„Teisės aktų žinios”, 2024 m. sausio 29 – vasario 4 d., Nr. 5

Apskaita

Viešojo valdymo agentūra prašo paskelbti savo darbo apmokėjimo sistemą

Valstybės tarnybos įstatymas nustato, kad darbo apmokėjimo sistema turi būti paskelbta viešai valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos interneto svetainėje. Viešojo valdymo agentūra nuo š. m. vasario 1 d iki vasario 18 d. bendrai įvertins visų valstybės ar savivaldybės institucijų ar įstaigų darbo apmokėjimo sistemos susikūrimą ir paskelbimą.

Viešojo valdymo agentūros informacija, 2024 01 30.


Finansų ministerija primena, kad viešojo sektoriaus subjektai mokesčių sumas derina su Valstybinės mokesčių inspekcijos fondu (MVAL3), o ne su Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžetine įstaiga

Finansų ministerijos informacija, 2024 02 02.


Asmens duomenų apsauga

Pakeistas Leidimų perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms organizacijoms išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 1T-68 (1.12.E) „Dėl Leidimų perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms organizacijoms išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2024 02 02.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 07 18 įsakymas Nr. 1T-68 (1.12.E) su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 02 01, Identifikacinis kodas 2024-01863.


Darbas

LR kultūros ministras patvirtino Leidimų dirbti kitą darbą suteikimo Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų vadovams tvarkos aprašą

Kitas darbas suprantamas kaip bet kokia veikla (darbo teisiniai santykiai, individuali veikla, sutartiniai teisiniai santykiai ir kt.), už kurią yra gaunamas atlygis iš kito fizinio ar juridinio asmens nei Kultūros ministerijai pavaldi įstaiga, kurioje einamos įstaigos vadovo pareigos.

Kultūros ministro įsakymas įsigalioja 2024 02 01.

Dokumentą skaitykite čia.


Pakeistas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2024 02 03.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 06 30 įsakymas Nr. A1-348 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 02 02, Identifikacinis kodas 2024-02029.


Valstybinė darbo inspekcija informuoja, ką privalu žinoti apie kasmetines atostogas?

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2024 01 29.


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeistas Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2024 02 03.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 03 22 nutarimas Nr. 309 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 02 02, Identifikacinis kodas 2024-01984.


Pakeistas Žalos atlyginimo nukentėjusiesiems dėl sveikatos sužalojimo ar susirgimo profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 997 „Dėl Žalos atlyginimo nukentėjusiesiems dėl sveikatos sužalojimo ar susirgimo profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei, tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2024 02 03.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 09 15 nutarimas Nr. 997 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 02 02, Identifikacinis kodas 2024-01985.


Mokesčių administravimas

VMI informuoja, jog VMI kliento profilyje atvėrė naują rizikos rodiklį apie įmonės mokamą vidutinį darbo užmokestį (VDU)

Įmonės savo mokamą VDU gali pasilyginti su kitų tai pačiai grupei priskiriamų įmonių VDU mediana (vidurio reikšme).

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 01 30.


VMI informuoja Dėl prievolės naudoti kasos aparatą, priimant atsiskaitymus už elektromobilių įkrovimą lauko sąlygomis

Įkraunant elektromobilius vyksta prekės (elektros energijos) pardavimas, tačiau, kai yra priimami atsiskaitymai už elektromobilių įkrovimą lauko sąlygomis, kasos aparatai neprivalo būti naudojami.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 02 02.


VMI skelbia seminaro „Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 užpildymo ir pateikimo tvarka gyventojams ir juridiniams asmenims už 2023 m.“ dalijamąją medžiagą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 01 31.


Valstybės tarnyba

Pakeistos Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. 857 „Dėl Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ ir papildytos 29 punktu:

„29. Rekomenduojama darbo apmokėjimo sistemoje pateikti ir informaciją apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokesčio ribas pinigine išraiška, apimančias šias darbo užmokesčio dalis: valstybės tarnautojo pareigybės pareiginę algą ir maksimalų galimą priedą už tarnybos Lietuvos valstybei stažą (30 proc.); darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybės pareiginę algą ir maksimalią galimą kintamąją dalį (jei tokia darbo užmokesčio sudėtinė dalis yra numatyta darbuotojams).“

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 30.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 11 08 nutarimas Nr. 857 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 01-29, Identifikacinis kodas 2024-01567.


Viešieji pirkimai

Atnaujinta metodinė priemonė „Tiekėjų etikos kodeksas“

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 01 29.


Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia informaciją apie pasikeitusias tarptautinių pirkimų skelbimų formas ir procedūrų ataskaitų viešinimą

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 01 31.


SoDra

Pakeisti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 14 ir 17 straipsniai

1. Pakeistos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 14 straipsnio 1 ir 2 dalys:

„14 straipsnis. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas

1. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas sudaromas vieniems biudžetiniams metams – nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos įskaitytinai. Rengiant Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto projektą, atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu ir Lietuvos Respublikos tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatymo projektu siūlomą patvirtinti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui paskirstytą agreguoto asignavimų limito dalį.

2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto projektą rengia Valstybinė ligonių kasa. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto projektą ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ateinančių dvejų metų prognozuojamus rodiklius teikia Vyriausybei Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Privalomojo sveikatos draudimo tarybos išvada. Vyriausybė apsvarsto atitinkamų metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto projektą ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ateinančių dvejų metų prognozuojamus rodiklius ir ne vėliau kaip likus 75 kalendorinėms dienoms iki biudžetinių metų pabaigos teikia Seimui svarstyti kartu su Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatymo projektu. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas tvirtinamas Lietuvos Respublikos įstatymu.

...“.

2. Pakeista Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 3 dalis:

17 straipsnis. Privalomojo sveikatos draudimo įmokos

...

3. Asmenys, gaunantys pajamas pagal autorinę sutartį, pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos, išskyrus asmenis, kurie verčiasi atitinkama individualia veikla, taip pat asmenys, gaunantys tantjemas arba atlygį už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamą vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, moka 6,98 procento dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos. Už meno kūrėjo statusą turinčius asmenis, negaunančius pajamų pagal autorinę sutartį ir nepriklausančius asmenims, nurodytiems šio Įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje, šio straipsnio 2 ir 4–10 dalyse, privalomojo sveikatos draudimo įmokas sumoka Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatyme nurodytas draudėjas (valstybės biudžeto asignavimų valdytojas) iš Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos lėšų Vyriausybės nustatyta tvarka. Už sportininkus, pagal Lietuvos Respublikos sporto įstatymą gaunančius valstybės stipendiją, neturinčius draudžiamųjų pajamų ir nepriklausančius asmenims, nurodytiems šio Įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje, šio straipsnio 2 ir 4–10 dalyse, privalomojo sveikatos draudimo įmokas sumoka valstybės sporto politiką įgyvendinanti institucija iš atitinkamai programai skiriamų lėšų šios programos finansavimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Šių įmokų dydis – 6,98 procento minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną.

...“.

Pakeitimai įsigalioja 2024 03 01.

Šie pakeitimai taikomi rengiant 2025 ir vėlesnių metų Lietuvos Respublikos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 23, Identifikacinis kodas 2023-25314.


Kiti

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) patvirtino, kiek laiko gali būti parduodamas maistas, kurio minimalus tinkamumo vartoti terminas pasibaigęs

Išsamios taisyklės, kurių turės laikytis pardavinėjantys tokį maistą, vasario 2 d., patvirtintos VMVT parengtose rekomendacijose.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2024 02 02.


Ūkininkai raginami aktyviau įsitraukti į viešuosius pirkimus: palengvinta tvarka

Nuo 2024 metų pradžios įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo pataisa, leidžianti perkančiosioms organizacijoms paprasčiau įsigyti žemės ūkio ir maisto produktų iš mūsų šalies ūkių.

Žemės ūkio ministerijos informacija, 2024 01 29.


Visą mėnesį – nuo vasario 5 d. iki kovo 5 d. – kaimo bendruomenės bus kviečiamos teikti paraiškas savo veiklai finansuoti

Žemės ūkio ministerijos informacija, 2024 01 30.