„Teisės aktų žinios”, 2023 m. vasario 27 – kovo 5 d., Nr. 9

Apskaita

Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. VA-39 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“

1. Pakeista įsakymo preambulė:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24, 27 punktais, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu ir 18.11 papunkčiu 21 punktu ir 22.9 papunkčiu:“.

2. Pakeistos nurodytu įsakymu patvirtintos Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklės ir jos išdėstytos nauja redakcija.

3. Taisyklės papildytos nuostatomis dėl elektroninių pinigų priėmimo kvitų ir pinigų išmokėjimo kvitų išdavimo.

Pakeitimai įsigalioja 2023 02 28.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2019 05 10 įsakymas Nr. VA-39 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 02 28.

TAR, 2023 02 27, Identifikacinis kodas 2023-03506.


Viešojo sektoriaus subjektai, kurie pagal panaudos sutartis yra gavę arba perdavę turtą, į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) turi pateikti informaciją apie panaudos tiekėjus ir (arba) gavėjus bei perduoto ir (arba) gauto turto vertes

Finansų minsiterijos informacija, 2023 02 27.


Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba 2023 m. kovo 10 d. organizuoja 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinių kokybės stebėsenos rezultatų ir rekomendacijų dėl finansinių ataskaitų kokybės gerinimo apžvalgos pristatymą

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba. 2023 03 03.


Svarbu įmonėms, savo pagamintą maistą tiekiančioms išsinešti arba pristatančioms į namus ar biurą

Šios įmonės sunaudoja daug įvairių pakuočių, todėl joms būtina vykdyti parduotų užpildytų pakuočių apskaitą Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS) ir mokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis.

Aplinkos ministerijos Informacija, 2023 03 03.


Darbas

Pakeisti Darbo rinkos paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams tvarkos aprašo, patvirtinto Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-196 „Dėl darbo rinkos paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11, 12, 14 ir 16 priedai:

Darbo rinkos paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams tvarkos aprašo 11 priedas (Pagalbos atliekant įsidarbinimo procedūras paslaugų teikimo sutarties standartinės sąlygos);

Darbo rinkos paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams tvarkos aprašo 12 priedas (Pagalbos atliekant įsidarbinimo procedūras paslaugų suteikimo akto forma);

Darbo rinkos paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams tvarkos aprašo 14 priedas (Lydimosios pagalbos įsidarbinus paslaugų teikimo sutarties standartinės sąlygos);

Darbo rinkos paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams tvarkos aprašo 16 priedas (Lydimosios pagalbos įsidarbinus paslaugų suteikimo akto forma).

Pakeitimai įsigalioja 2023 03 04.

Užimtumo tarnybos direktoriaus 2022 07 04 įsakymas Nr. V-196 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 03 03, Identifikacinis kodas 2023-03956.


Valstybinė darbo inspekcija primena darbo sutarties nutraukimo pagrindus

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 03 01.


Valstybinė darbo inspekcija paaiškina, kada atsiranda darbuotojo pareiga atlyginti darbdavio patirtas mokymo išlaidas, nutrūkus darbo sutarčiai

Atlygintos gali būti tik su darbuotojo žinių ir gebėjimų, viršijančių darbo veiklai keliamus reikalavimus, suteikimu susijusios išlaidos. Be to, atlygintos gali būti tik darbdavio turėtos išlaidos per paskutinius dvejus metus iki darbo sutarties pasibaigimo, nebent kolektyvinėje sutartyje nustatytas kitoks terminas, kuris negali viršyti trejų metų.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 03 02.


Valstybinė darbo inspekcija skelbia Darbo kodekso 30 straipsnio taikymo rekomendacijas (30 straipsnis. Darbuotojų garbės ir orumo gynimas, smurto ir priekabiavimo draudimas)

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 03 01.


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeistas Darbuotojų, eksploatuojančių elektros ir šilumos įrenginius, priešavarinių treniruočių taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1-159 „Dėl Darbuotojų, eksploatuojančių elektros ir šilumos įrenginius, priešavarinių treniruočių taisyklių patvirtinimo“, 15.2 papunktis:

„15.2. darbuotojams, baigusiems dubliavimą darbo vietoje arba apmokytiems pagal mokymo programų rengėjo su Valstybine energetikos reguliavimo taryba suderintą programą, specialiai įrengtoje mokymo vietoje, pirmą kartą savarankiškai leidžiant dirbti operatyvinį darbą;”

Pakeitimai įsigalioja 2023 03 01.

LR energetikos ministro 2014 06 16 įsakymas Nr. 1-159 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 02 21, Identifikacinis kodas 2023-03066.


Gyventojų pajamų mokestis

Papildytas LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punkto apibendrintas paaiškinimas (komentaras)

(9 straipsnis. Pajamos natūra

Pajamomis, gautomis natūra, nepripažįstama:

1) gyventojo gautos iš asmens, nesusijusio su gyventoju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, nepiniginės dovanos ir laimėjimai (prizai), jeigu jų vertė neviršija 100 eurų;

...)

LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras su pakeitimais išdėstytas čia.

VMI prie FM 2023 03 01 raštas Nr. (18.18-31-1 Mr) R-840.


Pelno mokestis

VMI teikia seminaro Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka“ dalijamąją medžiagą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 02 28.


Pakeistas LR pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 16-2 ir 16-3 dalių, kurių nuostatos taikomos nuo 2023 m. sausio 1 d. komentaras

58 STRAIPSNIS. Perėjimo nuo vieneto pelno arba pajamų apskaičiavimo ir apmokestinimo pagal Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymą bei Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo IV skyrių tvarka

...

162. Juridinis asmuo, kuris įgyvendina stambų projektą pagal galiojančią stambaus projekto investicijų sutartį ir kurio vidutinis darbuotojų, reikalingų stambiam projektui Lietuvos Respublikoje įgyvendinti, skaičius mokestiniais metais ne mažesnis kaip 150, o kai investuojama Vilniuje, – ne mažesnis kaip 200 ir kai privačios kapitalo investicijos į stambų projektą Lietuvos Respublikoje pasiekė ne mažesnę kaip 20 milijonų eurų sumą, o kai investuojama Vilniuje, – ne mažesnę kaip 30 milijonų eurų sumą, ir kuris nesinaudoja šio straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktuose arba 163 dalyje nustatyta pelno mokesčio lengvata, nemoka pelno mokesčio pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį ši investicijų suma ir vidutinis darbuotojų skaičius buvo pasiekti. Šioje dalyje nustatyta lengvata taikoma tik tuo atveju, kai ne mažiau kaip 75 procentai atitinkamo mokestinio laikotarpio juridinio asmens pajamų sudaro pajamos iš duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusios veiklos arba pajamos iš apdirbamosios gamybos, ir tik toms juridinio asmens pajamoms, kurios gautos įgyvendinant stambų projektą. Šioje dalyje nustatyta lengvata pajamoms iš intelektinės nuosavybės turto naudojimo netaikoma, išskyrus atvejus, kai šios pajamos atitinka šio Įstatymo 5 straipsnio 7–10 dalyse ir 30 straipsnio 1 ir 21 dalyse nustatytas sąlygas (išskyrus šio Įstatymo 5 straipsnio 7 dalyje nustatytą taikytiną pelno mokesčio tarifo dydį). Šioje dalyje nustatyta lengvata taikoma tik tuo atveju, kai juridinis asmuo turi auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą juridinio asmens privačių kapitalo investicijų dydį. Jeigu juridinio asmens privačių kapitalo investicijų suma į stambų projektą sumažėja ir nebesiekia 20 milijonų eurų sumos, o kai investuojama Vilniuje, – nebesiekia 30 milijonų eurų sumos, išskyrus ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudas, ir (arba) vidutinis darbuotojų, reikalingų stambiam projektui įgyvendinti, skaičius mokestiniais metais tampa mažesnis kaip 150, o kai investuojama Vilniuje, – mažesnis kaip 200, lengvata netaikoma tą mokestinį laikotarpį, kurį juridinio asmens privačių kapitalo investicijų suma ir (arba) vidutinis darbuotojų skaičius mokestiniais metais taip sumažėjo, ir lengvatos taikymas atnaujinamas tą mokestinį laikotarpį, kurį juridinio asmens privačios kapitalo investicijos į stambų projektą vėl pasiekia 20 milijonų eurų sumą, o kai investuojama Vilniuje, – 30 milijonų eurų sumą ir (arba) vidutinis darbuotojų, reikalingų stambiam projektui įgyvendinti, skaičius mokestiniais metais vėl tampa ne mažesnis kaip 150, o kai investuojama Vilniuje, – ne mažesnis kaip 200. Šioje dalyje nustatyta lengvata juridiniam asmeniui, įgyvendinančiam stambų projektą, taikoma ne ilgiau negu 20 metų nuo stambaus projekto investicijų sutarties įsigaliojimo dienos. Šioje dalyje nustatyta lengvata taikoma tiek, kiek ji suderinama su Europos Sąjungos teisės aktais, kuriais reguliuojamas valstybės pagalbos teikimas, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta valstybės pagalbos teikimo ir priežiūros tvarka.

163. Juridinis asmuo, kuris įgyvendina stambų projektą pagal galiojančią stambaus projekto investicijų sutartį ir kurio vidutinis darbuotojų, reikalingų stambiam projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikoje, skaičius mokestiniais metais ne mažesnis kaip 200, o privačios kapitalo investicijos į stambų projektą Lietuvos Respublikoje pasiekė ne mažesnę kaip 100 milijonų eurų sumą, ir kuris nesinaudoja šio straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktuose arba 162 dalyje nustatyta pelno mokesčio lengvata, nemoka pelno mokesčio pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį ši investicijų suma ir vidutinis darbuotojų skaičius buvo pasiekti. Šioje dalyje nustatyta lengvata taikoma tik tuo atveju, kai ne mažiau kaip 75 procentai atitinkamo mokestinio laikotarpio juridinio asmens pajamų sudaro pajamos iš duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusios veiklos arba pajamos iš apdirbamosios gamybos, ir tik toms juridinio asmens pajamoms, kurios gautos įgyvendinant stambų projektą. Šioje dalyje nustatyta lengvata pajamoms iš intelektinės nuosavybės turto naudojimo netaikoma, išskyrus atvejus, kai šios pajamos atitinka šio Įstatymo 5 straipsnio 7–10 dalyse ir 30 straipsnio 1 ir 21 dalyse nustatytas sąlygas (išskyrus šio Įstatymo 5 straipsnio 7 dalyje nustatytą taikytiną pelno mokesčio tarifo dydį). Šioje dalyje nustatyta lengvata taikoma tik tuo atveju, kai juridinis asmuo turi auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą juridinio asmens privačių kapitalo investicijų į stambų projektą dydį. Jeigu juridinio asmens privačių kapitalo investicijų į stambų projektą suma sumažėja ir nebesiekia 100 milijonų eurų, išskyrus ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudas, ir (arba) vidutinis darbuotojų, reikalingų stambiam projektui įgyvendinti, skaičius mokestiniais metais tampa mažesnis kaip 200, lengvata netaikoma tą mokestinį laikotarpį, kurį juridinio asmens privačių kapitalo investicijų į stambų projektą suma ir (arba) vidutinis darbuotojų skaičius mokestiniais metais taip sumažėjo, ir lengvatos taikymas atnaujinamas tą mokestinį laikotarpį, kurį juridinio asmens privačios kapitalo investicijos į stambų projektą vėl pasiekia 100 milijonų eurų ir (arba) vidutinis darbuotojų, reikalingų stambiam projektui įgyvendinti, skaičius mokestiniais metais vėl tampa ne mažesnis kaip 200. Šioje dalyje nustatyta lengvata juridiniam asmeniui, įgyvendinančiam stambų projektą, taikoma ne ilgiau negu 20 metų nuo stambaus projekto investicijų sutarties įsigaliojimo dienos. Šioje dalyje nustatyta lengvata taikoma tiek, kiek ji suderinama su Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės pagalbos teikimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta valstybės pagalbos teikimo ir priežiūros tvarka ir Europos Komisijos išduoto leidimo teikti valstybės pagalbą sąlygomis.

...“

Pelno mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI prie FM 2023 02 27 raštas Nr. (18.10-31-1Mr) R-796.


Pridėtinės vertės mokestis

VMI teikia paaiškinimą DĖL ELEKTROMOBILIŲ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ATSKAITOS

VMI, gavusi susisiekimo ministerijos išaiškinimą dėl elektromobilio sąvokos bei finansų ministerijos nuomonę šiuo klausimu, informuoja, kad į elektromobilio sąvoką patenka tiek grynieji elektromobiliai, tiek iš išorės įkraunami hibridiniai automobiliai ir PVMĮ 62 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatos taikomos remiantis šiuo išaiškinimu.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 02 27.


Viešieji pirkimai

Pakeistas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2012 m. gegužės 18 d. įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių patvirtinimo“ Nr. 2-160 ir jis išdėstytas nauja redakcija

Dokumento nauja redakcija įsigalioja 2023 02 28.

LR specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2012 05 18 įsakymo Nr. 2-160 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2023 02 27, Identifikacinis kodas 2023-03395.


Kiti

Paskelbtos UAB „Ignitis“ valdybos 2023 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. 14 patvirtintoss UAB „Ignitis“ visuomenines elektros energijos kainos ir jų taikymo tvarka

Nustatyta, kad paskelbtos UAB „Ignitis“ valdybos 2023 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. 14 patvirtintos 2023 metų kovo – birželio mėnesių visuomeninės elektros energijos kainos ir jų taikymo tvarka įsigalioja nuo 2023 m. kovo 1 d.

Dokumentą skaitykite čia.


Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba surengė diskusiją apie pluoštinių kanapių gaminių reklamą bei dažniausiai daromas klaidas

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2023 02 27.


Ryšių reguliavimo tarnyba parengė tvarką, pagal kurią per kelerius metus ryšio numerių priekyje esantį skaičių 8 pakeis 0

Ryšių reguliavimo tarnybos Informacija, 2023 02 28.


Nuo sausio 1 dienos mobiliojo ryšio vartotojai eSIM technologijos pagalba oficialiai gali tiek paslaugas aktyvuoti, tiek pakeisti tiekėją nuotoliniu būdu

Ryšių reguliavimo tarnybos Informacija, 2023 03 01.


Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), veikiančios Sostinės ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose galės gauti finansavimą dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) iniciatyvose

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Informacija, 2023 02 28.