„Teisės aktų žinios”, 2024 m. vasario 12 – 18 d., Nr. 7

Apskaita

Paskelbta 2023 m. finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos apžvalga

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos informacija, 2024 02 13.


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ 3 punktas:

„3. Nustatyti, kad tarnybiniai automobiliai, kurie priskirtini specialiosioms transporto priemonėms, taktinėms ir logistinėms transporto priemonėms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, tarnybiniams automobiliams, naudojamiems kriminalinės žvalgybos subjektų, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų tarnybiniams automobiliams, naudojamiems valstybinei aplinkos apsaugos kontrolei, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo įgyvendinimo priežiūrai, valstybinei teritorijų planavimo ir statybų priežiūrai vykdyti, Valstybės duomenų agentūros tarnybiniams automobiliams, naudojamiems Oficialiosios statistikos darbų programai įgyvendinti ir jos įgyvendinimui kontroliuoti, Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tarnybiniams automobiliams, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tarnybiniams automobiliams, naudojamiems darbų saugos ir sveikatos, darbo santykių kontrolei vykdyti, Lietuvos transporto saugos administracijos tarnybiniams automobiliams, naudojamiems kelių transporto vežėjų veiklos kontrolės, valstybinės saugios laivybos Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse kontrolės funkcijoms atlikti, Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos tarnybiniams automobiliams, naudojamiems pasienio kontrolės punktų priežiūrai vykdyti, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento tarnybiniams automobiliams, naudojamiems ūkio subjektų veiklos priežiūrai vykdyti, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos tarnybiniams automobiliams, naudojamiems valstybinei švietimo teikėjų veiklos priežiūrai vykdyti, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos tarnybiniams automobiliams, naudojamiems Europos Sąjungos ir nacionalinės paramos administravimo ir kontrolės funkcijoms atlikti, Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos tarnybiniams automobiliams, naudojamiems žemės reformos, žemėtvarkos, nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo kontrolės ir valstybinės priežiūros funkcijoms atlikti, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos tarnybiniams automobiliams, naudojamiems fitosanitarinei ir augalų apsaugos produktų kontrolei vykdyti, augalų dauginamosios medžiagos sertifikavimui, kokybės ir tiekimo rinkos kontrolei, eksportuojamų ir importuojamų grūdų inspektavimui ir intervencinio pirkimo grūdų kokybės priežiūros funkcijoms atlikti, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos tarnybiniams automobiliams, Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos tarnybiniams automobiliams, naudojamiems melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros bei valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros funkcijoms, ūkio subjektų veiklos patikrinimams, susijusiems su Lietuvos Respublikos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo nuostatų įgyvendinimu, atlikti, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto tarnybiniams automobiliams, naudojamiems rizikos vertinimo, oficialiosios laboratorijos, nacionalinės etaloninės laboratorijos vykdomoms funkcijoms atlikti ir oficialios kontrolės mėginių pristatymui, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tarnybiniams automobiliams, naudojamiems valstybinei veterinarinei, maisto saugos, kokybės, valstybinei gyvulių veislininkystės priežiūrai ir kitų privalomųjų reikalavimų kontrolei vykdyti, Lietuvos metrologijos inspekcijos tarnybiniams automobiliams, naudojamiems teisinei metrologinei kontrolei vykdyti, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos tarnybiniams automobiliams, naudojamiems rinkos priežiūrai vykdyti, Užsienio reikalų ministerijos ir diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, atstovybių prie tarptautinių organizacijų ir specialiųjų misijų tarnybiniams automobiliams, naudojamiems konsulinėms, kurjerių, diplomatinio protokolo, diplomatinių krovinių ir diplomatinio pašto gabenimo funkcijoms atlikti, vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigos, vykdančios sveikatinimo veiklą, tarnybiniams automobiliams, naudojamiems sveikatos priežiūros paslaugoms namuose teikti, Kultūros infrastruktūros centro tarnybiniams automobiliams, naudojamiems paveldotvarkos ir kultūros infrastruktūros modernizavimo programoms įgyvendinti, išlaidų dydžius nustato ministras, atsakingas už atitinkamą valdymo sritį, specialiųjų atašė tarnybiniams automobiliams, naudojamiems specialiųjų atašė funkcijoms atlikti jų paskyrimo valstybėse, išlaidų dydžius nustato užsienio reikalų ministras, Vyriausybės atstovų įstaigos tarnybiniams automobiliams, naudojamiems savivaldybių veiklos administracinei priežiūrai, išlaidų dydžius nustato Vyriausybės kancleris.“

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 02 16.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 11 17 nutarimas Nr. 1341 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 22, Identifikacinis kodas 2023-25189.


Darbas

Pakeistas Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymas

 

1. Pakeista 4 straipsnio 4 dalis:

„4 straipsnis. Asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimas

...

4. Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje sutartas asignavimų darbo užmokesčiui indeksavimo dydis nurodomas Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatyme.

...“.

 

2. Pakeista 5 straipsnio 5 dalis:

„5 straipsnis. Įstatymo taikymas ir įgyvendinimas

...

5. Taikant nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje sutartą indeksavimo dydį asignavimai darbo užmokesčiui įstaigoms pirmą kartą perskaičiuojami 2025 metais rengiant Lietuvos Respublikos 2026 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių biudžeto patvirtinimo įstatymo projektą.“.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 03 01.

Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 29, Identifikacinis kodas 2023-25928.


Valstybinė darbo inspekcija informuoja, kad nuo šių metų sausio 1 d. buvo pakeistas ir priimtas Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas

Pakeistas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis. Pareiginė alga apskaičiuojama pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio. Patikslinta darbo užmokesčio sandara. Nebeliko premijų. Vietoje premijų yra numatyta darbuotojų skatinimo tvarka. Patikslintos priemokų rūšys ir jų mokėjimo tvarka. Pasikeitė biudžetinių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo rezultatai ir taikomos priemonės.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2024 02 12.

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas čia.


Mokesčių administravimas

Pakeistas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašas, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 02 20.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2003 02 26 įsakymas Nr. V-57/1B-160 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 02 14, Identifikacinis kodas 2024-02710.


Valstybės tarnyba

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. lapkričio 8 d. nutarimas Nr. 858 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vertinimo kriterijų įverčių aprašo patvirtinimo“

 

1. Pakeista nutarimo preambulė ir 2 punktas:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 54 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:

1. Patvirtinti Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vertinimo kriterijų įverčių aprašą (pridedama).

2. Rekomenduoti subjektams, nustatantiems valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovų, išskyrus centrinių statutinių įstaigų vadovus, pareiginės algos koeficientą, priimant į pareigas įstaigos vadovą pirmajai kadencijai arba Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1985 2 straipsnio 13 dalyje nurodytu atveju, nustatyti įstaigos vadovui ne didesnį nei šiuo nutarimu patvirtintame Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vertinimo kriterijų įverčių apraše nurodyto intervalo pareiginės algos koeficiento vidurkį.

...“.

 

2. Pakeistas nurodytu nutarimu patvirtinta Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vertinimo kriterijų įverčių aprašas ir jis papildytas V skyriumi:

„V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų darbo apmokėjimo sistemos gairėse centrinių statutinių įstaigų vadovų pareiginės algos koeficientų intervalai detalizuojami taikant tik Aprašo II skyriaus nuostatas.“.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 02 16.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 11 08 nutarimas Nr. 858 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 02 15, Identifikacinis kodas 2024-02867.


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba kviečia pirkimų vykdytojus įsivertinti, ar institucijoje dar yra naudojama nesaugi (nepatikima) informacinių ir ryšių technologijų įranga

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2024 02 12.


Viešųjų pirkimų tarnyba informuoja, kad Tipinės prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos bus privalomos nuo š. m. kovo 1 d.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2024 02 12.

Dokumentą skaitykite čia.


Kiti

Viešojo valdymo agentūra kviečia valstybės tarnautojus naudotis tarnybinio kaitumo galimybe

Viešojo valdymo agentūros informacija, 2024 02 15.


Konkurencijos taryba parengė mokomuosius vaizdo įrašus apie valstybės pagalbą

Vaizdo įrašuose trumpai ir aiškiai pristatomos pagrindinių valstybės pagalbos principų, taikomų kriterijų, išimčių ir kitos temos.

Konkurencijos tarybos informacija, 2024 02 15.


Teisingumo ministerija skelbia tris naudas, gautas, apsaugojus prekių ženklą ar dizainą

Sukūrėte savo įmonei logotipą, sumanėte naują rankinės modelį ar kėdės formą – dar prieš pasiūlydami gaminį rinkai, suskubkite jį apsaugoti.

Teisingumo ministerijos informacija, 2024 02 09.