„Teisės aktų žinios”, 2024 m. sausio 1 – 7 d., Nr. 1

Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 04.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 07 11 nutarimas Nr. 679 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 01 03, Identifikacinis kodas 2024-00075.


Apskaita viešosiose įstaigose

Lietuvos Respublikos Vyriausybė pripažino netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimą Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų darbo apmokėjimo“ su visais pakeitimais ir papildymais

TAR, 2024 01 04, Identifikacinis kodas 2024-00164.


Darbas

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimas Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja dokumento redakcija įsigalioja 2024 01 05.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 04 05 nutarimo Nr. 253 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2024 01 04, Identifikacinis kodas 2024-00165.


Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1177 „Dėl Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja dokumento redakcija įsigalioja 2024 01 05.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 11 28 nutarimo Nr. 1177 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2024 01 04, Identifikacinis kodas 2024-00166.


Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“

1. Pakeista nurodytu nutarimu patvirtinto Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašo 1 punkto antroji pastraipa:

„1. Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose (toliau – įmonės, įstaigos, organizacijos) taikomą darbo laiko režimą.

Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 113 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 6 straipsnio 2 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 7 straipsnio 6 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 2 straipsniu.“

 

2. Pakeista nurodytu nutarimu patvirtinto Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašo 1 punkto antroji pastraipa ir 2 punkto pirmoji pastraipa:

„1. Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato darbuotojo, valstybės tarnautojo, diplomato, vidaus tarnybos sistemos pareigūno, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūno ir žvalgybos pareigūno (toliau – darbuotojas) vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarką.

Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 139 straipsnio 4 dalimi ir 145 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalimi 30 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 89 straipsnio 10 dalimi, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 51 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo 45 straipsnio 5 dalimi, 50 straipsnio 10 dalimi ir Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo 64 straipsnio 7 dalimi.

2. Apraše vartojama sąvoka „vidutinis darbo užmokestis“ suprantama kaip vidutinis tarnybinis atlyginimas pagal Žvalgybos įstatymo 64 straipsnio 7 dalį, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalį 30 straipsnio 4 dalies 1 punktą, vidutinis valandinis darbo užmokestis ir vidutinis darbo užmokestis už darbo dieną (toliau – vidutinis dieninis darbo užmokestis).

Apraše vartojama sąvoka „įmonės darbo (pamainos) grafikas“ suprantama kaip darbdavio administracijos darbo grafikas.”

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 06.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 06 21 nutarimas Nr. 496 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 01 05, Identifikacinis kodas 2024-00192.


Valstybinė darbo inspekcija atsako: ar įmonės, įstaigos, organizacijos vadovo pavaduotojas gali būti profesinės sąjungos nariu ir šios įmonės, įstaigos, organizacijos profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoju?

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2024 01 05.


Valstybinė darbo inspekcija atsako: jei įmonės ar įstaigos darbo taryboje viso yra trys nariai, o vienam iš jų suteikiamos vaiko priežiūros atostogos, ar tokia darbo taryba yra teisėta ir ar vaiką auginantis narys gali vykdyti darbo tarybos nario funkcijas?

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2024 01 05.


Mokesčių administravimas

Pakeisti 2024 m. ir vėlesniais metais gyventojams taikytini neapmokestinamieji gyventojų pajamų dydžiai (NPD)

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 01 02.


Atnaujintas leidinys „Naudotų automobilių apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu“

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 01 04.


Pratęstas Turgavietėje parduodamų žemės ūkio ir maisto produktų popierinių apskaitos žurnalų naudojimas iki 2024 04 30

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 01 04.


SoDra

Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo straipsniai:

4 straipsnis. Asmenų, turinčių darbo santykius arba santykius, savo esme atitinkančius darbo santykius, socialinis draudimas; (pakeitimai įsigalioja 2024 01 01);

6 straipsnis. Asmenys, draudžiami socialiniu draudimu dėl jų socialinio statuso ypatybių (pakeitimai įsigalioja 2024 01 01);

10 straipsnis. Pajamos, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos (pakeitimai įsigalioja 2024 01 01);

11 straipsnis. Pajamos ir atvejai, kai socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos (pakeitimai įsigalioja 2024 01 01);

14 straipsnis. Socialinio draudimo išmokos (pakeitimai įsigalioja 2024 01 01);

32 straipsnis. Fondo valdybos funkcijos ir teisės (pakeitimai įsigalioja 2024 01 01);

34 straipsnis. Fondo valdybos teritorinių skyrių funkcijos (pakeitimai įsigalioja 2024 01 01);

341 straipsnis. Fondo administravimo įstaigų atliekama neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo) lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ar termino nustatymo pagrįstumo ir teisėtumo asmeniui, turinčiam teisę gauti ar gaunančiam išmoką, priežiūra (pakeitimai įsigalioja 2024 01 01);

40 straipsnis. Fondo administravimo įstaigų teisės (pakeitimai įsigalioja 2023 12 29).

 

Pakeitimai įsigalioja 2023 12 29 ir 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 28, Identifikacinis kodas 2023-25618.

TAR, 2023 12 29, Identifikacinis kodas 2023-25926.


Pakeisti Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo straipsniai, III skyrius ir priedai:

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas;

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos;

5 straipsnis. Socialinio draudimo pensijų rūšys;

6 straipsnis. Pensijų mokėjimas asmenims, turintiems teisę gauti daugiau negu vieną pensiją;

10 straipsnis. Laikotarpių įskaitymas į stažą;

13 straipsnis. Apskaitos vienetų skaičiaus nustatymas už laikotarpius, kai asmuo gavo negalios (netekto darbingumo) pensiją;

20 straipsnis. Senatvės pensijos išankstinis skyrimas;

23 straipsnis. Socialinio draudimo pensijų apskaičiavimas asmeniui, gavusiam išankstinę senatvės pensiją;

III skyrius Socialinio draudimo pensijos, skiriamos asmenims su negalia;

35 straipsnis. Teisė gauti našlių ir našlaičių pensiją;

36 straipsnis. Asmenys, turintys teisę gauti našlių pensiją;

38 straipsnis. Asmenys, turintys teisę gauti našlaičių pensiją;

39 straipsnis. Našlaičių pensijos apskaičiavimas ir dydis;

40 straipsnis. Socialinio draudimo pensijų skyrimas ir tikslinimas;

41 straipsnis. Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo terminai;

58 straipsnis. Šiame įstatyme nenumatytų pensijų, paskirtų pagal anksčiau galiojusius teisės aktus, mokėjimas;

59 straipsnis. Senatvės, netekto darbingumo ir invalidumo pensijų, paskirtų iki šio įstatymo įsigaliojimo, dydžių naujinimas;

Įstatymo 3 priedas NETEKTO DALYVUMO LYGIO DAUGIKLIŲ DYDŽIAI.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 28, Identifikacinis kodas 2023-25612.


Pakeisti Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo straipsniai:

9 straipsnis. Ligos išmokos dėl apdraustojo asmens ligos arba traumos mokėjimo trukmė;

11 straipsnis. Ligos išmokos užkrečiamųjų ligų protrūkių arba jų epidemijų metu mokėjimo trukmė;

111 straipsnis. Ligos išmokų skyrimo ir mokėjimo ypatumai Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną;

12 straipsnis. Ligos išmokos asmenims, kurie gydosi sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose ortopedines ir (ar) protezavimo paslaugas, mokėjimo trukmė;

33 straipsnis. Išmokų skyrimas ir mokėjimas, permokėtų išmokų sumų išieškojimas.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 28, Identifikacinis kodas 2023-25619.

TAR, 2023 12 28, Identifikacinis kodas 2023-25620.


Pakeisti Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-670 „Dėl Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 12 27 įsakymas Nr. A1-670 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 28, Identifikacinis kodas 2023-25772.


Pakeistas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. V-401/EV-281/V-395 „Dėl informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo“

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 05 ir 2024 05 01.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ir Užimtumo tarnybos direktoriaus 2019 09 27 įsakymas Nr. V-401/EV-281/V-395 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 01 04, Identifikacinis kodas 2024-00169.


Bedarbiai 2024 m. gaus didesnes nedarbo išmokas, keičiasi kai kurių „Sodros“ išmokų minimalūs ir maksimalūs dydžiai

Pokyčiai susiję su minimalios mėnesio algos augimu bei vidutinio darbo užmokesčio šalyje kitimu.

„Sodros“ informacija, 2023 01 04.


Valstybės tarnyba

Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir biudžetinių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašą

Dokumentą skaitykite čia.


Keičiasi valstybės tarnautojų atrankos ir veiklos vertinimo tvarkos

Vidaus reikalų ministerijos Informacija, 2024 01 03.


Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“

 

1. Pakeista nutarimo preambulė:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi, 8 straipsnio 2 dalimi, 11 straipsnio 2 ir 4 dalimis, 13 straipsnio 2 ir 4 dalimis, 33 straipsniu, 36 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais, 37 straipsnio 1 dalimi ir 38 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:“.

 

2. Nutarimo 1 punktas papildytas 1.5–1.7 papunkčiais:

„1. Patvirtinti pridedamus:

...

1.5. Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašą.

1.6. Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos pretendentams į valstybės tarnautojo pareigas, išskyrus į įstaigos vadovo pareigas, formą.

1.7. Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos pretendentams į įstaigos vadovo pareigas formą.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 05.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 11 29 nutarimas Nr. 1176 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 01 04, Identifikacinis kodas 2024-00112.


Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. lapkričio 8 d. nutarimas Nr. 857 „Dėl Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“

Keičiančiu nutarimu patvirtintos Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijos ir jos išdėstytos nauja redakcija.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 05.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 11 08 nutarimas Nr. 857 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 01 04, Identifikacinis kodas 2024-00162.


Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimas Nr. 1167 „Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Šiuo nutarimu patvirtinta Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams ir biudžetinių įstaigų darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, skyrimo tvarkos aprašas.

Nauja dokumentmo redakcija įsigalioja 2024 01 05.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 07 19 nutarimo Nr. 1167 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2024 01 04, Identifikacinis kodas 2024-00168.


Viešojo valdymo agentūra informuoja apie teisės aktų pasikeitimus, priimant į valstybės tarnybą

Viešojo valdymo agentūros Informacija, 2024 01 04.


Viešieji pirkimai

Pakeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo straipsniai:

 

1. Papildytas 2 straipsnis 361 dalimi ir pakeistas 49 dalis:

„2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

...

361. Trumpoji žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinė (toliau – trumpoji maisto tiekimo grandinė) – labai mažai, mažai ir vidutinei įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, atitinkančio žemės ūkio veiklos subjekto (arba jų grupės) ar jo narių pagamintų ir (arba) perdirbtų (įskaitant pirminį perdirbimą) žemės ūkio ir (arba) maisto produktų tiekimas rinkai tiesiogiai arba jungtinės veiklos sutarties pagrindu pasitelkiant ne daugiau kaip vieną tarpininką, kuris atitinka labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

...

49. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatyme, Lietuvos Respublikos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatyme.

 

2. Pakeistas 71 straipsnio 6 dalies 18 punktas:

71 straipsnis. Neskelbiamų derybų sąlygos

...

6. Supaprastintų pirkimų atvejais neskelbiamų derybų būdu taip pat gali būti perkami:

...

19) žemės ūkio ir maisto produktai, kai jie įsigyjami iš trumposios maisto tiekimo grandinės.“

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Iki šių pakeitimų įsigaliojimo dienos pradėtos viešųjų pirkimų procedūros tęsiamos, sudarytų preliminariųjų sutarčių pagrindu atnaujintas tiekėjų varžymasis atliekamas, pagal sukurtą dinaminę pirkimo sistemą viešieji pirkimai atliekami pagal iki šių pakeitimų įsigaliojimo dienos galiojusias Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 29, Identifikacinis kodas 2023-25934.


Pakeistas Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 06 28 įsakymas Nr. 1S-97 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 28, Identifikacinis kodas 2023-25768.


Viešųjų pirkimų tarnyba atnaujino Pirkimų specialistų žinių patikrinimo medžiagą

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2024 01 02.


Kiti

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsniai:

77 straipsnis. Tabako gaminių ar susijusių gaminių nupirkimas, perdavimas ar kitoks realizavimas nepilnamečiams (pakeitimai įsigalioja 2023 12 30);

170 straipsnis. Prekybos neapdorotu tabaku, tabako gaminiais ar susijusiais gaminiais pažeidimas (pakeitimai įsigalioja 2023 12 30);

5571 straipsnis. Žvalgybos institucijos valdomos ir naudojamos teritorijos, įskaitant joje esančius statinius, ar karinės teritorijos filmavimas, fotografavimas ar vizualizavimas kitu būdu arba gautos vaizdinės infor­macijos perdavimas kitiems asmenims neturint tam teisės (pakeitimai įsigalioja 2024 02 01);

589 straipsnis. Administracinius nusižengimus tiriantys ir protokolus surašantys pareigūnai (pakeitimai įsigalioja 2023 12 30 ir 2024 02 01).

 

2. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas papildytas šiuo straipsniu:

1701 straipsnis. Elektroninių cigarečių ir (ar) jų pildyklių pardavimas ar kitoks realizavimas (papildymas įsigalioja 2023 12 30).

 

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 29, Identifikacinis kodas 2023-25910.


Patvirtintas Susitarimų su įstaigų vadovais tvarkos aprašas

Nustatyti įgaliojimai į pareigas priimantiems asmenims sudaryti susitarimus su valstybės tarnybos įstaigų vadovais dėl pagrindinių jų kadencijos tikslų ir rezultatų ir apibrėžti susitarimo sudarymo procedūra, terminai, reikalavimai susitarimo turiniui, susitarimo keitimo atvejai.

Viešojo valdymo agentūros informacija, 2024 01 04.


Nuo šiol gyventojams bus paprasčiau atsikratyti elektros ir elektroninės įrangos atliekų

Elektros ir elektronikos įrangos atliekas galima atvežti į beveik visose savivaldybėse esančias 115 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių arba užsisakyti nemokamą išvežimo iš namų paslaugą.

Aplinkos ministerijos Informacija, 2024 01 03.