„Teisės aktų žinios”, 2023 m. spalio 23 – 29 d., Nr. 43

Apskaita

Finansų ministerija parengė Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) naudotojų skaičiaus nustatymo ir VBAMS identifikavimo kortelių pakeitimo ir įgaliojimų (teisių) VBAMS naudotojams suteikimo viešojo sektoriaus subjektams grafiką

Finansų ministerijos informacija, 2023 10 25.


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeista Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 10 26.

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 08 08 įsakymas Nr. 1K-265 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 10 25, Identifikacinis kodas 2023-20754.


Darbas

Valstybinė darbo inspekcija praneša, kad lapkričio 8 d. Vilniaus miesto savivaldybėje vyksiančioje socialinės atsakomybės konferencijoje „Darbuotojas su negalia – (ne)norma 2023“ bus ieškoma atsakymų į darbdaviams ir žmonėms su negalia rūpimus klausimus bei dalijamasi geraisiais pavyzdžiais

Registruotis į renginį galima iki lapkričio 6 d. 12.00 val.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 10 25.


Socialinė partnerystė ir kolektyvinių sutarčių nauda: ką žinoti – būtina?

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 10 26.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo griežtinti nelegalaus darbo atsakomybę ir kontrolę bei didinti paskatas dirbti legaliai

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2023 10 25.


Mokesčių administravimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas patvirtino Mokesčių administratoriaus taikos sutarties civilinėse ir administracinėse bylose sudarymo taisykles

Mokesčių administratoriaus taikos sutarties civilinėse ir administracinėse bylose sudarymo taisyklės nustato pasiūlymo sudaryti taikos sutartį civilinėje arba administracinėje byloje, susijusioje su prievolių išieškojimu valstybės naudai, inicijavimo ir pateikimo, taikos sutarties pasirašymo tvarką, pagrindinius kriterijus, kuriais vadovaudamasis mokesčių administratorius turi įvertinti taikos sutarties civilinėje arba administracinėje byloje sudarymo pagrįstumą.

Įsigalioja 2023 10 28.

Dokumentą skaitykite čia.


VMI primena, kad Žemės mokestį reikia sumokėti iki lapkričio 15 d.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 10 26.


Gyventojų pajamų mokestis

Pakeistos Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formos, jos priedų GPM314A, GPM314B formų užpildymo ir pateikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-112 „Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formos, jos priedų GPM314A, GPM314B formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 10 26.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2019 12 20 įsakymas Nr. VA-112 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 10 25, Identifikacinis kodas 2023-20794.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 10 26.


Pelno mokestis

1. Pakeistas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 14 straipsnio komentaras:

14 STRAIPSNIS. Turto įsigijimo kaina

1. Turto įsigijimo kaina - išlaidos, patirtos įsigyjant turtą, įskaitant sumokėtus komisinius atlyginimus bei mokesčius (rinkliavas), išskyrus Pridėtinės vertės mokestį, susijusius su šio turto įsigijimu.

2. Už prekes ir paslaugas įsigyto turto įsigijimo kaina - atitinkama suma, įtraukta į vieneto pajamas, gautas už šias prekes ir paslaugas, ir išlaidos, patirtos įsigyjant turtą, įskaitant sumokėtus komisinius atlyginimus bei mokesčius (rinkliavas), susijusius su šio turto įsigijimu.

3. Jei turtas mainomas į kitą turtą, naujai įsigyto turto įsigijimo kaina yra išmainyto turto įsigijimo kaina. Jei išmainyto turto įsigijimo kainos negalima nustatyti, tai naujai įsigyto turto įsigijimo kaina yra šio turto tikroji rinkos kaina.

4. Jei vieneto akcijas (dalis, pajus) jo dalyvis (dalininkas, pajininkas) apmoka turtu, to turto įsigijimo kaina vienetui yra ta pati, už kurią šį turtą įsigijo dalyvis (dalininkas, pajininkas). Ši vieneto turto įsigijimo kaina gali būti didinama akcininko (dalininko, pajininko) turto vertės padidėjimo pajamų, uždirbtų iš tokio šio turto perleidimo ir įtrauktų į akcininko (dalininko, pajininko) pajamas, kurios buvo apmokestintos, suma.

5. Tais atvejais, kai vertybiniai popieriai mainomi į kitą turtą, šio turto įsigijimo kaina yra šių vertybinių popierių tikroji rinkos kaina turto įsigijimo momentu.

6. Kai gyventojas baigia vykdyti individualią veiklą ir nerealizuotas prekes perduoda savo ar sutuoktinio įsteigtam naujam vienetui, šių prekių įsigijimo kaina vienetui yra šių prekių įsigijimo kaina, nurodyta gyventojo, vykdžiusio individualią veiklą, prekių įsigijimo dokumentuose, išskyrus atvejus, kai šiuo turtu apmokamos to vieneto akcijos (dalys, pajai).

7. Tuo atveju, jeigu turtas perkeliamas į Lietuvos Respubliką ir šis turto perkėlimas apmokestinamas užsienio valstybėje įgyvendinant Direktyvos (ES) 2016/1164 5 straipsnio nuostatas, šio turto įsigijimo kaina yra tikroji jo rinkos kaina, pripažinta turto perkėlimo į Lietuvos Respubliką momentu.

2. Pakeistas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 27 straipsnio 3 dalies komentaras

„27 STRAIPSNIS. Specialieji kredito įstaigų ir draudimo įmonių atidėjimai.

...

3. Iš pajamų leidžiama atskaityti draudimo techninius atidėjimus, kuriuos nustato finansų ministras pagal Lietuvos banko patvirtintą draudimo techninių atidėjinių dydžių apskaičiavimo metodiką.“.

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI prie FM viršininko 2023 10 19 raštas Nr. (18.10-31-1 Mr.) RM-36444.

VMI prie FM viršininko 2023 10 18 raštas Nr. R-3947.


SoDra

Pakeista Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 43 straipsnio 1 dalis:

43 straipsnis. Papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo draudiminiai įvykiai

1. Papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo draudiminiai įvykiai yra apdraustojo kreipimasis į sveikatos priežiūros įstaigą dėl papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo sutartyse numatytų ir asmens sveikatos priežiūros specialisto, kuriam teisės aktais, reguliuojančiais jo profesines teises, suteikta teisė nustatyti sveikatos būklę ir diagnozuoti ligas bei sveikatos sutrikimus, diagnozuotų sveikatos sutrikimų ir (ar) sveikatos būklių, sudarančių pagrindą teikti apdraustiesiems šiose sutartyse numatytų rūšių ir masto asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei patarnavimus diagnozuotos papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo sutartyse numatytos ligos, sveikatos sutrikimai ar sveikatos būklės, kurie yra pagrindas teikti apdraustiesiems šiose sutartyse numatytų rūšių ir masto asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei patarnavimus. Šių paslaugų ir patarnavimų išlaidas papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo sutartyse nustatytomis sąlygomis apmoka draudikas.

...“.

Pakeitimai įsigalioja 2024 02 01.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 10 25, Identifikacinis kodas 2023-20774.


„Sodra“ informuoja, kad nuo 2023 m. lapkričio 1 d. tarptautinio transporto vairuotojams bus išduodami elektroniniai A1 pažymėjimai (ADOC specifikacijos dokumentai), pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu

Pagal iki 2023 m. spalio 31 d. imtinai gautus prašymus tarptautinio transporto vairuotojams bus išduoti popierinės formos A1 pažymėjimai.

„Sodros“ informacija, 2023 10 19.


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba) parengė Socialiai atsakingų pirkimų gaires

Tarnyba atkreipia dėmesį, kad Gairės yra rekomendacinio pobūdžio metodinė priemonė ir privalomų socialiai atsakingų pirkimų kriterijų bei privalomos jų taikymo tvarkos nenustato.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 10 27.


Viešųjų pirkimų tarnyba pateikia vaizdo įrašą, kaip pildyti naujas TED formas

Nuo 2023 m. spalio 25 d., įsigaliojo Europos Sąjungos viešųjų pirkimų skelbimų formų (tarptautinių pirkimų ir koncesijų) privalomi pakeitimai, todėl pirkimo vykdytojams privaloma pildyti naujas elektronines TED formas.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 10 27.


Kiti

1. Pakeistas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 681 straipsnis:

681 straipsnis. Viešųjų teisių atėmimas ar teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas

1. Viešųjų teisių atėmimas yra teisės būti išrinktam ar arba teisės būti paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas atėmimas. Asmeniui gali būti skiriamas vienos arba abiejų šių teisių atėmimas.

2. Viešųjų teisių atėmimą teismas skiria tais atvejais, kai nusikalstama veika padaryta piktnaudžiaujant viešosiomis teisėmis.

3. Teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimą teismas skiria tais atvejais, kai asmuo nusikalstamą veiką padaro darbinės ar profesinės veiklos srityje arba kai teismas, atsižvelgdamas į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, padaro išvadą, kad asmeniui negalima palikti teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla.

4. Viešosios teisės gali būti atimtos atimamos ar teisė dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla gali būti atimama nuo vienerių iki penkerių metų. Už šio kodekso XXXIII skyriuje numatytus apysunkius ir sunkius nusikaltimus viešosios teisės gali būti atimtos atimamos ar teisė dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla gali būti atimama nuo trejų iki septynerių metų. Teismas, skirdamas viešųjų teisių atėmimą ar teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimą, nurodo, kokia teisė atimama, kurios iš šio straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytų teisių yra atimamos, taip pat nurodo ir konkretų šios baudžiamojo poveikio priemonės terminą. Šis terminas skaičiuojamas metais, mėnesiais ir dienomis.

5. Viešųjų teisių atėmimas ar teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas, paskirtas kartu su laisvės atėmimu arba areštu, taikomas visą laisvės atėmimo ar arešto atlikimo laiką ir teismo paskirtą laiką po laisvės atėmimo ar arešto atlikimo.“.

2. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 682 straipsnis pripažintas netekusiu galios (682 straipsnis. Teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas).

Pakeitimai įsigalioja 2023 10 26.

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 10 25, Identifikacinis kodas 2023-20768.


Pakeistas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 342 straipsnio 4 dalies 8 punktas:

342 straipsnis. Nuosprendžio pateikimas vykdyti

1. Įsiteisėjusį nuosprendį, išskyrus šio Kodekso 337 straipsnyje numatytus atvejus, pateikia vykdyti jį priėmęs teismas ne vėliau kaip per tris dienas nuo nuosprendžio įsiteisėjimo arba nuo bylos grąžinimo iš apeliacinės instancijos teismo dienos.

2. Patvarkymą vykdyti nuosprendį surašo teisėjas ir kartu su nuosprendžio nuorašu išsiunčia bausmės vykdymo institucijai ir nuosprendžio pateikimą vykdyti kontroliuojančiam prokurorui. Jeigu nuosprendis buvo pakeistas nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, prie pirmosios instancijos teismo nuosprendžio nuorašo pridedamas apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio ar nutarties nuorašas.

3. Jeigu vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 ar 64 straipsniu nuteistajam paskirtos dvi bausmės, do­kumentai išsiunčiami bausmes vykdyti privalančioms institucijoms.

4. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytais atvejais nuosprendis pateikiamas vykdyti:

1) dėl viešųjų darbų bausmės – probacijos tarnybai;

2) dėl baudos priverstinio išieškojimo – antstoliams;

3) dėl laisvės apribojimo bausmės – probacijos tarnybai;

4) dėl arešto bausmės –laisvės atėmimo vietų įstaigai, jeigu nuteistajam iki nuosprendžio įsiteisėjimo nebuvo paskirta kardomoji priemonė – suėmimas;

5) dėl terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmių – laisvės atėmimo vietų įstaigai arba policijos įstaigai, kurios teritorijoje yra nuteistojo gyvenamoji vieta, jeigu nuteistajam iki nuosprendžio įsiteisėjimo nebuvo paskirta kardomoji priemonė – suėmimas;

6) dėl baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo naudotis specialia teise – probacijos tarnybai ir institucijai, suteikusiai tą specialią teisę;

7) dėl baudžiamojo poveikio priemonių – turto konfiskavimo ir išplėstinio turto konfiskavimo – antstoliui arba ikiteisminį tyrimą atlikusiai institucijai;

8) dėl baudžiamojo poveikio priemonės priemoniųviešųjų teisių atėmimo ar teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimo – probacijos tarnybai ir asmens darbovietės administracijai, viešųjų teisių atėmimą vykdančiai institucijai Vyriausiajai rinkimų komisijai – dėl teisės būti išrinktam atėmimo ir, jeigu šiam asmeniui atimta teisė užsiimti tam tikra veikla, – institucijai, išduodančiai leidimus tokiai veiklai, institucijai, registruojančiai tokią veiklą;

...“.

Pakeitimai įsigalioja 2023 10 26.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 10 25, Identifikacinis kodas 2023-20769.


Patvirtintos patikslintos Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą taisyklės

Patikslintose taisyklėse detalizuotos savivaldybės sąnaudų, trauktinų į rinkliavą ar įmoką, grupės, taip pat nustatyta, kokios sąnaudos neįtraukiamos apskaičiuojant rinkliavos ar įmokos dydį, kokiais atvejais rinkliava ar įmoka perskaičiuojama ir pan.

Aplinkos ministerijos Informacija, 2023 10 25.


Valstybė skirs finansavimą mokytis suaugusiesiems, prioritetas – skaitmeninėms kompeten­cijoms

Prioritetines programas pasirinkusiems suaugusiesiems numatyta galimybė gauti mokymosi krepšelį, sieksiantį iki 500 eurų. Mokymosi krepšeliu galės pasinaudoti 18–65 metų amžiaus dirbantys asmenys, jau įgiję kvalifikaciją ar aukštąjį išsilavinimą.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija, 2023 10 25.