„Teisės aktų žinios”, 2024 m. sausio 15 – 21 d., Nr. 3

Darbas

Pakeisti Lietuvos mokslo tarybos valdybos ir ekspertų komitetų narių atlygio dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1929 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos valdybos ir ekspertų komitetų narių atlygio dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 ir 3 punktai:

„2.Valdybos nariui:

2.1. mokamas atlygis už darbą Valdybos posėdyje. Atlygio dydis už vieną dirbtą valandą Valdybos posėdyje – 0,01 Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatyme nustatyto pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio (toliau – pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis);

2.2. mokamas atlygis už pasirengimą Valdybos posėdyje nagrinėti klausimą. Atlygio dydis už pasirengimą Valdybos posėdyje nagrinėti vieną klausimą – 0,025 pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio.

3. Ekspertų komiteto nariui:

3.1. mokamas atlygis už darbą Ekspertų komiteto posėdyje. Atlygio dydis už vieną dirbtą valandą Ekspertų komiteto posėdyje – 0,01 pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio;

3.2. mokamas atlygis už pasirengimą Ekspertų komiteto posėdyje nagrinėti klausimą. Atlygio dydis už pasirengimą LMT Ekspertų komiteto posėdyje nagrinėti vieną klausimą – 0,02 pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio.“

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 16.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 12 07 įsakymas Nr. V-1929 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 01 15, Identifikacinis kodas 2024-00531.


Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras patvirtino Ūkio lėšų apskaičiavimo vienam mokiniui, besimokančiam pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba jos modulį, metodiką

Įsigalioja 2024 01 09.

Dokumentą skaitykite čia.


Nuo 2024 01 18 neteko galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr. ĮV-948 „Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais

TAR, 2024 01 7, Identifikacinis kodas 2024-00656.


Pakeistas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. A1-344 „Dėl Darbo ginčų komisijos nuostatų, Darbo ginčų komisijos darbo reglamento, Darbo ginčų komisijos narių atlygio mokėjimo ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šių išlaidų dydžio nustatymo“ (pakeista nutarimo preambulė,bei 2.1 ir 2.2 papunkčiai):

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 221 straipsnio 5 ir 6 dalimis, 222 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 12 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. sausio 4 d. nutarimo Nr. 165 „Dėl Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo“ 2.1.1 papunkčiu:

...

2. Nustatau darbo ginčų komisijos narių:

2.1. atlygio už vieną dirbtą valandą darbo ginčų komisijos posėdyje dydį – 0,0073 Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatyme nustatyto pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio (toliau – pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis);

2.2. už pasirengimą Darbo ginčų komisijos posėdyje nagrinėti vieną pareiškimą, prašymą, ieškinį ar skundą mokamas 0,008 pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio atlygis;

2.3. kelionės išlaidų dydį – 100 procentų išlaidų sumos.“

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 20.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 06 29 įsakymas Nr. A1-344 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 01 19, Identifikacinis kodas 2024-00850.


Valstybinė darbo inspekcija įspėja: nelegalus ir nedeklaruotas darbas užtraukia baudas

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2024 01 15.


Valstybinė darbo inspekcija informuoja: ką reikia žinoti apie darbo laiką ir budėjimą

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2024 01 15.


Valstybinė darbo inspekcija įspėja, kad Darbo kodeksas įpareigoja darbdavius imtis visų būtinų priemonių smurto ir priekabiavimo prevencijai užtikrinti

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2024 01 18.


Mokesčių administravimas

VMI primena dėl gyventojų pareigos perskaičiuoti 2023 m. metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį ir pajamų mokestį

VMI primena, kad nuolatiniams Lietuvos gyventojams pareiga deklaruoti 2023 m. metines pajamas ir sumokėti GPM atsiranda ne tik dėl gautų pajamų, nuo kurių pajamų mokestį turi sumokėti jie patys (B klasės pajamos), bet ir dėl sumažėjusio metinio NPD, ir pajamoms viršijus 101094 eurų (60 VDU) arba 202 188 eurų (120 VDU) sumą, nes nuo viršijančios pajamų dalies mokestis turi būti sumokamas, taikant progresinį GPM tarifą.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 01 16.


VMI paaiškina, kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos 2023 metais gyventojų gautos palūkanos

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 01 17.


VMI parengė informacinį pranešimą dėl gyventojų pajamų mokesčio lengvatų gyvybės draudimo ir kitoms įmokoms deklaravimo už 2023 metus

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 01 18.


Priešgaisrinė sauga

Pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 1V-607 „Dėl Gaisrų prevencijos veiksmų plano patvirtinimo“ patvirtinto Gaisrų prevencijos veiksmų plano priedas GAISRŲ PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANO UŽDAVINIAI IR VEIKSMAI (pakeisti 1.6, 1.13 ir 2.10 papunkčiai, papildyta 1.15, 1.16, 3.5 ir 3.6 papunkčiais)

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 18.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 07 19 įsakymas Nr. 1V-607 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 01 17, Identifikacinis kodas 2024-00699.


SoDra

„Sodra“ išsiuntė pranešimus apie įtraukimą į pensijų kaupimą

Į antros pakopos pensijų kaupimą įtraukiami gyventojai, kuriems mažiau nei 40 metų, kurie dirba pagal darbo sutartį arba vykdo savarankišką veiklą ir niekada iki šiol nekaupė pensijai.

Atsisakyti, ar kaupti galima pasirinkti iki birželio 30 d. Svarbu prisiminti, kad praleidus šį terminą ir neatsisakius pensijų kaupimo, galimybės iš jo pasitraukti nėra.

„Sodros“ informacija, 2024 01 16.


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba kartu su Valstybės duomenų agentūra parengė rekomendacijas pirkimų vykdytojams, įsigyjantiems apklausų paslaugas

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 01 17.


Kiti

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, norėdama apsaugoti naudotojų paskyras nuo piktavalių bandymo prisijungti prie įvairių paskyrų ir minimalizuoti galimus padarinius, duomenų valdytojams teikia rekomendacijas

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija, 2024 01 16.


Viešojo valdymo agentūra parengė įstaigų vadovų atrankos proceso ir karjeros valstybės tarnautojų atrankos schemas

Viešojo valdymo agentūros informacija, 2024 01 15.


Aplinkos ministerija patvirtino naują Transporto priemonių stabdymo ir apžiūros tvarkos aprašą, kuriame detalizuojamas stabdymo procesas

Aplinkos ministerijos informacija, 2024 01 17.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija praneša, jog namų ūkių pajamos dėl suplanuotų priemonių (MMA, NPD, pensijų ir socialinių išmokų) šiemet vidutiniškai didėja 62 eurais

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2024 01 16.


Teisingumo ministerija patvirtino atlyginimo už naudojimąsi Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS) tvarkomais naudos gavėjų duomenimis dydžius

Teisingumo ministerijos informacija, 2024 01 17.