„Teisės aktų žinios”, 2024 m. balandžio 1 – 7 d., Nr. 14

Apskaita

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba (AVNT) primena, kokiais klausimais AVNT specialistai konsultuoja

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos informacija, 2024 04 02.


Darbas

Pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. 1V-319 „Dėl savivaldybių tarybų etikos komisijos narių ir antikorupcijos komisijos narių, kurie nėra savivaldybės tarybos nariai, atlygio dydžio ir mokėjimo tvarkos nustatymo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 22 straipsnio 10 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 12 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo“ 2.6 papunkčiu,

nustatau, kad:

1. savivaldybių tarybų komisijų narių, kurie nėra savivaldybių tarybų nariai:

1.1. atlygis už vieną dirbtą valandą savivaldybės tarybos etikos komisijos posėdyje – 0,005 Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatyme nustatyto pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio;

1.2. atlygis už vieną dirbtą valandą savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos posėdyje – 0,004 Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatyme nustatyto pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio;

1.3. atlygis už pasirengimą savivaldybės tarybos etikos ar antikorupcijos komisijos posėdyje nagrinėti vieną paraišką, pareiškimą, prašymą ar skundą, eksperto išvados parengimą – 0,008 Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatyme nustatyto pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio;

1.4. darbas savivaldybių tarybų etikos ir antikorupcijos komisijose apmokamas pagal faktiškai dirbtas valandas, užfiksuotas atitinkamos komisijos posėdžio protokole; posėdžio protokole taip pat fiksuojamas išnagrinėtų skundų, prašymų ar pranešimų kiekis.

2. šio įsakymo 1.1–1.4 papunkčiuose nustatyta tvarka apskaičiuotas atlygis sumokamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo įvykusio komisijos posėdžio dienos, atitinkamą pinigų sumą pervedant į komisijos nario nurodytą sąskaitą per Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotą kredito įstaigą ar kitą mokėjimo paslaugų teikėją.“

Nauja dokumento redakcija įsigalioja 2024 04 03.

LR vidaus reikalų ministro 2022 04 21 įsakymo Nr. 1V-319 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2024 04 02, Identifikacinis kodas 2024-06036.


Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo“ 2.9 papunktis:

„2. Įgalioti:

...

2.9. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministeriją nustatyti Lietuvos mokslo tarybos valdybos ir ekspertų komitetų narių, Lietuvos švietimo tarybos pirmininko atlygio dydį ir mokėjimo tvarką.“

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 04 06.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 04 05 nutarimas Nr. 253 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 04 05, Identifikacinis kodas 2024-06512.


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeistas Profesinių ligų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1198 „Dėl Profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro nuostatų patvirtinimo“ 4 punktas ir pastabos

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 04 05.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 11 30 nutarimas Nr. 1198 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 04 04, Identifikacinis kodas 2024-06371.


Pakeisti Kėlimo kranų saugaus naudojimo rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos), patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2022 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. EV-303 „Dėl Kėlimo kranų saugaus naudojimo rekomendacijų patvirtinimo“ 5.1.2 papunktis ir 7 punktas:

„5. Darbas su kėlimo kranu organizuojamas vadovaujantis kėlimo krano techniniais dokumentais ir laikantis šių reikalavimų:

5.1. kėlimo krano darbo zonai:

...

5.1.2. kėlimo krano veikimo zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais ir užtikrinta, kad jose nebūtų pašalinių asmenų atliekant krovinių kėlimo darbus. (išskyrus atvejus, kai kėlimo kranu - manipuliatoriumi, naudojant atitinkamą įrangą, atliekami žolės pjovimo darbai). Pavojingų zonų, kuriose vyksta krovinių perkėlimas kėlimo kranais, ribos nustatomos pagal Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakyme Nr. EV-90 „Dėl prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo“ nurodytų „Minimalių saugos ir sveikatos reikalavimų, organizuojant ir atliekant statybos darbus“ 74 punkte pateikiamą 3 lentelę;

...

7. Kėlimo krano darbo vadovas, vadovaujantis darbui su kėlimo kranu (-ais), turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų: t. y. būti įgijęs kompetencijas pagal Transporto priemonių remonto techniko modulinės profesinio mokymo programos (kodas T54071601) pasirenkamąjį modulį „Darbo kėlimo kranais organizavimas“ (modulio kodas 507160004) arba iki 2021 m. gruodžio 31 d. būti įgijęs specialiųjų žinių ir įgūdžių pagal Kėlimo kranų darbo vadovo mokymo programą. Tuo atveju, jeigu kranas (-ai) naudojamas (-i) statybos darbams atlikti, turi turėti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnyje nustatytą statybos techninės veiklos pagrindinės srities (statybos darbai) vadovo kvalifikaciją. Savaeigio kėlimo krano savininko sprendimu nesudėtingiems pakrovimo ir iškrovimo darbams atlikti kėlimo krano darbo vadovo pareigas leidžiama pavesti kranininkui, baigusiam mokymus pagal automobilinio strėlinio krano operatoriaus (kodas T32104106), krovimo krano (hidromanipuliatoriaus) operatoriaus (kodas T32104108), vikšrinio strėlinio krano operatoriaus (T32104107) modulines profesinio mokymo programas arba turinčiam kėlimo kranų darbo vadovo pažymėjimą.

...”.

Pakeitimai įsigalioja 2024 04 06.

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2022 12 20 įsakymu Nr. EV-303 išdėstytas čia.

TAR, 2024 04 05, Identifikacinis kodas 2024-06496.


Miškas, miškininkystė, mediena

1. Pakeisti Miškų inventorizacijos arba jos patikslinimo metu nustatytų duomenų patvirtinimo aprašo, patvirtinto Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2023 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-479 „Dėl miškų inventorizacijos arba jos patikslinimo metu nustatytų duomenų patvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 18, 21 ir 22 punktai:

„...

18. Miškų inventorizacijos duomenų patikrinimą vietoje ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų bei dokumentų gavimo dienos, vadovaudamasis Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija, atlieka Tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus patarėjo paskirtas specialistas, kuris užbaigia pildyti iš Miškotvarkos skyriaus gautą Miškų inventorizacijos duomenų vietoje patikrinimo aktą (Tvarkos aprašo 4 priedas). Miškų ūkio priežiūros skyriaus patarėjo paskirtas specialistas atsako už faktinį nagrinėjamos teritorijos atitikties Miškų įstatymo miškui keliamiems reikalavimams įvertinimą, Miškų inventorizacijos klaidų pobūdžio nustatymą, inventorizuotojo pateiktų duomenų atitikties faktiniai padėčiai įvertinimą, teisingą pagal kompetenciją priskirtos Miškų inventorizacijos duomenų vietoje patikrinimo akto dalies užpildymą, tinkamą fotofiksacijos atlikimą, pagal šio tvarkos aprašo 7 priedo reikalavimus. Užpildytas patikrinimo vietoje aktas turi būti suderintas su Miškų ūkio priežiūros ir Miškotvarkos skyrių patarėjais (ar paskirtais specialistais) ir patvirtintas patikrinimą vietoje atlikusio specialisto, ir elektroninėmis priemonėmis grąžinamas Miškotvarkos skyriui.

...

21. Tarnybai rengiant valstybinės reikšmės miškų plotų schemas, miškų priskyrimo miškų grupėms planus, bei vykdant kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, atliekant Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir teisėsaugos institucijų pavedimus ar nagrinėjant pareiškėjų skundus dėl Miškų inventorizacijos duomenų patvirtinimo, Tarnybos direktoriaus sprendimu, gali būti atliekamas Kadastro duomenų patikrinimas vietoje, siekiant išsiaiškinti, ar Kadastre registruoti plotai atitinka Miškų įstatymo 2 straipsnyje nustatytus miškui ir miško žemei keliamus reikalavimus. Patikrinimą atlieka Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirti Tarnybos specialistai (toliau – Komisija) pagal poreikį dalyvaujant ir kitų institucijų atstovams. Patikrinimo rezultatai įforminami Kadastro duomenų patikrinimo vietoje aktu (Tvarkos aprašo 5 priedas). Komisija atsako už faktinį nagrinėjamos teritorijos atitikties Miškų įstatymo miškui keliamiems reikalavimams įvertinimą, Miškų inventorizacijos klaidų pobūdžio nustatymą, duomenų teikėjų pateiktų duomenų atitikties faktiniai padėčiai įvertinimą, teisingą Kadastro duomenų patikrinimo vietoje akto užpildymą, tinkamą fotofiksacijos atlikimą, pagal šio tvarkos aprašo 7 priedo reikalavimus. Vadovaujantis Komisijos išvadomis, Sprendimas priimamas Tvarkos aprašo 22 – 28 punktuose nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS
SPRENDIMO DĖL MIŠKŲ INVENTORIZACIJOS DUOMENŲ PATVIRTINIMO PARENGIMAS IR PRIĖMIMAS

22. Sprendimas priimamas per 10 darbo dienų nuo prašymo patvirtinti Miškų inventorizacijos duomenis pateikimo dienos, išskyrus atvejus, kai yra tikrinami didelės apimties valstybinių Miškų inventorizacijos, valstybės iniciatyva vykdomos medžių savaiminukų Miškų inventorizacijos duomenys, kai yra susidariusios nepalankios gamtinės sąlygos Miškų inventorizacijos duomenų patikrinimui vietoje, kai pateiktus tvirtinti Miškų inventorizacijos duomenis reikia suderinti su kitomis institucijomis ir kitais teisės aktuose reglamentuotais atvejais. Apie Sprendimui priimti nustatytų terminų pratęsimą informuojamas pareiškėjas.

...”.

 

2. Miškų inventorizacijos arba jos patikslinimo metu nustatytų duomenų patvirtinimo aprašas papildytas 7 priedu REIKALAVIMAI NAGRINĖJAMOS TERITORIJOS ELEMENTŲ FOTOFIKSACIJAI.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 04 03.

Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2023 12 27 įsakymas Nr. V-479 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 04 02, Identifikacinis kodas 2024-06047.


Mokesčių administravimas

Pritaikytas per didelis NPD – viena dažniausių priežasčių, dėl kurios privaloma deklaruoti pajamas

VMI paaiškina, kokiais atvejai gyventojas turi padengti mokesčio skirtumą.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 04 02.


Pelno mokestis

Pakeistas Pelno mokesčio įstatymo172 straipsnio 1 dalies komentaras

17-2 STRAIPSNIS. Apmokestinamųjų pajamų mažinimas dėl filmo arba jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų.

1. Apskaičiuojant pelno mokestį, šiame straipsnyje nustatyta tvarka iš apmokestinamųjų pajamų gali būti atimamos neatlygintinai Lietuvos filmo gamintojui laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2028 m. gruodžio 31 d. suteiktos lėšos filmo ar jo dalies gamybai Lietuvos Respublikoje, kai:

1) filmas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus kultūrinio turinio ir gamybos vertinimo kriterijus ir

2) ne mažiau kaip 80 procentų visų filmo ar jo dalies gamybos išlaidų patiriama Lietuvos Respublikoje ir Lietuvos Respublikoje patirtos išlaidos, neatsižvelgiant į šio straipsnio 3 dalyje nurodytas išlaidas, yra ne mažesnės kaip 43000 eurų, ir

3) bendra visų Lietuvos vienetų ar užsienio vienetų per jų nuolatines buveines Lietuvos Respublikoje suteiktų lėšų suma neviršija 30 procentų visų filmo ar jo dalies gamybos išlaidų.

…”.

Pelno mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI prie FM viršininko 2024 04 04 raštas Nr. (18.10-31-1 Mr)-R-1269.


Pridėtinės vertės mokestis

Pakeistas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 91, 29 ir 30 straipsnių komentaras:

91 straipsnis. Su kuponais susijusiems sandoriams taikomos taisyklės;

29 straipsnis. Specialūs ženklai;

30 straipsnis. Azartiniai lošimai ir loterijos.

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI 2024 03 28 raštas Nr. (18.2-31-2 Mr)-R-1179.

VMI prie FM 2024 03 25 raštas Nr. (18.2-31-2)-RM-12989.

VMI prie FM 2024 03 19 raštas (18.2-31-2) RM-11937.


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) kartą per ketvirtį informuoja apie atliktas korekcijas metodinėje medžiagoje, kurios dar nebuvo skelbtos VPT svetainėje

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2024 04 02.


Viešųjų pirkimų tarnyba š. m. balandžio 18 d. kviečia dalyvauti mokymuoseSocialiai atsakingi pirkimai(toliau – mokymai)

Mokymai vyks gyvai ir bus transliuojami tiesiogiai VPT YouTube kanale. Dalyvavimas mokymuose nemokamas.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2024 04 02.


Kiti

Viešojo valdymo agentūra parengė rekomendacijas įstaigoms, kurios pačios organizuoja konkursus į karjeros valstybės tarnautojų pareigas

Rekomendacijos parengtos, remiantis gerąja praktika ir įgyvendinant centralizuotą valstybės tarnautojų atranką. Tai aktualu valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms.

Viešojo valdymo agentūros Informacija, 2024 04 04.


Aplinkos ministerija primena, kad žolės deginimas kelia didelių pavojų

Aplinkos ministerijos Informacija, 2024 04 03.