„Teisės aktų žinios”, 2023 m. vasario 19 – 26 d., Nr. 8

Apskaita

Pakeistas Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ 17 punkto pirmoji pastraipa:

„17. Jei atliekos perduodamos fiziniam ar juridiniam asmeniui, pagal teisės aktų reikalavimus turinčiam teisę priimti tokias atliekas, bet jų netvarkančiam (pvz., ūkininkams, produktų platintojams, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančioms įmonėms produktų platintojams – pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 341 straipsnio 16 ir 17 dalies, 3415 straipsnio 12 dalies 1 punkto, 3418 straipsnio 4 dalies 1 punkto reikalavimus, gamintojams ir (ar) importuotojams ir (ar) kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims – pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 341 straipsnio 24 dalies 1 punkto, 344 straipsnio 6 dalies 1 ir 2 punktų, 3415 straipsnio 8 ir 9 dalies, 3418 straipsnio 3 dalies reikalavimus, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančioms įmonėms – pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 348 straipsnio 3 dalies 1 punkto ir 3418 straipsnio 8 dalies 1 punkto reikalavimus, fiziniams ar juridiniams asmenims, turintiems teisę naudoti statybines atliekas Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių 16.1 ir 16.2 papunktyje nustatytais atvejais), atliekų darytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui atliekų susidarymo apskaitos žurnale nurodo:

17.1. juridinio asmens pavadinimą, jei atliekos perduotos įmonei ar jos padaliniui (filialui, atstovybei). Vardą ir pavardę, jei atliekos perduotos fiziniam asmeniui, vykdančiam individualią veiklą, ar ūkininkui;

17.2.  atliekos perdavimo datą, atliekos kodą ir pavadinimą, atliekų kiekį;

17.3. kokiu tikslu perduotos atliekos;

17.4. kitus GPAIS nurodytus duomenis, reikalingus tinkamai užpildyti atliekų susidarymo apskaitos žurnalą.”

 

Pakeitimai įsigalioja 2023 03 01.

LR aplinkos ministro 2011 05 03 įsakymas Nr. D1-367 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 16, Identifikacinis kodas 2022-25709.


Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba parengė 2022 m. stebėsenos apžvalgą, kurioje pateikiami 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinių kokybės stebėsenos rezultatai ir rekomendacijos dėl finansinių ataskaitų kokybės gerinimo

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos informacija, 2023 02 24.


Darbas

Pakeistos Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“

 

Pakeitimai įsigalioja 2023 02 21.

LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 07 29 įsakymas Nr. V-334 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 02 20, Identifikacinis kodas 2023-02984.


Pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. 1V-655 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

1. Pakeisti nurodytu įsakymu patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 14 ir 15 punktai:

„14. Įvertinus darbuotojo praėjusių metų veiklą labai gerai, iki kito to darbuotojo kasmetinio veiklos vertinimo metu į pareigas priimančio asmens priimto sprendimo įsigaliojimo dienos darbuotojui nustatomas pareiginės algos kintamosios dalies dydis – nuo 15 20 iki 40 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, atsižvelgus į ministerijai skirtus asignavimus, ir gali būti skiriama premija.

15. Įvertinus darbuotojo praėjusių metų veiklą gerai, iki kito to darbuotojo kasmetinio veiklos vertinimo metu į pareigas priimančio asmens priimto sprendimo įsigaliojimo dienos darbuotojui nustatomas pareiginės algos kintamosios dalies dydis – nuo 5 iki 14 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, atsižvelgus į ministerijai skirtus asignavimus.“.

 

2. Pakeisti nurodytu įsakymu patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, apmokėjimo tvarkos aprašo 7 ir 8 punktai:

„7. Įvertinus įstaigos vadovo praėjusių metų veiklą labai gerai, iki kito to įstaigos vadovo kasmetinio veiklos vertinimo metu į pareigas priimančio asmens priimto sprendimo įsigaliojimo dienos įstaigos vadovui nustatomas pareiginės algos kintamosios dalies dydis – nuo 15 20 iki 40 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, atsižvelgiant atsižvelgus į įstaigai skirtus asignavimus, ir gali būti skiriama premija.

8. Įvertinus įstaigos vadovo praėjusių metų veiklą gerai, iki kito to įstaigos vadovo kasmetinio veiklos vertinimo metu į pareigas priimančio asmens priimto sprendimo įsigaliojimo dienos įstaigos vadovui nustatomas pareiginės algos kintamosios dalies dydis – nuo 5 iki 14 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, atsižvelgiant atsižvelgus į įstaigai skirtus asignavimus.“

 

Pakeitimai įsigalioja 2023 02 23.

LR vidaus reikalų ministro 2019 07 23 įsakymas Nr. 1V-655 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 02 22, Identifikacinis kodas 2023-03069.


Mokesčių administravimas

Pakeista Pranešimo apie mokėtinas palūkanas FR0556 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. gruodžio 11 d. įsakymu
Nr. VA-182 „Dėl Pranešimo apie mokėtinas palūkanas FR0556 formos patvirtinimo“, ir ji išdėstyta nauja redakcija

 

Pakeitimai įsigalioja 2023 02 23.

VMI viršininko 2014 12 11 įsakymas Nr. VA-182 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 02 22, Identifikacinis kodas 2023-03092.


VMI teikia seminaro „Individuali veikla (pradedantiesiems)“ dalijamąją medžiagą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 02 22.


Priešgaisrinė sauga

Pakeisti Objekto atitikties gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2022 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 1-60 „Dėl Objekto atitikties gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 26 ir 32 punktai:

„26. Metinius objektų patikrinimų planus pagal VPPVAIS esantį tikrintinų objektų sąrašą sudaro PAGD Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdyba ir ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 25 dienos teikia juos PAGD direktoriui tvirtinti. Prireikus, iki metinių objektų patikrinimų planų patvirtinimo, PAGD Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdyba, įvertinusi pareigūnų darbo krūvį vykdant kitas funkcijas arba darbo krūvio netolygumą nevienodą pareigūnų darbo krūvio paskirstymą tarp skirtingų tos pačios PGV teritorinių padalinių, gali koreguoti VPPVAIS sudarytus metinius objektų patikrinimų planus ir dalį vieniems pareigūnams paskirtų objektų atsitiktine tvarka paskirstyti kitiems pareigūnams.

...

32. Planiniai objektų patikrinimai atliekami vadovaujantis PGV viršininkų ir Elektrėnų PGT viršininko PAGD direktoriaus patvirtintais metiniais objektų patikrinimų planais.“

 

Pakeitimai įsigalioja 2023 02 23.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2022 02 04 įsakymas Nr. 1-60 su visais akeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 02 22, Identifikacinis kodas 2023-03114.


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba pataria, kaip parengti pirkimų strategiją

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 02 23.


Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai

Pakeistas 1-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-388 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 1-ojo standarto patvirtinimo“

 

Pakeitimai įsigalioja 2023 02 24.

LR finansų ministro 2007 12 28 įsakymas Nr. 1K-388 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 02 23, Identifikacinis kodas 2023-03246.


Kiti

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) patvirtino 2023 m. stebėsenos sritis

2023 metais VVTAT vykdys ūkio subjektų stebėseną 4 srityse: reklamos, nesąžiningos komercinės veiklos, nesąžiningų sutarčių sąlygų ir nuotolinės prekybos

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacija, 2023 02 24.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad tėvams, dirbantiems valstybės ir savivaldybės įmonėse ir auginantiems vaikus iki 3 metų, suteikta teisė į sutrumpintą 32 valandų per savaitę darbo laiko normą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacija, 2023 02 21.


Vidaus reikalų ministerija primena, kad startuoja paramos teikimas vietos plėtros strategijoms rengti

Miestų vietos veiklos grupės kviečiamos rengti savo gyvenamosios vietovės plėtros strategijas, numatant veiklas, skirtas socialiniai atskirčiai mažinti, užimtumo bei socialinio verslo kūrimosi bendruomenėse skatinimui. Projektų įgyvendinimo planai priimami iki 2023 m. balandžio 14 d. 24 val.

Vidaus reikalų ministerijos informacija, 2023 02 24.