„Teisės aktų žinios”, 2024 m. kovo 25 – 31 d., Nr. 13

Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Dokumento nauja redakcija įsigalioja 2024 03 27.

Nauja redakcija taikoma sudarant 2024 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ir tarpinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

LR finansų ministro 2008 12 31 įsakymas Nr. 1K-465 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2024 03 26, Identifikacinis kodas 2024-05359.


Darbas

Pakeistas Darbo rinkos paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams tvarkos aprašo, patvirtinto Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-196 „Dėl darbo rinkos paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ 13 punktas:

„13. Apsilankymo KAS metu KAS specialisto suteiktos Paslaugos bei jų turinys fiksuojamas Darbo ieškančio asmens apsilankymų kortelėje (Aprašo 6 priedas), kuri atspausdinama ir joje kurioje esančios informacijos tikslumas patvirtinamas darbo ieškančio asmens ir KAS specialisto parašais. Jeigu darbo rinkos paslauga buvo suteikta darbo ieškančio asmens pasirinktu nuotoliniu paslaugų teikimo būdu, Darbo ieškančio asmens apsilankymų kortelės turinį darbo ieškantis asmuo patvirtina naudodamasis Užimtumo tarnybos teikiamomis elektroninėmis paslaugomis arba siųsdamas patvirtinimą iš Darbo ieškančio asmens kortelėje nurodyto elektroninio pašto adreso. Darbo ieškantiems asmenims, kurie vieną kartą nepatvirtina Darbo ieškančio asmens apsilankymų kortelės turinio arba neturi galimybių jo patvirtinti elektroninėmis priemonėmis, Paslaugos nuotoliniu būdu neteikiamos.“.

Pakeitimai įsigalioja 2024 03 30.

Užimtumo tarnybos direktoriaus 2022 07 04 įsakymas Nr. V-196 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 03 29, Identifikacinis kodas 2024-05881.


Valstybinė darbo inspekcija paaiškina apie mamadienių ir tėvadienių suteikimo tvarką, jei vaikas yra neįgalus

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2024 03 21.


Mokesčių administravimas

Supaprastinta kuro vartojimo privatiems poreikiams tvarka

Iki šiol Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sąskaita faktūra už privatiems poreikiams suvartotą kurą būdavo išrašoma už kiekvieną mėnesį. VMI inicijavus pakeitimus, vieną bendrą PVM sąskaitą faktūrą bus galima išrašyti už visus metus.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 03 20.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 03 22.


Gyventojai, pernai pardavę nuosavybėje 10 metų neišlaikytą nekilnojamąjį turtą, iki gegužės 2 d. turi pateikti pajamų deklaracijas ir sumokėti mokestį

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 03 27.


VMI teikia seminaro „Pelno mokesčio prievolės pelno nesiekiantiems vienetams, paramos ataskaitos“ dalijamąją medžiagą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 03 19.


Priešgaisrinė sauga

Pakeistas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2019 01 09 įsakymas Nr. 1-6 „Dėl valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos priemonių ir įrangos sąrašų patvirtinimo“

1. Pakeistas Priemonių ir įrangos, skirtos gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbams atlikti, sąrašas, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1-6 „Dėl valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos priemonių ir įrangos sąrašų patvirtinimo“ 1.1 papunkčiu, ir jis išdėstytas nauja redakcija.

2. Pakeistas Priemonių ir įrangos rezervo, skirto gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbams atlikti, sąrašas, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1-6 „Dėl valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos priemonių ir įrangos sąrašų patvirtinimo“ 1.3 papunkčiu, ir jis išdėstytas nauja redakcija.

Pakeitimai įsigalioja 2024 03 28.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2019 01 09 įsakymas Nr. 1-6 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 03 27, Identifikacinis kodas 2024-05516.


SoDra

Pakeistos Valstybės socialinių fondų biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A1-461 „Dėl Valstybės socialinių fondų biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (papildyta 27¹ punktu ir 29.11 papunkčiu, pakeisti 29,4 papunktis ir 30, 32 bei 36 punktai):

„...

27¹. Privalomojo sveikatos draudimo įmokos neskaičiuojamos už Sveikatos draudimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytus laikotarpius, kuriais asmenys buvo išvykę iš Lietuvos Respublikos ilgiau kaip 6 mėnesius ir nedeklaravo šio išvykimo Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka, tačiau privalomojo sveikatos draudimo įmokas administruojančiai Fondo administravimo įstaigai pateikia kompetentingų užsienio valstybių institucijų išduotus dokumentus ir (arba) duomenis, patvirtinančius, kad išvykimo laikotarpiu jie buvo apdrausti valstybiniu socialiniu draudimu kitoje šalyje arba buvo suimti ir (arba) nuteisti užsienyje, arba atliko arešto ar terminuoto laisvės atėmimo bausmę užsienyje, o teritorinė ligonių kasa patvirtina, kad išvykimo laikotarpiu jie negavo asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. Tokiu atveju Fondo administravimo įstaigai asmens teikiami dokumentai, išduoti užsienio valstybių institucijų, turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille), vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išversti į lietuvių kalbą, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip. Asmenims, kuriems taikomi Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai ar tarptautinės sutartys dėl socialinės apsaugos, privalomojo sveikatos draudimo įmokos perskaičiuojamos šiuose reglamentuose ar tarptautinėse sutartyse nustatyta tvarka.

...

29. Socialinio draudimo įmokas į Fondo biudžetą už asmenis, draudžiamus valstybės lėšomis, pagal einamųjų metų Valstybės socialinių fondų biudžetų rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintus socialinio draudimo įmokų tarifus moka:

...

29.4. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija už Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje nurodytus profesinių mokyklų profesinio mokymo įstaigų mokinius, aukštųjų mokyklų studentus, atliekančius profesinės veiklos praktiką įstaigoje ar įmonėje, jų mokymosi ir pratybų laikotarpiu moka nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokas;

...

29.11. Finansų ministerija ar jos įgaliotos įstaigos už Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje nurodytus asmenis, kurie mokosi muitinės pareigūnų profesinio mokymo įstaigoje ir yra pasirašę stojimo į vidaus tarnybą sutartį (kursantus), jų mokymosi ir pratybų laikotarpiu moka nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokas.

30. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos Taisyklių 29.2, 29.3.4, 29.4–29.8, 29.11 papunkčiuose nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojams apskaičiuojamos pagal draudėjų, pas kuriuos atliekama praktika, vykdomi mokymai, pratybos ar užduotys, priskyrimą nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupei grupėms.

...

32. Globėjas, auginantis vaiką iki 3 metų, ir nesukakęs senatvės pensijos amžiaus vienas iš neįgaliojo asmens su negalia, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos pirmo ar antro lygio poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės slaugos poreikis) ar individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos trečio ar ketvirto lygio poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis), tėvų (įtėvių) arba asmuo, paskirtas šio neįgaliojo asmens su negalia globėju, rūpintoju ar aprūpintoju, slaugantis ar nuolat prižiūrintis namuose šį neįgalųjį asmenį su negalia (teikiantis jam pagalbą namuose), arba vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, slaugantis namuose visiškos negalios invalidą, pripažintą tokiu iki 2005 m. liepos 1 d., pensijų ir nedarbo socialiniu draudimu draudžiami nuo teisės į šį draudimą atsiradimo dienos pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų registro duomenis ir (ar) jų pateiktus prašymus, jeigu nurodytame registre nėra duomenų, reikalingų sprendimui drausti asmenį pensijų ir nedarbo socialiniu draudimu valstybės lėšomis priimti, vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnio 2 arba 3 dalimi.

...

36. Fondo valdyba pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis apie Taisyklių 29.3.4, 29.4–29.8, 29.11 papunkčiuose nurodytus asmenis, kurie praėjusį kalendorinį mėnesį turėjo teisę būti draudžiami valstybės lėšomis, apskaičiuoja lėšų poreikį ir ne vėliau kaip iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos teikia informaciją apie praėjusio kalendorinio mėnesio lėšų poreikį atitinkamam Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojui ar jo įgaliotai įstaigai. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojas ar jo įgaliota įstaiga ne vėliau kaip iki to kalendorinio mėnesio paskutinės dienos perveda į Fondą apskaičiuotą pinigų sumą.

...”

Pakeitimai įsigalioja 2024 03 29.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 07 13 įsakymas Nr. A1-461 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 03 28, Identifikacinis kodas 2024-05614.


„Sodra“ primena savarankiškai dirbantiems asmenims, kad deklaruojant pajamas už 2023 metus, pajamos, deklaruojamos VMI, turi sutapti su nurodytomis SAV pranešimuose

„Sodros“ informacija, 2024 03 28.


Savarankiškai dirbantys asmenys per karantiną nesumokėtas įmokas turi sumokėti iki balandžio 30 d.

„Sodros“ informacija, 2024 03 19.


Prasidėjus naujam metų ketvirčiui, kinta „Sodros“ išmokų minimalūs ir maksimalūs dydžiai

„Sodros“ informacija, 2024 03 28.


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnybos konferencijos „Sutarčių vykdymas: receptai efektyviam sutarties valdymui” vaizdo įrašas – jau pasiekiamas Youtube kanale

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2024 03 25.


Kiti

Papildytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso priedas nauju 34 punktu:

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso priedas ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

...

34. 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/800 dėl procesinių garantijų vaikams, kurie baudžiamajame procese yra įtariamieji ar kaltinamieji.

...“.

Pakeitimai įsigalioja 2024 03 27.

LR baudžiamosis kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 03 26, Identifikacinis kodas 2024-05374.


Pakeisti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 21, 22 ir 189-1 straipsniai

1. Pakeista 21 straipsnio 4 dalis:

21 straipsnis. Įtariamasis

...

4. Įtariamasis turi teisę: gauti informaciją apie su juo susijusio baudžiamojo proceso padėtį, žinoti, kuo jis įtariamas; nuo sulaikymo ar pirmosios apklausos momento turėti gynėją; gauti vertimą žodžiu ir raštu; informuoti konsulines įstaigas ir vieną asmenį; gauti skubiąją medicinos pagalbą; žinoti maksimalų terminą, kiek valandų (dienų) gali būti ribojama jo laisvė iki bylos nagrinėjimo teisminėje institucijoje pradžios, taip pat gauti informaciją apie reguliarią suėmimo peržiūrą ir suėmimui alternatyvių kardomųjų priemonių taikymo galimybes; duoti parodymus; tylėti ir (ar) atsisakyti duoti parodymus apie savo paties galimai padarytą nusikalstamą veiką; pateikti tyrimui reikšmingus dokumentus ir daiktus; pateikti prašymus; pareikšti nušalinimus; susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga; apskųsti ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar ikiteisminio tyrimo teisėjo veiksmus bei sprendimus; būti lydimas atstovo pagal įstatymą teismo posėdžiuose ir atliekant kitus proceso veiksmus, taip pat teisę į privatumo apsaugą, kai įtariamasis yra nepilnametis.“.

2. Pakeista 22 straipsnio 3 dalis:

„22 straipsnis. Kaltinamasis

...

3. Kaltinamasis turi teisę: gauti informaciją apie su juo susijusio baudžiamojo proceso padėtį, žinoti, kuo jis kaltinamas, ir gauti kaltinamojo akto nuorašą; susipažinti teisme su byla; nustatyta tvarka pasidaryti reikiamų dokumentų išrašus arba nuorašus; turėti gynėją; gauti vertimą žodžiu ir raštu; gauti informaciją apie reguliarią suėmimo peržiūrą ir suėmimui alternatyvių kardomųjų priemonių taikymo galimybes; informuoti konsulines įstaigas ir vieną asmenį; gauti skubiąją medicinos pagalbą; pateikti prašymus; pareikšti nušalinimus; teikti įrodymus ir dalyvauti juos tiriant; nagrinėjimo teisme metu duoti parodymus ir užduoti klausimus; duoti paaiškinimus apie teismo tiriamas bylos aplinkybes ir pareikšti savo nuomonę dėl kitų nagrinėjimo teisme dalyvių pareikštų prašymų; tylėti ir (ar) atsisakyti duoti parodymus apie savo paties galimai padarytą nusikalstamą veiką; dalyvauti baigiamosiose kalbose, kai nėra gynėjo; kreiptis į teismą paskutiniu žodžiu; apskųsti teismo nuosprendį ir nutartis; būti lydimas atstovo pagal įstatymą teismo posėdžiuose ir atliekant kitus proceso veiksmus, taip pat teisę į privatumo apsaugą, kai kaltinamasis yra nepilnametis.

...“.

3. Pakeista 1891 straipsnio 2 dalis:

„1891 straipsnis. Nepilnamečio individualaus vertinimo tvarka

...

2. Į nepilnamečio individualaus vertinimo duomenis atsižvelgiama parenkant nepilnamečiui kardomąsias ir kitas procesines prievartos priemones, priimant sprendimus dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo ar bylos perdavimo teismui, teikiant nepilnamečiam įtariamajam ar nepilnamečiam kaltinamajam pagalbą baudžiamojo proceso metu, organizuojant proceso veiksmus su nepilnamečiu įtariamuoju ar nepilnamečiu kaltinamuoju, priimant sprendimus dėl bausmės, baudžiamojo ar auklėjamojo poveikio priemonių skyrimo nepilnamečiui.

...“.

Pakeitimai įsigalioja 2024 04 01.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 03 26, Identifikacinis kodas 2024-05372.


Pakeisti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 66 ir 67 ir 349 straipsniai:

1. Pakeistas 66 straipsnio pavadinimas ir 12 dalis, straipsnis papildytas 6 ir 7 dalimis:

66 straipsnis. Farmacijos praktikos, veiklos, susijusios su vaistais (vaistiniais preparatais), veikliosiomis medžiagomis ar tiriamųjų vaistinių preparatų gamyba, sąlygų pažeidimas

...

6. Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių veikla nesilaikant nustatytų veiklos sąlygų, išskyrus pažeidimus, dėl kurių stabdoma jų teisė parduoti Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąraše nurodytus vaistus (vaistinius preparatus) visose ar konkrečioje (-iose) veiklos vietoje (-ose), nurodytoje (-ose) Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių sąraše (toliau – Sąrašas), ir pažeidimus, dėl kurių vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonė arba jos konkreti (-ios) veiklos vieta (-os) išbraukiama (‑os) iš Sąrašo,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto iki keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

7. Veiklą su vaistais (vaistiniais preparatais) asmens sveikatos priežiūros įstaigose reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų nevykdymas ar pažeidimas

užtraukia baudą asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

...

12. Už šio straipsnio 4, 5, 6 8 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas vaistų (vaistinių preparatų) ar veikliųjų medžiagų konfiskavimas.“.

2. 67 straipsnis papildytas 1, 2 ir 4 dalimis:

„67 straipsnis. Vaistų (vaistinių preparatų) reklamos reikalavimų ir informacijos apie vaistus (vaistinius preparatus) skleidimo reikalavimų pažeidimas

1. Reklaminių renginių apie vaistus (vaistinius preparatus) sveikatos priežiūros specialistams organizavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų nevykdymas ar pažeidimas, išskyrus pažeidimus, nurodytus šio straipsnio 4 dalyje,

užtraukia įspėjimą arba baudą vaistinio preparato registruotojams ar jų atstovams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo dvidešimt iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą vaistinio preparato registruotojams ar jų atstovams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų.

...

4. Teisės aktų nustatyta tvarka elektroninėje reklaminių renginių registravimo formoje neįregistruoto reklaminio renginio apie vaistus (vaistinius preparatus) sveikatos priežiūros specialistams organizavimas

užtraukia baudą vaistinio preparato registruotojams ar jų atstovams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

...“.

3. Pakeistas 349 straipsnis ir jis išdėstytas taip:

„349 straipsnis. Teisės aktuose nustatytų daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administravimo (valdymo) pareigų neatlikimas ar netinkamas atlikimas

1. Teisės aktuose nustatytų daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administravimo (valdymo) pareigų neatlikimas ar netinkamas atlikimas, išskyrus šio straipsnio 3, 5, 7 dalyse nurodytus pažeidimus,

užtraukia įspėjimą arba baudą daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos pirmininkui ar butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam asmeniui, ar bendrojo naudojimo objektų administratoriui – fiziniam asmeniui arba juridinio asmens vadovui nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų  eurų.

3. Butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų namui atnaujinti apsaugos reikalavimų nesilaikymas, kai šios lėšos laikomos ne atskiroje kaupiamųjų lėšų sąskaitoje ar į apskaitą įtraukiamos pažeidžiant nustatytą tvarką, ar naudojamos ne pagal paskirtį, paslaugų ir rangos darbų pirkimų, išskyrus viešuosius pirkimus, vykdymas nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų

užtraukia baudą daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos pirmininkui ar butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam asmeniui, ar bendrojo naudojimo objektų administratoriui – fiziniam asmeniui arba juridinio asmens vadovui nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

5. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme nustatytų daugiabučio gyvenamojo namo šildymo ir karšto vandens sistemų atitikties šių sistemų privalomiesiems reikalavimams darbų neorganizavimas ar netinkamas organizavimas

užtraukia baudą daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos pirmininkui ar butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam asmeniui, ar bendrojo naudojimo objektų administratoriui – fiziniam asmeniui arba juridinio asmens vadovui nuo vieno šimto penkiasdešimt iki šešių šimtų penkiasdešimt eurų.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki aštuonių šimtų eurų.

7. Teisės aktuose nustatytų statinio dokumentų, vykdant daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administravimo (valdymo) funkcijas rengtų ir saugotų dokumentų, nepanaudotų butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų neperdavimas daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymą perimančiam asmeniui teisės aktuose nustatyta tvarka

užtraukia baudą daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos pirmininkui ar butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam asmeniui, ar bendrojo naudojimo objektų administratoriui – fiziniam asmeniui arba juridinio asmens vadovui nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių eurų.

8. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.“.

Pakeitimai įsigalioja 2024 03 28.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 03 27, Identifikacinis kodas 2024-05460.

TAR, 2024 03 27, Identifikacinis kodas 2024-05466.


Registrų centras pataria: kaip išregistruoti neveikiančią įmonę ir kodėl svarbu laiku atnaujinti duomenis

Registrų centro informacija, 2024 03 29.


Viešojo valdymo agentūra informuoja, kad įstaigos vadovų susitarimas turi būti patalpinamas Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir paskelbiamas viešai jo vadovaujamos įstaigos interneto svetainėje

Viešojo valdymo agentūros Informacija, 2024 03 19.


Vidaus reikalų ministerija iki balandžio 5 d. kviečia teikti paraiškas bendruomenes, aktyviai veikiančias civilinės saugos srityje

Vidaus reikalų ministerijos įsteigtas prizas bus teikiamas ne tik civilinės saugos iniciatyvose pasižymėjusiai vietos bendruomenei, bet taip pat ir vietos infrastruktūrą gerinančiai bendruomenei bei glaudžiai su policija bendradarbiaujančiai bendruomenei.

Vidaus reikalų ministerijos Informacija, 2024 03 27.