„Teisės aktų žinios”, 2024 m. balandžio 22 – 28 d., Nr. 17

Darbas

Pakeistas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1‑348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 04 24.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 06 30 įsakymas Nr. A1‑348 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 04 23, Identifikacinis kodas 2024-07411.


Pakeistas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. A1-177 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų, išskyrus mokytojus, pareigybių aprašymo metodikos patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja redakcija įsigalioja 2024 04 27.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 04 12 įsakymo Nr. A1-177 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2024 04 26, Identifikacinis kodas 2024-07674.


Miškas, miškininkystė, mediena

Pakeisti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo straipsniai:

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos;

13 straipsnis. Laisvos valstybinės žemės fondo tvarkymas;

23 straipsnis. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarka;

32 straipsnis. Valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų ir valstybės įmonių kompetencija žemės santykių srityje;

37 straipsnis. Žemėtvarkos planavimo dokumentų sistema;

41 straipsnis. Žemėtvarkos planavimo dokumentus rengiantys ir įgyvendinantys asmenys, jų teisės ir pareigos;

42 straipsnis. Žemėtvarkos darbų finansavimas.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 05 01.

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 04 24, Identifikacinis kodas 2024-07454.

TAR, 2024 04 26, Identifikacinis kodas 2024-07718.


SoDra

Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 04 26 ir 2024 07 01.

Fondo valdybos direktoriaus 2010 06 04 įsakymas Nr. V-243 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 04 25, Identifikacinis kodas 2024-07525.

TAR, 2024 04 26, Identifikacinis kodas 2024-07752.


Valstybės tarnyba

Pakeista Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 04 26.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 11 28 nutarimas Nr. 1176 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 04 25, Identifikacinis kodas 2024-07521.


Viešieji pirkimai

Pakeista Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1S-94 „Dėl Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 05 01.

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 06 27 įsakymas Nr. 1S-94 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 04 26, Identifikacinis kodas 2024-07742.


Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai
(VSAFAS)

Pakeistas 13-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Nematerialusis turtas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1K-238 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 13-ojo standarto patvirtinimo“, 7 punktas:

„...

7. Tikimybė, kad būsimaisiais laikotarpiais iš nematerialiojo turto bus gaunama tiesioginės arba netiesioginės ekonominės naudos ar jis bus naudojamas paslaugoms teikti, vertinama pagal nematerialiojo turto pirminio pripažinimo metu turimus įrodymus. Ekonominė nauda būsimaisiais laikotarpiais gali pasireikšti padidėjusiomis pajamomis arba galimybe teikti daugiau ar geresnės kokybės paslaugų, arba sumažėjusiomis veiklos sąnaudomis. Paprastai pripažįstama, kad viešojo sektoriaus subjektas būsimaisiais laikotarpiais iš nematerialiojo turto gaus ekonominės naudos ar galės teikti paslaugas tik tada, kai su nematerialiuoju turtu susijusi rizika ir nauda bus perduota viešojo sektoriaus subjektui. Valstybės informacinių sistemų ir valstybės registrų valdytojai prisiima su nematerialiuoju turtu susijusią naudą (galimybę reguliuoti paslaugų apimtis) ir riziką (priimti sprendimus dėl plėtros ir priežiūros).

...“.

Pakeitimai įsigalioja 2024 05 01 ir taikomi finansinių ataskaitų rinkiniams, rengiamiems už 2024 metus ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius.

LR finansų ministro 2008 07 16 įsakymas Nr. 1K-238 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 04 22, Identifikacinis kodas 2024-07303.