„Teisės aktų žinios”, 2024 m. gegužės 13 – 19 d., Nr. 20

Apskaita

Registrų centras paaiškina, kodėl geriau nevėluoti pateikti metines finansines ataskaitas

Registrų centro informacija, 2024 05 17.


Valstybės kontrolė įvertino svarbiausias metines šalies finansines ataskaitas ir įvardijo reikšmingiausias klaidas

Valstybės kontrolės informacija, 2024 05 15.


Valstybės kontrolė įvertino, kaip panaudojami švietimui skirti asignavimai

Valstybės kontrolės informacija, 2024 05 16.


Darbas

Pakeistas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-197 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeisti Aprašo 17, 19, 25, 30, 32, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49 priedai.

Papildytas Aprašas 201 priedu.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 05 14.

Užimtumo tarnybos direktoriaus 2022 07 04 įsakymas Nr. V-197 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 05 13, Identifikacinis kodas 2024-08738.


Pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. 1V-216 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybos tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja redakcija įsigalioja 2024 05 17.

Taip pat nustatyta, kad vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, kurie pagal tarnybos pobūdį tarnybos tikslais važinėja keleiviniu ar nuosavybės teise priklausančiu, nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais valdomu transportu, nepriskirtu tarnybiniam transportui (toliau – asmeninis transportas), taip pat kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta keleiviniu ar asmeniniu transportu į tarnybos vietą ir iš jos, važiavimo ir kelionės išlaidos, išskyrus taksi ar naudojimosi pavežėjų paslaugomis išlaidas, patirtos iki šios redakcijos įsigaliojimo dienos, kompensuojamos vadovaujantis iki šios redakcijos įsigaliojimo galiojusia tvarka.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 03 04 įsakymo Nr. 1V-216 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2024 05 16, Identifikacinis kodas 2024-08967.


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“

Pakeitimai įsigalioja 2024 05 16.

LR sveikatos apsaugos ministro 2000 05 31 įsakymas Nr. 301 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 05 15, Identifikacinis kodas 2024-08858.


Pakeistas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 1-219 „Dėl Tipinių civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja redakcija tvirtinamos:

1. Valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų krizių valdymo ir civilinės saugos mokymo darbo vietose programa;

2. Savivaldybių administracijų valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų civilinės saugos mokymo darbo vietose programa;

3. Kitų įstaigų, ūkio subjektų ir veiklos vykdytojų darbuotojų civilinės saugos mokymo darbo vietose programa.

 

Dokumento nauja redakcija įsigalioja 2024 05 18.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2010 07 21 įsakymo Nr. 1-219 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2024 05 17, Identifikacinis kodas 2024-09049.


Komandiruotės

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“

 

1. Pakeista LRV nutarimo preambulė, 2.1 ir 2.4 papunkčiai:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 107 straipsnio 2 ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 3 dalimi 4 dalimi, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 52 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 71 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo 64 straipsnio 19 dalimi, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 611 straipsnio 3 dalimi, 68 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 89 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 101 straipsnio 10 dalimi ir Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 25 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

...

2. Nustatyti, kad:

2.1. Taisyklės taikomos ir valstybės tarnautojams, darbuotojams, žvalgybos pareigūnams bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, perkeltiems į kitas pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, konsulinėse įstaigose ir specialiosiose misijose. Taisyklės taip pat taikomos valstybės tarnautojams, darbuotojams, žvalgybos pareigūnams ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, laikinai perkeltiems į pareigas tarptautinėse organizacijose ar institucijose, Europos Sąjungos institucijose ar įstaigose, jeigu darbo užmokestį jiems moka Lietuvos Respublikos institucijos ar įstaigos.

...

2.4. Komandiruotės išlaidos neskaičiuojamos pagal Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašą, Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašą ir Taisykles, kai valstybės politikui arba valstybės pareigūnui, arba teisėjui, arba žvalgybos pareigūnui, arba vidaus tarnybos sistemos pareigūnui, arba valstybės tarnautojui, arba darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį (toliau kartu – darbuotojas), komandiruotės išlaidos apmokamos iš Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos, kitų tarptautinių organizacijų ir institucijų skiriamų lėšų (išskyrus Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, kurios suplanuotos Lietuvos Respublikos valstybės biudžete) pagal Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos, kitų tarptautinių organizacijų ir institucijų skiriamų lėšų naudojimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą tvarką ir kai Europos Sąjungos ir (arba) kita tarptautinė organizacija ir institucija komandiruotam darbuotojui atlygina komandiruotės išlaidas.“.

 

2. Pakeistas Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašo 1 punktas:

„1. Dienpinigių mokėjimo tvarkos apraše nustatoma dienpinigių į komandiruotę vykstančiam valstybės politikui arba valstybės pareigūnui, arba teisėjui, arba žvalgybos pareigūnui, arba vidaus tarnybos sistemos pareigūnui, arba valstybės tarnautojui, arba darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį (toliau kartu – darbuotojas), mokėjimo tvarka.“.

 

3. Pakeistas Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose ir regionų plėtros tarybose taisyklių 2.2 papunktis:

„2. Komandiruotė suprantama:

...

2.2. valstybės politiko arba valstybės pareigūno, arba teisėjo, arba žvalgybos pareigūno, arba vidaus tarnybos sistemos pareigūno, arba valstybės tarnautojo, arba darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau kartu – darbuotojas), išvykimas iš nuolatinės darbo vietos, kaip ji nurodyta Kodekso 34 straipsnio 4 dalyje, įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens siuntimu tobulinti kvalifikacijos, arba

...“.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 05 15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 04 29 nutarimas Nr. 526 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 05 14, Identifikacinis kodas 2024-08803.


Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaras

Pakeistas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 4 punkto komentaras

19 straipsnis. PVM tarifai

...

3. Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas:

...

4) keleivių vežimo Susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos arba savivaldybių nustatytais reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugoms, taip pat šiame punkte nurodytų keleivių bagažo vežimo paslaugoms;

...“.

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI prie FM 2024 05 10 raštas Nr. (32.43-31-2)- RM-21378.


Valstybės tarnyba

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras patvirtino:

1. Butpinigių vidaus tarnybos sistemos pareigūnams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą;

2. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų butpinigių rekomenduojamų dydžių aprašą.

Dokumentą skaitykite čia.


Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Atlyginimo už registrų informacinių sistemų objektų registravimą registrų informacinėse sistemose ir (ar) informacinėse sistemose tvarkomų duomenų teikimą, ir (ar) kitus su duomenų tvarkymu susijusius veiksmus apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašą

Dokumentą skaitykite čia.


Kiti

Pakeisti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 358 ir 360 straipsniai

 

1. Pakeista 358 straipsnio 5 dalis:

„358 straipsnis. Nuosprendžio, kuriuo nuteistajam bausmės vykdymas atidėtas, vykdymas

1. Nuosprendį paskelbęs teismas tuoj pat išaiškina nuteistajam, kuriam bausmės vykdymas atidėtas, nuosprendžio vykdymo tvarką, sąlygas bei jo teises ir pareigas.

2. Jeigu nuteistajam bausmės vykdymas buvo atidėtas iš dalies, bausmės vykdymo atidėjimas pradedamas vykdyti, kai nuteistasis atliko nuosprendžiu nustatytą bausmės dalį. Laisvės atėmimo vietų įstaigos administracija ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo nuteistojo paleidimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos dienos išsiunčia teismo nuosprendį su patvarkymu probacijos tarnybai.

3. Nuteistajam, kuriam bausmės vykdymas atidėtas remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 ar 92 straipsniu, bausmės vykdymo atidėjimo sąlygas pakeičia arba bausmės vykdymo atidėjimą panaikina ir nuteistąjį pasiunčia atlikti paskirtos bausmės, išskyrus Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 89 straipsnyje nurodytą atvejį, nuteistojo gyvenamosios vietos apylinkės teismas probacijos tarnybos teikimu.

4. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 89 straipsnyje nurodytu atveju bausmės vykdymo atidėjimą nuteistajam panaikina bausmės atlikimo vietos apylinkės teismas laisvės atėmimo vietų įstaigos teikimu.

5. Teismas, gavęs Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 89 straipsnyje arba Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje 3 dalyje nurodytą laisvės atėmimo vietų įstaigos arba probacijos tarnybos teikimą, sprendimą dėl jo priima ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo šio teikimo gavimo dienos.

6. Šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nurodytus klausimus teismas nagrinėja teismo posėdyje. Šiame posėdyje dalyvauja prokuroras ir institucijos, pateikusios teikimą, atstovas. Į teismo posėdį šaukiamas nuteistasis arba jo atstovas pagal įstatymą ir gynėjas, tačiau šių asmenų neatvykimas nesustabdo klausimo nagrinėjimo.

7. Bylos nagrinėjimas pradedamas teisėjo pranešimu. Po to teismas išklauso atvykusius į posėdį asmenis.

8. Teismas nuteistajam pakeičia bausmės vykdymo atidėjimo sąlygas arba panaikina bausmės vykdymo atidėjimą ir nuteistąjį pasiunčia atlikti paskirtą bausmę motyvuota nutartimi. Nutarties nuorašas išsiunčiamas bylą nagrinėjusiam pirmosios instancijos teismui.“.

 

2. Pakeista 360 straipsnio 7 dalis:

360 straipsnis. Lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo vietų įstaigos

1. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse numatytais atvejais klausimus dėl Lygtinio paleidimo komisijos nutarimų nagrinėja ir nutartimi išsprendžia bausmės atlikimo vietos apylinkės teismas rašytinio proceso tvarka. Proceso dalyviai į teismo posėdį nešaukiami.

2. Kai nagrinėjamas klausimas dėl Lygtinio paleidimo komisijos nutarimo taikyti nuteistajam lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietų įstaigos patvirtinimo, teismas apie paskirtą šio klausimo nagrinėjimo datą praneša nuteistajam ir prokurorui. Teismas, įvertinęs, ar Lygtinio paleidimo komisijos nutarime išdėstytos išvados atitinka faktines aplinkybes ir ar tinkamai taikytos Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse nustatytos lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos sąlygos, priima motyvuotą nutartį patvirtinti šį nutarimą arba jo nepatvirtinti. Jei dėl Lygtinio paleidimo komisijos nutarimo taikyti nuteistajam lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietų įstaigos buvo gautas skundas, šį klausimą teismas išnagrinėja ir išsprendžia kartu su skundu.

3. Kai nagrinėjamas skundas dėl Lygtinio paleidimo komisijos nutarimo, teismas per tris darbo dienas nuo skundo gavimo dienos apie gautą skundą ir teisę per keturiolika dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos pateikti atsiliepimą, taip pat apie paskirtą šio klausimo nagrinėjimo datą praneša nuteistajam ir prokurorui. Teismo reikalavimu bausmę vykdanti institucija asmens bylą pateikia likus ne mažiau kaip penkioms dienoms iki klausimo nagrinėjimo teisme dienos.

4. Teismas, išnagrinėjęs skundą dėl Lygtinio paleidimo komisijos nutarimo, priima vieną iš šių nutarčių:

1) atmesti skundą;

2) patenkinti skundą ir taikyti nuteistajam lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietų įstaigos, – kai nagrinėjamas klausimas dėl Lygtinio paleidimo komisijos nutarimo netaikyti nuteistajam lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos;

3) patenkinti skundą ir pakeisti Lygtinio paleidimo komisijos nutarimą, – kai nagrinėjamas šios dalies 2 punkte nenurodytas klausimas.

5. Šiame straipsnyje nurodytų teismo nutarčių nuorašai ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarčių priėmimo dienos išsiunčiami nuteistajam ir prokurorui. Nutartys skundžiamos ir skundai nagrinėjami šio Kodekso 364 straipsnyje nustatyta tvarka.

6. Nuteistajam, kuris lygtinai paleistas iš laisvės atėmimo vietų įstaigos remiantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 82 straipsniu, probacijos sąlygas pakeičia arba lygtinį paleidimą panaikina ir nuteistąjį pasiunčia atlikti likusios nuosprendžiu paskirtos laisvės atėmimo bausmės dalies nuteistojo gyvenamosios vietos apylinkės teismas probacijos tarnybos teikimu šio Kodekso 362 straipsnyje nustatyta tvarka.

7. Teismas, gavęs Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje 3 dalyje nurodytą probacijos tarnybos teikimą, sprendimą dėl jo priima ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo šio teikimo gavimo dienos.“.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 05 14.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 05 13, Identifikacinis kodas 2024-08763.


Pakeisti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsniai:

351 straipsnis. Naujo statinio savavališka statyba;

352 straipsnis. Statinio savavališkas rekonstravimas;

353 straipsnis. Statinio savavališkas kapitalinis remontas;

354 straipsnis. Statinio savavališkas paprastasis remontas;

355 straipsnis. Statinio savavališkas griovimas;

357 straipsnis. Pranešimo apie statybos pradžią ir informacijos apie pasamdytą subrangovą nepateikimas;

358 straipsnis. Statinio projektavimo, statinio projekto ekspertizės ir statinio ekspertizės reikala­vimus nustatančių teisės aktų pažeidimas;

359 straipsnis. Statinio (jo patalpų) naudojimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus ir (ar) naudojimas ne pagal paskirtį.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 05 16.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 05 15, Identifikacinis kodas 2024-08912.


Viešojo valdymo agentūra atnaujino rekomendacijas dėl vadovaujamo darbo patirties įvertinimo

Viešojo valdymo agentūros informacija, 2024 05 13.


Viešojo valdymo agentūra teikia priėmimo į valstybės tarnybą rekomendacijas

Viešojo valdymo agentūros informacija, 2024 05 16.


Ryšių reguliavimo tarnyba informuoja, kad didelė gyventojų dalis neišnaudoja el. parašo teikiamų galimybių

Ryšių reguliavimo tarnybos informacija, 2024 05 17.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija praneša apie legalaus darbo skatinimą ir griežtesnę kontrolę

Skolų turintys bedarbiai, pradėję dirbti, galės pasinaudoti vadinamosiomis „skolų atostogomis“, tai yra laikinai sustabdyti išieškojimą, o išskaitos iš atlyginimo bus mažesnės nei iki šiol, taip skatinant žmones dirbti legaliai. Taip pat už nelegalų darbą numatytos 3 kartus didesnės baudos, sieksiančios nuo 3 (2 772 Eur) iki 12 (11 088 Eur) MMA, o už pakartotinį pažeidimą – nuo 6 (5 544 Eur) iki 24 (22 176 Eur) MMA.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2024 05 16.


Aplinkos ministerija primena, kad nuo šių metų liepos 3 d. bus draudžiama pateikti rinkai 3 litrų ir mažesnius plastikinius butelius ir kombinuotą gėrimų tarą su nepritvirtintais iš plastiko pagamintais kamšteliais bei dangteliais

Aplinkos ministerijos informacija, 2024 05 16.


Supaprastinta viešųjų juridinių asmenų, kurių steigėja ar savininkė yra valstybė ar savivaldybė, steigimo dokumentų rengimo ir registravimo Juridinių asmenų registre tvarka

Numatoma, kad nuo 2025 m. sausio 15 d., steigiant juridinį asmenį, steigimo dokumentų nebereikės atskirai pateikti Juridinių asmenų registrui.

Teisingumo ministerijos informacija, 2024 05 16.