuoto asmens metinės veiklos užduotys:

251.1. stiprinti individualų darbą pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą, tvirtinamą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu;

251.2. stiprinti darbą su globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įvaikintojais, šeimynų dalyviais, prireikus – su bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojais, teikiant jiems pagalbą;

251.3. tobulinti savo profesinę kompetenciją;

251.4. kitos numatytos metinės užduotys.“

 

Papildymas įsigalioja 2019 10 12.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 03 29 įsakymas Nr. A1-158 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 10 11, Identifikacinis kodas 2019-16227 .


Nuo 2019 m. lapkričio 4 d. pranešimai apie įdarbintus trečiųjų šalių piliečius ar laikinai komandiruotus darbuotojus turės būti teikiami tik „Sodrai” per „Sodros” elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS)

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2019 10 08 .


Mokesčių administravimas

VMI duomenimis automobilių importo ir jų pardavimo veiklą vykdančios įmonės yra linkusios nuslėpti dalį sandorių

Siekiant mažinti šešėlinės ekonomikos reiškinius naudotų automobilių prekybos ir remonto bei autodetalių prekybos sektoriuje šiais metais toliau įgyvendinamos pasiteisinusios priemonės, taip pat imamasi ir naujų veiksmų.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2019 10 10 .


VMI paaiškina DĖL DARBDAVIO DARBUOTOJO NAUDAI MOKAMŲ ĮMOKŲ Į III PAKOPOS PENSIJŲ FONDUS APMOKESTINIMO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIU, KAI ĮMOKOS ATSIIMAMOS NESULAUKUS PENSINIO amžiaus

Išsiimtos pensijų įmokos nesulaukus pensinio amžiaus pagal Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą nėra laikomos pensijų išmoka (grąžinamomis įmokomis nutraukus sutartį), o GPMĮ tokioms išmokoms mokesčių lengvatų nenumato.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2019 10 10 .


Individualią veiklą vykdantys gyventojai (tiek su pažyma, tiek su verslo liudijimu), tiek ne PVM mokėtojai, tiek PVM mokėtojai, gali rinktis tvarkyti supaprastintą apskaitą per i.APS (Nuotolinės apskaitos paslaugos smulkiajam verslui)

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2019 10 09 .


SoDra

Pakeistas Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, patvirtintų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo, 6 punktas:

„6. Informaciją apie apdraustiesiems išduotus elektroninius pažymėjimus draudėjas gauna informaciją EDAS (elektroninio nedarbingumo pažymėjimo: numerį, laikotarpio pradžios ir pabaigos datas, nedarbingumo priežastį, pažymėjimo tipą, požymį, ar reikia draudėjui mokėti už pirmas dvi nedarbingumo dienas, požymį, ar nedarbingumo pažymėjimas panaikintas, požymį, ar užpildyta draudėjo informacija; elektroninio nėštumo ir gimdymo pažymėjimo: numerį, laikotarpio pradžios ir pabaigos datas, pažymėjimo tipą, požymį, ar nedarbingumo pažymėjimas panaikintas, požymį, ar užpildyta draudėjo informacija) arba kai apdraustasis pateikia asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą Pranešimą apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą ar Pranešimą apie išduotą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą (toliau abu – Pranešimas draudėjui).”

 

Pakeitimai įsigalioja 2019 10 08.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 06 04 įsakymas Nr. V-243 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 10 07, Identifikacinis kodas 2019-15899 .


Kita

Pakeistos Administracinių nusižengimų kodekso 459 straipsnio 4, 5 ir 6 dalys:

„459 straipsnis. Eismo saugumo reikalavimų automobilių keliuose pažeidimas

4. Važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 0,6 tonos, bet ne daugiau kaip 2 tonomis, ir (ar) didžiausiąją leidžiamąją masę daugiau kaip 1 tona, bet ne daugiau kaip 4 tonomis, važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių faktiniai matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus yra didesni už didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių matmenis: ilgį – daugiau kaip 1 m, aukštį – daugiau kaip 10 cm, plotį – daugiau kaip 9 cm,

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir (ar) juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų septyniasdešimt eurų.

5. Važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 2 tonomis, bet ne daugiau kaip 4 tonomis, ir (ar) didžiausiąją leidžiamąją masę daugiau kaip 4 tonomis, bet ne daugiau kaip 8 tonomis,

užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų ir (ar) juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų.

6. Važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 4 tonomis ir (ar) didžiausiąją leidžiamąją masę daugiau kaip 8 tonomis

užtraukia baudą vairuotojams nuo devynių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų ir (ar) juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.

…“

 

Įsigalioja 2019 11 01.

Administracinių nusižengimų kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 06 27, Identifikacinis kodas 2019-10371 .


Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena, kad reikalavimai norintiems mažais kiekiais tiekti gyvūninio maisto produktus – supaprastinti

Mažais kiekiais tvarkančiais maistą laikomi subjektai, per savaitę gaminantys ne daugiau kaip 500 kg mėsos gaminių ar 200 kg mėsos pusgaminių, per vieną kalendorinę dieną išdarinėjantys, perdirbantys ne daugiau kaip 150 kg žuvininkystės produktų ar gaminantys pieno gaminius savo ūkyje ne daugiau kaip iš 1 tonos žalio pieno per dieną.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2019 10 10 .


Pasaulinei kiaušinių dienai artėjant – kaip išsirinkti kokybiškus kiaušinius?

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2019 10 10 .