„Teisės aktų žinios”, 2024 m. birželio 3 – 9 d., Nr. 23

Apskaita

Skelbiamos Atsiskaitymų grynaisiais pinigais sumų apvalinimo apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose rekomendacijos

Siekiant padėti ūkio subjektams pasiruošti Lietuvos Respublikos atsiskaitymų grynaisiais pinigais sumų apvalinimo įstatymo įgyvendinimui nuo 2025 m. gegužės 1 d., rekomendacijose pateikiama praktinių situacijų pavyzdžių, kaip gali būti apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose pateikiamos apvalinimo sumos.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos informacija, 2024 06 06.


Darbas

Valstybinė darbo inspekcija informuoja, ką reikia žinoti apie nemokamas atostogas

Nemokamos atostogos paprastai suteikiamos darbuotojui raštiškai paprašius ir darbdaviui sutikus, tačiau Darbo kodeksas numato tam tikrus atvejus, kai darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti nemokamas atostogas.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2024 06 03.


Mokesčių administravimas

Pakeistas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašas, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“

1. Pakeisti 72, 1201 ir 1957 punktai.

2. Neteko galios 140 ir 170 punktai.

3. Papildyta 2411 punktu.

Pakeitimai įsigalioja 2024 06 17.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2003 02 26 įsakymas Nr. V-57/1B-160 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 06 06, Identifikacinis kodas 2024-10414.


VMI informuoja, jog VMI kliento profilyje atvėrė dar vieną, su įmonių mokamu atlyginimu susijusį, rodiklį

Jei daugiau nei 50 proc. įmonės darbuotojų gauna mažesnį nei MMA, įmonei suteikiamas geltonos spalvos vertinimas (yra rizika). Jei ne mažiau nei 50 proc. įmonės darbuotojų gauna ne mažesnį nei MMA darbo užmokestį – žalias vertinimas (nėra rizikos).

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 06 04.


Pridėtinės vertės mokestis

VMI informuoja, kad atnaujintas leidinys „Pridėtinės vertės mokesčiu neapmokestinamos sveikatos priežiūros paslaugos“

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 06 03.


SoDra

Pakeisti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 1 ir 6 straipsniai

1. Pakeista 1 straipsnio 2 dalis:

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymo sritis

...

2. Šis Įstatymas netaikomas asmenims, kuriems, nors jie ir atitinka šio Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1–4 ir 6, 7 punktų 6–8 punktų nuostatas, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, taikoma kitos Europos ekonominės erdvės valstybės ar Šveicarijos Konfederacijos teisė.

...“.

2. Pakeistas 6 straipsnio 1 dalies 2 punktas ir 1 dalis papildyta 8 punktu:

6 straipsnis. Draudžiamieji ir apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu

1. Privalomuoju sveikatos draudimu yra draudžiami:

...

2) leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje turintys užsieniečiai (išskyrus šios dalies 5 punkte nurodytus asmenis), kurie dirba Lietuvos Respublikoje arba kurie dirbo Lietuvos Respublikoje ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) kaip bedarbiai. bei nepilnamečiai jų šeimos nariai.

...

8) asmenų, nurodytų šios dalies 1 ir 2 punktuose, sutuoktiniai arba asmenys, su kuriais yra sudaryta registruotos partnerystės sutartis, ir (arba) nepilnamečiai jų šeimos nariai, turintys leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę, patvirtinančią jo teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

...“.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 07 01.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 22, Identifikacinis kodas 2023-25089.


Valstybės tarnyba

Pakeistas Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ 56 punktas:

56. Už metodinę pagalbą vykdant pareigybių aprašymo ir vertinimo procedūras bei už pareigybių aprašymo ir vertinimo proceso monitoringą atsakinga Viešojo valdymo agentūra, už metodinę pagalbą tvarkant VATIS atsakingas Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

56. Už metodinę pagalbą vykdant pareigybių aprašymo ir vertinimo procedūras, už pareigybių aprašymo ir vertinimo proceso monitoringą ir už metodinę pagalbą tvarkant VATIS atsakinga Viešojo valdymo agentūra.“

Pakeitimai įsigalioja 2024 07 01.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 11 28 nutarimas Nr. 1176 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 22, Identifikacinis kodas 2023-25075.


Kiti

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso straipsniai:

621 straipsnis. Kito teismo teisėjo paskyrimas nagrinėti bylą (pakeitimai įsigalioja 2024 07 01);

626 straipsnis. Privalomasis vykdomosios bylos ir vykdymo veiksmų sustabdymas (papildyta 4, 5 ir 6 dalimis, pakeitimai ir papildymai įsigalioja 2024 12 01);

663 straipsnis. Apribojimai, taikomi išieškant iš fizinio asmens turto (pakeitimai įsigalioja 2024 07 01);

736 straipsnis. Išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jo pajamų dydis (pakeitimai įsigalioja 2024 07 01).

2. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas papildytas šiais straipsniais:

622 straipsnis. Bylų, kurios gali būti nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka, priskyrimas nagrinėti (papildyta nuo 2024 07 01);

623 straipsnis. Bylų pagal apeliacinius skundus (atskiruosius skundus) priskyrimas nagrinėti (papildyta nuo 2024 07 01).

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 07 11, Identifikacinis kodas 2023-14332.

TAR, 2024 05 30, Identifikacinis kodas 2024-09690.


Registrų centras praneša, kad svarbių gyvenimo įvykių - gimimo, santuokos sudarymo ar nutraukimo - dokumentų kopijas nuo šiol galima gauti iškart

Registrų centro Informacija, 2024 06 06.


Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena, ką visiems stovyklų organizatoriams reikėtų žinoti prieš organizuojant vaikų poilsio stovyklas

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2024 06 06.


Žemės ūkio ministerija informuoja, ką svarbu žinoti apie draudimą įvežti į Lietuvą rusiškus ir baltarusiškus žemės ūkio produktus bei pašarus

Draudimas netaikomas tranzitu vežamoms prekėms, taip pat prekėms, kurios yra skirtos tik asmeniniam vartojimui kelionės metu.

Žemės ūkio ministerijos informacija, 2024 06 05.