„Teisės aktų žinios”, 2024 m. sausio 8 – 14 d., Nr. 2

Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistas Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 04 18 nutarimas Nr. 480 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 01 12, Identifikacinis kodas 2024-00487.


Darbas

Pakeistas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašas, patvirtintas Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-197 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 07 04 įsakymas Nr. V-197 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 29, Identifikacinis kodas 2023-25995.


Pakeista Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimo Nr.1092 „Dėl atlygio valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų nariams mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ preambulė:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 straipsnio 17 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio 1 ir 2 dalimis, ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punkto d papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 10 14 nutarimas Nr.1092 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 01 12, Identifikacinis kodas 2024-00483.


Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrė patvirtino Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų darbo apmokėjimo sistemos gaires

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų darbo apmokėjimo sistemos gairės nustato Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto priede nurodytų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupių pareiginės algos koeficientų, viršijančių Statuto priede nustatytą mažiausią pareiginės algos koeficientą, dydžio nustatymo kriterijus, didžiausius pareiginės algos koeficientų dydžius ir pareiginės algos koeficientų intervalus Statuto priede nurodytoms pareigybių grupėms, detalizuoja Statuto 4 straipsnyje nurodytų centrinių statutinių įstaigų vadovų pareiginės algos koeficientų intervalus, priemokų skyrimo pagrindus, priemokų dydžius ir pareigūnų turimų pareigūnų nekarinių laipsnių įtaką pareiginei algai.

Įsigalioja 2024 01 13.

Dokumentą skaitykite čia.


Valstybinė darbo inspekcija informuoja, ką apie poilsio laiką būtina žinoti kiekvienam darbuotojui

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2024 01 11.


Pakeistas Karių, pasiųstų įgyti profesinį parengimą, tobulinti kvalifikacijos ar mokytis, dienpinigių ir kitų išlaidų dydžių nustatymo ir apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2022 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-693 „Dėl Karių, pasiųstų įgyti profesinį parengimą, tobulinti kvalifikacijos ar mokytis, dienpinigių ir kitų išlaidų dydžių nustatymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Nauja redakcija išdėstytas Karių, pasiųstų įgyti profesinį parengimą, tobulinti kvalifikacijos ar mokytis, dienpinigių ir kitų išlaidų dydžių nustatymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo 2 priedas (Prašymas gauti išmoką už naudojimąsi netarnybiniu automobiliu arba apmokėti patirtas transporto išlaidas mokymo reikmėms forma).

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 09.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2022 09 01 įsakymas Nr. V-693 su visais paeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 01 08, Identifikacinis kodas 2024-00264.


Darbuotojų sauga ir sveikata

1. Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius patvirtino Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje tvarkos aprašą

2. Pripažino netekusiu galios Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymą Nr. EV-77 „Dėl Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais papildymais ir pakeitimais.

3. Nustatė švietimo teikėjams, vykdantiems mokymus pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. EV-84 „Dėl darbdavių, jų įgaliotų asmenų bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. EV-111 redakcija) nuo 2024 m. kovo 1 d. iki 2024 m. balandžio 1 d. pateikti šiuo įsakymu patvirtinto Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje tvarkos aprašo 1 priede nustatytą Reikalavimų mokymui darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais vykdyti kontrolinį klausimyną.

Dokumentą skaitykite čia.

TAR, 2024 01 11, Identifikacinis kodas 2024-00368.


Mokesčių administravimas

VMI primena, kurie nuolatiniai Lietuvos gyventojai iki 2024 m. gegužės 2 d. privalo deklaruoti 2023 m. turimą turtą ir gautas pajamas

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 01 08.


VMI informuoja, kad pakeistos Taksometro registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 01 09.


VMI primena, kad Lietuvos gyventojai 2024 metais gali paremti pasirinktą labiausiai remtiną visuomenei naudingą sritį, konkretų meno kūrėją ir (ar) pasirinktą politinę organizaciją, paskirdami jiems dalį pajamų mokesčio, apskaičiuoto nuo savo 2023 m. gautų pajamų

Nauja tai, kad 2024 m. (už 2023 m.) gyventojai gali paskirti pajamų mokesčio dalį ir politiniams komitetams.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 01 09.


VMI primena, kad gyventojai, norėdami susigrąžinti pajamų mokesčio permoką, turi deklaruoti metines pajamas

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 01 11.


Pridėtinės vertės mokestis

Pakeistas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 ir 3 dalių komentaras

„21 STRAIPSNIS. Komandiruočių sąnaudos

1. Komandiruote laikomas vieneto vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu (sprendimu), kuriame turi būti nurodyta komandiruotės tikslas, vieta (vietos), trukmė (jeigu komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių, - buvimo kiekvienoje užsienio valstybėje trukmė) ir vieneto numatomos apmokėti išlaidų rūšys, įformintas darbuotojo išvykimas iš nuolatinės darbo vietos atlikti darbo funkcijų, tarnybinio pavedimo ar kelti kvalifikacijos. Komandiruote taip pat laikomas individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario, mažosios bendrijos nario šioje dalyje nustatyta tvarka įformintas išvykimas iš nuolatinės darbo vietos atlikti darbo funkcijų ar kelti kvalifikacijos, taip pat pagal Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse" nuostatas sudaryto specialiojo derybų komiteto, Europos bendrovės darbo tarybos ir Europos bendrovės darbo tarybos komiteto narių išvykimas, įformintas specialiojo derybų komiteto (pirmajam specialiojo derybų komiteto posėdžiui - kompetentingo steigime dalyvaujančių vienetų organo), Europos bendrovės darbo tarybos ar Europos bendrovės darbo tarybos komiteto sprendimu, kuriame turi būti nurodyta posėdžio vieta ir trukmė, dalyvauti šio specialiojo derybų komiteto, Europos bendrovės darbo tarybos ar Europos bendrovės darbo tarybos komiteto posėdžiuose ir pagal Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse" nuostatas sudaryto specialiojo derybų komiteto, Europos kooperatinės bendrovės darbo tarybos ir Europos kooperatinės bendrovės darbo tarybos komiteto narių išvykimas, įformintas specialiojo derybų komiteto (pirmajam specialiojo derybų komiteto posėdžiui - kompetentingo steigime dalyvaujančių asmenų organo), Europos kooperatinės bendrovės darbo tarybos ar Europos kooperatinės bendrovės darbo tarybos komiteto sprendimu, kuriame  turi būti nurodyta posėdžio vieta ir trukmė, dalyvauti šio specialiojo derybų komiteto, Europos kooperatinės bendrovė darbo tarybos ar Europos kooperatinės bendrovės darbo tarybos komiteto posėdžiuose ir pagal Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi" nuostatas sudaryto specialiojo derybų komiteto, administravimo, priežiūros ar kito organo narių išvykimas, įformintas specialiojo derybų komiteto (pirmajam specialiojo derybų komiteto posėdžiui - kompetentingo steigime dalyvaujančių asmenų organo), administravimo, priežiūros ar kito organo sprendimu, kuriame turi būti nurodyta posėdžio vieta ir trukmė, dalyvauti šio specialiojo derybų komiteto, administravimo, priežiūros ar kito organo posėdžiuose.

...

3. Komandiruočių sąnaudos iš pajamų atskaitomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.“

 

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI viršininko 2023 12 20 raštas Nr. (18.32-31-1 E) R-4975).


Miškas, miškininkystė, mediena

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo straipsniai:

7 straipsnis. Žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio rašytinis sutikimas dėl šiame įstatyme nurodytos teritorijos (teritorijų) nustatymo;

8 straipsnis. Žyma apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) šiame įstatyme nurodytas teritorijas;

51 straipsnis. Sanitarinės apsaugos zonų nustatymo pagrindai;

53 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos sanitarinės apsaugos zonose;

95 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos miško žemėje;

108 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos Šiaurės Lietuvos karstiniame regione;

140 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas;

141 straipsnis. Įstatymo taikymas;

Pakeistas Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2 priedas Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonų dydIS;

Pakeistas Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 4 priedas  PASTATŲ, KURIUOSE LAIKOMI ŪKINIAI GYVŪNAI, SU PRIE JŲ ESANČIAIS MĖŠLO IR SRUTŲ KAUPIMO ĮRENGINIAIS ARBA BE JŲ SANITARINĖS APSAUGOS ZONŲ DYDIS.

 

2. Neteko galios Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo straipsnis:

142 straipsnis. Šio įstatymo II skyriaus antrojo skirsnio nauja redakcija.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 22, Identifikacinis kodas 2023-25082.

TAR, 2023 12 23, Identifikacinis kodas 2023-25331.


Valstybės tarnyba

Viešojo valdymo agentūros direktorius patvirtino Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose priežiūros tvarkos aprašą

Dokumentas įsigalioja 2024 01 09.

Dokumentą skaitykite čia.


Vidaus reikalų ministrė patvirtino Viešojo administravimo subjekto, kurio teisinė forma – biudžetinė įstaiga, pareigybių sąraše esančių valstybės tarnautojų pareigybių peržiūros rekomendacijas

Įsigalioj 2024 01 13.

Dokumentą skaitykite čia.


Nuo 2024 01 13 neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. 1296 „Dėl valstybės tarnautojų ir diplomatų nuotolinio darbo tvarkos aprašo patvirtinimo

TAR, 2024 01 12, Identifikacinis kodas 2024-00480.


Pakeistas Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977 „Dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 06 25 nutarimas Nr. 977 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 01 12, Identifikacinis kodas 2024-00482.


Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio d. nutarimas Nr. 1575 „Dėl Pareigūnų ir valstybės tarnautojų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 10 01 nutarimas Nr. 1575 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 01 12, Identifikacinis kodas 2024-00484.


Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 31 d. nutarimas Nr.1090 „Dėl Valstybės tarnautojo pripažinimo žuvusiu, mirusiu, sužalotu ar susirgusiu sunkia liga atliekant tarnybines pareigas ir kompensacijų dėl valstybės tarnautojo žūties ar mirties, valstybės tarnautojo ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno sužalojimo ar susirgimo sunkia liga išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 10 31 nutarimas Nr.1090 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 01 12, Identifikacinis kodas 2024-00485.


Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 910 „Dėl tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja redakcija įsigalioja 2024 01 13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 06 17 nutarimo Nr. 910 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2024 01 12, Identifikacinis kodas 2024-00486.


Nuo 2024 01 13 neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimas Nr. 358 „Dėl ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“

TAR, 2024 01 12, Identifikacinis kodas 2024-00489.


Nuo 2024 01 13 neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. 1298 „Dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“

TAR, 2024 01 12, Identifikacinis kodas 2024-00476.


Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. 1289 „Dėl Karjeros valstybės tarnautojų ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų persikėlimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja redakcija įsigalioja 2024 01 13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 12 12 nutarimo Nr. 1289 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2024 01 12, Identifikacinis kodas 2024-00477.


Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. 1288 „Dėl Valstybės apmokamų laidojimo išlaidų aprašo ir Valstybės tarnautojų, kurie žuvo arba mirė užsienyje, palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 12 12 nutarimas Nr. 1288 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 01 12, Identifikacinis kodas 2024-00478.


Nuo 2024 01 13 neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. 1297 „Dėl terminuotų darbo sutarčių dėl mentorystės sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

TAR, 2024 01 12, Identifikacinis kodas 2024-00479.


Kiti

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pataria dėl pasitaikančių atvejų, kai pranešama apie įvykusius incidentus, kurie nėra laikomi asmens duomenų saugumo pažeidimais

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Informacija, 2024 01 11.


Sveikatos ir sporto ministerija praneša, kad vairuotojams suteikti papildomi metai pasitikrinti sveikatą

Iki 2025 m. sausio 1 d. atidėtos įstatymo nuostatos, kuri susieja vairuotojo pažymėjimo galiojimą su vairuotojo medicininės pažymos galiojimu, įsigaliojimas.

Sveikatos ir sporto ministerijos informacija, 2024 01 08.


Teisingumo ministerija pristato 5 taisykles, kurias turi žinoti kiekvienas, perkantis internetu

Teisingumo ministerijos informacija, 2024 01 12.