„Teisės aktų žinios”, 2024 m. birželio 10 – 16 d., Nr. 24

Darbas

Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ 4.1 ir 55.1 papunkčiai:

„4. Vykdydama nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų ir darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevenciją, taip pat šių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo kontrolę, VDI pagal kompetenciją atlieka šiuos ūkio subjektų veiklos planinius ir neplaninius patikrinimus:

4.1. nelegalaus ir nedeklaruoto darbo, nedeklaruotos savarankiškos veiklos, užsieniečių įdarbinimo ir informavimo, asmenų identifikavimo reikalavimų pažeidimų tvarkos pažeidimų taip, kaip šis darbas, veikla ir pažeidimai apibrėžti Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme (toliau - nelegalus darbas), prevencijos ir kontrolės (toliau – nelegalaus darbo kontrolė), esant poreikiui atliekant šių patikrinimų metu prekių ir paslaugų kontrolinius pirkimus;

...

55. Pirmaisiais metais po ūkio subjekto veiklos pradžios prioritetas taikomas šių subjektų konsultavimui ir metodinės pagalbos teikimui darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės klausimais. Šiems ūkio subjektams poveikio priemonės taikomos tik išimtinais atvejais, kaip paskutinė priemonė, visuomet iš anksto įvertinus, ar teisės aktų reikalavimų laikymasis negali būti užtikrintas konsultuojant ūkio subjektą ir tik tuomet, kai jos yra būtinos ir neišvengiamos, siekiant mažinti riziką nelaimingiems atsitikimams darbe įvykti ar susirgti profesinėmis ligomis, kad nebūtų pakenkta darbuotojų interesams ar padaryta žala aplinkai, kai ši žala ar galimi pakenkimai labai reikšmingi, jeigu:

55.1. nustatytas nelegalaus ar/ir nedeklaruoto darbo atvejis, taip pat užsieniečių įdarbinimo ir informavimo, asmenų identifikavimo reikalavimų pažeidimai taip, kaip nelegalus ir nedeklaruotas darbas, užsieniečių įdarbinimo ir informavimo, asmenų identifikavimo reikalavimų pažeidimai apibrėžti Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme;

...“.

Pakeitimai įsigalioja 2024 07 01.

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 07 29 įsakymas Nr. V-334 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 06 11, Identifikacinis kodas 2024-10650.


Pakeistas Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas pagal ekonominės veiklos rūšis 2024 metams, patvirtintas Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-223 „Dėl profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo pagal ekonominės veiklos rūšis 2024 metams patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2024 07 01.

Užimtumo tarnybos direktoriaus 2023 11 23 įsakymas Nr. V-223 su visais pakeitimai išdėstytas čia.

TAR, 2024 06 14, Identifikacinis kodas 2024-10899.


Nuo 2024 m. liepos 1 d. griežtėja bausmės už nelegaliai įdarbintus darbuotojus, o nelegaliai darbuotojus įdarbinę darbdaviai bus viešinami

Darbdaviai (juridiniai asmenys), nelegaliai įdarbinę darbuotoją, turės susimokėti nuo 2772 Eur (3 minimalių atlyginimų (MMA) iki 11088 Eur (12 minimalių atlyginimų (MMA) už kiekvieną nelegaliai dirbusį asmenį. Baudos už nelegaliai įdarbintą asmenį darbdaviams (jeigu pastarieji yra fiziniai asmenys) ar kitiems atsakingiems asmenims šiuo metu siekia nuo 1000 iki 5000 Eur. Baudos, taikytinos už nelegalų darbą juridiniams asmenims, šiuo metu siekia nuo 868 iki 2896 Eur už kiekvieną nelegaliai dirbusį asmenį.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2024 06 13.


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeistas Vaikų ir pilnamečių mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programas, sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo (3 priedas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, 1 priedas PROFILAKTINIO VAIKŲ IR PILNAMEČIŲ MOKINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMO REIKALAVIMAI

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 07 01.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 05 31 įsakymas Nr. 301 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 04, Identifikacinis kodas 2023-23483.


Labdara ir parama

Pakeistos Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos bei Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-103 „Dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 06 14.

Pakeistos Taisyklės taikomos 2024 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių ataskaitų FR0477 formai ir FR0478 formai užpildyti.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 04 10 įsakymas Nr. V-103 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 06 13, Identifikacinis kodas 2024-10774.


Miškas, miškininkystė, mediena

Pakeistas Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 11 30 nutarimu Nr. 972 „Dėl Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Aprašo nauja redakcija įsigalioja 2024 07 01.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 11 30 nutarimas Nr. 972 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 02 08, Identifikacinis kodas 2024-02353.

TAR, 2024 06 07, Identifikacinis kodas 2024-10525.


Mokesčių administravimas

VMI informuoja, jog patikslinti pateiktus prašymus skirti Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį paramai galima iki birželio 30 d.

Gyventojai savo laiku pateiktus prašymus vis dar turi galimybę pakoreguoti. Pirmosios GPM dalies sumos gavėjus pasieks jau liepą, kiti parvedimai bus atliekami dalimis iki lapkričio 15 d.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 06 12.


Papildytos plačioji ir trumpoji Verslo liudijimą įsigijusio gyventojo atmintinės

Atmintinėse esanti nuostata, jog prekybos verslo liudijimas nesuteikia teisės gauti pajamų iš prekybos internetu ir paštu, papildyta paaiškinimu, jog tokia veikla gali būti vykdoma įregistravus individualią veiklą pagal pažymą arba įsteigus juridinį asmenį.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 06 13.


SoDra

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė patvirtino Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas sąlygas, pagalbos pinigų dydžio nustatymą ir jų mokėjimą, finansinių galimybių vertinimą, pajamų ir turto apskaičiavimą.

Aprašas taikomas mokėjimui už tas socialines paslaugas, kurias planuoja ir savivaldybės teritorijos gyventojams organizuoja savivaldybės meras ir kurios finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto dotacijų savivaldybių biudžetams. Tais atvejais, kai socialinių paslaugų kaina viršija savivaldybės tarybos nustatytą maksimalų socialinių paslaugų išlaidų finansavimo savivaldybės teritorijos gyventojams dydį, šio dydžio ir socialinių paslaugų kainos skirtumas asmens (šeimos) pageidavimu mokamas paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens) ir socialinių paslaugų įstaigos tarpusavio susitarimu.

Dokumentas įsigalioja 2024 m. liepos 1 d.

Dokumentą skaitykite čia.


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba atnaujino Pirkimų specialistų žinių patikrinimo medžiagą

Atnaujintas Pirkimų specialistų žinių patikrinimui skirtas Žaliųjų pirkimų mokymų modulis (XI modulis).

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2024 06 12.


Parengta Kelių (gatvių) darbų pirkimo dokumentų rengimo atmintinė

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2024 06 13.


Kiti

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsniai:

33 straipsnis. Administracinių nuobaudų ir administracinio poveikio priemonių skyrimas surašant administracinį nurodymą;

95 straipsnis. Nelegalus darbas;

223 straipsnis. Juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų ir registro duomenų pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui ar Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui ir skelbimo juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo interneto svetainėje tvarkos pažeidimas;

305 straipsnis. Saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas;

307 straipsnis. Transporto priemonių, ne keliais judančių mechanizmų ir įrenginių, kurių į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis viršija nustatytus ribinius dydžius, arba transporto priemonių, ne keliais judančių mechanizmų ir įrenginių su neveikiančia gamintojo numatyta išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema, arba transporto priemonių, ne keliais judančių mechanizmų ir įrenginių su sumontuotu prietaisu ar įrenginiu, kuris išderina gamintojo numatytą išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos veikimą, eksploatavimas (pakeitimai įsigalioja 2024 06 14);

3621 straipsnis. Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų statybvietėje esančių asmenų, išskyrus asmenis, atliekančius statybos darbus, identifikavimo reikalavimų pažeidimas;

569 straipsnis. Įrodymai;

589 straipsnis. Administracinius nusižengimus tiriantys ir protokolus surašantys pareigūnai;

610 straipsnis. Administracinio nurodymo surašymo pagrindai ir jo įvykdymo padariniai;

611 straipsnis. Administracinio nusižengimo protokolo, administracinio nurodymo ir nutarimo surašymas tais atvejais, kai nusižengimas užfiksuotas ne asmens, įtariamo administracinio nusižengimo padarymu, akivaizdoje;

Pakeistas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso priedas.

 

2. Neteko galios Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsnis:

961 straipsnis. Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nustatytų skaidriai dirbančių asmenų identifikavimo reikalavimų pažeidimas.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 07 01.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2021 12 28, Identifikacinis kodas 2021-27362.

TAR, 2023 12 23, Identifikacinis kodas 2023-25327.

TAR, 2024 05 30, Identifikacinis kodas 2024-09691.

TAR, 2024 06 13, Identifikacinis kodas 2024-10822.


Pakeisti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsniai:

114 straipsnis. Valstybės perversmas;

118 straipsnis. Padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką;

119 straipsnis. Šnipinėjimas;

120 straipsnis. Kolaboravimas;

121 straipsnis. Antikonstitucinės grupės ir organizacijos.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 06 14.

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 06 13, Identifikacinis kodas 2024-10821.


Kredito įstaigos įpareigojamos užtikrinti galimybę nekilnojamojo turto pirkėjams rinktis palūkanų rūšį

2025 m. gegužės 1 d. įsigaliojusiu sprendimu įpareigojamos kredito įstaigos, prieš sudarant paskolos sutartį, pateikti vartotojui ne mažiau kaip dvi alternatyvas: galimybę rinktis būsto paskolą su bent 5 metų fiksuotąja palūkanų norma arba su kintamąja palūkanų norma.

Finansų ministerijos informacija, 2024 06 13.


Valstybės kontrolė skelbia Išvadą dėl savivaldybių biudžetų fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi 2023–2024 m.

Valstybės kontrolės informacija, 2024 06 13.


Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos puslapyje startuoja virtuali švieslentė, kurioje duomenys apie rinkoje išplatintus nesaugius maisto produktus, pašarus, su maistu besiliečiančias medžiagas bus skelbiami realiu laiku

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos  informacija, 2024 06 13.


Aplinkos ministerija teikia aktualią informaciją besiruošiantiems poilsiauti pajūryje

Aplinkos ministerijos Informacija, 2024 06 12.


Nuo 2026 m. sausio 1 dienos įsigalios Karo prievolės įstatymo pakeitimai

Svarbiausi Karo prievolės įstatymo pakeitimai:

jaunuoliai bus kviečiami atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą (PPKT) iš karto po mokyklos baigimo nuo 18 metų iki jiems sukaks 22 metai; studentams, į aukštąją mokyklą įstojusiems iki jų įtraukimo į karo prievolininkų sąrašą, PPKT galės būti atidedama, sudarant sąlygas ją atlikti pareiškus norą, jaunuoliams, kurie dėl sveikatos būklės negali būti paskirti atlikti 9 mėn. PPKT, sudaromos galimybės pareiškus norą atlikti kitą, Lietuvos kariuomenės vado nustatytos trukmės PPKT.

Krašto apsaugos ministerijos informacija, 2024 06 13.


Nuo šių metų liepos 23 d. senesnės nei iki 2024 m. sausio 1 d. išduotos asmens tapatybės kortelės nebegalės būti naudojamos kvalifikuoto elektroninio parašo kūrimui

Iki 2024 m. sausio 1 d. išduotos asmens tapatybės kortelės ir toliau bus tinkamos naudoti kaip elektroninės atpažinties priemonė, pavyzdžiui, tvirtinant asmens tapatybę Elektroninių valdžios vartų portale. Jei kortelė parašo kūrimui nenaudojama – jos keisti nereikia.

Vidaus reikalų ministerijos informacija, 2024 06 11.