„Teisės aktų žinios”, 2024 m. liepos 1 – 7 d., Nr. 27

Asmens duomenų apsauga

Paskelbtas Lietuvos Respublikos apsaugotų duomenų pakartotinio naudojimo, duomenų tarpininkavimo ir duomenų altruizmo veiklos priežiūros įstatymas

Šis įstatymas nustato Reglamente (ES) 2022/868 nurodytų priemonių įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje, Reglamentą 2022/868 įgyvendinančių valstybės institucijų įgaliojimus ir funkcijas, duomenų tarpininkavimo paslaugų teikėjų ir pripažintų duomenų altruizmo organizacijų sąrašų sudarymą ir skelbimą, atlyginimo už tarpininkavimą pakartotinai naudojant duomenis nustatymo ir mokėjimo tvarką, duomenų tarpininkavimo paslaugų teikėjų ir pripažintų duomenų altruizmo organizacijų teisinės atsakomybės pagrindus ir sąlygas, skundų dėl žalos atlyginimo už tarpininkavimą pakartotinai naudojant duomenis pateikimo ir nagrinėjimo bei žalos atlyginimo nustatymo tvarką.

Įsigalioja 2024 09 01.

Dokumentą skaitykite čia.


Pakeistos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomų tyrimų ir (ar) tikrinimų atlikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1T-92 (1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomų tyrimų ir (ar) tikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ ir jos išdėstytos nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2024 07 01.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 07 17 įsakymas Nr. 1T-92 (1.12.E) su visiais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 06 28, Identifikacinis kodas 2024-12000.


Darbas

Pakeistas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašas, patvirtintas Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-197 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) ir 15, 16, 17 Aprašo priedai:

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo 15 priedas (Trišalės sutarties dėl aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo standartinės sąlygos);

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo 16 priedas (Dvišalės sutarties dėl aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo standartinės sąlygos);

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo 17 priedas (Prašymo dėl stipendijos dydžio pasirinkimo, kelionės, apgyvendinimo, privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidų kompensavimo forma).

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 07 02.

Užimtumo tarnybos direktoriaus 2022 07 04 įsakymas Nr. V-197 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 07 01, Identifikacinis kodas 2024-12216.


Pakeistas Lietuvos mokslo tarybos valdybos ir ekspertų komitetų narių atlygio dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1929 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos valdybos ir ekspertų komitetų narių atlygio dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2.2 papunktis:

„2. Valdybos nariui:

...

2.2. mokamas atlygis už pasirengimą Valdybos posėdyje nagrinėti klausimą. Atlygio dydis už pasirengimą Valdybos posėdyje nagrinėti vieną klausimą – 0,025 0,04 pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio.”

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 07 02.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 12 07 įsakymas Nr. V-1929 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 07 01, Identifikacinis kodas 2024-12283.


Pakeistas Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas

 

1. Pakeistas 5 straipsnio 1 dalies 5 punktas:

„5 straipsnis. Darbo užmokestis ir darbo apmokėjimo sistema

1. Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokestį sudaro:

1) pareiginė alga;

2) priemokos;

3) piniginė išmoka už atliktą darbą, mokama pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą;

4) mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą ar darbą, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, budėjimą;

5) kintamoji dalis, jeigu ji numatyta darbo apmokėjimo sistemoje ir skiriama darbuotojui šio įstatymo ir darbo apmokėjimo sistemos nustatyta tvarka, atsižvelgiant į jo praėjusių metų veiklos vertinimą, šio įstatymo ir darbo apmokėjimo sistemos nustatyta tvarka taip pat kitais darbo apmokėjimo sistemoje numatytais atvejais.

...“.

 

2. Pakeista 6 straipsnio 1 dalis:

6 straipsnis. Pareiginė alga

1. Biudžetinių įstaigų darbuotojų, išskyrus biudžetinių įstaigų vadovus, mokyklų vadovų pavaduotojus ugdymui, švietimo pagalbos įstaigų vadovų pavaduotojus, kurių darbas laikomas pedagoginiu, mokyklų ugdymą organizuojančių skyrių vedėjus, švietimo pagalbos įstaigų skyrių vedėjus, kurių darbas laikomas pedagoginiu, mokytojus (išskyrus trenerius), taip pat specialiuosius pedagogus, logopedus, surdopedagogus, tiflopedagogus, judesio korekcijos specialistus, karjeros specialistus, psichologų asistentus, psichologus, socialinius pedagogus, auklėtojus, koncertmeisterius, akompaniatorius (toliau – pagalbos mokiniui specialistai), pareiginė alga nustatoma iš darbo apmokėjimo sistemoje pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo, kurio minimalūs pareiginės algos koeficientų dydžiai negali būti mažesni negu šio įstatymo 1 priede nustatyti koeficientų dydžiai ir mažesni negu 1,1 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (toliau – MMA), išskyrus darbininkus. Biudžetinių įstaigų vadovų, išskyrus mokyklų vadovus ir švietimo pagalbos įstaigų vadovus, pareiginė alga nustatoma iš šio įstatymo 1 priede nustatyto pareigybės pareiginės algos koeficientų intervalo, atsižvelgiant į savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatytoje savo valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemoje numatytus pareiginės algos nustatymo kriterijus. Biudžetinės įstaigos darbuotojo pareiginės algos maksimalus koeficientas maksimalaus koeficiento dydis negali viršyti biudžetinės įstaigos vadovo pareiginės algos maksimalaus koeficiento dydžio, nustatyto šio įstatymo 1 priede arba kituose įstatymuose, išskyrus šio straipsnio 6 dalyje nustatytus atvejus.

...“.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 07 06.

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 07 05, Identifikacinis kodas 2024-12631.


Vis labiau populiarėja darbostogos: ką svarbu žinoti, norint perkelti darbo vietą į kitą vietovę ar šalį?

Kadangi Darbo kodeksas nenumato „darbostogų“ sąvokos, tai tuo atveju, jei darbdavys siunčia darbuotoją atlikti darbo funkcijas kitoje, ne nuolatinėje darbo vietoje, darbdavys privalo įforminti komandiruotę. Tačiau, darbo sutarties šalys gali susitarti dėl nuotolinio darbo, kurio darbo teisės normos nedraudžia atlikti ir iš užsienio valstybės.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2024 07 01.


Darbuotojų sauga ir sveikata

Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinės darbo inspekcijos inspektorius patvirtino informacijos apie darbdavių (juridinių ir fizinių asmenų) padarytus teisės pažeidimus viešinimo tvarkos aprašą, kuris įsigalioja 2024 m. liepos 1 d.

Dokumentą skaitykite čia.


Mokesčių administravimas

Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. VA-93 „Dėl Mokesčių administratoriaus nurodymo FR0706 formos ir jos užpildymo taisyklių tvirtinimo“ (toliau – Įsakymas):

1. Įsakymas išdėstytas nauja redakcija (Mokesčių administratoriaus nurodymo FR0706 formos užpildymo taisyklės nauja redakcija nedėstomos);

2. Nauja redakcija išdėstyta Mokesčių administratoriaus nurodymo FR0706 forma;

3. Mokesčių administratoriaus nurodymo FR0706 formos užpildymo taisyklės.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 07 02.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 05 13 įsakymas Nr. VA-93 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 07 01, Identifikacinis kodas 2024-12208.


Keičiami šiuo metu nustatyti 15 procentų ir 5 procentų pelno mokesčio tarifai, juos padidinant 1 procentiniu punktu

Nustatytas standartinis 16 procentų pelno mokesčio tarifas ir 6 procentų lengvatinis pelno mokesčio tarifas. Įstatymo nuostatos įsigalios nuo 2025 m. sausio 1 dienos ir bus taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2025 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 07 01.


VMI pradeda paramos pervedimą ir skelbia paramos gavėjus, kuriems apskaičiuotos didžiausios sumos už 2023 m.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 07 04.


Pratęstas laikinojo solidarumo įnašo taikymas 2025 metams

Taikoma visiems Lietuvos Respublikoje įsteigtiems ir veikiantiems bankams, kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse licencijuotų bankų ir užsienio bankų filialams, centrinių kredito unijų finansinėms grupėms.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 07 01.


Pakeistos Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“ (pakeistas Taisyklių 3 punktas ir Taisyklės papildytos 52 bei 53 punktais)

Pakeitimai įsigalioja 2024 07 05.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 07 09 įsakymas Nr. VA-135 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 07 04, Identifikacinis kodas 2024-12507.


SoDra

Pakeistas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr. A1-670 „Dėl Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“

 

1. Pakeista įsakymo preambulė:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo 40 straipsnio 1 dalimi, 62 straipsnio 11 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 9 straipsnio 11 dalimi, 15 straipsnio 1 ir 3 dalimis ir Lietuvos Respublikos mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi,“.

 

2. Pakeistas nurodytu įsakymu patvirtintų Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 31 punktas:

„31. Pensijas ir kompensacijas moka Fondo administravimo įstaiga. Pensijos, išskyrus išankstinę senatvės pensiją išankstines senatvės pensijas, ir kompensacijos mokamos už einamąjį mėnesį Fondo valdybos direktoriaus nustatyta tvarka. Išankstinė senatvės pensija ir nukentėjusių asmenų, nukentėjusių asmenų našlių ir našlaičių bei Išankstinės senatvės pensijos ir mokslininkų valstybinės pensijos mokamos už praėjusį mėnesį.”.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 07 01.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 12 27 įsakymas Nr. A1-670 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 06 28, Identifikacinis kodas 2024-12054.


Nuo liepos perskaičiuoti kai kurių „Sodros“ išmokų mažiausi ir didžiausi galimi dydžiai

Ligos, motinystės, vaiko priežiūros išmokų „grindys“ ir „lubos“ keičiasi kas ketvirtį, atsižvelgiant į vidutinį darbo užmokestį šalyje.

„Sodros“ informacija, 2024 07 01.


„Sodra“ skelbia apie naujoves nuo liepos: motinystės išmoką įmotėms, ligos išmoką nuolatiniams globotojams

„Sodros“ informacija, 2024 07 05.


Valstybės tarnyba

Pakeistos Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos, Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos aprašo ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 07 01.

LR vidaus reikalų ministro 2002 07 11 įsakymas Nr. 338 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 06 28, Identifikacinis kodas 2024-12088.


LR krašto apsaugos ministras ir LR valstybės saugumo departamento direktorius patvirtino Žvalgybos pareigūnų gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensavimo, kelionės išlaidų atlyginimo ir persikėlimo išlaidų kompensavimo tvarkos ir sąlygų aprašą ir nustatė:

1. mažiausią atstumą nuo tarnybos vietos iki žvalgybos pareigūnui ar jo šeimos nariui nuosavybės teise priklausančių, techninius ir higienos reikalavimus atitinkančių gyvenamųjų patalpų, kuriam esant kompensuojamos gyvenamosios patalpos nuomos išlaidos, – 20 kilometrų;

2. žvalgybos pareigūnams kelionės ne viešuoju transportu vieno kilometro atlyginamų išlaidų dydį – 0,1 euro;

3. mažiausią per dieną nuvažiuojamą atstumą iš gyvenamosios vietos į tarnybos vietą ir atgal, kuriam esant žvalgybos pareigūnams atlyginamos kelionės išlaidos, – 40 kilometrų (į abi puses);

4. didžiausią per dieną nuvažiuojamą atstumą iš gyvenamosios vietos į tarnybos vietą ir atgal, už kurį žvalgybos pareigūnams atlyginamos kelionės išlaidos, – 200 kilometrų (į abi puses).

 

Įsigalioja 2024 06 29.

Dokumentą skaitykite čia.


Pakeisti Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo straipsniai:

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis;

53 straipsnis. Informacija apie daromą įtaką teisėkūrai;

6 straipsnis. Teisės aktų registras;

10 straipsnis. Darbo grupės (komisijos) teisės aktų projektams rengti;

13 straipsnis. Teisės akto forma ir struktūra.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 07 06.

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 07 05, Identifikacinis kodas 2024-12628.


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) atsako, kuo remiantis pirkimo vykdytojas turėtų nustatyti didžiausią kainą rengiantis pirkimui?

VPT pažymi, kad pirkimo vykdytojai prekių, paslaugų ar darbų rinkos kainas gali nusistatyti atlikdami rinkos tyrimą.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2024 07 02.


Kiti

Per savanorystę įgytos kompetencijos bus pripažįstamos praktinio darbo arba mokymosi patirtimi

Numatyta, kad savanoriškoje veikloje įgytų kompetencijų pripažinimą galės vykdyti įstaigos, įmonės ar kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, į kuriuos su prašymu pripažinti turimas kompetencijas kreipsis savanoris.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2024 07 02.


Viešojo valdymo agentūra pradeda viešojo sektoriaus nuotolinius mokymus įstaigų vadovams

Viešojo valdymo agentūros informacija, 2024 07 05.


Atnaujintos rekomendacijos, aktualios perkeliant valstybės tarnautoją ir pasitelkiant padėti kitai įstaigai

Viešojo valdymo agentūros informacija, 2024 07 03.


Keliaujantys Europoje už mobilųjį ryšį toliau mokės kaip namuose

Ryšių reguliavimo tarnybos informacija, 2024 07 01.


Nuo liepos 1 d. įsigalioja nauji reikalavimai stambiems investiciniams projektams, pagal kuriuos įmonėms bus paprasčiau gauti stambaus investicinio projekto statusą

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija, 2024 07 01.


1. Pakeisti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsniai:

12 straipsnis. Mažai pavojinga veika;

29 straipsnis. Turto konfiskavimas;

235 straipsnis. Ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų statyba ir naudojimas pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus;

236 straipsnis. Ūkio subjekto aplinkos stebėseną (monitoringą) reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas;

239 straipsnis. Informacijos apie aplinkos būklę nuslėpimas, nepateikimas arba iškraipymas;

242 straipsnis. Teršalų išmetimas į aplinkos orą;

247 straipsnis. Atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų nevykdymas;

260 straipsnis. Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų pažeidimas;

262 straipsnis. Žemės gelmių išteklių, ertmių ir (arba) grunto naudojimo reikalavimų pažeidimas;

271 straipsnis. Miškotvarkos projektų sudarymo, derinimo ir tvirtinimo, miško naudojimo, medienos gabenimo reikalavimų, apvaliosios medienos matavimo, apskaitos ir ženklinimo tvarkos pažeidimas;

276 straipsnis. Miško įveisimo, miško išteklių naudojimo ir jų atkūrimo reikalavimų pažeidimas;

281 straipsnis. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo, kitų želdynų ir želdinių apsaugą, priežiūrą ir tvarkymą, želdynų projektavimą, želdinių veisimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas;

284 straipsnis. Laukinių augalų ar grybų išteklių naudojimas pažeidžiant laukinių augalų ar grybų naudojimą reglamentuojančius teisės aktus;

285 straipsnis. Saugomų rūšių naudojimas pažeidžiant saugomų rūšių naudojimą reglamentuojančius teisės aktus, saugomų rūšių apsaugos reikalavimų pažeidimas;

291 straipsnis. Mėgėjų žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas;

293 straipsnis. Ne mėgėjų žvejybos įrankių gaminimo, pardavimo, įsigijimo tvarką reglamen­tuojančių teisės aktų pažeidimas;

295 straipsnis. Verslinės žvejybos tvarkos pažeidimas;

296 straipsnis. Specialiosios žvejybos tvarkos pažeidimas;

303 straipsnis. Laukinių gyvūnų išteklių naudojimas pažeidžiant laukinių gyvūnų naudojimą reglamentuojančius teisės aktus;

3042 straipsnis. Invazinių rūšių neteisėtas naudojimas ir valdymo priemonių nevykdymas;

309 straipsnis. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių, jų turinčių gaminių ir įrangos tvarkymo reikalavimų pažeidimas;

356 straipsnis. Statybos darbų atlikimas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus;

440 straipsnis. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros, techninės ekspertizės atlikimo, techninės priežiūros, remonto, techninės pagalbos ir perdirbimo paslaugos teikimo reikalavimų nesilaikymas;

505 straipsnis. Kliudymas įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jiems suteiktas teises ar atlikti pavestas pareigas, jų teisėtų reikalavimų ar nurodymų ir kolegialių institucijų ar valstybės pareigūnų sprendimų nevykdymas;

589 straipsnis. Administracinius nusižengimus tiriantys ir protokolus surašantys pareigūnai;

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso priedas ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI.

 

2. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas papildytas šiais straipsniais:

1885 straipsnis. Lietuvos subjektų grupių ir tarptautinių subjektų grupių apmokestinamiesiems subjektams nustatytų reikalavimų nesilaikymas;

2551 straipsnis. Transporto priemonių techninės priežiūros, remonto, techninės pagalbos ir perdirbimo aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimas.

 

3. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 304 straipsnis neteko galios:

304 straipsnis. Laukinių gyvūnų gyvenamosios aplinkos, dauginimosi sąlygų ir migracijos kelių apsaugos reikalavimų pažeidimas.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 07 02.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 06 19, Identifikacinis kodas 2024-11164.

TAR, 2024 06 27, Identifikacinis kodas 2024-11783.