„Teisės aktų žinios”, 2023 m. spalio 9 – 15 d., Nr. 41

Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas

1. Pakeistos 2 straipsnio 5 ir 12 dalys:

„2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

..

5. Vidaus auditoriusvidaus audito tarnybos valstybės tarnautojas arba pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas, vidaus audito tarnybos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, arba kitą įstatymuose nustatytą statusą turintis asmuo, atliekantys vidaus auditą.

...

12. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme.”

2. Pakeistos 9 straipsnio 4 ir 7 dalys:

„9 straipsnis. Vidaus audito tarnybos steigimas

...

4. Kitų viešųjų juridinių asmenų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Seimas arba Vyriausybė, vidaus auditą atlieka juose įsteigta vidaus audito tarnyba arba atitinkamai Seimo arba Vyriausybės paskirta kito viešojo juridinio asmens centralizuoto vidaus audito tarnyba ar vidaus audito tarnyba, išskyrus šio straipsnio 7 dalyje numatytą atvejį numatytus atvejus.

...

7. Jeigu viešajame juridiniame asmenyje vidaus audito tarnyba arba centralizuoto vidaus audito tarnyba neturi būti įsteigta pagal šio straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalis ir jo vidaus auditui atlikti nėra paskirta kito viešojo juridinio asmens vidaus audito tarnyba arba centralizuoto vidaus audito tarnyba, tačiau dėl šio viešojo juridinio asmens atliekamų funkcijų turi būti užtikrintas viešojo juridinio asmens nepriklausomumas ir (arba) jame steigti vidaus audito tarnybą yra ekonomiškai neefektyvu, tokio viešojo juridinio asmens vidaus auditui atlikti gali būti įsigyjamos vidaus audito paslaugos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

7. Viešojo juridinio asmens vidaus auditui atlikti gali būti įsigyjamos vidaus audito paslaugos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, jeigu:

1) viešajame juridiniame asmenyje, kurio savininko teises ir pareigas įgyvendina Seimas arba Vyriausybė, vidaus auditui atlikti pagal šio straipsnio 4 dalį nėra paskirta kito viešojo juridinio asmens vidaus audito tarnyba arba centralizuoto vidaus audito tarnyba;

2) viešajame juridiniame asmenyje, kurio savininko teises ir pareigas įgyvendina Seimas arba Vyriausybė, vidaus auditui atlikti pagal šio straipsnio 4 dalį yra paskirta kito viešojo juridinio asmens vidaus audito tarnyba arba centralizuoto vidaus audito tarnyba ir Seimo valdyba arba Vyriausybės įgaliotas subjektas vidaus audito paslaugų įsigijimui pritaria;

3) viešajame juridiniame asmenyje vidaus audito tarnyba arba centralizuoto vidaus audito tarnyba neturi būti įsteigta pagal šio straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalis.

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 06 09, Identifikacinis kodas 2023-11587.

TAR 2023 06 22, Identifikacinis kodas 2023-12411.


Darbas

Pakeistas Atlygio už darbą ekspertams skaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-130 „Dėl atlygio už darbą ekspertams skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3 priedas PARAIŠKŲ DOKTORANTŪROS TEISei ĮGyti, VYKDOMOS DOKTORANTŪROS VERTINIMO įkainiai ir jis išdėstytas nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2023 10 12.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020 03 02 įsakymas Nr. V-130 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 10 11, Identifikacinis kodas 2023-20061.


Pakeistas Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas ir jis išdėstytas nauja redakcija

1. Nauja redakcija įsigalioja 2024 01 01.

2. Valstybės pareigūnams, kurių pagal naujos redakcijos įstatymo nuostatas apskaičiuotas darbo užmokestis būtų mažesnis, palyginti su iki naujos redakcijos įstatymo įsigaliojimo buvusiu nustatytu darbo užmokesčiu, iki kadencijos pabaigos mokamas ne mažesnis negu iki naujos redakcijos įstatymo įsigaliojimo nustatytas darbo užmokestis.

3. Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nuoroda į Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymą reiškia nuorodą į Lietuvos Respublikos valstybės pareigūnų darbo užmokesčio įstatymą.

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2023 06 09, Identifikacinis kodas 2023-11591.


Dokumentų valdymas

Pakeisti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo straipsniai:

3 straipsnis. Nacionalinis dokumentų fondas;

5 straipsnis. Subjektai, vykdantys dokumentų ir archyvų valstybinį administravimą;

7 straipsnis. Valstybės archyvai;

15 straipsnis. Dokumentų perdavimas valstybės archyvams saugoti.

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 06 09, Identifikacinis kodas 2023-11558.

TAR, 2022 05 27, Identifikacinis kodas 2022-11318.


1. Pakeisti Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo straipsniai:

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis;

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos;

3 straipsnis. Elektroninės atpažinties ir patikimumo užtikrinimo paslaugų politikos formavimo ir įgyvendinimo institucijos;

12 straipsnis. Kvalifikuotų sertifikatų galiojimo sustabdymas;

13 straipsnis. Kvalifikuotų sertifikatų galiojimo atšaukimas;

16 straipsnis. Kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo darbuotojams ir (ar) subrangovų darbuotojams taikomi reikalavimai;

17 straipsnis. Informacijos gavimas;

18 straipsnis. Priežiūros įstaigos pareigūnai;

Pakeistas Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo priedas ĮGYVENDINAMAS EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAS.

2. Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas papildytas šiais straipsniais:

41 straipsnis. Priežiūros įstaigos įgaliojimai elektroninės atpažinties srityje;

42 straipsnis. Mazgo operatoriaus įgaliojimai elektroninės atpažinties srityje;

181 straipsnis. Elektroninės atpažinties priemonės saugumo užtikrinimo lygio vertinimas, priskyrimas, pakeitimas ir panaikinimas;

182 straipsnis. Elektroninės atpažinties priemonių naudojimas teikiant elektronines paslaugas;

183 straipsnis. Kvalifikuotos elektroninės atpažinties paslaugos teikėjų teisė ir pareigos;

184 straipsnis. Kvalifikuotos elektroninės atpažinties paslaugos teikėjų atsakomybė;

185 straipsnis. Informacijos gavimas;

186 straipsnis. Priežiūros įstaigos įgalioti pareigūnai.

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 09, Identifikacinis kodas 2022-25142.

TAR, 2023 05 23, Identifikacinis kodas 2023-09710.


Gyventojų turto ir pajamų deklaravimas

Pakeistos Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo straipsnio 1, 4 ir 5 dalys (2 straipsnis. Turtą deklaruojantys gyventojai)

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 06 09, Identifikacinis kodas 2023-11561.


Komandiruotės

Pakeista Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ preambulė:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 107 straipsnio 2 ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 49 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 52 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 70 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 89 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 101 straipsnio 10 dalimi ir Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 25 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 04 29 nutarimas Nr. 526 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 06 29, Identifikacinis kodas 2023-13154.


Mokesčių administravimas

Pakeisti Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymo 10 ir 11 straipsniai:

10 straipsnis. Prieštaravimų dėl nepriklausomų ekspertų paskyrimo pateikimas;

11 straipsnis. Kreipimasis į skyrimo įstaigą dėl nepriklausomų ekspertų skyrimo.

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 09, Identifikacinis kodas 2022-25139.


Nekilnojamojo turto mokestis

Pakeistas Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 30 straipsnis:

„30 straipsnis. Turto arba verslo vertintojų garbės teismo ir Priežiūros įstaigos sprendimų apskundimo tvarka

1. Turto arba verslo vertintojų garbės teismo sprendimai gali būti skundžiami Vilniaus apygardos pirmosios instancijos administraciniam teismui per 30 dienų nuo sprendimo išsiuntimo (registruotu laišku) turto arba verslo vertintojui ir sprendimo išrašo paskelbimo Priežiūros įstaigos Kompiuterizuotojoje turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių duomenų tvarkymo ir paieškos sistemoje esančioje turto arba verslo vertintojo, dėl kurio priimtas Turto arba verslo vertintojų garbės teismo sprendimas, byloje dienos.

2. Priežiūros įstaigos sprendimai skundžiami Vilniaus apygardos pirmosios instancijos administraciniam teismui per 30 dienų nuo jų paskelbimo Priežiūros įstaigos interneto tinklalapyje.“.

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 09, Identifikacinis kodas 2022-25188.