„Teisės aktų žinios”, 2024 m. balandžio 29 – gegužės 5 d., Nr. 18

Apskaita

Pakeistas Pajamų, gautų už turgavietėse ir prekybai žemės ūkio ir maisto produktais skirtose viešosiose vietose parduodamą mėsą, mėsos produktus, paukštieną ir paukštienos produktus, suminės apskaitos taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2024 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. VA-36 „Dėl Pajamų, gautų už turgavietėse ir prekybai žemės ūkio ir maisto produktais skirtose viešosiose vietose parduodamą mėsą, mėsos produktus, paukštieną ir paukštienos produktus, suminės apskaitos taisyklių patvirtinimo“, 10.2 papunktį:

„10. Pajamų, gautų už į turgavietę ar prekybai skirtą viešąją vietą atsivežtą (atvežtą) ir turgavietėje ar prekybai skirtoje viešojoje vietoje parduotą mėsą, mėsos produktus, paukštieną ir paukštienos produktus, suminė apskaita tvarkoma elektroniniu būdu i.APS, t. y. išlaidų bei pajamų duomenys suvedami tam skirtose i.APS dalyse:

...

10.2. i.APS pajamų dalyje iki mėnesio pabaigos nurodoma per tą mėnesį gautų pajamų suma nurodoma per mėnesį gautų pajamų suma, suvedama mėnesiui pasibaigus, iki kito mėnesio pabaigos:

...“.

Pakeitimai įsigalioja 2024 04 30.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2024 04 17 įsakymas Nr. VA-36 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 04 29, Identifikacinis kodas 2024-07889.


Asmens duomenų apsauga

Pakeistos Asmens duomenų tvarkymo Aplinkos apsaugos agentūroje taisyklės, patvirtintos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2018 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. AV-279 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Aplinkos apsaugos agentūroje taisyklių patvirtinimo“

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 04 30.

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2018 10 24 įsakymas Nr. AV-279 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 04 29, Identifikacinis kodas 2024-07816.


Darbas

Valstybinė darbo inspekcija pataria, kaip teisingai įforminti papildomą darbą

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2024 04 25.


Valstybinė darbo inspekcija atsako: „Kokiais atvejais darbdavys turi nukelti darbo sutarties pasibaigimo dieną? Kokiais pagrindais gali būti nutraukiama darbo sutartis darbuotojui turint laikinąjį nedarbingumą ar esant kasmetinėse atostogose?“

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2024 04 22.


Mokesčių administravimas

VMI informuoja, kad paramos gavėjas ar politinė organizacija, pageidaujantys gauti pajamų mokesčio dalį, iki kitų metų, einančių po ataskaitinių metų, birželio 30 d. turi pateikti mokesčio administratoriui laisvos formos prašymą, kuriame nurodo sąskaitos, į kurią pageidaujama gauti pajamų mokesčio sumas, duomenis

Prašymo nereikia teikti, jeigu paramos gavėjas ar politinė organizacija jau buvo nurodžiusi sąskaitos, į kurią pageidaujama gauti pajamų mokesčio sumas, duomenis ir jie nėra pasikeitę.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 04 22.

VMI viršininko 2023 11 17 įsakymas Nr. VA-84 „Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms organizacijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais išdėstytas čia.


VMI informuoja, kad nuo gegužės 1 d. gyventojai, kurie turgavietėse ir viešose prekybos vietose prekiauja mėsa, paukštiena ir jų gaminiais, apskaitą vesti turės tik e. būdu per virtualų buhalterį i.APS

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 04 22.


Nekilnojamojo turto mokestis

VMI skelbia seminaro „Nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos apmokestinimas PVM“ dalijamąją medžiagą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 04 26.


Pelno mokesčio įstatymo komentaras

Pakeistas pelno mokesčio įstatymo 50 straipsnio 1-6 dalių komentaras:

„50 STRAIPSNIS. Pelno mokesčio deklaracijos ir ataskaitos.

1. Pelno mokesčio deklaracijų rūšys yra šios:

1) metinė pelno mokesčio deklaracija;

2) avansinio pelno mokesčio deklaracija;

3) deklaracija apie užsienio vienetui išmokėtas pajamas (sumas) ir apskaičiuotą bei į biudžetą sumokėtą pelno mokestį;

4) užsienio vieneto, vykdančio veiklą Lietuvos Respublikoje (nuolatinės buveinės) deklaracija;

5) deklaracija apie nuo gautų ir išmokėtų dividendų apskaičiuotą ir sumokėtą pelno mokestį;

6) metinė fiksuoto pelno mokesčio deklaracija.

2. Ataskaitos – metinės pelno mokesčio deklaracijos priedai:

1) asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaita;

2) ataskaita apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei gyventojus.

3. Kitos ataskaitos:

1) išvestinių finansinių priemonių ataskaita;

2) kitos centrinio mokesčio administratoriaus nustatytos deklaracijų arba ataskaitų formos.

4. Šio straipsnio 1 dalies 3, 5, 6 punktuose, 2 dalies 1 punkte ir 3 dalies 1 punkte nustatytos ataskaitos ir deklaracijos pateikiamos tik tuo atveju, jei per mokestinį laikotarpį vienetas atliko atitinkamas ūkines operacijas

5. Šio straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatyta ataskaita saugoma vienete.

6. Deklaracijų ir ataskaitų formas, jų užpildymo tvarką ir atvejus, kada pildoma šio straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatyta ataskaita, nustato centrinis mokesčio administratorius.”.

VMI prie FM 2024 04 29 raštas Nr. (18.10-31-1 Mr)-R-1612).

Pelno mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.


Labdara ir parama

Nuo 2024 m. birželio 1 dienos pripažintas netekusiu galios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. VA-28 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie iš kiekvieno paramos teikėjo gautų piniginių lėšų išmokėjimą fiziniams asmenims PRC913 formos bei jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“

Netekęs galios dokumentas išdėstytas čia.

TAR, 2024 04 30, Identifikacinis kodas 2024-07958.


SoDra

Pakeisti Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. A1-39 „Dėl Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.2 papunktis, 5, 10 ir 20 punktai

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 05 01.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 01 23 įsakymas Nr. A1-39 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 04 30, Identifikacinis kodas 2024-07993.


„Sodra“ informuoja, jei mirusiam žmogui buvo skirtos „Sodros“ išmokos ar kompensacijos, kurios nebuvo išmokėtos, tai šios išmokos atiteks paveldėtojams

Svarbu žinoti, kad šios išmokos neišmokamos paveldėtojams automatiškai. Įpėdiniai turėtų patys kreiptis į „Sodrą“ ir pateikti atitinkamą prašymą dėl išmokų išmokėjimo.

„Sodros“ informacija, 2024 05 03.


„Sodra“ informuoja, kad ir mama, ir tėtis turi pasinaudoti dviem neperleidžiamais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais, kitaip išmokos mokėjimo laikotarpis sutrumpės

„Sodros“ informacija, 2024 05 03.


Viešieji pirkimai

Pakeistas Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“:

Pakeitimai įsigalioja 2024 05 01.

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 06 28 įsakymas Nr. 1S-97 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 04 30, Identifikacinis kodas 2024-08023.


Kiti

Registrų centro specialistai dalinasi patarimais, kaip patikrinti, ar žemės sklypo riba yra tiksliai nustatyta ir įregistruota, ir ką daryti tais atvejais, kai duomenys apie žemės sklypą turėtų būti tikslinami

Registrų centro informacija, 2024 04 30.


Nustatyti nauji ataskaitų teikimo reikalavimai juridiniams asmenims ir asmenims, turintiems esminių ryšių su Rusija, bei finansų sektoriui

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos informacija, 2024 04 22.


Aplinkos apsaugos agentūra kviečia teikti paraiškas nemokamiems apyvartiniams taršos leidimams gauti laikotarpiui nuo 2026 m. sausio 1 d. iki 2030 m. gruodžio 31 d.

Aplinkos ministerijos informacija, 2024 05 03.


Dirbantiems nuotoliniu būdu iš užsienio – aiškesnė socialinio draudimo tvarka

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2024 05 03.


Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba skelbia patarimų ciklą, kaip suplanuoti kelionę, kad atostogos praeitų puikiai

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacija, 2024 04 26.