„Teisės aktų žinios”, 2023 m. vasario 13 – 19 d., Nr. 7

Apskaita

Siūlomi pakeitimai, supaprastinantys atliekų apskaitos procedūras

Aplinkos ministerija parengė Atliekų tvarkymo taisyklių ir Atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašo pakeitimus, kuriais siūloma supaprastinti atliekų vežimo lydraščių pildymą, jų pateikimą Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS).

Aplinkos ministerijos informacija, 2023 02 17.


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeisti Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo straipsniai:

11 straipsnis. Informacijos apie biudžetus viešumas;

25 straipsnis. Mero rezervas;

26 straipsnis. Savivaldybių biudžetų rengimas ir tvirtinimas;

27 straipsnis. Biudžeto vykdymo organizavimas ir vykdančios institucijos;

31 straipsnis. Biudžeto asignavimų skyrimas pajamų plano nevykdymo atveju iki priimant Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimą;

34 straipsnis. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų tarpusavio atsiskaitymai.

Pakeitimai įsigalioja 2023 04 01 ir pakeitimų nuostatos pradedamos taikyti, kai naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirenka į pirmąjį posėdį.

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 15, Identifikacinis kodas 2022-15618.

TAR, 2022 12 30, Identifikacinis kodas 2022-27579.


Pakeistos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (neteko galios Taisyklių 20, 21 ir 23 punktai, pakeisti 22, 25, 33, 34 ir 41 punktai):

„...

20. Savivaldybių biudžetų projektai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintais savivaldybių biudžetų finansiniais rodikliais, Taisyklėmis, oficialiosios statistikos portale skelbiamais duomenimis, patvirtintais savivaldybių planavimo dokumentais, taip pat savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojų programomis ir jų sąmatų projektais.

21. Savivaldybių biudžeto projektai rengiami savivaldybių administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

22. Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka Kiekviena savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojo vadovaujama įstaiga, kiekviena jam pavaldi biudžetinė įstaiga ir kiti subjektai, vykdantys atitinkamo asignavimų valdytojo programas, sudaro savo programų sąmatų projektus, reikalingus savivaldybės biudžeto projektui sudaryti, pagal programų finansavimo šaltinius, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus. Kiti subjektai lėšas programų sąmatose planuoja taip, kaip Taisyklių 13 punkte nurodyti kiti subjektai.

23. Savivaldybės vykdomoji institucija parengtą savivaldybės biudžeto projektą pateikia savivaldybės tarybai savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka. Savivaldybės taryba biudžeto projektą svarsto atsižvelgdama į savivaldybės vykdomosios institucijos pranešimus, savivaldybės tarybos komitetų pasiūlymus ir išvadas.

...

25. Savivaldybės administracija, vadovaudamasi patvirtintu savivaldybės biudžetu, pajamų paskirstymu ketvirčiais, programų sąmatomis, pagal administracijos direktoriaus nustatytas formas, sudaro metų ketvirčiais paskirstytą savivaldybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo planą (išlaidų sąrašą) pagal asignavimų valdytojus, programas ir išlaidų ekonominę klasifikaciją. Jį tvirtina savivaldybės administracijos direktorius meras.

...

33. Valstybinė mokesčių inspekcija ir Muitinės departamentas finansų ministro nustatyta tvarka pateikia Finansų ministerijai mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitą ir nepriemokų pažymą. Į šią apyskaitą Valstybinė mokesčių inspekcija įtraukia ir pervestas į savivaldybių iždo sąskaitas tiesiogiai mokesčių mokėtojų pervestas įmokas. Savivaldybių vykdomosios institucijos Merai per 2 darbo dienas nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos pagal finansų ministro patvirtintą formą pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai duomenis apie tiesiogiai į savivaldybių iždo sąskaitas pervestas lėšas. taip pat pateikia užpildytą finansų ministro patvirtintą formą. Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos duomenimis, per 5 darbo dienas nuo mėnesio pabaigos pateikia savivaldybių administracijoms merams pajamų vykdymo ataskaitų rinkinį pagal pajamų rūšis.

34. Savivaldybių biudžetams priskirtus mokesčius, kitas įmokas ir rinkliavas Valstybinė mokesčių inspekcija perveda į savivaldybių iždo sąskaitas per suderintus su savivaldybių administracijų direktoriais merais terminus.

...

41. Finansų ministerija valstybės biudžeto asignavimus išduoda finansų ministro nustatyta tvarka, o savivaldybių administracijos savivaldybių biudžetų asignavimus – savo savivaldybių tarybų nustatyta tvarka.

...“

Pakeitimai įsigalioja 2023 04 01.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 05 14 nutarimas Nr. 543 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 11 15, Identifikacinis kodas 2022-22977.


Darbas

Pakeistas Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnis (2 straipsnis. Įstatymo taikymas) ir Įstatymo priedėlio I skyriaus „Valstybės politikų pareiginės algos“ 5 punktas

Pakeitimai įsigalioja 2023 04 01 ir pakeitimų nuostatos pradedamos taikyti, kai naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirenka į pirmąjį posėdį.

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 15, Identifikacinis kodas 2022-15615.


Mokesčių administravimas

VMI teikia seminaro „Registravimas PVM mokėtojais“ dalijamąją medžiagą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 02 14.


Pelno mokestis

VMI informuoja, kad pildant ir teikiant Metinę pelno mokesčio deklaraciją už laikotarpius, prasidedančius nuo 2022 01 01, naudojama nauja PLN204 (8 versijos) forma (pildo pelno siekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys)

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 02 15.


Valstybės tarnyba

Pakeisti šie Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo straipsniai ir 1 priedas:

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos;

5 straipsnis. Įstatymo taikymas;

8 straipsnis. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, skaičius bei pareigybių aprašymai ir sąrašai;

10 straipsnis. Priėmimas į valstybės tarnautojų pareigas;

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 1 priedas LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ PAREIGINIŲ ALGŲ KOEFICIENTAI.

Pakeitimai įsigalioja 2023 04 01 ir pakeitimų nuostatos pradedamos taikyti, kai naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirenka į pirmąjį posėdį.

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 15, Identifikacinis kodas 2022-15616.


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba  2023 m. kovo 3 d. kviečia pirkimų vykdytojus į konferenciją „Kaip prisijaukinti sėkmę viešuosiuose pirkimuose?“

Konferencijos tikslas – pasidalinti praktiniais pastebėjimais ir įžvalgomis, kaip efektyviau vykdyti viešuosius pirkimus, kaip išvengti klaidų, kaip pamatuoti pasiektus pirkimų vykdytojų rezultatus. Renginys vyks gyvai ir nuotoliniu būdu.

Registracija vyks iki vasario 24. d.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 02 15.


Kiti

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba rekomenduoja žalią pieną vartoti tik virintą

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2023 02 14.


Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atsako į klausimą apie maisto produktų tinkamumą vartoti

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2023 02 17.


Tamsioji interneto pusė: priklausomybė nuo ekranų, patyčios ir sukčiavimai

Ryšių reguliavimo tarnybos informacija, 2023 02 14.


Elektros energijos tiekėjams gali būti kompensuojamos tik elektros energijos įsigijimo sąnaudos

Kompensavimo tvarka gyventojams nesikeičia: pirmąjį šių metų pusmetį už elektrą gyventojams valstybė padengia iki 28,5 cento už kWh, o riba, žemiau kurios nekompensuojama, siekia 28 centus.

Energetikos ministerijos informacija, 2023 02 15.