„Teisės aktų žinios”, 2024 m. gegužės 6 – 12 d., Nr. 19

Apskaita

Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių ir Sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formos patvirtinimo“

 

1. Pakeistass Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių ir 37 punktas:

„37. Kiekvienam naudojamam autonominiam kasos aparatui turi būti užpildomas atskiras Autonominio kasos aparato kasos operacijų žurnalas. Autonominio kasos aparato kasos operacijų žurnale turi būti autonominio kasos aparato kiekvienos darbo dienos ataskaita (Z), išskyrus šio Taisyklių punkto antrojoje pastraipoje nurodytus atvejus. Ataskaitos (Z) turi būti pasirašytos autonominį kasos aparatą naudojančio ūkio subjekto vadovo įgalioto atsakingo asmens, autonominį kasos aparatą naudojančio gyventojo ir įklijuotos Autonominio kasos aparato kasos operacijų žurnale, išskyrus Taisyklių 41 punkte numatytą atvejį. Autonominio kasos aparato kasos operacijų žurnalas per darbo dieną laikomas kasos operacijų atlikimo vietoje. Transporto priemonėse ir kitose nestacionariose atsiskaitymo vietose gali būti laikoma Autonominio kasos aparato kasos operacijų žurnalo titulinio lapo kopija.

Autonominių kasos aparatų, kurie veikia (išduoda prekę ar suteikia paslaugą ir / ar registruoja įplaukas) be kasininko ar kito darbuotojo (savitarnos kasos aparatai), ataskaitas (Z) galima spausdinti, tik atliekant inkasavimą, o kai atsiskaitymai priimami tik negrynaisiais pinigais – ataskaitos (Z) spausdinamos ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Šių aparatų įplaukas grynaisiais pinigais pagal sutartį gali inkasuoti banko ar kito nustatytąja tvarka veikiančio juridinio asmens inkasavimo tarnyba, nedalyvaujant kasos aparatą naudojančio ūkio subjekto darbuotojams. Tokiu atveju tinkamai parengtas inkasavimo tarnybos įgaliotas materialiai atsakingas asmuo išspausdina kasos aparato ataskaitą (Z), joje nurodo savo pareigas, vardą, pavardę, parašu patvirtina atliktą inkasavimo operaciją ir perduoda ataskaitą ūkio subjektui sutartyje nustatytu būdu ir laiku, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Kasos aparatų, kurie veikia (išduoda prekę ar suteikia paslaugą ir / ar registruoja įplaukas) be kasininko ar kito darbuotojo (savitarnos kasos aparatai), Šių aparatų Autonominių kasos aparatų kasos operacijų žurnalai gali būti saugojami saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, juose klijuojamos visos išspausdintos ataskaitos (Z), bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

Virtualios fiskalizacijos kasos aparatų ir kasos aparatų, veikiančių su saugos moduliu, kurie veikia (išduoda prekę ar suteikia paslaugą ir (ar) registruoja įplaukas) be kasininko ar kito darbuotojo (savitarnos kasos aparatai), ataskaitos (Z) formuojamos ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Šių aparatų įplaukas grynaisiais pinigais pagal sutartį gali inkasuoti šio punkto antrojoje pastraipoje nurodyti subjektai, nedalyvaujant kasos aparatą naudojančio ūkio subjekto darbuotojams. Tokiu atveju inkasavimo tarnybos įgaliotas materialiai atsakingas asmuo laisvos formos inkasavimą pagrindžiančiame dokumente nurodo savo pareigas, vardą, pavardę, parašu patvirtina atliktą inkasavimo operaciją ir perduoda šį inkasavimą pagrindžiantį dokumentą ūkio subjektui sutartyje nustatytu būdu ir laiku, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Šių aparatų kasos operacijų žurnalai sudaromi Taisyklių 42 punkte nustatyta tvarka.“

 

2. Pakeista Sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 forma ir ji išdėstyta nauja redakcija.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 05 09.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 09 18 įsakymas Nr. V-255 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 05 08, Identifikacinis kodas 2024-08544.


Apskaita biudžetinėse įstaigose

1. Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 1K-357 „Dėl Centralizuotai valdyti perduoto administracinės paskirties ir kito kartu perduoto valstybės nekilnojamojo turto nuomos mokesčio apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ 2 punktas:

„2. N u s t a t a u, kad šiuo įsakymu patvirtintų Centralizuotai valdyti perduoto administracinės paskirties ir kito kartu perduoto valstybės nekilnojamojo turto nuomos mokesčio apskaičiavimo taisyklių nustatyta tvarka apskaičiuojant centralizuotai valdyti perduoto administracinės paskirties ir kito kartu perduoto valstybės nekilnojamojo turto vertės palaikymo dedamąją taikomas: 5 procentų šio turto nuomos mokesčio koregavimo koeficientas.

2.1. 5 procentų šio turto nuomos mokesčio koregavimo koeficientas – iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

2.2. 6 procentų šio turto nuomos mokesčio koregavimo koeficientas – nuo 2024 m. sausio 1 d.“.

 

2. Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1K-357 patvirtintas Centralizuotai valdyti perduoto administracinės paskirties ir kito kartu perduoto valstybės nekilnojamojo turto nuomos mokesčio apskaičiavimo taisyklių 3 punktas:

„3. Mėnesinis centralizuotai valdomo AVNT nuomos mokestis apskaičiuojamas pagal formulę:

N = (SD + VPD + AD) / 12, kur:

N – mėnesinio centralizuotai valdomo AVNT nuomos mokesčio dydis;

SD – metinė centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo sąnaudų dedamoji, apskaičiuojama pagal formulę:

SD = (PS x 1,07) / ltpv) x Nnp, kur:

PS – centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo vykdant Valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo, naudojimo, disponavimo juo ir centralizuotai valdomo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 148 „Dėl valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo įgyvendinimo“ (toliau – Aprašas), 29 punkte nurodytas centralizuotai valdomo AVNT valdymo ir priežiūros veiklas planuojamos patirti metinės sąnaudos, apskaičiuojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 252 „Dėl Atlygio centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui už jo vykdomas funkcijas apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ įgaliotos institucijos nustatyta tvarka Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo sąnaudų priskyrimo vykdomosioms veikloms tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 1K-386 „Dėl Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo sąnaudų priskyrimo vykdomosioms veikloms tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

 

Itpv – pagal Taisykles ateinančiais metais planuojamo išnuomoti centralizuotai valdomo AVNT ploto metinis vidurkis, apskaičiuojamas iš atskirų kalendorinių metų ketvirčiais planuojamo išnuomoti centralizuotai valdomo AVNT ploto vidurkių išvedus vidurkį;

Nnp – centralizuotai valdomo AVNT nuomos sutartyje nurodytas nuomojamas plotas;

VPD – metinė centralizuotai valdomo AVNT vertės palaikymo dedamoji, apskaičiuojama pagal formulę:

VPD = ((RCv x Mp) / Np) x Nnp, kur:

RCv – turinčio unikalų numerį išnuomoto centralizuotai valdomo AVNT (išskyrus išnuomojamus statinius, neturinčius nuomotino ploto) Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nustatyta tvarka nustatyta mokestinė vertė, kuriai pasikeitus nuomos mokestis perskaičiuojamas nuo metų, einančių po mokestinės vertės pasikeitimo metų, sausio 1 dienos, iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, pagal kurią reglamentuojamas nekilnojamojo turto vertinimas, patvirtinami nauji nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentai, išskyrus atvejus, kai centralizuotai valdomo AVNT vertės palaikymo dedamąją, nustatytą iki centralizuotai valdomo AVNT mokestinės vertės pasikeitimo dienos, sudarančių lėšų pakanka centralizuotai valdomam AVNT valdyti ir prižiūrėti. Sprendimą nurodytą laikotarpį nekeisti mokestinės vertės, naudojamos centralizuotai valdomo AVNT vertės palaikymo dedamajai apskaičiuoti, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo motyvuotu prašymu priima Lietuvos Respublikos finansų ministras, o sprendime nurodytam laikotarpiui, kurį mokestinė vertė buvo nekeičiama, pasibaigus, nuomos mokestis perskaičiuojamas pagal sprendime nurodyto laikotarpio pabaigoje galiojusias mokestines vertes pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis. Jeigu konkretaus valstybės nekilnojamojo turto mokestinė vertė nenustatyta, atkuriamosios vertės (kaštų) metodu nustatoma atkuriamoji tokio turto vertė.

Apskaičiuojant centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui patikėjimo teise valdyti perduoto AVNT nuomos mokestį, taikoma šio turto perdavimo metu galiojanti mokestinė vertė pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis.

Apskaičiuojant Nekilnojamojo turto registre įregistruoto naujo centralizuotai valdomo AVNT objekto (įskaitant padalijimą, sujungimą ir atidalijimą) nuomos mokestį, taikoma šio turto įregistravimo metu galiojanti mokestinė vertė;

Mp – finansų ministro įsakymo, kuriuo patvirtintos Taisyklės, 2 punkte nustatytas nuomos mokesčio koregavimo koeficientas, kuris finansų ministro sprendimu gali būti keičiamas pasikeitus nekilnojamojo turto mokestinei vertei, išskyrus atvejus, kai yra priimtas finansų ministro sprendimas nurodytą laikotarpį nekeisti mokestinės vertės centralizuotai valdomo AVNT vertės palaikymo dedamajai apskaičiuoti. Nuomos mokesčio koregavimo koeficientas gali būti keičiamas nepasikeitus nekilnojamojo turto mokestinei vertei, jeigu centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas 3 metus iš eilės nepanaudoja daugiau nei pusės centralizuotai valdomo AVNT vertės palaikymo dedamąją sudarančių lėšų arba jeigu centralizuotai valdomam AVNT valdyti ir prižiūrėti nepakanka iš valstybės biudžeto skiriamų lėšų;

Np – nuomotinas plotas. Jeigu nekilnojamasis turtas išnuomotas vienam nuomininkui, nuomotinas plotas lygus bendram pastato arba patalpų plotui. Jeigu nekilnojamasis turtas išnuomotas keletui nuomininkų arba vienam nuomininkui, kuriam išnuomota nekilnojamojo turto dalis, nuomotinas plotas skaičiuojamas iš bendro pastato arba patalpų ploto atimant nenuomotiną plotą. Nenuomotinu plotu laikytinas techninės paskirties patalpų (elektros skydinių, transformatorinių, ventiliatorinių, vandentiekio, šilumos punktų ir kitos panašios techninės paskirties patalpų), kurios (įskaitant jose esančią įrangą) skirtos viso centralizuotai valdomo AVNT reikmėms tenkinti, plotas ir (arba) patalpų, kurios dėl savo fizinės būklės negali būti perduotos nuomininkams jų tiesioginei veiklai vykdyti, plotas.

Nuomotinas plotas keičiamas, jei pastate atlikta rekonstrukcija, po kurios pasikeitė pastato kadastro duomenys, tačiau centralizuotai valdomo AVNT vertės palaikymo dedamoji dėl nuomotino ploto pasikeitimo perskaičiuojama tik pasikeitus RCv arba Mp dydžiams.

Jeigu nuomininkas viename pastate nuomojasi kelias centralizuotai valdomo AVNT dalis, centralizuotai valdomo AVNT vertės palaikymo dedamoji apskaičiuojama susumavus šių centralizuotai valdomo AVNT dalių centralizuotai valdomo AVNT vertės palaikymo dedamąsias;

AD – metinė centralizuotai valdomo AVNT atnaujinimo dedamoji, nustatoma skaičiuojant mėnesinio centralizuotai valdomo AVNT nuomos mokesčio dydį tuo atveju, kai centralizuotai valdomo AVNT atnaujinimo projektas įgyvendinamas panaudojant Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 19 straipsnio 10 dalies 2 punkte arba 11 dalyje nurodytas lėšas, taip pat Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“, nustatyta tvarka skirtą grąžinamąją subsidiją arba uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros „Investicijų ir verslo garantijos“ suteiktą paskolą. Centralizuotai valdomo AVNT atnaujinimo dedamoji nustatoma skolinių įsipareigojimų įvykdymo laikotarpiui, užbaigus centralizuotai valdomo AVNT atnaujinimo projektą, ir apskaičiuojama pagal formulę:

AD = (Map / NpA × NnpA), kur:

Map – atnaujintam centralizuotai valdomam AVNT tenkantys vienų metų skoliniai įsipareigojimai (grąžintina metinė paskolos suma, grąžintina subsidija, palūkanos);

NpA – atnaujintas nuomotinas plotas;

NnpA – atnaujinto centralizuotai valdomo AVNT nuomos sutartyje nurodytas nuomojamas plotas.“.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 05 10.

LR finansų ministro 2020 11 10 įsakymas Nr. 1K-357 su visaispakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 05 09, Identifikacinis kodas 2024-08586.


Mokesčių administravimas

Pakeistos Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. VA-66 „Dėl Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 05 09.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2007 10 09 įsakymas Nr. VA-66 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 05 08, Identifikacinis kodas 2024-08506.


Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras

Pakeistas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 5 punkto komentaras:

„16 straipsnis. Apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo tvarka

1. Jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip, apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas, iš pajamų šio Įstatymo nustatyta tvarka atimama:

...

5) neapmokestinamasis pajamų dydis, apskaičiuojant mokestinio laikotarpio vieno mėnesio apmokestinamąsias pajamas, arba metinis neapmokestinamasis pajamų dydis, apskaičiuojant mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas, arba jo dalis (šio Įstatymo 29 straipsnyje nustatytais atvejais) – šio Įstatymo nustatyta tvarka;

...“.

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI prie FM 2024 05 08 raštas Nr. (18.18-31-1 Mr) RM-20917.


Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaras

Pakeistas Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 3 punkto ir 53 straipsnio komentaras

 

1. Pakeistas Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 3 punkto komentaras:

„19 straipsnis. PVM tarifai

...

3. Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas:

...

3) turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiamoms apgyvendinimo paslaugoms;

...“.

 

2. Pakeistas Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 53 straipsnio komentaras:

53 straipsnis. Tam tikrais su tarptautine prekyba susijusiais atvejais taikomos specialios taisyklės.

1. Taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinami šie sandoriai:

1) prekių tiekimo, kai tiekiamos prekės pateikiamos laikinai saugoti;

2) prekių tiekimo, kai tiekiamoms prekėms įforminama laisvosios zonos, muitinio sandėliavimo ar laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūra;

3) prekių, kurios laikinai saugomos, taip pat prekių, kurioms taikoma laisvosios zonos ar laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūra, tiekimo, jeigu ir tiekimo metu minėtosios aplinkybės tebegalioja;

4) prekių, kurioms taikoma laikinojo įvežimo visai neapmokestinant importo muitais, išorinio tranzito ar vidinio tranzito muitinės procedūra, tiekimo, jeigu tiekimo metu minėtosios aplinkybės tebegalioja;

5) prekių tiekimo, kai tiekiamos prekės išgabenamos į PVM lengvatų sandėlį;

6) prekių, kurioms taikomas PVM lengvatų sandėlyje galiojantis režimas, tiekimo šalies teritorijoje, jeigu tiekimo metu ši aplinkybė tebegalioja.

2. Importo PVM neapmokestinamos importuojamos prekės, kurios nugabenamos į PVM lengvatų sandėlį.

3. PVM neapmokestinamas prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės tais atvejais, kai prekių tiekimas šalies teritorijoje atitinkamomis aplinkybėmis pagal šio straipsnio 1 dalį būtų apmokestinamas taikant 0 procentų PVM tarifą.

4. PVM lengvatų sandėliu laikoma patalpa ir (arba) teritorija, kurioje atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos (Lietuvos Respublikoje – centrinis mokesčio administratorius) suteikė teisę laikyti prekes atidėjus PVM mokėjimą, jeigu tiekiamos, importuojamos ar iš kitos valstybės narės įsigyjamos prekės, skirtos:

1) parduoti specialioje tarptautiniame jūrų ar oro uoste esančioje prekybos vietoje, kurioje šios prekės bus tiekiamos keleiviams, išvykstantiems į trečiąsias teritorijas ar trečiąsias valstybes, jeigu toks prekių tiekimas pagal bendras šio Įstatymo nuostatas būtų apmokestinamas taikant 0 procentų PVM tarifą;

2) reiso metu tiekti keleiviams, oro ar jūrų transportu vykstantiems į paskirties vietą, esančią ne Europos Sąjungos teritorijoje.

5. Atstovavimo (agento) paslaugų teikimas, kai kito vardu ir sąskaita atstovaujama šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose prekių tiekimo sandoriuose, apmokestinamas taikant 0 procentų PVM tarifą.

6. Su šio straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 6 punktuose nurodytomis prekėmis tiesiogiai susijusių paslaugų (tokių kaip tų prekių tvarkymas, pakavimas) ir pagal savo esmę panašių paslaugų teikimas apmokestinamas taikant 0 procentų PVM tarifą.

7. Jeigu pagal šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalių nuostatas atleistoms nuo PVM ar apmokestintoms taikant 0 procentų PVM tarifą ir esančioms šalies teritorijoje prekėms nustoja galioti šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės ir tai nebūtų pagrindas prievolei apskaičiuoti importo PVM atsirasti šalies teritorijoje, PVM už šias prekes turi būti apskaičiuotas nuo tokios apmokestinamosios vertės:

1) kai buvo sudaromi vien šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 5 punktuose nurodyti sandoriai ar atitinkamai importuojama arba įsigyjama iš kitos valstybės narės, – nuo prekių apmokestinamosios vertės, nuo kurios šio Įstatymo nustatyta tvarka būtų skaičiuojamas PVM, jeigu prekių tiekimas, importas ar įsigijimas iš kitos valstybės narės nebūtų apmokestinamas taikant 0 procentų PVM tarifą (ar atitinkamai atleistas nuo PVM), taip pat nuo paslaugų, kurių teikimas remiantis šio Įstatymo nuostatomis buvo apmokestintas taikant 0 procentų PVM tarifą, apmokestinamosios vertės;

2) kai buvo sudaromi šio straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 6 punktuose nurodyti prekių tiekimo sandoriai, – nuo prekių apmokestinamosios vertės, nuo kurios paskutinio tokių sandorių atveju šio Įstatymo nustatyta tvarka būtų skaičiuojamas PVM, jeigu prekių tiekimas nebūtų apmokestinamas taikant 0 procentų PVM tarifą, taip pat nuo paslaugų, kurių teikimas remiantis šio Įstatymo nuostatomis buvo apmokestintas taikant 0 procentų PVM tarifą, apmokestinamosios vertės, kai šių paslaugų vertė nėra įskaičiuota į paskutinio šių prekių tiekimo sandorio vertę.

8. Prievolė apskaičiuoti PVM nustatyta tvarka tenka asmeniui, dėl kurio veiksmų ar neveikimo prekėms nustojo galioti šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės (tuo atveju, kai asmuo sudaro prekių tiekimo sandorį, kurio metu žinoma, kad nustos galioti šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, – prekių tiekėjui). Laikoma, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės nustoja galioti ir tada, kai prekės suvartojamos ar prarandamos, išskyrus atvejus, kai prekės prarastos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) ar nusikalstamos trečiųjų asmenų veikos, jeigu tai įrodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, arba kitų nuo asmens nepriklausančių priežasčių (prekių sunaikinimo dėl realizacijos terminų pasibaigimo ir kt.), kai šis asmuo gali pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Prievolė apskaičiuoti PVM neatsiranda, jeigu prekės, kurioms nustojo galioti šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, išgabenamos iš Europos Sąjungos teritorijos ar išgabenamos į kitą valstybę narę, kai toks išgabenimas laikomas prekių tiekimu į kitą valstybę narę pagal šio Įstatymo 51 straipsnį.

9. Taikant šio straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatas, susijusias su keleivio vykimu oro ar jūrų transportu, keleivio vykimo vieta laikoma artimiausia keleivio išlipimo iš orlaivio ar laivo vieta po įlipimo šalies teritorijoje, o taikant šio straipsnio 4 dalies 2 punkto nuostatas, paskirties vieta laikoma pirmoji už šalies teritorijos ribų esanti vieta, kurioje orlaivis ar laivas sustoja išlaipinti ir (arba) įlaipinti keleivių.

10. Taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamas prekių, kurioms buvo įforminta muitinio sandėliavimo procedūra, tiekimas, kai tiekiamos prekės yra importuojamos ir tai yra pagrindas atsirasti prievolei apskaičiuoti importo PVM šalies teritorijoje.“.

Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI prie FM 2024 05 06 raštas Nr. (18.2-31-2 E) RM-20332).

VMI prie FM 2024 05 06 raštas Nr. (18.2-31-2)- R-1672.


SoDra

Pakeistos Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės, patvirtintos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) direktoriaus 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-665 „Dėl Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo“ ir jos išdėstytos nauja redakcija

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 05 09.

VSDFV prie SADM direktoriaus 2007 12 20 įsakymas Nr. V-665 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 05 08, Identifikacinis kodas 2024-08545.


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba kviečia žiūrėti mokymų „Dinaminės pirkimo sistemos vykdymas. Nuo pirkimo dokumentų parengimo iki skelbimo užpildymo“ vaizdo įrašą

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2024 05 10.


Kiti

Kokią naudą verslui teikia konkurencijos taisyklės ir kodėl jas verta išmanyti tiek pavienėms įmonėms, tiek jas vienijančioms asociacijoms?

Konkurencijos tarybos informacija, 2024 05 07.


Atsiranda galimybė finansų sektoriaus dalyviams ir priežiūros institucijai sudaryti administracinį susitarimą iki atsirandant teisminiam ginčui

Šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas įtvirtina galimybę šalims sudaryti taikos sutartį tik teisminiame procese, tačiau nenumato galimybės susitarti taikiai anksčiau.

Finansų ministerijos informacija, 2024 05 09.


Nuo š. m. birželio mėn. 1 d. įsigalioja Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimai

Verslininkai galės mugėse, parodose ir masiniuose renginiuose prekiauti iki 15 laipsnių siekiančiais alkoholiniais gėrimais, tokiais kaip vynas, putojantis vynas, silpni alkoholiniai kokteiliai ir midus. Iki šiol galima prekiauti tik alumi ir sidru, kurių stiprumas siekia iki 7,5 laipsnio.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija, 2024 05 09.


Visi žmonės su negalia bei jau sulaukusieji pensinio amžiaus galės dirbti, neprarasdami galimybės gauti ir šalpos pensiją

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2024 05 07.