„Teisės aktų žinios”, 2023 m. vasario 6 – 12 d., Nr. 6

Apskaita

Atsižvelgiant į nuo 2022 m. gegužės 1 d. pasikeitusius teisės aktus, patikslinta mažų įmonių pavyzdinė aiškinamojo rašto forma

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos informacija, 2023 02 07.


Finansų ministerija primena, kad viešojo sektoriaus subjektai mokesčių sumas derina su Valstybinės mokesčių inspekcijos fondu (MVAL3), o ne su Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžetine įstaiga

Finansų ministerijos informacija, 2023 02 08.


Darbas

Nuo 2023 04 01 pripažįstamas netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. ĮV-301 „Dėl nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų gastrolių organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Neteksiantis galios dokumentas išdėstytas čia.

TAR, 2023 02 07, Identifikacinis kodas 2023-02249.


Valstybinė darbo inspekcija primena, kad darbuotojai gali pasinaudoti lanksčiomis darbo sąlygomis

Darbo kodeksas reglamentuoja teisę į ne visą darbo laiką, nuotolinį darbą, darbo laiko režimą, darbo sutarčių įvairovę, nemokamaą laisvą laiką šeimos poreikiams. Darbuotojai ir darbdaviai, be nuotolinio darbo, gali naudotis dar viena lanksčia darbo santykių forma – darbo vietos dalijimosi sutartimi, kurios esmė – leisti dviem darbuotojams naudotis viena fizine darbo vieta, neviršijant vienam darbuotojui nustatytos maksimalios darbo laiko normos.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 02 08.


Valstybinė darbo inspekcija atsako į klausimą: kokiems darbuotojams suteikiamos ilgesnės trukmės kasmetinės atostogos?

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 02 09.


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“:

1. Pakeisti Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšių ir apmokėjimo tvarkos (1 priedas) 2 punktas ir 5.3 papunktis:

2. Pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos atliekant profilaktinius sveikatos tikrinimus, nurodytus 1.1–1.3, 1.5–1.7 ir 1.13 papunkčiuose, apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustieji) apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugos (šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto, teikiančio šeimos gydytojo paslaugas) apmokamos pagal nustatytą metinę vieno gyventojo pirminės sveikatos priežiūros bazinę kainą, šiuo įsakymu reglamentuojamos gydytojų specialistų konsultacijos – pagal gydytojų specialistų profilaktinio tikrinimo bazinę kainą, nurodytą Asmens sveikatos priežiūros paslaugų (išskyrus aktyviojo gydymo), apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-1630 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priemokų, mokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo“. Lietuvos sporto centro Sporto medicinos departamente profilaktiniai sveikatos tikrinimai atliekami vadovaujantis Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarką (5 priedas). Šių tikrinimų išlaidos apmokamos lėšomis, skirtomis Lietuvos sporto centro Sporto medicinos departamentui išlaikyti.

...

5.3. Profilaktinių sveikatos tikrinimų kainos, nurodytos Profilaktinių sveikatos tikrinimų, už kuriuos moka pats darbuotojas, darbdavys ar kiti asmenys, kainų sąraše (18 priedas), gali būti indeksuojamos taikant koeficientą, apskaičiuotą Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“, 2 punkte nustatyta tvarka. Kainos gali būti indeksuojamos, kai koeficientas yra ne mažesnis kaip 1,2.

2. Pakeistos Profilaktinių sveikatos tikrinimų kainos ir gydytojų specialistų, teikiančių profilaktinių sveikatos tikrinimų paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, paslaugų kainos (18 priedas) ir jos išdėstytos nauja redakcija.

Pakeitimai įsigalioja 2023 02 07, o jų nuostatos taikomos atsiskaitant už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas nuo 2023 m. sausio 1 d.

LR sveikatos apsaugos ministro 2000 05 31 įsakymas Nr. 301 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 02 06, Identifikacinis kodas 2023-02219.


Mokesčių administravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad iki vasario 15 dienos mokesčius išskaičiuojantys asmenys mokesčių administratoriui turi pateikti duomenis apie 2022 metais gyventojams išmokėtas A ir B klasės pajamoms priskiriamas išmokas

Tiek teikiant duomenis apie A, tiek apie B klasės išmokas naudojama ta pati deklaracijos forma – GPM312.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 02 08.


Pasikeitė keleivių vežimo organizatorių duomenų teikimo VMI reikalavimai

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 02 07.


SoDra

Į antros pakopos pensijų kaupimą šiais metais įtraukti gyventojai turi priimti sprendimą dėl kaupimo iki birželio 30 d.

Tai žmonės, kuriems mažiau nei 40 metų, kurie dirba pagal darbo sutartį arba vykdo savarankišką veiklą ir niekada iki šiol nekaupė pensijai. Įtrauktieji gali nieko nedaryti ir nuo liepos 1 d. tapti pensijų kaupimo dalyviais „Sodros“ parinktoje bendrovėje bei pradėti mokėti pensijų kaupimo įmokas arba iki birželio 30 d. pateikti prašymą asmeninėje paskyroje arba „Sodros“ klientų aptarnavimo skyriuje ir atsisakyti dalyvauti kaupime.

„Sodros“ informacija, 2023 02 08.


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba informuoja apie neskelbiamo pirkimo vykdymo ypatumus, aktualius, vykdant pirkimus, susijusius su moksline veikla

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 02 08.


Kiti

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba parengė rekomendacines gaires, kaip viešojo maitinimo įstaigoms gaminti saugesnį maistą

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2023 02 08.


Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba parengė reikalavimų CBD (arba kanabidiolis) produktų reklamai atmintinę, naudingą verslininkams ir nuomonės formuotojams

CBD produktai nėra vaistai, todėl maisto, maisto papildų, kosmetikos reklamoje yra draudžiama nurodyti, jog šie produktai pasižymi gydomosiomis ar ligų profilaktinėmis savybėmis.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacija, 2023 02 06.