„Teisės aktų žinios”, 2024 m. gegužės 27 – birželio 2 d., Nr. 22

Apskaita

Nuo 2024 m. vidurio Lietuvos viešojo sektoriaus subjektai ir kitos perkančiosios organizacijos pradės naudotis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (SABIS)

Finansų ministerijos informacija.


Darbas

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 26 d. nutarimas Nr. 1183 „Dėl Išlaidų, susijusių su laikinu teisėjo perkėlimu, ir teisėjo važiavimo išlaidų, kai jis vyksta nagrinėti bylos kitose patalpose, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2024 07 01.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 09 26 nutarimas Nr. 1183 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 04 22, Identifikacinis kodas 2024-07300.


Pakeista Lietuvos Respublikos darbo kodekso 132 straipsnio 2 dalis:

132 straipsnis. Nėštumo ir gimdymo atostogos

1. Darbuotojoms suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos – septyniasdešimt kalendorinių dienų iki gimdymo ir penkiasdešimt šešios kalendorinės dienos po gimdymo (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų – septyniasdešimt kalendorinių dienų). Šios atostogos apskaičiuojamos bendrai ir suteikiamos darbuotojai visos, nepaisant faktiškai iki gimdymo panaudotų dienų skaičiaus. Jeigu darbuotoja nesinaudoja nėštumo ir gimdymo atostogomis, darbdavys privalo suteikti keturiolikos dienų atostogų dalį iš karto po gimdymo, nepriklausomai nuo darbuotojos prašymo.

2. Darbuotojams, paskirtiems naujagimių globėjais, suteikiamos atostogos už laiką nuo globos nustatymo dienos, iki kūdikiui sukanka septyniasdešimt dienų. Įmotėms suteikiamos trisdešimties kalendorinių dienų trukmės atostogos, kurioms mutatis mutandis taikomos šio kodekso 133 straipsnio 2 dalies nuostatos.

3. Darbuotojams, paskirtiems naujagimių globėjais, suteikiamos atostogos už laiką nuo globos nustatymo dienos, iki kūdikiui sukanka septyniasdešimt dienų.

4. Už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų atostogų laiką mokama Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nustatyta išmoka.“.

Pakeitimai įsigalioja 2024 07 01.

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 11 21, Identifikacinis kodas 2023-22373.


Valstybinė darbo inspekcija informuoja, kad darbdavys privalo teikti atsiskaitymo lapelį

Darbo kodeksas leidžia teikti algalapį tiek popierine, tiek elektronine forma. Neteikiantys algalapių darbdaviai gali būti nubausti Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2024 05 29.


Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymas papildytas 132 straipsniu:

132 straipsnis. Informacijos apie darbdavių (juridinių ir fizinių asmenų) padarytus teisės pažeidimus viešinimas

1. Valstybinė darbo inspekcija, siekdama vykdyti šio įstatymo 4 straipsnyje nurodytų pažeidimų prevenciją ir informuoti asmenis, siekiančius įsidarbinti, ir darbuotojus, savo interneto svetainėje vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka viešina informaciją apie darbdavių (juridinių ir fizinių asmenų) padarytus teisės pažeidimus, nurodydama:

1) darbdavio – juridinio asmens teisinę formą, pavadinimą, juridinio asmens kodą ir padarytą teisės pažeidimą, jeigu darbdavio – juridinio asmens vadovas ar kitas atsakingas asmuo yra baustas už padarytą administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio 58 punkte nurodytame Administracinių nusižengimų kodekso straipsnyje;

2) darbdavio – fizinio asmens vardą, pavardę, gimimo metus ir padarytą teisės pažeidimą, jeigu darbdavys – fizinis asmuo yra baustas už padarytą administracinį nusižengimą, numatytą Administracinių nusižengimų kodekso 95, 99 ir 100 straipsniuose;

3) darbdavio – juridinio asmens teisinę formą, pavadinimą, juridinio asmens kodą ir padarytą teisės pažeidimą, jeigu darbdavys – juridinis asmuo yra baustas už padarytą teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 56 straipsnio 1 ir 7 dalyse, 561 straipsnio 1 dalyje, 57 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, 58 straipsnio 1 dalyje ir 591 straipsnyje.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija (fizinių asmenų – nekopijuojamu formatu) viešinama vienus metus, išskyrus informaciją dėl padarytų teisės pažeidimų, numatytų Užimtumo įstatymo 56 straipsnio 1 ir 7 dalyse ir 561 straipsnio 1 dalyje, – ši informacija viešinama trejus metus, nuo Valstybinės darbo inspekcijos administracinio nurodymo įvykdymo dienos arba nuo nutarimo administracinio nusižengimo ar administracinėje byloje įsiteisėjimo dienos. Suėjus atitinkamai vienų ar trejų metų terminui, šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija pašalinama iš Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainės.“

Pakeitimai įsigalioja 2024 07 01.

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 05 30, Identifikacinis kodas 2024-09699.


Pakeistas Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

1. Pakeista 1 straipsnio 1 dalis:

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šio įstatymo paskirtis – šio įstatymo nustatyta tvarka užtikrinti minimalų darbuotojų apsaugos lygį jų darbdaviui tapus nemokiam, nustatyti ilgą nepertraukiamo darbo stažą turinčių darbuotojų papildomas finansines garantijas juos atleidus, užtikrinti sankcijų taikymo išmokas atleistiems darbuotojams, kurių darbdaviams pritaikytos Europos Sąjungos sankcijos pagal 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių (toliau – Europos Sąjungos sankcijos), taip pat nustatyti išmokų Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną kompensavimo bei Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nurodytų aktyvios darbo rinkos politikos priemonių finansavimo galimybes.

2. Šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede.“.

2. Pakeistas 31 straipsnis:

„31 straipsnis. Išmokų kompensavimas Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną ir aktyvios darbo rinkos politikos priemonių finansavimas iš Garantinio fondo lėšų

1. Iš Garantinio fondo lėšų kompensuojamos šios Užimtumo įstatyme numatytos išmokos:

1) išmokos savarankiškai dirbantiems asmenims;

2) subsidija darbo užmokesčiui, Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną.

2. Iš Garantinio fondo lėšų gali būti finansuojamos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytiems darbuotojams, kuriems įsiregistravus Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) suteiktas bedarbio statusas, jeigu Lietuvos Respublikos trišalė taryba, atsižvelgdama į prognozuojamą šių asmenų skaičių ir lėšų aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms finansuoti poreikį, bendru sutarimu priima sprendimą dėl lėšų aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms finansuoti skyrimo ir jame nustato iš Garantinio fondo skiriamų lėšų sumą. Trišalės tarybos sprendimas dėl lėšų aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms finansuoti skyrimo kitiems kalendoriniams metams turi būti priimamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.

3. Administratorius pagal Užimtumo tarnybos pateiktas paraiškas iš Garantinio fondo lėšų Garantinio fondo nuostatuose nustatyta tvarka perveda Užimtumo tarnybai šio straipsnio 1 dalyje numatytoms išmokoms kompensuoti ir šio straipsnio 2 dalyje numatytoms aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms finansuoti reikalingų lėšų sumą.“.

3. Įstatymas papildytas 92 straipsniu:

„92 straipsnis. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių finansavimas iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų

1. Iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų gali būti finansuojamos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims, kuriems įsiregistravus Užimtumo tarnyboje suteiktas bedarbio statusas, jeigu Trišalė taryba, atsižvelgdama į prognozuojamą šių asmenų skaičių ir lėšų aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms finansuoti poreikį, bendru sutarimu priima sprendimą dėl lėšų aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms finansuoti skyrimo ir jame nustato iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo skiriamų lėšų sumą. Trišalės tarybos sprendimas dėl lėšų aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms finansuoti skyrimo kitiems kalendoriniams metams turi būti priimamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.

2. Administratorius pagal Užimtumo tarnybos pateiktas paraiškas iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų Ilgalaikio darbo išmokų fondo nuostatuose nustatyta tvarka perveda Užimtumo tarnybai šio straipsnio 1 dalyje numatytoms aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms finansuoti reikalingų lėšų sumą.“.

Pakeitimai įsigalioja 2024 07 01.

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 05 30, Identifikacinis kodas 2024-09698.


Gyventojų pajamų mokestis

Pakeista Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnio 3 dalis:

27 straipsnis. Pajamų mokesčio nuo mokestiniu laikotarpiu gau­tų pajamų apskaičiavimas, deklaravimas, sumokėjimas, permokos grąžinimas ir metinės pajamų mokesčio deklaracijos patei­kimas

...

3. Gyventojas, kuris mokestiniu laikotarpiu buvo įsigijęs verslo liudijimą ar įregistravęs individualią veiklą, privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją net tuo atveju, kai individualios veiklos pajamų negavo. Gyventojas, kuriam atsiranda prievolė deklaruoti pajamas Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso 110 straipsnio 4 ir 6 dalyse nustatytais atvejais, ir gyventojas, kuriam atsiranda prievolė deklaruoti turimą turtą Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka, išskyrus gyventoją, pageidaujantį gauti piniginę socialinę paramą ar paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, taip pat išskyrus atskaitinę gyventojo turto deklaraciją teikiančius Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 22 punkte 26 punkte nurodytus asmenis, privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją nepaisydamas šio straipsnio 2 dalyje nustatytų išimčių. Gyventojas, kuriam atsiranda prievolė deklaruoti pajamas Rinkimų kodekso 110 straipsnio 4 ir 6 dalyse nustatytais atvejais, privalo pats arba per savo įgaliotą asmenį pateikti mokesčio administratoriui metinę pajamų mokesčio deklaraciją už paskutinį praėjusį mokestinį laikotarpį, kai auką jis teikia po einamojo mokestinio laikotarpio gegužės 1 dienos, arba už užpraėjusį mokestinį laikotarpį, kai auką jis teikia iki einamojo mokestinio laikotarpio gegužės 1 dienos, laikydamasis Rinkimų kodekso 110 straipsnio 4 ir 6 dalyse nustatyto deklaracijos pateikimo termino, jeigu metinės pajamų mokesčio deklaracijos už minėtus mokestinius laikotarpius nebuvo pateikęs šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Gyventojas, kuriam atsiranda prievolė deklaruoti turimą turtą Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka, po kalendorinių metų, už kuriuos teikiama gyventojo turto deklaracija, gegužės 1 dienos privalo pats arba per savo įgaliotą asmenį pateikti mokesčio administratoriui metinę pajamų mokesčio deklaraciją už praėjusį mokestinį laikotarpį laikydamasis gyventojo turto deklaracijos pateikimo terminų.

...“.

Pakeitimai įsigalioja 2024 05 31.

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 05 30, Identifikacinis kodas 2024-09706.


Gyventojų turto ir pajamų deklaravimas

Pakeisti Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo straipsniai:

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis;

2 straipsnis. Turtą deklaruojantys gyventojai

3 straipsnis. Deklaruojamas turtas;

6 straipsnis. Kandidatų į tam tikras pareigas, išrinktų arba paskirtų į pareigas valstybės politikų ir Europos Parlamento narių, asmenų, priimtų arba paskirtų į tam tikras pareigas, nustojusių eiti pareigas valstybės politikų ir Europos Parlamento narių, iš pareigų atleistų tam tikrų asmenų ir jų šeimos narių turto deklaravimas;

72 straipsnis. Kandidatų vienmandatėse rinkimų apygardose ir referendumo iniciatorių, aukojančių savo rinkimų politinei kampanijai finansuoti, turto deklaravimas;

11 straipsnis. Deklaracijai užpildyti reikalingų pažymų parengimas.

Pakeitimai įsigalioja 2024 05 31.

Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 1, 2, 3, 6, 72 ir 11 straipsnių bei Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnio pakeitimai plačiau paaiškinti VMI prie FM 2024 05 31 rašte Nr. (18.22-31-1 Mr) R-2001.

TAR, 2024 05 30, Identifikacinis kodas 2024-09705.


Mokesčių administravimas

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalies 4 punktas:

401 straipsnis. Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai

1. Laikoma, kad mokesčių mokėtojas – juridinis asmuo arba individualia veikla užsiimantis fizinis asmuo – atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, kai:

...

4) juridinio asmens vadovui ar kitam atsakingam asmeniui arba individualia veikla užsiimančiam asmeniui per paskutinius vienus metus iki jo vertinimo dienos nebuvo paskirta 1500 eurų ar didesnė bauda už padarytą administracinį nusižengimą, numatytą Administracinių nusižengimų kodekso 961, 99, 127, 132, 134, 137, 143, 150, 151, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 187, 188, 1881, 1883, 1884, 190, 192, 193, 198, 205, 207, 2071, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 223, 3621, 505 straipsniuose.

...“.

Pakeitimai įsigalioja 2024 07 01.

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 05 30, Identifikacinis kodas 2024-09693.


Miškas, miškininkystė, mediena

Pakeista Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 7 straipsnio 2 dalis, straipsnis papildytas 21 dalimi, neteko galios 3 dalis:

7 straipsnis. Ekonominis valstybinio miškų ūkio reguliavimas

1. Lietuvos Respublikoje miškų urėdija (urėdijos) veikia pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose, Vyriausybės nustatyta tvarka didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje parduoda žaliavinę medieną, miško kirtimo liekanas irnenukirstą mišką. Didmeninė prekyba valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis vykdoma per elektroninę medienos pardavimo sistemą organizuojant aukcionus ilgalaikėms (nuo trijų iki dešimties metų trukmės), pusmetinėms (šešių mėnesių trukmės) ir trumpalaikėms (iki trijų mėnesių trukmės) sutartims sudaryti. Mažmeninėje prekyboje parduodama iki 7 procentų metinės pagrindinių miško kirtimų normos ir miško tarpinio naudojimo apimties. Mažmeninėje prekyboje parduodamas nenukirstas miškas ir žaliavinė mediena, prioritetą teikiant malkinės medienos pardavimui gyventojams.

2. Bendrosioms miško reikmėms ir kitoms valstybės biudžeto ar savivaldybių biudžetų reikmėms tenkinti Vyriausybės nustatyta tvarka valstybinių miškų valdytojams nustatomi privalomieji 15 procentų atskaitymai, o privačių miškų valdytojams – 5 procentų atskaitymai nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką. Surinktos lėšos skirstomos taip: 85 procentai į valstybės biudžetą ir 15 procentų Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka paskirstoma į savivaldybių, kurių teritorijos miškingumas yra didesnis kaip 50 procentų, biudžetus vietinės reikšmės viešųjų kelių priežiūrai ir taisymui (remontui). Bendrosioms miško reikmėms tenkinti skirtas lėšas administruoja Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija, jų naudojimo tvarką nustato aplinkos ministras. Bendrosioms miško reikmėms skirtos lėšos naudojamos:

1) naujiems miškams įveisti skirtai žemei įsigyti valstybės nuosavybėn ir naujiems miškams įveisti;

2) miškams inventorizuoti, jų apskaitai, stebėsenai, miškų tvarkymo schemoms rengti;

3) bendrai valstybinei miško priešgaisrinės apsaugos sistemai finansuoti;

4) stichinių nelaimių padariniams ir masinių ligų bei kenkėjų židiniams likviduoti;

5) bendrai kelių ir miško žemės sausinimo sistemų įrenginių priežiūrai ir jų taisymui (remontui);

6) privačių miškų savininkams konsultuoti ir mokyti, privačių miškų savininkų organizacinėms struktūroms kurtis;

7) taikomiesiems miško mokslo darbams finansuoti;

8) viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui skirtų miško žemės sklypų, taip pat miestų miškų priežiūrai, apsaugai ir tvarkymui;

9) žemės sklypams, kuriuose yra ekologiniu požiūriu vertingų miško buveinių, įsigyti valstybės nuosavybėn;

10) miškų atkūrimui prioritetinėmis miško medžių rūšimis skatinti;

11) miškų ūkio informacinėms sistemoms kurti;

12) informacijai apie miškus viešinti, švietimui darnaus miškų ūkio klausimais finansuoti;

13) Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų vykdomoms programoms miškų tvarkymo srityje finansuoti;

14) miško genetiniams ištekliams išsaugoti ir miško medžių selekcijos plėtrai;

15) pažangioms miško dauginamosios medžiagos išauginimo, miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir miško išteklių naudojimo technologijoms diegti;

16) atstovauti Lietuvai tarptautinėse miškų ūkio srities organizacijose;

17) gamtotvarkos priemonėms miškuose finansuoti.

21. Miško valdytojo, kuris yra juridinis asmuo arba užsienio valstybėje įsteigta organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus, privalomųjų atskaitymų mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, o miško valdytojo, kuris yra fizinis asmuo, privalomųjų atskaitymų mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai. Mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, miško valdytojas, kuris yra juridinis asmuo arba užsienio valstybėje įsteigta organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus, iki kito mėnesio, einančio po mokestinio laikotarpio, 15 dienos, o miško valdytojas, kuris yra fizinis asmuo, iki kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos privalo užpildyti privalomųjų atskaitymų deklaraciją ir sumokėti privalomuosius atskaitymus.

3. Bendrosioms valstybės biudžeto reikmėms tenkinti Vyriausybės nustatyta tvarka valstybinių miškų valdytojams nustatomi privalomieji 10 procentų atskaitymai į valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką.

4. Valstybinių miškų (miško žemės ir medynų) vertė apskaičiuojama vadovaujantis Vyriausybės patvirtinta metodika ir buhalterinėje apskaitoje registruojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu.

5. Valstybiniuose miškuose esanti miško infrastruktūra, sukurta iš miško valdytojo lėšų ir (arba) jam skirtų valstybės lėšų, nuosavybės teise priklauso valstybei.“.

Pakeitimai įsigalioja 2024 07 01.

Lietuvos Respublikos miškų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

Informacinis pranešimas Dėl Lietuvos Respublikos miškų įstatymo pakeitimo.

TAR, 2023 12 23, Identifikacinis kodas 2023-25330.


SoDra

Pakeisti Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 5, 16 ir 17 straipsniai:

2 straipsnis. Ligos socialinis draudimas ir motinystės socialinis draudimas;

5 straipsnis. Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos;

10 straipsnis. Ligos išmokos sergančiam šeimos nariui slaugyti arba vaikui prižiūrėti mokėjimo trukmė;

11 straipsnis. Ligos išmokos užkrečiamųjų ligų protrūkių arba jų epidemijų metu mokėjimo trukmė;

111 straipsnis. Ligos išmokų skyrimo ir mokėjimo ypatumai Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną;

16 straipsnis. Teisė gauti motinystės išmoką nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu;

17 straipsnis. Motinystės išmokos nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu mokėjimo trukmė.

Pakeitimai įsigalioja 2024 07 01.

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 10 25, Identifikacinis kodas 2023-20773.

TAR, 2023 11 21, Identifikacinis kodas 2023-22374.

TAR, 2023 12 28, Identifikacinis kodas 2023-25607.


„Sodra“ primena, kad visi savarankiškai dirbantys gyventojai, kurie pasinaudojo lengvata atidėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas dėl COVID-19 pandemijos, šias įmoka turėjo sumokėti iki gegužės 1 d.

„Sodros“ informacija, 2024 05 27.


Valstybės tarnyba

Vidaus reikalų ministrė:

1) pertvarkė Valstybės tarnautojų registro informacinę sistemą (toliau – VTRIS) keisdama registruojamus objektus;

2) skyrė Viešojo valdymo agentūrą pagrindiniu VTRIS tvarkytoju (punktas įsigalioja 2024 m. liepos 1 d.);

3) patvirtino Valstybės tarnautojų registro informacinės sistemos nuostatus (punktas įsigalioja 2024 m. liepos 1 d.).

Vidaus reikalų ministrė nustatė, kad:

1. VTRIS pertvarkymo pabaiga – 2024 m. birželio 30 d.;

2. pertvarkytos VTRIS veiklos pradžia – 2024 m. liepos 1 d.;

3. pertvarkymo laikotarpiu Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas), kaip VTRIS tvarkytojo, teisės ir pareigos nesikeičia;

4. iki pertvarkymo VTRIS išduoti dokumentai ir (arba) jų kopijos laikomi galiojančiais ir pertvarkius šią registro informacinę sistemą, kol pasibaigia jų galiojimo terminas, o visi šioje registro informacinėje sistemoje tvarkomi duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka;

5. Informatikos ir ryšių departamentas iki VTRIS pertvarkymo pabaigos perdavimo–priėmimo aktu perduoda visus turimus VTRIS duomenis ir informaciją, VTRIS pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas, programines priemones, įskaitant programinės įrangos išeities kodus, techninę dokumentaciją, sutartinius įsipareigojimus dėl VTRIS tvarkyti reikalingos programinės ir techninės įrangos Viešojo valdymo agentūrai.

Dokumentą skaitykite čia.


Viešieji pirkimai

Pakeistos Subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės, patvirtintos Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) direktoriaus 2019 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-353 „Dėl Subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės)

Pakeitimai įsigalioja 2024 06 01.

Nustatyta, kad pakeitimų nuostatos taikomos subsidijų gavėjams, paraiškas dėl paramos darbo vietoms steigti ar pritaikyti, pateikusiems po 2024 06 01.

Užimtumo tarnybos direktoriaus 2019 07 31 įsakymas Nr. V-353 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 05 31, Identifikacinis kodas 2024-09949.


Viešųjų pirkimų tarnyba kviečia žiūrėti mokymų „Skelbiamos apklausos vykdymas. Nuo pirkimo dokumentų užpildymo iki skelbimo paskelbimo“ vaizdo įrašą

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2024 05 29.


Kiti

Registrų centras pristato pažangų e. dokumentų pasirašymo sprendimą LT ID

LT ID - tai fizinio asmens e. parašas ir/ar juridinio asmens e. spaudas vienoje mobiliojoje aplikacijoje.

Registrų centro informacija, 2024 05 30.


Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pataria, kaip elgtis, įkandus nepažįstamam šuniui

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos  informacija, 2024 05 31.


Metams pratęstas bankų solidarumo įnašas

Laikinojo solidarumo įnašo mokėjimo pratęsimas turi ypatingą valstybinę svarbą užtikrinant Lietuvos nacionalinio saugumo interesus. Laikinojo solidarumo įnašo poreikis atsirado dėl laikinai galinčių reikšmingai išaugti bankų pelnų, kuriuos daugiausiai lėmė pastarųjų dvejų metų ekonominiai ir geopolitiniai veiksniai ir atsakas į juos.

Finansų ministerijos informacija, 2024 05 29.


Pakeisti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 268, 286 ir 589 straipsniai:

268 straipsnis. Paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti ar nuotekų tvarkymo reikalavimų pažeidimas;

286 straipsnis. Aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimas deginant augalus ar jų dalis;

589 straipsnis. Administracinius nusižengimus tiriantys ir protokolus surašantys pareigūnai.

Pakeitimai įsigalioja 2024 05 31.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 05 30, Identifikacinis kodas 2024-09703.


Priimtas Lietuvos Respublikos gynybos ir saugumo pramonės įstatymas

Šio įstatymo tikslas – skatinti gynybos ir saugumo pramonės inovacijas ir investicijas į šią pramonę, didinti gynybos ir saugumo pramonės konkurencingumą, sudaryti palankias sąlygas aprūpinti krašto apsaugos sistemos ir viešąjį saugumą užtikrinančias institucijas strateginėmis prekėmis, gynybos ir (ar) viešojo saugumo reikmėms skirtais produktais, taip pat skatinti lietuviškos kilmės strateginių prekių, gynybos ir viešojo saugumo reikmėms skirtų produktų eksportą, glaudų viešojo sektoriaus, mokslo ir studijų institucijų, taip pat verslo bendradarbiavimą gynybos ir saugumo pramonės srityje, siekiant užtikrinti nacionalinio saugumo interesus.

TAR, 2024 05 30, Identifikacinis kodas 2024-09685.