„Teisės aktų žinios”, 2023 m. spalio 30 – lapkričio 5 d., Nr. 44

Apskaita

Pakeistas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. D1‑367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 11 01.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 05 03 įsakymas Nr. D1‑367 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 10 31, Identifikacinis kodas 2023-21293.


FABIS (Viešojo sektoriaus finansinės Apskaitos bendrasis posistemis) sąskaitų planas papildytas DK sąskaitomis

Finansų ministerijos informacija, 2023 11 03.


Darbas

Pakeistos Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“, iš kurių išbrauktas 15.3 papunktis:

„15. Didžiausios rizikos įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų darbdavių, kurie pagal Ūkio subjektų rizikingumo vertinimo metodikos darbuotojų saugos ir sveikatos ir darbo teisės rizikingumo laipsnio reikšmes patenka į nustatytą rizikingumo intervalą „Tikrinti“, darbuotojų saugos ir sveikatos ar/ir darbo teisės laikymosi planiniai patikrinimai atliekami ne dažniau kaip vieną kartą per 3 metus, išskyrus šiuos atvejus:

15.1. pavojingų objektų veikla tikrinama pagal Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų tikrinimo programą, kurią tvirtina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius;

15.2. įmonės, įstaigos, organizacijos ir kiti darbdaviai potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros reikalavimų laikymosi klausimais tikrinami ne dažniau kaip vieną kartą per 2 metus;

15.3. įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų darbdavių, kurie Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka deklaravo VDI duomenis (informaciją) apie teisės aktų reikalavimų laikymosi būklę pagal Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 39 straipsnio 5 dalį, veikla netikrinama 3 metus, skaičiuojant nuo paskutinio deklaravimo (informacijos atnaujinimo) datos. Ši nuostata netaikoma, jei įmonė, įstaiga, organizacija ar kitas darbdavys patenka į VDI metiniame veiklos plane nurodytus specifinius patikrinimus bei kitais atvejais, kai vykdyti ūkio subjekto planinius patikrinimus reikalauja teisės aktai.”.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 07 29 įsakymas Nr. V-334 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 03 07, Identifikacinis kodas 2023-04102.


Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 217 „Dėl Kompensacinių išmokų profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniams darbuotojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Kompensacinių išmokų profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniams darbuotojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 9.6 papunkčio redakcija:

„9. Asmens kūrybinio darbo stažas įrodomas šiais dokumentais:

...

9.6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos Asmenų su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotomis darbingumo dalyvumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažymomis ar sprendimais, įrodančiais, kad asmeniui buvo nustatytas darbingumo dalyvumo lygis dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos;

...“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 02 24 nutarimas Nr. 217 su visais pakeitimais išdėstyta čia.

TAR, 2023 03 30, Identifikacinis kodas 2023-05717.


Valstybinė darbo inspekcija primena, kaip perkelti ar pratęsti kasmetines atostogas, darbuotojui susirgus prieš atostogas arba jų metu

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 10 30.


Mokesčių administravimas

VMI informuoja, kad nuo 2023 m. lapkričio 1 d. nebetvirtins nuolatinių Lietuvos gyventojų pateiktų pažymų, kurių formos yra parengtos užsienio valstybių mokesčių administratorių ir kurios naudojamos tų užsienio valstybių vidaus mokesčių įstatymuose nustatytiems tikslams

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 10 30.


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba teikia elektroninių TED formų pildymo instrukcijas

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 11 03.


Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai
(VSAFAS)

Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1K-388 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 1-ojo standarto patvirtinimo“. Šiuo pakeitimu neteko galios 1-ojo standarto VII skyrius (VII SKYRIUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TEIKIMAS IR SKELBIMAS)

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Pakeitimai taikomi finansinių ataskaitų rinkiniams, rengiamiems už 2023 metus ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius.

Finansų ministro 2007 12 28 įsakymas Nr. 1K-388 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 02 23, Identifikacinis kodas 2023-03246.


Kiti

Ryšių reguliavimo tarnyba pristatė SENJORŲ SKAITMENINEI ATSKIRČIAI MAŽINTI SKIRTĄ PROJEKTĄ

Ryšių reguliavimo tarnybos informacija, 2023 10 30.


Patvirtintos savivaldybių žaliosios infrastruktūros finansavimo gairės

Norėdami pasinaudoti skiriamu finansavimu miestai, turintys daugiau kaip 20 tūkst. gyventojų, turės parengti ir patvirtinti žalinimo planus, o mažesnėms urbanizuotoms vietovėms reikės parengti ir patvirtinti tik žaliosios infrastruktūros poreikio žemėlapius.

Aplinkos ministerijos Informacija, 2023 11 03.


Ekonomikos ir inovacijų ministerija kviečia įgyvendinti skaitmeninius viešojo sektoriaus sprendimus

Valstybės institucijos ir įstaigos, savivaldybės, valstybės įmonės, planuojančios įgyvendinti skaitmeninių sprendimų kūrimo ar modernizavimo projektus, paraiškas Ekonomikos ir inovacijų ministerijai gali teikti iki šių metų lapkričio 28 dienos.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija, 2023 10 30.


Nuo spalio 31 d. iki gruodžio 29 d. bus priimamos paraiškos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencinę priemonę „Labai smulkių ūkių plėtra“

SP numatyta parama būtent labai smulkiems ūkiams. Didžiausia galima paramos suma vienam paramos gavėjui – 25000 Eur.

Žemės ūkio ministerijos informacija, 2023 10 30.