„Teisės aktų žinios”, 2024 m. balandžio 8 – 14 d., Nr. 15

Darbas

Švietimo, mokslo ir sporto ministras patvirtino Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašą

Dokumentą skaitykite čia.


Švietimo, mokslo ir sporto ministras nustatė, kad Lietuvos švietimo tarybos (toliau – Taryba) pirmininkui mokamo atlygio už darbą dydis yra 0,01 pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio už vieną Tarybos posėdyje dirbtą valandą ir patvirtino Atlygio už darbą mokėjimo Lietuvos švietimo tarybos pirmininkui tvarkos aprašą

Dokumentą skaitykite čia.


Valstybinė darbo inspekcija primena, kad darbdavys privalo organizuoti darbuotojams mokymus (toliau – mokymai) smurto ir priekabiavimo tema

Mokymai numatyti Darbo kodekse, kuris nenumato jų atlikimo būdo ir formos, taigi siekdamas mokymų efektyvumo ir prieinamumo  mokymų būdus ir formą darbdavys pasirenka pagal įmonės veiklos pobūdį, darbuotojų užimtumą, darbo funkcijų pobūdį ir pasiteisinusią įmonės mokymų organizavimo praktiką. Pabrėžtina, kad mokymų faktas turėtų būti tinkamai užfiksuotas įmonės, įstaigos, organizacijos vidiniuose dokumentuose, kad darbdavys galėtų įrodyti Darbo kodekse numatytos pareigos vykdymą.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2024 04 10.


Valstybinė darbo inspekcija primena, ką turi žinoti darbuotojas, jei vėluoja darbo užmokestis

Akcentuotina, kad dėl viso ar ne viso neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų darbuotojas turi teisę kreiptis į darbo ginčų komisiją su prašymu išnagrinėti darbo ginčą dėl teisės per tris mėnesius nuo tada, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie jo teisių pažeidimą.

Vastybinės darbo inspekcijos informacija, 2024 04 08.


Valstybinė darbo inspekcija skelbia atmintinę „Saugos ir sveikatos įžvalgos, susijusios su darbu skaitmeninėse platformose“

Vastybinės darbo inspekcijos informacija, 2024 04 09.


Mokesčių administravimas

VMI primena, kad iki š.m. gegužės 2 d. visi savarankiškai veiklą vykdę gyventojai turi pateikti pajamų mokesčio deklaracijas, netgi tais atvejais, kai pajamų negavo

VMI praneša, kad artimiausias nuotolinis seminaras vykdžiusiems individualią veiklą vyks balandžio 18 d., kurio metu specialistas gyventojams žingsnis po žingsnio padės pildyti pajamų mokesčio deklaraciją.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 04 10.


Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras

Pakeisti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 12 ir 20 straipsnių komentarai:

12 straipsnis. Pajamos iš paskirstytojo pelno;

20 straipsnis. Neapmokestinamasis pajamų dydis.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI prie FM 2024 03 21 raštas Nr. (18.18-31-1 Mr) R-1074.

VMI prie FM 2024 04 08 raštas Nr. (18.18-31-1 Mr) RM-15365.


Pelno mokestis

Pakeistas Pelno mokesčio įstatymo 561 straipsnio 1 dalies komentaras:

„561 STRAIPSNIS. Mokestinių nuostolių perdavimas tarp vienetų grupės vienetų

1. Vienetas šiame straipsnyje nustatyta tvarka gali perduoti už mokestinį laikotarpį apskaičiuotus mokestinius nuostolius (ar jų dalį) kitam vienetų grupės vienetui, kuris jam perduotais nuostoliais turi teisę sumažinti apmokestinamojo pelno sumą, apskaičiuotą už tą mokestinį laikotarpį, už kurį buvo apskaičiuoti jam kito vieneto perduodami nuostoliai (ar jų dalis), jeigu:

1) vienetų grupėje patronuojantis vienetas mokestinių nuostolių perdavimo dieną tiesiogiai arba netiesiogiai valdo ne mažiau kaip 2/3 kiekvieno mokestinių nuostolių perdavime dalyvaujančio dukterinio vieneto akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį, ir

2) mokestiniai nuostoliai perduodami tarp vienetų grupės vienetų, kurie toje grupėje be pertraukų yra ne trumpiau kaip dvejus metus skaičiuojant iki mokestinių nuostolių perdavimo dienos, arba

3) mokestinius nuostolius perduoda ar perima vienetų grupės vienetas (vienetai), kuris (kurie) toje grupėje yra nuo jo (jų) įregistravimo dienos ir bus vienetų grupėje be pertraukų ne trumpiau kaip dvejus metus skaičiuojant nuo jo (jų) įregistravimo dienos.

...“.

Pelno mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI prie FM 2024 04 05 raštą Nr. (18.10-31-1 Mr)-R-1293.


Viešieji pirkimai

Pakeistos Projekto konkurso organizavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. D1-671 „Dėl Projekto konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2024 05 01.

LR aplinkos ministro 2017 08 22 įsakymas Nr. D1-671 su visais pakeitimai išdėstytas čia.

TAR, 2024 04 11, Identifikacinis kodas 2024-06820.


SoDra

„Sodra“ informuoja, kad norint gauti vienišo asmens išmoką, prašymo teikti nereikės

Šiai išmokai gauti nereikia teikti prašymo – ji skiriama automatiškai remiantis Gyventojų registre esančiais duomenimis apie asmenų šeimyninę padėtį.

„Sodros“ informacija, 2024 04 12.


Šiemet į pensijų kaupimą įtraukti gyventojai turi dar beveik tris mėnesius sprendimui priimti

„Sodros“ informacija, 2024 04 08.


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba kviečia pirkimo vykdytojus iki 2024 m. balandžio 19 d. 16:00 val. teikti paraiškas ir pasinaudoti galimybe gauti kofinansavimą inovatyviems produktams įsigyti

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2024 04 12.


Kiti

Pakeista Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Antrosios knygos ASMENYS 2.104 straipsnio 3 dalis:

2.104 straipsnis. Juridinių asmenų pertvarkymas

1. Pertvarkymas – tai juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkytojo juridinio asmens teises ir pareigas.

2. Jei yra pertvarkomas juridinis asmuo, kurio dalyviai atsako pagal juridinio asmens prievoles, tai, nepaisant pasirinktos naujos juridinio asmens teisinės formos, pertvarkomo juridinio asmens da­lyviai trejus metus yra subsidiariai atsakingi pagal pertvarkomo juridinio asmens prievoles, atsiradusias iki naujos teisinės formos juridinio asmens įregistravimo juridinių asmenų registre. Jei naujos teisinės formos juridinio asmens dalyviu netampa pertvarkyto juridinio asmens dalyvis, tiek pertvarkymo metu, tiek vėliau jis ne­atleidžiamas nuo šioje dalyje nurodytos atsakomybės.

3. Viešasis juridinis asmuo, išskyrus valstybės ir savivaldybės įmones, viešąsias įstaigas, negali būti pertvarkomas į privatųjį juridinį asmenį.

4. Pertvarkant juridinius asmenis, mutatis mutandis taikomi šio kodekso 2.101 straipsnio 2 dalis, 2.102 straipsnis, 2.107 straipsnio 1 dalis, 2.112 straipsnio 1 ir 2 dalys.

5. Juridinių asmenų pertvarkymo ypatumus gali nustatyti ir atskiras juridinių asmenų teisines formas reglamentuojantys įstatymai.“

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 05 01.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Antroji knyga ASMENYS su visais pakeitimais išdėstyta čia.

TAR, 2023 11 29, Identifikacinis kodas 2023-22987.


Viešojo valdymo agentūros specialistai tikrina, ar įstaigos tinkamai organizuoja valstybės tarnautojų konkursus ir vertina įstaigos darbo apmokėjimo sistemas

Patikrinimų metu specialistai teikia rekomendacijas dėl konkursų organizavimo, prižiūri, kaip įgyvendinami su konkursų organizavimu susiję teisės aktai, teikia metodinę pagalbą, konsultuoja.

Viešojo valdymo agentūros informacija, 2024 04 10.


Viešojo valdymo agentūra 2024 m. balandžio 23 d. 13.30 val. organizuoja metodinę konsultaciją „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigybių sąraše esančių valstybės tarnautojų pareigybių peržiūra (iškarjerinimas)“

Viešojo valdymo agentūros informacija, 2024 04 10.


Visuomenei tapo prieinami visi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) sprendimai dėl įmonių veiklos ribojimų

Informaciją apie apribotas arba uždraustas įmonių veiklas galima rasti VMVT internetinio puslapio nuorodoje.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2024 04 09.


Statytojai ar statybų užsakovai, pildantys elektroninius statybos žurnalus, gali naudotis informacinių technologijų specialistų specialiai sukurtais įrankiais

Aplinkos ministerijos informacija, 2024 04 10.


Nuo balandžio 9 d. jau galima kreiptis dėl paskolų energetikos bendrijų finansavimui

Naujas instrumentas leis finansuoti energijos generavimo pajėgumus, skirtus savivaldybėms, savivaldybių įstaigoms ir savivaldybių įmonėms, bei nepritekliuje gyvenantiems namų ūkiams. Paskolos teikiamos saulės, vėjo elektrinių įrengimui ir įsigijimui. Kartu su paskola, kuri teikiama iki 15 metų laikotarpiui ir kurios palūkanų norma neviršys 3 proc., paskolos gavėjai galės pasinaudoti skiriama dotacija projektui įgyvendinti.

Energetikos ministerijos informacija, 2024 04 10.


Griežtinama darbdavių atsakomybė už saugos ir sveikatos pažeidimus

Numatyta, kad už pažeidimą turės atsakyti ne tik tiesiogiai atsakingi darbuotojai, kaip yra šiuo metu, bet ir juridiniai asmenys, t. y. darbdaviai. Jie privalės sumokėti nuo įmonės dydžio priklausančią papildomą nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo vienkartinę įmoką.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2024 04 10.


Finansų ministras nuo 2024 05 01 nustatė:

1. palūkanų, mokamų už Mokesčių administravimo įstatyme nustatytą mokestinę paskolą, dydį – 0,010 procento už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną;

2. delspinigių, mokamų Mokesčių administravimo įstatyme nustatytais atvejais, dydį – 0,029 procento už kiekvieną pavėluotą dieną.

Mokestinės paskolos dydžių lentelė.

Delspinigių už ne laiku sumokėtus ar pervestus mokesčius ir baudas dydžių lentelė.

TAR, 2024 04 12, Identifikacinis kodas 2024-06872.