„Teisės aktų žinios”, 2024 m. sausio 22 – 28 d., Nr. 4

Darbas

Valstybinė darbo inspekcija kviečia atlikti testą, padėsiantį suprasti, ar žinote, koks darbas yra legalus ir kas yra skaidrūs darbo santykiai

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2024 01 23.


Valstybinė darbo inspekcija atsako: jei įmonės ar įstaigos darbo taryboje viso yra trys nariai, o vienam iš jų suteikiamos vaiko priežiūros atostogos, ar tokia darbo taryba yra teisėta ir ar vaiką auginantis narys gali vykdyti darbo tarybos nario funkcijas?

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2024 01 23.


Pakeistas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-346 „Dėl Tarpininkų atlygio ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šių išlaidų dydžio nustatymo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija (Tarpininkų atlygio ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas nekeičiamas)

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 24.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 06 30 įsakymas Nr. A1-346 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 01 23, Identifikacinis kodas 2024-01039.


Pakeistas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. A1-342 „Dėl Darbo arbitražo arbitrų atlygio ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šių išlaidų dydžio nustatymo“ ir jis išdėstau nauja redakcija (Darbo arbitražo arbitrų atlygio ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas nekeičiamas)

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 24.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 06 29 įsakymas Nr. A1-342 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 01 23, Identifikacinis kodas 2024-01040.


1. Pakeistas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. A1-158 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. Pakeistas nurodytu įsakymu patvirtintas Socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas ir jis išdėstytas nauja redakcija.

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 24.

Taip pat nustatyta, kad socialinių paslaugų srities darbuotojų 2023 metų veiklos vertinimas atliekamas iki šių pakeitimų įsigaliojimo dienos galiojusio Socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka, išskyrus metinių užduočių nustatymą. Lūkesčiai dėl 2024 metų veiklos nustatomi nauja redakcija dėstomo Socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 03 29 įsakymas Nr. A1-158 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 01 23, Identifikacinis kodas 2024-01041.


Darbuotojų sauga ir sveikata

Valstybinė darbo inspekcija skelbia darbuotojų saugos ir sveikatos atmintines „Nelošk iš savo kaulų“

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2024 01 23.


Mokesčių administravimas

Pakeista Sprendimo pripažinti netekusiu galios sprendimą dėl mokestinės nepriemokos perėmimo FR0740 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. VA-160 „Dėl Sprendimo pripažinti netekusiu galios sprendimą dėl mokestinės nepriemokos perėmimo FR0740 formos patvirtinimo ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 86 „Dėl Mokestinės nepriemokos perėmimo sutarties, prašymo duoti sutikimą mokestinei nepriemokai perimti ir sprendimo dėl mokestinės nepriemokos perėmimo formų patvirtinimo“, ir ji išdėstyta nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 23.

VMI viršininko 2004 09 08 įsakymas Nr. VA-160 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 01 22, Identifikacinis kodas 2024-00952.


Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. VA-65 „Dėl formų patvirtinimo“:

1. Pakeista Sprendimo atidėti / išdėstyti mokestinės nepriemokos / baudos už administracinį nusižengimą sumokėjimą FR0285 forma ir ji išdėstyta nauja redakcija;

2. Pakeista Sprendimo nutraukti mokestinės paskolos sutartį FR0286 forma ir ji išdėstyta nauja redakcija;

3. Pakeista Sprendimo pakeisti sprendimą atidėti / išdėstyti mokestinės nepriemokos / baudos už administracinį nusižengimą sumokėjimą FR0287 forma ir ji išdėstyta nauja redakcija.

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 05 26 įsakymas Nr. VA-65 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 01 23, Identifikacinis kodas 2024-01074.


VMI skelbia nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų apmokestinimo tvarką nuo 2024 m. sausio 1 d.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 01 23.


VMI supažindina su mokesčio už aplinkos teršimą deklaravimo tvarkos pakeitimais

Esminis pakeitimas - kai deklaruojama tarša iš privalomų įregistruoti organinius tirpiklius naudojančių įrenginių.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 01 23.


VMI teikia informacinį pranešimą Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo pakeitimo

Esminis pakeitimas, kad stambaus projekto sutartis, kuriai gali būti taikomos pelno mokesčio lengvatos, gali būti sudaryta ir taikant pasirinktą sumažintą darbuotojų skaičiaus kriterijų.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 01 23.


VMI skelbia seminaro „Gyventojo individuali veikla, įsigijus verslo liudijimą ar įregistravus veiklą pagal pažymą“ dalijamąją medžiagą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 01 23.


Pelno mokesčio įstatymo komentaras

Pakeistas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 37 dalies ir 40 straipsnio 1 ir 2 dalių komentaras:

„2 STRAIPSNIS. Pagrindinės Įstatymo sąvokos

37. Tikroji rinkos kaina – suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria, sudarius tiesioginį sandorį, gali būti įskaitytas nepriklausomų ir ketinančių pirkti arba parduoti asmenų tarpusavio įsipareigojimas.

40 STRAIPSNIS. Sandorių arba ūkinių operacijų vertės koregavimas ir pajamų ar išmokų api­būdinimas iš naujo

1. Vienetai, šio Įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuodami apmokestinamąjį pelną, pajamomis iš bet kokio sandorio arba bet kokios ūkinės operacijos turi pripažinti sumą, atitinkančią tokio sandorio arba tokios ūkinės operacijos tikrąją rinkos kainą, o leidžiamais atskaitymais arba ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais turi pripažinti bet kokio sandorio arba bet kokios ūkinės operacijos sąnaudų sumą, atitinkančią tokio sandorio arba tokios ūkinės operacijos tikrąją rinkos kainą.

2. Jei asocijuotų asmenų tarpusavio sandoriuose arba ūkinėse operacijose sudaromos arba nustatomos kitokios sąlygos, negu būtų sudaromos ar nustatomos neasocijuotų asmenų tarpusavio sandoriu arba ūkine operacija, tada bet koks pelnas (pajamos), kuris, jei tokių sąlygų nebūtų, būtų priskiriamas vienam iš tų asmenų, bet dėl tokių sąlygų jam nepriskiriamas, gali būti įtraukiamas į to asmens pajamas ir atitinkamai apmokestinamas. Finansų ministras nustato šios dalies įgyvendinimo taisykles.

...“.

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI 2024 01 23 raštas Nr. (32.42-31-1-1 Mr) R-293


Viešieji pirkimai

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 27.

Nustatyta, kad iki šių pakeitimų nuostatų įsigaliojimo pradėtos pirkimų procedūros tęsiamos, pagal sudarytas preliminariąsias sutartis tiekėjų varžymasis atliekamas, sukurtose dinaminėse pirkimo sistemose pirkimo procedūros atliekamos pagal iki šių pakeitimų įsigaliojimo galiojusias nuostatas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 07 21 nutarimas Nr. 1133 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 01 26, Identifikacinis kodas 2024-01432.


Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia Žaliųjų pirkimų reglamentavimo pokyčius

Pakeitimai (išskyrus nuostatas dėl kuro ir degalų) įsigalios nuo 2024 m. vasario 1 d. Nuostatos dėl kuro ir degalų įsigalios nuo 2024 m. liepos 1 d.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 01 22.


Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia aktualią teismo nutartį

Nutartyje buvo sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių tiekėjo perkančiajai organizacijai pateiktų kvalifikaciją pagrindžiančių duomenų pripažinimo melaginga informacija bei tokio pripažinimo teisinius padarinius, aiškinimo ir taikymo.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 01 23.


Kiti

2024 metais tęsiamas 20 mln. Eur vertės projektas „Mažų ir vidutinių įmonių fondas“

Šis projektas skirtas suteikti finansinę paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), norinčioms apsaugoti ir efektyviai valdyti savo intelektinę nuosavybę. Nuo 2024 m. sausio 22 d. MVĮ kviečiamos teikti paraiškas kompensacijai gauti ir susigrąžinti iki 6 630 Eur.

Teisingumo ministerijos Informacija, 2024 01 25.


Ryšių reguliavimo tarnyba įpareigojo mobiliojo ryšio operatorius laikytis tvarkos, kuri leis atpažinti, žymėti ir stabdyti apsimestines sukčių siunčiamas trumpąsias žinutes

Ryšių reguliavimo tarnybos informacija, 2024 01 26.


Rengiami svarbūs ūkininkams pokyčiai

Žemės ūkio ministerijos informacija, 2024 01 23.