„Teisės aktų žinios”, 2024 m. kovo 4 – 11 d., Nr. 10

Apskaita

Š.m. kovo 2 d. prasidėjo viešojo sektoriaus subjektų (VSS) grupės finansinių ataskaitų rinkinių rengimo darbai Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS)

Asmenys, atsakingi už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą, privalo patikrinti, ar visi subjektai, priskirti prie žemesniojo konsolidavimo lygio jų grupėje, pateikė savo finansinių ataskaitų rinkinio ir eliminavimo informaciją į VSAKIS, ar pateikti duomenys yra korektiški, ir ar duomenų paketai yra patvirtinti („integruoti“).

Finansų ministerijos informacija, 2024 03 05.


Valstybė duomenų agentūra pristatė pagrindinius darbo užmokesčio rodiklius

Valstybės duomenų agentūros informacija, 2024 03 04.


Darbas

Pakeistos Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2024 03 05 ir 2024 05 01.

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 07 29 įsakymas Nr. V-334 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 03 04, Identifikacinis kodas 2024-03989.


Valstybinė darbo inspekcija informuoja apie pažeidimus, dėl kurių įmonės perkeliamos į aukštesnę tarifų grupę

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2024 03 04.


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimą Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Naujos redakcijos nutarimu patvirtinti:

1. Didelių pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo tvarkos aprašas;

2. Pavojinguosiuose objektuose esančių medžiagų, mišinių ar preparatų, priskiriamų pavojingosioms medžiagoms, sąrašas ir šių medžiagų, mišinių ar preparatų priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų tvarkos aprašas.

 

Dokumento nauja redakcija įsigalioja 2024 03 09.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 08 17 nutarimo Nr. 966 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2024 03 08, Identifikacinis kodas 2024-04405.


Valstybinė darbo inspekcija primena apie darbdavių ir darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų paslaugas teikiančių įmonių atsakomybę

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2024 03 06.


Dokumentų valdymas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba pripažino netekusiu galios Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. 1V-1162 „Dėl Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo rekomendacijų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais

TAR, 2024 03 05, Identifikacinis kodas 2024-04093.


Mokesčių administravimas

VMI informuoja, kad netrukus gyventojus ir įmones, dėl kurių automobilių pardavimo kainos realumo kyla klausimų, pasieks informaciniai pranešimai

Pranešimus gavę asmenys raginami įvertinti įformintą pardavimo kainą, ir jei ji neatitinka realybės – deklaracijose deklaruoti tikrąją transporto priemonių pardavimo kainą.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 03 06.


VMI teikia seminaro „Individualios veiklos pajamų deklaravimas“ dalijamąją medžiagą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 03 04.


Pelno mokestis

VMI atsako į klausimą: „ar gyventojui kyla prievolė sumokėti pelno mokestį, įsigyjant turtą, esantį Lietuvoje, iš užsienio įmonės?“

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 03 06.


Pakeistas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies komentaras (PMĮ 17 straipsnio 1 dalies komentaro 6.30 punktas „Išlaidų darbuotojų naudai priskyrimas leidžiamiems atskaitymams“ papildytas nauju 7 papunkčiu „Išlaidos, susijusios su akcijų pasirinkimo sandorio įgyvendinimu“)

„17 STRAIPSNIS. Leidžiamų atskaitymų pripažinimo tvarka

1. Leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti, jeigu šis įstatymas nenustato ko kita. Leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriamos visos išlaidos darbuotojų naudai, jeigu ši darbuotojų gauta nauda pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas yra gyventojų pajamų mokesčio objektas. Leidžiamiems atskaitymams priskiriami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyti Ignalinos atominės elektrinės papildomi atskaitymai. Vieneti (individualios įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, mažosios bendrijos) leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriama suma, nuo kurios pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas skaičiuojamos ir mokamos vieneto dalyvio (individualios įmonės savininko, tikrosios ūkinės bendrijos tikrojo nario, komanditinės ūkinės bendrijos tikrojo nario, mažosios bendrijos nario) valstybinio socialinio draudimo įmokos.

...“.

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI viršininko 2024 03 01 raštas Nr. (18.10-31-1 Mr) R-812).


Miškas, miškininkystė, mediena

Aplinkos ministras patvirtino Nenukirsto valstybinio miško kainų sąrašą, kuris įsigalioja įsigalioja 2024 m. gegužės 1 d.

Dokumentą skaitykite čia.


Pakeistas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 194 „Dėl nenukirsto valstybinio miško kainų“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja dokumento redakcija įsigalioja 2024 05 01.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 09 30 įsakymo Nr. 194 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2024 03 05, Identifikacinis kodas 2024-04061.


Priešgaisrinė sauga

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius patvirtino pridedamas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos vykdomas civilinės saugos mokymo programas:

1. Savivaldybių, ūkio subjektų, išskyrus nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbias įmones, ir veiklos vykdytojų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų narių civilinės saugos mokymo programą;

2. Materialinių išteklių teikimo sutartį sudariusios kitos įstaigos ir ūkio subjekto darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atsakingų už šios sutarties vykdymą, civilinės saugos mokymo programą;

3. Kitų įstaigų ir ūkio subjektų vadovų, kurie privalo organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimą, arba jų įgaliotų asmenų civilinės saugos mokymo programą;

4. Seniūnų ir (ar) jų pavaduotojų, seniūnaičių civilinės saugos mokymo programą;

5. Asmenų, organizuojančių ir vykdančių gyventojų apsaugą, civilinės saugos mokymo programą.

Dokumentą skaitykite čia.


SoDra

„Sodra“ informuoja, kad, savarankiškai dirbantys gyventojai, nuo uždirbtų ir deklaruotų pajamų, turi sumokėti ir socialinio draudimo bei sveikatos draudimo įmokas

„Sodros“ informacija, 2024 03 06.


Viešieji pirkimai

Nustatyta papildoma išimtis, kada perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai gali nevykdyti žaliųjų pirkimų

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2024 03 04.


Kiti

Pakeisti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso straipsniai:

108 straipsnis. Areštas;

145 straipsnis. Laikinųjų apsaugos priemonių rūšys, jų taikymas ir atsakomybė už teismo nusta­tytus draudimus;

192 straipsnis. Liudytojo apklausos tvarka;

593 straipsnis. Pareiškimų teismui nagrinėjimas vykdymo proceso metu;

596 straipsnis. Teisių perėmimas vykdymo procese;

602 straipsnis. Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui ar turto pardavimo iš varžytynių akto arba turto perdavimo išieškotojui akto pripažinimas negaliojančiu;

611 straipsnis. Vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko tvarka;

614 straipsnis. Antstolio įrašų vykdomajame dokumente darymo tvarka;

6241 straipsnis. Informacinių ir elektroninių ryšių technologijų naudojimo vykdymo procese ypatumai;

627 straipsnis. Teisė sustabdyti vykdomąją bylą ar atidėti vykdymo veiksmus;

631 straipsnis. Vykdomųjų dokumentų grąžinimas;

632 straipsnis. Vykdomosios bylos užbaigimas;

636 straipsnis. Antstolio nušalinimo pagrindai ir tvarka;

648 straipsnis. Vykdomojo dokumento turinys;

651 straipsnis. Vykdomojo dokumento priėmimas vykdyti;

654 straipsnis. Pirminiai vykdomieji veiksmai;

661 straipsnis. Atvejai, kada raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui nesiunčiamas;

663 straipsnis. Apribojimai, taikomi išieškant iš fizinio asmens turto;

668 straipsnis. Turtas, iš kurio negali būti išieškoma;

685 straipsnis. Iš skolininko paimtų pinigų saugojimas;

702 straipsnis. Turto perdavimo išieškotojui aktas;

706 straipsnis. Skelbimas apie varžytynes;

710 straipsnis. Dalyvavimo varžytynėse sąlygos;

713 straipsnis. Bendroji varžytynių tvarka;

723 straipsnis. Išieškotojo atsisakymo paimti iš antrųjų varžytynių neparduotą turtą pasekmės;

727 straipsnis. Per prekybos įmonę neparduoto turto realizavimas;

731 straipsnis. Vertybinių popierių, neparduotų Vertybinių popierių biržoje per tris mėnesius nuo jų realizavimo pradžios, realizavimo tvarka;

754 straipsnis. Reikalavimų patenkinimo eilė;

755 straipsnis. Teismo nuosprendžio, nutarties ar nutarimo arba institucijos ar pareigūno nutarimo dėl turto konfiskavimo vykdymo eilė;

7711 straipsnis. Griautiname statinyje ar ardytinoje jo dalyje esančių kliūčių pašalinimas ir turto apsauga.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 04 01.

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 22, Identifikacinis kodas 2023-25069.


Viešojo valdymo agentūra 2024 m. kovo 19 d., kovo 21 d. ir balandžio 4 d. kviečia valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovus registruotis į konsultacijas „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigybių sąraše esančių valstybės tarnautojų pareigybių peržiūra (iškarjerinimas)“

Viešojo valdymo agentūros Informacija, 2024 03 07.


Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad tam tikros medžiagos, naudojamos „dūmo” kvapui ir skoniui maiste išgauti, turi būti uždraustos

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2024 03 07.


Nuo 2025 m. sausio 1 d. vairuotojo pažymėjimo galiojimas bus susietas su medicininės pažymos galiojimu – nustatytu periodiškumu nepasitikrinę sveikatos vairuotojai nebegalės dalyvauti eisme

Sveikatos apsaugos  ministerijos informacija, 2024 03 04.

Medicininės pažymos galiojimą galite pasitikrinti „Regitros“ Vairuotojų portale.