„Teisės aktų žinios”, 2024 m. vasario 26 – kovo 3 d., Nr. 9

Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistas Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja įstatymo redakcija įsigalioja 2024 03 01 ir taikoma rengiant Lietuvos Respublikos 2025–2027 ir vėlesnių metų biudžeto patvirtinimo įstatymų projektus, juos tvirtinant, vykdant, vertinant ir kontroliuojant jų vykdymą.

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2023 12 23, Identifikacinis kodas 2023-25312.


Apskaita viešosiose įstaigose

1. Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimas Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimas Nr. 1025 papildytas Sutarčių dėl viešosios įstaigos nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo sudarymo tvarkos aprašu.

Pakeitimai įsigalioja 2024 03 02.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 09 26 nutarimas Nr. 1025 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 03 01, Identifikacinis kodas 2024-03885.


Darbas

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. V-397 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų sveikatos priežiūros specialistų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2024 02 27.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 04 10 įsakymas Nr. V-397 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 02 26, Identifikacinis kodas 2024-03488.


Pakeistas Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. EV-95 „Dėl Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašo, Pažymos apie darbo santykių pasibaigimą formos VDI-DSPP-17 ir Prašymo dėl darbo santykių pasibaigimo konstatavimo formos VDI-DSPS-17 patvirtinimo“, 4 punktą:

„4. Darbuotojas, norėdamas nutraukti darbo sutartį su darbdaviu, kurio buvimo vieta nežinoma arba kuris yra miręs, turi pateikti Valstybinei darbo inspekcijai paštu, per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis (patvirtinus elektroniniu parašu) ar tiesiogiai rašytinį prašymą dėl darbo sutarties pasibaigimo pagal DK 56 DK 53 straipsnio 6 punktą ar 65 straipsnio 9 dalį (toliau vadinama – prašymai) pagal prašymo pavyzdinę formą, kuri yra patalpinta Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje www.vdi.lt (rubrikoje „Darbo sutarties pasibaigimas“, „Formos“ toliau vadinama – interneto svetainė).”.

Pakeitimai įsigalioja 2024 02 28,

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 06 30 įsakymas Nr. EV-95 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 02 27, Identifikacinis kodas 2024-03610.


Pakeistas Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. V-298 „Dėl Dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas)

1. Pakeista Įsakymo preambulė:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunkčiu, 57 straipsnio 5 dalimi ir siekdama užtikrinti vieningą dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo procedūrų organizavimą Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba):“;

2. Pakeistas Dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Įsakymu, ir jis išdėstytas nauja redakcija.

Pakeitimai įsigalioja 2024 03 01.

Užimtumo tarnybos direktoriaus 2019 06 12 įsakymas Nr. V-298 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 02 29, Identifikacinis kodas 2024-03762.


Valstybinė darbo inspekcija informuoja, ką reikia žinoti, nutraukiant darbo sutartį darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2024 02 26.


2024 m. kovo 5 d. 10 val. Valstybinė darbo inspekcija kviečia į nemokamą nuotolinį seminarą „Darbuotojo grįžimas po vaiko priežiūros atostogų“

Seminaro metu bus aptariama darbdavio prievolė užtikrinti darbuotojo teisę po tikslinių atostogų grįžti į tą pačią ar lygiavertę darbo vietą. Registruotis galima iki kovo 4 d. 16 val.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija.


Mokesčių administravimas

Paskelbtos Asmenų, turinčių teisę įsigyti akcizais apmokestinamų prekių su akcizų lengvata, registravimo taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 02 26.


Nuo 2024 03 01 pradedama taikyti akcizų lengvata šildymui skirtoms naftos dujoms

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 02 27.


Viešieji pirkimai

Pakeistas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2024 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1S-19 „Dėl Prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tipinių sąlygų patvirtinimo“ 2.1 papunktis:

„2. Nustatau, kad:

2.1. Atliekant viešuosius pirkimus neskelbiamų derybų būdu, viešuosius pirkimus, nurodytus Viešųjų pirkimų įstatymo 72 straipsnio 2 dalyje ir 87 straipsnio 5 dalyje, ir mažos vertės viešuosius pirkimus, šiuo įsakymu patvirtintos Prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tipinės sąlygos yra rekomendacinės.

...“.

Pakeitimai įsigalioja 2024 03 01.

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2024 02 08 įsakymas Nr. 1S-19 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 02 29, Identifikacinis kodas 2024-03752.

 

Viešųjų pirkimų tarnyba patalpino informacinį-mokomąjį vaizdo įrašą apie Prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tipinių sąlygų taikymą praktikoje Youtube kanale.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2024 02 28.


2024 m. kovo 7 d. Viešųjų pirkimų tarnyba kviečia pirkimų iniciatorius į žaliųjų viešųjų pirkimų mokymų tiesioginę transliaciją Youtube platformoje

Mokymai yra nemokami. Dalyvių skaičius nėra ribojamas, registracija nereikalinga.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2024 02 29.


Kiti

Valstybinė energetikos kainų reguliavimo taryba paskelbė 2024 m. vasario 21 d. UAB „Ignitis“ vadovo sprendimu Nr. 24_IGN_COM_0012 patvirtintas UAB „Ignitis“ 2024 metų I pusmečio visuomenines elektros energijos kainas ir jų taikymo tvarką (toliau – Visuomeninės kainos ir jų taikymo tvarka)

Visuomeninės kainos ir jų taikymo tvarka įsigalioja nuo 2024 m. balandžio 1 d.

Dokumentą skaitykite čia.


Nuo 2024 04 01 mažėja gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams

Valstybinė energetikos kainų reguliavimo taryba pakeitė Tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. nutarimą Nr. O3E-1748 „Dėl UAB „Ignitis“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams 2024 metų I pusmečiui tvirtinimo“.

Pakeitimai įsigalioja 2024 02 29.

Valstybinės enetgetikos kainų reguliavimo tarybos 2023 11 30 nutarimas Nr. O3E-1748 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 02 28, Identifikacinis kodas 2024-03697.


Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) įspėja, net jei mugėje maistu prekiausite pirmą ir vienintelį kartą – VMVT leidimas būtinas

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2024 02 29.


Ryšių reguliavimo tarnyba informuoja, ką turite žinoti, jei dažnai keliaujate ir naudojatės ryšio paslaugomis užsienyje

Ryšių reguliavimo tarnybos Informacija, 2024 02 27.


Aplinkos ministerija pataria, kokių taisyklių reikia laikytis, leidžiant sulą tiek nuosavame miške, tiek valstybei priklausančioje žemėje

Aplinkos ministerijos informacija, 2024 02 28.