„Teisės aktų žinios”, 2024 m. balandžio 15 – 21 d., Nr. 16

Apskaita

VMI informuoja, kad nuo 2024 m. gegužės 1 d. įsigalioja Pajamų, gautų už turgavietėse ir prekybai žemės ūkio ir maisto produktais skirtose viešosiose vietose parduodamą mėsą, mėsos produktus, paukštieną ir paukštienos produktus, suminės apskaitos taisyklės

Šios Taisyklės reglamentuoja asmenų, prekiaujančių mėsa, mėsos produktais, paukštiena ir paukštienos produktais (toliau — produktai) turgavietėse ir prekybai skirtose viešosiose vietose, už parduotus produktus gautų pajamų suminės apskaitos ypatumus bei produktų apskaitymo reikalavimus.

Dokumentą skaitykite čia.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 04 19.


Darbas

Valstybinė darbo inspekcija atsako, ką reikia žinoti apie išbandymo terminą darbovietėje ir kokios su tuo susijusios darbuotojo teisės

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2024 04 19.


Valstybinė darbo inspekcija informuoja apie darbdavio pareigą tinkamai įforminti darbo sutartį

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2024 04 15.


Mokesčių administravimas

Pakeisti Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms organizacijoms tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. VA-84 „Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms organizacijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 ir 7 punktai:

„...

6. Paramos gavėjas ar politinė organizacija, pageidaujantys gauti pajamų mokesčio dalį, iki kitų metų, einančių po ataskaitinių metų, birželio 30 d. turi pateikti mokesčio administratoriui laisvos formos Prašymą, kuriame nurodomi Lietuvoje bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) registruotoje kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoje turimos sąskaitos, į kurią pageidaujama gauti pajamų mokesčio sumas, duomenys. Prašymo nereikia teikti, jeigu paramos gavėjas ar politinė organizacija jau buvo nurodžiusi sąskaitos, į kurią pageidaujama gauti pajamų mokesčio sumas, duomenis ir jie nėra pasikeitę.

7. Prašyme nurodytam paramos gavėjui ir (ar) politinei organizacijai pervestina suma, atitinkanti paskirtą pajamų mokesčio sumos dalį, apskaičiuojama nuo gyventojo metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje, pateiktoje už ataskaitinius metus, bendros apskaičiuotos pajamų mokesčio sumos, pridėjus savivaldybių tarybų nustatytą fiksuoto dydžio pajamų mokestį, sumokėtą už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, bei atėmus užsienio valstybėse išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio sumą, o jei gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, tai – nuo mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos. pridėjus savivaldybių tarybų nustatytą fiksuoto dydžio pajamų mokestį, sumokėtą už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą.

...“.

Pakeitimai įsigalioja 2024 04 17.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2023 11 17 įsakymas Nr. VA-84 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 04 16, Identifikacinis kodas 2024-07010.


VMI primena, kad valstybės tarnautojai, politikai ir kitas viešas pareigas pernai ėję arba pradėję eiti asmenys bei jų šeimos nariai iki gegužės 2 d. privalo pateikti turto deklaracijas bei deklaruoti pajamas

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 04 18.


Norint skirti dalį 2023 m. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) paramai prašymą reikia pateikti iki gegužės 2 d.

Prašymai skirti dalį GPM paramai teikiami tik e. būdu, specialiai tam skirto vedlio pagalba elektroninio deklaravimo sistemoje EDS. Vienintelis pakeitimas, kad nuo šių metų iki 0,6 proc. gyventojai gali skirti politinėms organizacijoms, t.y. ne tik politinėms partijoms, bet ir politiniams komitetams.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 04 18.


Pelno mokesčio įstatymo komentaras

Pakeisti LR pelno mokesčio įstatymo 28 straipsnio 1-3 dalių komentarai:

„28 STRAIPSNIS. Parama.

1. Mokesčio mokėtojams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę teikti labdarą ir paramą, iš pajamų leidžiama atskaityti visas išmokas (išskyrus išmokas grynais pinigais, viršijančias 250 MGL dydžio sumą vienam paramos ar labdaros gavėjui per mokestinį laikotarpį), įskaitant perleistą turtą, suteiktas paslaugas, kurios Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka skirtos labdarai ir paramai, jei šiame straipsnyje nenustatyta kitaip.

2. Mokesčio mokėtojams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę teikti tik paramą, iš pajamų leidžiama du kartus atskaityti išmokas (išskyrus išmokas grynais pinigais, viršijančias 250 MGL dydžio sumą vienam paramos gavėjui per mokestinį laikotarpį), įskaitant perleistą turtą, suteiktas paslaugas, kurios Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka skirtos paramai, tačiau ne didesnes kaip 40 procentų mokesčio mokėtojo pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus paramą ir ankstesnių metų mokestinių laikotarpių nuostolius.

3. Teikiant paramą ilgalaikiu materialiuoju turtu, suteiktos paramos suma yra lygi šio turto likutinei vertei. Teikiant paramą kitu turtu, suteiktos paramos suma yra lygi šio turto įsigijimo kainai. Teikiant paramą paslaugomis, paramos suma yra lygi šių paslaugų savikainai. Teikiant paramą panaudos teise perduodant ilgalaikį materialųjį turtą, paramos suma lygi apskaičiuotai šio turto nusidėvėjimo per laikotarpį, kurį paramos gavėjas jį naudojo, sumai.

...“.

LR pelno mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI prie FM 2024 04 16 raštas Nr. (18.10-31-1 Mr)-R-1417.


Miškas, miškininkystė, mediena

Pakeistas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. D1-747 „Dėl specialiųjų apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemonių nustatymo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 10 16 įsakymo Nr. D1-747 nauja redakcija įsigalioja 2024 04 20 ir yra išdėstyta čia.

TAR, 2024 04 19, Identifikacinis kodas 2024-07238.


Valstybės tarnyba

Vidaus reikalų ministrė patvirtino Valstybės tarnautojų, už kuriuos siūloma balsuoti renkant valstybės valdomos įmonės valdybos narius, parinkimo procedūrų gaires

Valstybės tarnautojų, už kuriuos siūloma balsuoti renkant valstybės valdomos įmonės valdybos narius, parinkimo procedūrų gairės nustato valstybės tarnautojų, už kuriuos siūloma balsuoti renkant valstybės valdomos įmonės, kai valstybei atstovaujanti institucija yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, valdybos narius, parinkimo procedūrų vykdymo tvarką.

Įsigalioja 2024 04 19.

Dokumentą skaitykite čia.


Viešieji pirkimai

Pakeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 5, 37, 47 ir 86 straipsniai

 

1. Pakeista 5 straipsnio 9 dalis:

5 straipsnis. Numatomos pirkimo vertės skaičiavimas

...

9. Neatsižvelgdama į tai, kad numatoma pirkimo vertė yra lygi mažos vertės pirkimo ribai arba ją viršija, perkančioji organizacija turi teisę šio įstatymo nustatyta tvarka atlikti mažos vertės pirkimą atskiroms pirkimo dalims, kurių bendra vertė yra mažesnė kaip 58000 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų) 70000 Eur (septyniasdešimt tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio) to paties tipo prekių ar paslaugų sutarčių vertės, o perkant darbus – mažesnė kaip 145000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) 174000 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt keturi tūkstančiai eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio).

...“.

 

2. 37 straipsnis papildytas 11 dalimi:

37 straipsnis. Techninė specifikacija

...

9. Perkančioji organizacija, veikianti gynybos srityje, valdanti ypatingos svarbos informacinę infra­struktūrą, veikianti srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą, atlikdama pirkimus, kurių objektas apima šio įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, laiko, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai:

1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

2) paslaugų teikimas būtų vykdomas iš šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

...

11. Šio straipsnio 9 dalis gali būti netaikoma, kai įsigyjamos prekės bus skirtos naudoti mokslinių tyrimų, eksperimentų, studijų ar eksperimentinės plėtros tikslais arba paramai užsienio valstybėms teikti.

 

3. 47 straipsnis papildytas 11 dalimi:

„47 straipsnis. Tiekėjo kvalifikacijos tikrinimas

...

9. Perkančioji organizacija, veikianti gynybos srityje, valdanti ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, veikianti srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą, atlikdama pirkimus, kurių objektas apima šio įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, laiko, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, ir draudžia pirkime dalyvauti tiekėjams, jų subtiekėjams ar ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.

...

11. Šio straipsnio 9 dalis gali būti netaikoma, kai įsigyjamos prekės bus skirtos naudoti mokslinių tyrimų, eksperimentų, studijų ar eksperimentinės plėtros tikslais arba paramai užsienio valstybėms teikti.“

 

4. Pakeista 86 straipsnio 7 dalis:

„86 straipsnis. Pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymas

7. Pirkimo sutartis žodžiu gali būti sudaroma tik tada, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė neviršija 10000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) 15000 Eur (penkiolikos tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio). Šio įstatymo 25 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytuose aprašuose nustatytais atvejais, taip pat prekių ir paslaugų, skirtų moksliniams tyrimams ir (ar) eksperimentinei veiklai, pirkimo atvejais pirkimo sutartis žodžiu gali būti sudaroma, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė neviršija 15 000 Eur (penkiolikos tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio).

...“.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 05 01.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 0419, Identifikacinis kodas 2024-07264.


Pakeisti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 12, 13 ir 94 straipsniai:

 

1. Pakeista 12 straipsnio 3 dalis:

„12 straipsnis. Pirkimo vertės ribos

...

3. Mažos vertės pirkimu laikomas supaprastintas pirkimas, kai prekių ar paslaugų pirkimo numatoma vertė yra mažesnė kaip 58000 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų) 70000 Eur (septyniasdešimt tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio), o darbų pirkimo numatoma vertė yra mažesnė kaip 145000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) 174000 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt keturi tūkstančiai eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio), ir šio įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nurodytas pirkimas.“

 

2. Pakeista 13 straipsnio 9 dalis:

13 straipsnis. Numatomos pirkimo vertės skaičiavimas

9. Neatsižvelgdamas į tai, kad numatoma pirkimo vertė yra lygi mažos vertės pirkimo ribai arba ją viršija, perkantysis subjektas turi teisę šio įstatymo nustatyta tvarka atlikti mažos vertės pirkimą toms atskiroms pirkimo dalims, kurių bendra vertė yra mažesnė kaip 58000 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų) 70000 Eur (septyniasdešimt tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio) to paties tipo prekių ar paslaugų sutarčių vertės, o perkant darbus – mažesnė kaip 145000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) 174000 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt keturi tūkstančiai eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio).

...“.

 

3. Pakeista 94 straipsnio 7 dalis:

94 straipsnis. Pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymas

...

7. Pirkimo sutartis žodžiu gali būti sudaroma tik tada, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė neviršija 5000 Eur (penkių tūkstančių eurų) 15000 Eur (penkiolikos tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio).

...“.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 05 01.

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 04 19, Identifikacinis kodas 2024-07266.


Atnaujintos instrukcijos dėl dinaminės pirkimo sistemos sukūrimo

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2024 04 16.


Kiti

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atnaujino Galimo pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašą, kuris įsigalios 2024 m. gegužės 1 dieną

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos informacija, 2024 04 17.


Balandžio 22d. startuoja kvietimas savivaldybių administracijoms teikti paraiškas suprojektuoti, suformuoti ir užregistruoti miestų miškų sklypus Nekilnojamojo turto registre

Aplinkos ministerijos informacija, 2024 04 16.


Krašto apsaugos ministerija atsako į klausimus apie komendantūras

Krašto apsaugos ministerijos informacija, 2024 04 19.


Kaupimas antrojoje pakopoje ateities pensininkams galėtų garantuoti trečdaliu didesnę pensiją

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2024 04 17.


Kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamintojams – didesnės kompensacijos sertifikavimui

Žemės ūkio ministerija nuo 2024 m. ūkininkams ir perdirbėjams pirmuosius penkerius metus kompensuos 100 proc. ekologiškų, nacionalinės maisto kokybės produktų ir produktų su saugomomis nuorodomis sertifikavimo ir kontrolės išlaidų.

Žemės ūkio ministerijos informacija, 2024 04 15.


Lauko kepsninių sezonas – atidarytas! Pasitikrinkite ar žinote kaip užtikrinti kepamo maisto saugą

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2024 04 15.