„Teisės aktų žinios”, 2024 m. birželio 17 – 24 d., Nr. 25

Apskaita

Daugiau nei 4 mln. eurų pripažinti bešeimininkiais ir perduoti valstybės nuosavybėn

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos informacija, 2024 06 19.


Asmens duomenų apsauga

Pakeisti Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymo straipsniai:

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas;

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos;

7 straipsnis. Asmens duomenų tvarkymo sąlygos;

8 straipsnis. Specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymas;

26 straipsnis. Išankstinės konsultacijos su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija;

29 straipsnis. Pranešimas apie asmens duomenų saugumo pažeidimą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

34 straipsnis. Bendrieji asmens duomenų perdavimo principai;

341 straipsnis. Asmens duomenų, tvarkomų nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, perdavimas į trečiąsias valstybes arba tarptautinėms organizacijoms (papildyta šiuo straipsniu);

36 straipsnis. Asmens duomenų perdavimas taikant tinkamas apsaugos priemones;

37 straipsnis. Nukrypti leidžiančios nuostatos konkrečiais atvejais;

38 straipsnis. Asmens duomenų perdavimas trečiosiose valstybėse įsteigtiems duomenų gavėjams;

39 straipsnis. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Pakeitimai įsigalioja 2024 06 22.

Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 06 21, Identifikacinis kodas 2024-11408.


Darbas

Pakeisti Lietuvos Respublikos darbo kodekso straipsniai:

25 straipsnis. Teisingas informavimas ir konfidencialios informacijos apsauga;

26 straipsnis. Darbuotojų lyčių lygybė ir nediskriminavimas kitais pagrindais;

40 straipsnis. Susitarimas dėl ne viso darbo laiko;

52 straipsnis. Nuotolinis darbas;

56 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių;

57 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės;

109 straipsnis. Užsienio darbdavio darbuotojų darbo sąlygų užtikrinimas;

113 straipsnis. Darbo laiko režimas;

117 straipsnis. Darbo laiko režimo ypatumai dirbant nakties laiku;

118 straipsnis. Darbo laiko režimo ypatumai budint;

119 straipsnis. Viršvalandžiai;

126 straipsnis. Kasmetinių atostogų sąvoka ir trukmė;

128 straipsnis. Kasmetinių atostogų suteikimas;

137 straipsnis. Nemokamos atostogos ir nemokamas laisvas laikas;

138 straipsnis. Pailgintos atostogos, papildomos atostogos ir kitos lengvatos;

158 straipsnis. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas.

Pakeitimai įsigalioja 2024 06 21.

Įsigaliojus pakeitimams, skiriant darbuotoją su negalia pasyviai budėti ar pasyviai budėti namuose, vadovaujamasi Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvada dėl darbo pobūdžio ir sąlygų (nuo 2024 m. sausio 1 d. – Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu dėl asmens su negalia darbo pobūdžio ir sąlygų), kol darbuotojas Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais pasitikrins sveikatą ir pateiks darbdaviui sveikatos priežiūros įstaigos išvadą, bet ne ilgiau kaip iki 2027 m. spalio 31 d.

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 06 20, Identifikacinis kodas 2024-11228.


Pakeistas Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, sąrašo ir šių atostogų trukmės aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 6 punktas:

„6. Psichologai, dirbantys teismuose, tardymo izoliatoriuose, pataisos įstaigose, probacijos tarnyboje, socialinės globos įstaigose (išskyrus vaikų globos įstaigas), sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, ir socialinių paslaugų srities darbuotojai, dirbantys stacionariose socialinės globos įstaigose, grupinio gyvenimo namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose, sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, – 30 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 36 darbo dienos (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę). Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos 6 savaičių trukmės pailgintos atostogos.“.

Pakeitimai įsigalioja 2024 06 22.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 06 21 nutarimas Nr. 496 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 06 21, Identifikacinis kodas 2024-11395.


Darbdaviai privalo užtikrinti saugias darbo sąlygas per karščius

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2024 06 18.


Valstybinė darbo inspekcija informuoja, ką būtina žinoti sudarant sezoninio darbo sutartį

Atkreiptinas dėmesys, kad sudarant sezoninio darbo sutartį svarbu patikrinti, ar konkretus darbas yra įtrauktas į sezoninių darbų sąrašą. Darbuotojams, dirbantiems vieną sezoną, kasmetinės atostogos nesuteikiamos, o atleidžiant juos iš darbo už nepanaudotas atostogas mokama piniginė kompensacija.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2024 06 20.


Valstybinė darbo inspekcija parengė INSTRUKTAVIMO TVARKOS NUSTATYMO ŪKIO SUBJEKTE METODINES REKOMENDACIJAS

Valstybinės darbo inspekcijos informacija.


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeisti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo straipsniai:

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis;

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos;

10 straipsnis. Darbuotojų atstovų teisės;

13 straipsnis. Darbuotojų dalyvavimas įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos priemones. Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetai, darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai;

21 straipsnis. Privalomi sveikatos patikrinimai;

33 straipsnis. Darbuotojo pareigos;

38 straipsnis. Dirbančių neįgaliųjų saugos ir sveikatos garantijos (straipsnis neteko galios);

44 straipsnis. Įvykių darbe, dėl kurių darbuotojai patiria žalą sveikatai, incidentų, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo ir profesinių ligų tyrimas.

Pakeitimai įsigalioja 2024 06 21.

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 06 20, Identifikacinis kodas 2024-11223.


Miškas, miškininkystė, mediena

Aplinkos ministras patvirtino 15 procentų privalomųjų atskaitymų nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką paskirstymą į savivaldybių, kurių teritorijos miškingumas yra didesnis kaip 50 procentų, biudžetus vietinės reikšmės viešųjų kelių priežiūrai ir taisymui (remontui)

Dokumentas įsigalioja 2024 07 01.

Dokumentą skaitykite čia.


Mokesčių administravimas

Pakeistas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalies 4 punktas:

401 straipsnis. Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai

1. Laikoma, kad mokesčių mokėtojas – juridinis asmuo arba individualia veikla užsiimantis fizinis asmuo – atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, kai:

...

4) juridinio asmens vadovui ar kitam atsakingam asmeniui arba individualia veikla užsiimančiam asmeniui per paskutinius vienus metus iki jo vertinimo dienos nebuvo paskirta 1500 eurų ar didesnė bauda už padarytą administracinį nusižengimą, numatytą Administracinių nusižengimų kodekso 99, 127, 132, 134, 137, 143, 150, 151, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 187, 188, 1881, 1883, 1884, 1885, 190, 192, 193, 198, 205, 207, 2071, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 223, 3621, 505 straipsniuose.

...“.

Pakeitimai įsigalioja 2024 07 02.

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 06 19, Identifikacinis kodas 2024-11165.


VMI informuoja apie atvertą naują rizikos kriterijų (įmonių deklaruojamą nuostolį) VMI kliento profilyje

Jei įmonė nuostolio nedeklaruoja ar jis deklaruotas tik metus, įmonė vertinama kaip nerizikinga ir jai skiriama žalia spalva. Jei nuostolis deklaruotas du metus, tai mažai rizikinga – geltona spalva. Jei nuostolis deklaruotas tris metus, įmonė vertinama kaip rizikinga, suteikiama raudona spalva.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 06 17.


Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas patvirtino Taksi dispečerinių duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisykles (toliau – Taisyklės) ir nustatė, kad taksi dispečerinės Taisyklėse nurodytus duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai pirmą kartą pateikia iki 2025 m. vasario 15 d. už laikotarpį nuo 2024 m. gegužės 6 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Dokumentą skaitykite čia.


Pelno mokestis

Priimtas Lietuvos Respublikos minimalaus subjektų grupių apmokestinimo lygio užtikrinimo įstatymas

Šis įstatymas nustato informacijos, reikalingos minimaliam Lietuvos subjektų grupių ar tarptautinių subjektų grupių uždirbto pelno efektyviajam apmokestinimo lygiui Europos Sąjungoje užtikrinti, teikimo tvarką.

Šiuo įstatymu įgyvendinamas Europos Sąjungos teisės aktas, nurodytas šio įstatymo priede.

Dokumentą skaitykite čia.


SoDra

Pakeisti Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2024 06 18 ir 2024 07 01.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 01 25 nutarimas Nr. 86 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 06 17, Identifikacinis kodas 2024-10969.


Viešieji pirkimai

Papildyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalis 6 punktu ir pakeista 45 straipsnio 5 dalis:

45 straipsnis. Tiekėjo ir jo pateiktos paraiškos ir pasiūlymo vertinimo bendrieji principai

...

21. Mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties atveju ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įvertinusi riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo ar gali būti paskelbta mobilizacija, įvesta karo ar nepaprastoji padėtis, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, yra priėmusi sprendimą dėl šios nuostatos taikymo, perkančioji organizacija gali atmesti paraišką ar pasiūlymą, jeigu yra bent viena iš šių perkančiosios organizacijos pasirinktų sąlygų ar sąlygos dalių:

...

6) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, vykdo veiklą šio įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba yra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą šio įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

...

5. Perkančioji organizacija, tikrindama paraiškos ar pasiūlymo atitiktį šio įstatymo 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3, 6 punktų reikalavimams, iš tiekėjo reikalauja pateikti laisvos formos atitikties deklaraciją. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo nurodytos informacijos, įrodančios šio įstatymo 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3, 6 punktų reikalavimus reikalavimų atitiktį, teisingumo, ji privalo paprašyti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti informaciją patvirtinančius šio įstatymo 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus (vieną ar kelis) ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Perkančioji organizacija šių dokumentų ir (ar) paaiškinimų gali paprašyti ir iš kandidatų ar dalyvių bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.“.

Pakeitimai įsigalioja 2024 06 21.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2024 06 21.

TAR, 2024 06 20, Identifikacinis kodas 2024-11294.


Pakeistas Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas

1. Pakeistos 37 straipsnio 1 ir 2 dalys:

„37 straipsnis. Tarptautinio pirkimo, supaprastinto pirkimo ir mažos vertės pirkimo atlikimas

1. Tarptautinį ar supaprastintą pirkimą perkantysis subjektas atlieka šiame įstatyme nustatyta tvarka, išskyrus šio straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytus atvejus. Atliekant supaprastintus pirkimus, pažymų, patvirtinančių Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama, kai tiekėjas pateikia Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkantysis subjektas gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

2. Atliekant mažos vertės pirkimus, taikomos šio įstatymo I skyriaus, 44, 47 straipsnių, 50 straipsnio 9 dalies, 68 straipsnio 1 dalies, 90 straipsnio, 94 straipsnio 5, 6, 7 ir 9 dalių, 99 straipsnio, VI ir VII skyrių ir Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 9 dalies nuostatos ir perkančiojo subjekto tvirtinamame mažos vertės pirkimų tvarkos apraše nustatytos taisyklės. Jeigu mažos vertės neskelbiamas pirkimas atliekamas šio įstatymo 79 straipsnio 1 dalies 3 punkte, 3 dalies 1, 2 ir 4 punktuose ar 5 ir 6 dalyse nustatytomis sąlygomis ar į mažos vertės neskelbiamą pirkimą kviečiamas tik vienas tiekėjas, šio įstatymo 34 straipsnio reikalavimų, išskyrus 34 straipsnio 3 dalyje nustatytą reikalavimą, gali būti nesilaikoma. Be to, gali būti nesilaikoma šio įstatymo 90 straipsnio reikalavimų, jeigu atliekamas mažos vertės neskelbiamas pirkimas, kurio numatoma pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) 15000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio). Šio įstatymo 50 straipsnio 9 dalies ir Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 9 dalies reikalavimai gali būti netaikomi, kai sutarties vertė neviršija 5000 Eur (penkių tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio) ir tiekėjui, subtiekėjui ar ūkio subjektui, kurio pajėgumais yra remiamasi, nėra suteikiama teisė aptarnauti, gauti prieigą ar kitaip susipažinti su perkančiojo subjekto vidaus dokumentuose nustatytomis ryšių ir informacinėmis sistemomis (ar jų dalimis), kurios yra reikšmingos perkančiojo subjekto veiklai, šių ryšių ir informacinių sistemų (ar jų dalių) technologijomis, duomenų bazėmis ar jose esamais duomenimis. Tokiu atveju perkantysis subjektas iš prieinamų šaltinių įsitikina, kad prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas nėra registruoti (jeigu fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.

...“.

2. Pakeistas 68 straipsnio 1 dalies 1 punktas:

„68 straipsnis. Informavimas apie pirkimo procedūros rezultatus ir įtraukimą į kvalifikacijos vertinimo sistemą

1. Perkantysis subjektas kandidatams ir dalyviams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, arba apie sprendimą leisti dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje, pateikia šio straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta atliekant pirkimo procedūrą, santrauką, nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą. Perkantysis subjektas taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, pradėti pirkimą ar dinaminę pirkimų sistemą iš naujo. Šioje dalyje nurodyto reikalavimo gali būti nesilaikoma, kai:

1) supaprastinto pirkimo atveju pirkimo sutartis, kurios numatoma vertė neviršija 10000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) 15000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio), sudaroma preliminariosios sutarties pagrindu;

...“.

Pakeitimai įsigalioja 2024 07 01.

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2024 06 17.

TAR, 2024 06 20, Identifikacinis kodas 2024-11296.


Atnaujintas perėjimo prie SABIS (Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema) naudojimo grafikas

Pereinamoji SABIS eksploatacija su realiais duomenimis, lygiagrečiai naudojantis sistema „E. sąskaita“, truks du mėnesius – nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Pilna SABIS eksploatacija bus pradėta š. m. rugsėjo 1 d., o sistema „E. sąskaita“ bus nebepasiekiama nuo š. m. rugpjūčio 30 d. „E. sąskaita“ bus pasiekiama ir birželio 26 – 30 dienomis.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2024 06 19.


Kiti

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba parengė rekomendacijas daiginti skirtų sėklų gamin­tojams

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2024 06 17.


Nuo šiol užsienyje įgijus profesinę kvalifikaciją ji bus pripažinta ir Lietuvoje

Iki šiol kiekvienas darbdavys ar mokymo įstaiga savarankiškai spręsdavo dėl konkrečios užsienyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija, 2024 06 20.


Atverti administracinės lietuvių kalbos žodžių ir kitų reiškinių duomenys

Valstybės duomenų agentūros informacija, 2024 06 21.