„Teisės aktų žinios”, 2024 m. birželio 25 – 30 d., Nr. 26

Apskaita

Registrų centras informuoja, kad vis daugiau įmonių ir organizacijų finansines ataskaitas pateikia laiku

Nepateikus finansinės atskaitomybės dokumentų laiku, juridiniam asmeniui kyla rizika negauti valstybės ir savivaldybės institucijų teikiamos paramos ar subsidijų, gali būti panaikintas paramos gavėjo statusas, surašytas administracinių nusižengimų protokolas.

Registrų centro informacija, 2024 06 27.


Nuo liepos 1 d. iš skolų turinčių žmonių atlyginimų antstoliai išskaičiuos mažesnę dalį

Numatyta, kad antstolių išieškoma dalis nuo minimalios algos mažėja net du-tris kartus – iki 10 proc., nepriklausomai nuo to, kiek skolų turi žmogus. Iš pajamų, viršijančių minimalią algą, bus išskaičiuojama 30 proc., o iš pajamų, didesnių nei dvi minimalios algos – 50 proc., kaip yra ir dabar.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2024 06 28.


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeista Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“

LR finansų ministro 2011 08 08 įsakymas Nr. 1K-265 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 06 27, Identifikacinis kodas 2024-11740.


Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino:

1. Biudžetinės įstaigos stebėtojų tarybos narių atrankos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą;

2. Atlygio biudžetinės įstaigos stebėtojų tarybos nariams mokėjimo tvarkos aprašą.

Įsigalioja 2024 06 29.

Dokumentą skaitykite čia.


Apskaita viešosiose įstaigose

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino:

1. Viešosios įstaigos valdybos narių atrankos vykdymo tvarkos aprašą;

2. Atlygio viešosios įstaigos valdybos nariams mokėjimo tvarkos aprašą.

 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė įgaliojo vidaus reikalų ministrą patvirtinti:

1. Viešosios įstaigos pavyzdinę steigimo akto, steigimo sutarties, įstatų formą ir įstatų rengimo rekomendacijas;

2. Viešosios įstaigos, kurios savininkė ar dalininkė, turinti daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė ar savivaldybė, pavyzdinius įstatus ir įstatų rengimo rekomendacijas;

3. Valstybės ar savivaldybės tikslų ir lūkesčių dėl viešosios įstaigos nustatymo bei informacijos viešosios įstaigos savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai teikimo apie jos nustatytų valstybės ar savivaldybės tikslų, rezultatų (rodiklių) pasiekimą ir atitiktį valstybės ar savivaldybės lūkesčiams tvarkos aprašą.

 

Įsigalioja 2024 06 29.

Dokumentą skaitykite čia.


Darbas

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“

1. Pakeistas 1.4 papunktis:

„1.4. Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė ar dalininkė, turinti daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė ar savivaldybė, ir savivaldybių kultūros centruose, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga ir kurių dalininkės yra dvi ar daugiau savivaldybių, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą;“.

 

2. Pakeistas nurodytu nutarimu patvirtintas Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, ir savivaldybių kultūros centruose, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga ir kurių dalininkės yra dvi ar daugiau savivaldybių, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 06 29.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 06 21 nutarimas Nr. 496 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 06 28, Identifikacinis kodas 2024-11969.


Pakeistas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. ĮV-382 „Dėl Nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų darbuotojų, kurie viešo spektaklio, koncerto ar kito renginio metu atlieka profesionaliojo scenos meno kūrinius, pareigybių sąrašo patvirtinimo“

1. Pakeista preambulė ir ji išdėstyta taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 9 straipsnio 4 dalimi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi,“.

 

2. Pakeistas nurodytu įsakymu patvirtintas Nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų darbuotojų, kurie viešo spektaklio, koncerto ar kito renginio metu atlieka profesionaliojo scenos meno kūrinius, pareigybių sąrašas ir jis išdėstytas nauja redakcija.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 06 27.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 02 20 įsakymas Nr. ĮV-382 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 06 26, Identifikacinis kodas 2024-11577.


Valstybinė darbo inspekcija informuoja apie pokyčius statybų sektoriuje nuo liepos 1 d.

Skaidriai dirbančiojo asmens identifikavimo kodą (ID) privalės pateikti visi šiame sektoriuje dirbantys darbuotojai. Iki šiol skaidriai dirbančio asmens ID buvo reikalingas atliekant statybos darbus tik statybvietėse, tačiau nuo liepos mėnesio šis reikalavimas įsigalios ir vykdant privačių namų, butų remontą ar renovaciją.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2024 06 27.


Mokesčių administravimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas patvirtino Informacinių pranešimų, būtinų minimaliam subjektų grupių apmokestinimo lygiui Europos Sąjungoje užtikrinti, pateikimo tvarkos aprašą

Informacinių pranešimų, būtinų minimaliam subjektų grupių apmokestinimo lygiui Europos Sąjungoje užtikrinti, pateikimo tvarkos aprašas (toliau ‒ Aprašas) nustato informacinių pranešimų, būtinų minimaliam subjektų grupių apmokestinimo lygiui Europos Sąjungoje užtikrinti užpildymo, tikslinimo, pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarką:

1. Pranešimas apie paskirtąjį duomenis teikiantį apmokestinamąjį subjektą, kurio užpildymo ir pateikimo tvarka pateikiama Aprašo III skyriuje;

2. Pranešimas, patvirtinantis, kad paskirtajam duomenis teikiančiam apmokestinamajam subjektui perduoti duomenys, būtini papildinio mokesčio informacijos deklaracijai parengti, kurio užpildymo ir pateikimo tvarka pateikiama Aprašo IV skyriuje;

3. Pranešimas apie grupės veiklos pradinio etapo pradžią, kurio užpildymo ir pateikimo tvarka pateikiama Aprašo VI skyriuje.

 

Įsakymas įsigalioja 2024 07 01.

Šio įsakymo nuostatos taikomos pranešimams už finansinius metus, kurie prasideda 2023 m. gruodžio 31 d., bei vėlesnių finansinių metų pranešimams pateikti.

Dokumentą skaitykite čia.


VMI informuoja, kad internetinėje svetainėje atnaujino metinių gyventojų (šeimos) turto deklaracijų duomenis už 2023 metus

Nepateikusiems turto deklaracijų siunčiami priminimai, kad ši pareiga išlieka po pepužės 2 d. Jei gyventojas ir po VMI priminimo neteikia deklaracijos, ateityje gali būti skirtas tiek įspėjimas, tiek atitinkama bauda.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 06 27.


Pakeistas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas

 

1. Pakeista 4 straipsnio 4 dalis (pakeitimas įsigalioja 2024 07 01):

4 straipsnis. Asmenų, turinčių darbo santykius arba santykius, savo esme atitinkančius darbo santykius, socialinis draudimas

...

4. Krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai, taip pat kariai savanoriai, kiti aktyviojo rezervo kariai, parengtojo rezervo kariai, kiti savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kariai, aktyviojo kariuomenės personalo rezervo kariai, rezervo kariai, pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių, draudžiami pensijų, ligos, motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu.

...“.

 

2. Pakeista 12 straipsnio 1 dalis (pakeitimas įsigalioja 2024 06 27):

12 straipsnis. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas

1. Draudėjo ir apdraustojo asmens socialinio draudimo įmokas į Fondą apskaičiuoja, išskaičiuoja ir moka draudėjas nuo tos dienos, kurią apdraustasis asmuo pradeda dirbti, neatsižvelgdamas į draudėjo įregistravimo Mokesčių mokėtojų registre datą. Socialinio draudimo įmokas už asmenis, nurodytus šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje, sumoka valstybės institucija, perkėlusi ar išsiuntusi valstybės tarnautoją į pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, tarptautinėje ar Europos Sąjungos institucijoje arba užsienio valstybės institucijoje, pasiuntusi dirbti į specialiąją misiją ar paskyrusi profesinės karo tarnybos karį atlikti karo tarnybą Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, užsienio valstybės ar tarptautinėje karinėje arba gynybos institucijoje, taip pat asmenį delegavusi Lietuvos Respublikos deleguojančioji institucija ar Respublikos Prezidento kanceliarija. Socialinio draudimo įmokos mokamos iš institucijoms patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų. Socialinio draudimo įmokas į Fondą už asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat už asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos (šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnio 1 dalis), apskaičiuoja, išskaičiuoja ir sumoka draudėjas atitinkamo atlygio išmokėjimo dieną, kuri laikoma asmens socialinio draudimo pradžios data. Socialinio draudimo įmokas į Fondą už meno kūrėjo statusą turinčius asmenis, nurodytus šio įstatymo 6 straipsnio 7 dalyje, Fondų biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais apskaičiuoja Fondo valdyba, o sumoka Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatyme nurodytas valstybės biudžeto asignavimų valdytojas iš Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos Vyriausybės nustatyta tvarka. Socialinio draudimo įmokas į Fondą už sportininkus, nurodytus šio įstatymo 6 straipsnio 11 dalyje, Fondų biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais apskaičiuoja Fondo valdyba.

...“.

 

3. Pakeista 23 straipsnio 3 dalis ir straipsnis papildytas 5 dalimi (pakeitimas ir papildymas įsigalioja 2024 06 27):

„23 straipsnis. Fondo biudžeto ir valstybės biudžeto santykiai

1. Nurašytoms kaupiamųjų pensijų įmokų skoloms kompensuoti skiriami asignavimai iš valstybės biudžeto.

2. Jeigu šio įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje numatytų išmokų ir šio straipsnio 1 dalyje numatytų nurašytų skolų sąnaudos yra didesnės negu šiam tikslui einamaisiais metais numatyti valstybės biudžeto asignavimai, dalis, kuri skiriasi, Fondo biudžetui iš valstybės biudžeto sumokama t + 2 metais; čia t – einamieji metai, už kuriuos apskaičiuotos sąnaudos. Jeigu šio įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje numatytų išmokų ir šio straipsnio 1 dalyje numatytų nurašytų skolų sąnaudos yra mažesnės negu šiam tikslui einamaisiais metais numatyti valstybės biudžeto asignavimai, dalis, kuri skiriasi, valstybės biudžetui iš Fondo biudžeto sumokama t + 2 metais; čia t – einamieji metai, už kuriuos apskaičiuotos sąnaudos.

3. Valstybės biudžeto asignavimų Fondo biudžetui dydžiai nustatomi Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės socialinių fondų biudžetų rodiklių patvirtinimo įstatymu.

4. Asignavimai iš valstybės biudžeto skiriami, kai dėl Seimo ar Vyriausybės priimtų teisės aktų padidėja kurios nors socialinio draudimo rūšies sąnaudos arba sumažėja pajamos, o šios rūšies socialinio draudimo įmokų tarifai nekeičiami arba keičiami nepakankamu dydžiu.

5. Fondo įprastinės veiklos įplaukų dalis, viršijanti Fondo įprastinės veiklos išlaidas, gali būti naudojama Fondo administravimo įstaigų pagal Šalpos pensijų įstatymą mokamoms socialinio draudimo senatvės, netekto darbingumo bei invalidumo pensijų priemokoms finansuoti, jeigu šių priemokų išlaidos yra didesnės negu šiam tikslui 2024 metais numatytos valstybės biudžeto lėšos. Valstybės biudžeto lėšos 2024 metų skoliniam įsipareigojimui Fondui įvykdyti nustatomos Lietuvos Respublikos 2026 metų valstybės socialinių fondų biudžetų rodiklių patvirtinimo įstatyme.”.

 

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 06 26, Identifikacinis kodas 2024-11580.

TAR, 2024 06 26, Identifikacinis kodas 2024-11585.


„Sodra“ praneša apie pasikeitimą įdarbinant užsieniečius

Nuo 2024 07 01 keičiasi trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo tvarka.

„Sodros“ informacija, 2024 06 28.


Kiti

Nuo liepos 1 d. Viešojo valdymo agentūra tampa Valstybės tarnautojų registro informacinės sistemos (VTRIS) ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (VATIS) tvarkytoja

Viešojo valdymo agentūros informacija, 2024 06 26.


Viešojo valdymo agentūra dalijasi valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo proceso monitoringo pagrindinėmis išvadomis

Viešojo valdymo agentūros informacija, 2024 06 28.


Nuo liepos 1 d. įsigalioja naujas Lietuvos profesijų klasifikatorius

Klasifikatoriuje pateikiama į šiuolaikinę darbo rinką orientuota profesijų grupių informacija ir atnaujintas profesijų sąrašas, papildytas glaustais aprašais. Naujajame sąraše profesijų skaičius sumažėjo nuo 5,4 tūkst. iki 2,6 tūkst. 

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija, 2024 06 26.


Iki birželio 30 d. transporto priemonių techninės priežiūros, remonto ir techninės pagalbos paslaugų teikėjai privalo pateikti arba atnaujinti Transporto priemonių techninės priežiūros, remonto ir techninės pagalbos paslaugų teikėjo deklaracijas

Aplinkos ministerijos informacija, 2024 06 25.