„Teisės aktų žinios”, 2024 m. kovo 18 – 24 d., Nr. 12

Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 5 punktas:

22 straipsnis. Valstybės ir savivaldybių turto investavimas

1. Valstybės ir savivaldybių turto investavimas – valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto kaip įnašo perdavimas:

...

5) akcinei bendrovei ar uždarajai akcinei bendrovei nustatant (formuojant) įstatinį kapitalą, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga pertvarkoma į akcinę bendrovę ar uždarąją akcinę bendrovę;

...“.

Pakeitimai įsigalioja 2024 05 01.

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 11 29, Identifikacinis kodas 2023-22995.


Pakeisti Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2023 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 1K-126 „Dėl savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai“ 1 ir 2 priedai:

1 priedas. Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma;

2 priedas Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma.

Pakeitimai įsigalioja 2024 03 16 ir yra taikomi teikiant savivaldybės ataskaitas už 2024 metų I ketvirtį ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius.

LR finansų ministro 2023 04 04 įsakymas Nr. 1K-126 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 03 15, Identifikacinis kodas 2024-04766.


Apskaita viešosiose įstaigose

Pakeistas Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja Įstatymo redakcija įsigalioja 2024 05 01.

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2023 11 29, Identifikacinis kodas 2023-22970.


Asmens duomenų apsauga

PapildytasLietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas 98 straipsniu:

98 straipsnis. Privalomi nurodymai pašalinti informaciją arba panaikinti galimybę ją pasiekti

1. Elektroninės informacijos prieglobos paslaugų, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme, viešųjų elektroninių ryšių tinklų, viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams ir (ar) .lt domeno administratoriui privalomus nurodymus pašalinti informaciją arba panaikinti galimybę ją pasiekti tol, kol bus pašalintas pažeidimas, turi teisę šiame straipsnyje nustatyta tvarka duoti Lietuvos radijo ir televizijos komisija, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme ir (ar) Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme, Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme, Lietuvos bankas, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme ir (ar) Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme, žurnalistų etikos inspektorius, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme, Valstybinė mokesčių inspekcija, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme. Šis straipsnis netaikomas Lietuvos policijos, Ryšių reguliavimo tarnybos duodamiems privalomiems nurodymams pašalinti informaciją ar panaikinti galimybę ją pasiekti.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta institucija, duodanti privalomą nurodymą (toliau – Institucija), privalo pirmosios instancijos administraciniam teismui pateikti prašymą išduoti leidimą taikyti privalomus nurodymus, išskyrus šio straipsnio 3 ir 4 dalyse numatytus atvejus. Šiame prašyme turi būti nurodytas įtariamą pažeidimą padariusio asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas, išskyrus atvejus, kai tokio asmens vardo, pavardės arba pavadinimo neįmanoma nustatyti ar šių duomenų nustatymas reikalauja neproporcingai daug sąnaudų, įtariamų pažeidimų pobūdis ir numatomi veiksmai. Pirmosios instancijos administracinis teismas išnagrinėja prašymą išduoti leidimą taikyti privalomus nurodymus ir priima motyvuotą nutartį prašymą patenkinti arba atmesti. Prašymas turi būti išnagrinėtas ir nutartis priimta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo momento. Jeigu Institucija nesutinka su teismo nutartimi atmesti prašymą išduoti leidimą taikyti privalomus nurodymus, ji turi teisę per 7 darbo dienas nuo nutarties priėmimo apskųsti šią nutartį Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas turi išnagrinėti skundą dėl teismo nutarties atmesti prašymą išduoti leidimą taikyti privalomus nurodymus ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo priėmimo dienos. Teismai, nagrinėdami prašymusišduoti leidimą taikyti privalomus nurodymus ir skundus dėl leidimo taikyti privalomus nurodymus išdavimo, privalo užtikrinti pateiktos informacijos ir planuojamų veiksmų slaptumą.

3. Teismo leidimas taikyti privalomus nurodymus blokuoti interneto domeno vardą, identifikuojantį interneto svetainę, galioja vėlesniems privalomiems nurodymams blokuoti interneto domenų vardus, identifikuojančius tos interneto svetainės kopijas tik teismo leidime nurodytiems subjektams. Požymiai, pagal kuriuos identifikuojamos interneto svetainės kopijos, nustatomi šio straipsnio 8 dalyje nurodyta tvarka.

4. Jeigu informacija, dėl kurios duodamas privalomas nurodymas, yra neskelbtina informacija pagal Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktus, Institucija nedelsdama apie tai praneša viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui, reikalaudama šią informaciją nedelsiant pašalinti arba panaikinti galimybę ją pasiekti. Jeigu viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas savanoriškai per 8 valandas nuo šio pranešimo gavimo nepašalina šios informacijos arba nepanaikina galimybės ją pasiekti arba jeigu per 8 valandas nuo pažeidimo pastebėjimo momento nėra galimybės nustatyti viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo, Institucija duoda motyvuotus privalomus nurodymus elektroninės informacijos prieglobos paslaugų, viešųjų elektroninių ryšių tinklų, viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams ir (ar) .lt domeno administratoriui panaikinti galimybę ją pasiekti ne ilgiau kaip 72 valandoms, o motyvuotus privalomus nurodymus pašalinti šią informaciją arba panaikinti galimybę ją pasiekti ilgiau kaip 72 valandoms – su šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gautu teismo leidimu.

5. Institucija, davusi privalomus nurodymus blokuoti interneto domeno vardą, identifikuojantį interneto svetainę ar jos kopiją, privalomų nurodymų davimo dieną įtraukia šį interneto domeno vardą į interneto domenų vardų, naudojamų vykdant veiklą, kuria pažeidžiami teisės aktų reikalavimai, sąrašą vadovaudamasi Kibernetinio saugumo įstatymo 131 straipsniu.

6. Privalomi nurodymai .lt domeno administratoriui duodami tais atvejais, kai kiti elektroninės informacijos prieglobos paslaugų, viešųjų elektroninių ryšių tinklų, viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų atliekami informacijos pasiekiamumo ribojimai yra nepakankami. Požymiai, pagal kuriuos nustatoma, kad elektroninės informacijos prieglobos paslaugų, viešųjų elektroninių ryšių tinklų, viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų atliekami informacijos pasiekiamumo ribojimai yra nepakankami, nustatomi šio straipsnio 8 dalyje nurodyta tvarka.

7. Institucija, gavusi informacijos, kad pažeidimas, dėl kurio buvo duotas privalomas nurodymas, yra pašalintas, kreipiasi į elektroninės informacijos prieglobos paslaugų, viešųjų elektroninių ryšių tinklų, viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjus ir (ar) .lt domeno administratorių įpareigodama juos per 5 darbo dienas nuo šio kreipimosi dienos atnaujinti prieigą prie užblokuoto interneto domeno vardo, identifikuojančio interneto svetainę. Požymiai, pagal kuriuos nustatoma, kad pažeidimas, dėl kurio buvo duotas privalomas nurodymas, yra pašalintas, nustatomi šio straipsnio 8 dalyje nurodyta tvarka.

8. Privalomų nurodymų davimo elektroninės informacijos prieglobos paslaugų, viešųjų elektroninių ryšių tinklų, viešųjų elektroninių ryšių paslaugų tiekėjams ir (ar) .lt domeno administratoriui tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.”.

Pakeitimai įsigalioja 2024 05 01.

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 07 05, Identifikacinis kodas 2023-14033.


Darbas

Pakeista Lietuvos Respublikos darbo kodekso 210 straipsnio 1 dalis:

„210 straipsnis. Darbuotojų atstovų dalyvavimas juridinio asmens valdyme

1. Šio kodekso, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo, ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka darbuotojų atstovai turi teisę skirti dalį juridinio asmens kolegialaus valdymo ar priežiūros organo, kuris skiriamas ar renkamas pagal šių juridinių asmenų veiklą reglamentuojančius teisės aktus ar steigimo dokumentus, narių.

...“.

Pakeitimai įsigalioja 2024 05 01.

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 11 29, Identifikacinis kodas 2023-22993.


Miškas, miškininkystė, mediena

Pakeisti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-319 „Dėl valstybinių miškų apsaugos pareigūnų statuso suteikimo tvarkos nustatymo ir valstybinių miškų apsaugos pareigūnų statuso suteikimo“ 1.2 papunktis ir 2 punktas:

„...

1. Nustatau, kad:

1.1. valstybinių miškų apsaugos pareigūno statusas suteikiamas atskiroms valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos (toliau – Valstybinių miškų urėdija) pareigybėms, kurių funkcijos susijusios su Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų valstybinių miškų apsauga, pagal Valstybinių miškų urėdijos pateiktą Valstybinių miškų urėdijos pareigybių sąrašą;

1.2. Valstybinių miškų urėdija prieš steigdama, panaikindama ar pakeisdama pareigybes, kurių funkcijos susijusios su Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų valstybinių miškų apsauga, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki Valstybinių miškų urėdijos vadovo įsakymo, kuriuo tvirtinamas Valstybinių miškų urėdijos pareigybių sąrašas, įsigaliojimo informuoja Aplinkos ministeriją apie numatomas steigti, panaikinti ar pakeisti pareigybes, kurių funkcijos susijusios su Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų valstybinių miškų apsauga, ir pateikia atnaujintą tokių pareigybių sąrašą. Aplinkos ministro įsakymas tikslinamas atsižvelgiant į Valstybinių miškų urėdijos pateiktą pareigybių sąrašą.

2. Suteikiu valstybinių miškų apsaugos pareigūnų statusą Valstybinių miškų urėdijos Prevencijos ir rizikų valdymo skyriaus vadovui ir šio skyriaus vyriausiesiems specialistams, Miško apsaugos skyriaus vadovui, šio skyriaus vyresniesiems specialistams ir specialistams, Miškininkystės skyriaus vyresniesiems specialistams, Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių vyriausiesiems miškininkams, miško apsaugos specialistams, girininkams.

...“

Pakeitimai įsigalioja 2024 03 19.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 05 26 įsakymas Nr. D1-319 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 03 18, Identifikacinis kodas 2024-04837.


Pakeistos Miško kirtimų taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 „Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“

Nustatyta, kad miško kirtimai, kuriems leidimai kirsti mišką išduoti, pranešimai apie ketinimą kirsti mišką suderinti arba kai dėl leidimo kirsti mišką išdavimo ar pranešimo apie ketinimą kirsti mišką suderinimo kreiptasi į Valstybinę miškų tarnybą iki šių pakeitimų įsigaliojimo, vykdomi pagal iki šių pakeitimų įsigaliojimo galiojusį teisinį reguliavimą.

Pakeitimai įsigalioja 2024 03 19.

LR aplinkos ministro 2010 01 27 įsakymas Nr. D1-79 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 03 18, Identifikacinis kodas 2024-04846.


Mokesčių administravimas

Pakeistos Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 613 straipsnio 3 ir 4 dalys:

„613 straipsnis. Platformų operatorių teikiama informacija

...

3. Pradėjęs užsienio platformos operatoriaus veiklą, duomenis teikiantis užsienio platformos operatorius privalo būti užsiregistravęs centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka. Jeigu duomenis teikiantis užsienio platformos operatorius nevykdo pareigos registruotis arba jeigu jo registracija buvo panaikinta ir Europos Sąjungos valstybės narės koordinuodamos veiksmus, kuriais siekiama užtikrinti registravimosi ir informacijos teikimo reikalavimų vykdymą, be kita ko, sutaria neleisti duomenis teikiančiam užsienio platformos operatoriui veikti Europos Sąjungoje, Valstybinė mokesčių inspekcija atlieka poveikio vertinimą ir priima sprendimą, kuriuo duoda interneto prieigos paslaugų teikėjams Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 98 straipsnyje nustatyta tvarka duoda privalomą nurodymą panaikinti galimybę pasiekti duomenis teikiančio užsienio platformos operatoriaus interneto svetainę iki tol, kol užsienio platformos operatorius įvykdo pareigą užsiregistruoti arba iš naujo užsiregistruoja, jeigu jo registracija buvo panaikinta. Priėmusi šį sprendimą Valstybinė mokesčių inspekcija kreipiasi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su prašymu patvirtinti sprendimą. Prašyme dėl sprendimo patvirtinimo turi būti nurodytas įtariamą pažeidimą padariusio platformos operatoriaus pavadinimas, jeigu jis žinomas, įtariamo pažeidimo pobūdis, interneto svetainės, prie kurios prašoma panaikinti prieigą, tikslus adresas. Vilniaus apygardos administracinis teismas prašymą dėl sprendimo patvirtinimo išnagrinėja ir priima motyvuotą nutartį prašymą patenkinti arba atmesti. Prašymas dėl sprendimo pavirtinimo turi būti išnagrinėtas ir nutartis priimta ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo pateikimo momento. Jeigu Valstybinė mokesčių inspekcija nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartimi atmesti prašymą, ji turi teisę per 7 dienas nuo tokios nutarties priėmimo dienos apskųsti šią nutartį Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas turi išnagrinėti skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties atmesti prašymą ne vėliau kaip per 7 dienas nuo Valstybinės mokesčių inspekcijos skundo gavimo dienos. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimta nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimas vykdomas tik jį patvirtinus. Šis patvirtintas sprendimas skelbiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje.

4. Jeigu duomenis teikiantis platformos operatorius, išskyrus užsienio platformos operatorių, nevykdo pareigos teikti informaciją apie pardavėjus pagal šį straipsnį, Valstybinė mokesčių inspekcija po dviejų iš eilės platformos operatoriui pateiktų priminimų, ne vėliau kaip per 90 dienų, bet ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo antrojo priminimo dienos, priima sprendimą, kuriuo duoda interneto prieigos paslaugų teikėjams Elektroninių ryšių įstatymo 98 straipsnyje nustatyta tvarka duoda privalomą nurodymą panaikinti galimybę pasiekti platformos operatoriaus interneto svetainę tol, kol platformos operatorius pašalins pažeidimą. 30 dienų laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai platformos operatoriui buvo pateiktas antrasis priminimas. Šis sprendimas turi būti patvirtintas Vilniaus apygardos administracinio teismo šio straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka. Šis sprendimas vykdomas tik jį patvirtinus. Patvirtintas sprendimas skelbiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje.

...“.

Pakeutimai įsigalioja 2024 05 01.

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 07 05, Identifikacinis kodas 2023-14043.


Pridėtinės vertės mokestis

Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-57 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio įgyvendinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 6 dalimi ir Vals­tybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 21 punktu ir 22.9 papunkčiu,

n u s t a t a u, kad:

1. finansų įstaigos, kaip jos suprantamos pagal Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymą, turi teisę per kalendorinius metus išrašyti vieną bendrą pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sąskaitą faktūrą už suteiktas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 28 straipsnyje nurodytas PVM neapmokestinamas paslaugas. Tokia PVM sąskaita faktūra privalo būti išrašyta ne vėliau kaip iki kitų metų, einančių po metų, kuriais buvo suteiktos PVM neapmokestinamos finansinės paslaugos, sausio mėnesio 10 dienos.

2. PVM mokėtojai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5 straipsnį atsiranda prievolė apskaičiuoti pardavimo PVM už privatiems poreikiams tenkinti per mėnesį suvartotą kurą, kai automobilius darbo ir asmeniniais tikslais naudoja darbuotojai (ar kiti asmenys), gali išsirašyti vieną bendrą PVM sąskaitą faktūrą. Tokia PVM sąskaita faktūra privalo būti išrašyta ne vėliau kaip iki kitų metų, einančių po metų, kuriais automobilių kuras buvo sunaudotas privatiems poreikiams tenkinti ir nuo jo buvo apskaičiuotas pardavimo PVM, sausio mėnesio 10 dienos.“

Nauja dokumento redakcija įsigalioja 2024 03 20.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 04 21 įsakymas Nr. VA-57 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 03 19, Identifikacinis kodas 2024-04934.


Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai
(VSAFAS)

Pakeisti Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2, 4 ir 13 straipsniai

1. Pakeista 2 straipsnio 30 dalis:

„2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

...

30. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos apibrėžiamos Investicijų įstatyme, Mokesčių administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatyme, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme.

...“.

2. Pakeista 4 straipsnio 3 dalis:

„4 straipsnis. Bendrieji reikalavimai ataskaitas rengiančiam viešojo sektoriaus subjektui

...

3. Valstybės ar savivaldybės turto, kurį patikėjimo teise valdo ne viešojo sektoriaus subjektai ir iš kurio ne viešojo sektoriaus subjektai negauna pajamų, išskyrus visus registrus, įskaitant kadastrus (toliau kartu – registrai), valstybės informacines sistemas, vidaus administravimo informacines sistemas ir kitas informacines sistemas, vertę į savo ataskaitas įtraukia viešojo sektoriaus subjektai, įgyvendinantys to turto valdytojų savininko (akcijų valdytojo) teises ir pareigas. Registrų, valstybės informacinių sistemų, vidaus administravimo informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų, kuriuos patikėjimo teise valdo ne viešojo sektoriaus subjektai ir iš kurių negauna jokių pajamų, vertę į savo ataskaitas atitinkamai įtraukia registrų, valstybės informacinių sistemų, vidaus administravimo informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų valdytojai.

...“.

3. Pakeistas 13 straipsnis:

„13 straipsnis. Reorganizavimo pabaigos finansinė ataskaita ir likvidavimo pabaigos finansinė ataskaita

1. Jeigu yra priimtas sprendimas reorganizuoti viešojo sektoriaus subjektą, tas viešojo sektoriaus subjektas turi parengti reorganizavimo pabaigos finansinę ataskaitą pagal paskutinės viešojo sektoriaus subjekto veiklos dienos iki reorganizavimo pabaigos dienos duomenis. Pagal paskutinės viešojo sektoriaus subjekto veiklos dienos duomenis viešojo sektoriaus subjektas turi pateikti finansinius duomenis į VSAKI sistemą.

2. Jeigu yra priimtas sprendimas likviduoti viešojo sektoriaus subjektą, tas viešojo sektoriaus subjektas turi parengti likvidavimo pabaigos finansinę ataskaitą pagal paskutinės viešojo sektoriaus subjekto veiklos dienos iki likvidavimo pabaigos dienos duomenis. Pagal paskutinės viešojo sektoriaus subjekto veiklos dienos duomenis viešojo sektoriaus subjektas turi pateikti finansinius duomenis į VSAKI sistemą.

3. Reorganizavimo pabaigos finansinei ataskaitai ir likvidavimo pabaigos finansinei ataskaitai ir jose teikiamai finansinei informacijai taikomi šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti reikalavimai. Šių ataskaitų turinys detalizuojamas VSAFAS.“.

Pakeitimai įsigalioja 2024 05 01.

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 28, Identifikacinis kodas 2023-25630.


Kiti

Pakeista Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 290 straipsnio 5 dalis:

290 straipsnis. Medžioklę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

...

5. Medžiojimas draudžiamais įrankiais, priemonėmis, draudžiamais medžioklės būdais, nustatytais Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme nurodytais draudžiamais įrankiais ir priemonėmis, taip pat Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse nustatytais draudžiamais medžioklės būdais

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

...“.

Pakeitimai įsigalioja 2024 05 01.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 03 15, Identifikacinis kodas 2024-04800.