„Teisės aktų žinios”, 2023 m. spalio 16 – 22 d., Nr. 42

Apskaita

Naujovė savarankiškai dirbantiesiems – finansų tvarkymas ir apskaita vienu mygtuko paspaudimu

Jau kitais metais Lietuvoje pradės veikti smulkiojo verslininko sąskaita, kuri palengvins finansų ir apskaitos tvarkymą savarankiškai dirbantiems asmenims. Tikimasi, kad tai paskatins daugiau žmonių užsiimti individualia veikla.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija, 2023 10 16.


Nuo ateinančių metų pradžios numatomi pokyčiai biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjime

Keisis biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka, didės minimalios, o taip pat ir maksimalios koeficientų ribos, daugės skatinimo priemonių. Atsisakoma pareiginės algos koeficientų diferencijavimo pagal biudžetinių įstaigų grupes, profesinio ar vadovaujamo darbo patirtį.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2023 10 11.


Asmens duomenų apsauga

Pakeistas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 18 straipsnis:

18 straipsnis. Teismo leidimų įeiti į fizinių asmenų gyvenamąsias patalpas išdavimas

1. Priežiūros institucija, nagrinėdama pažeidimą nusprendusi įeiti į fizinio asmens gyvenamąsias patalpas (tarp jų ir nuomojamas ar naudojamas kitais pagrindais), Vilniaus apygardos pirmosios instancijos administraciniam teismui pateikia prašymą išduoti teismo leidimą įeiti į fizinio asmens gyvenamąsias patalpas.

2. Prašyme išduoti teismo leidimą įeiti į fizinio asmens gyvenamąsias patalpas turi būti nurodytas nurodyta fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamųjų patalpų adresas, įtariamo pažeidimo pobūdis ir numatomi atlikti veiksmai.

3. Išnagrinėjęs prašymą išduoti teismo leidimą įeiti į fizinio asmens gyvenamąsias patalpas, Vilniaus apygardos administracinis teismas priima motyvuotą nutartį prašymą patenkinti arba atmesti.

4. Prašymas išduoti teismo leidimą įeiti į fizinio asmens gyvenamąsias patalpas turi būti išnagrinėtas ir nutartis priimta ne vėliau kaip per 72 valandas nuo prašymo pateikimo momento.

5. Jeigu priežiūros institucija nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartimi atmesti prašymą išduoti teismo leidimą įeiti į fizinio asmens gyvenamąsias patalpas, ji turi teisę per 7 kalendorines dienas nuo šios nutarties priėmimo dienos šią nutartį apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas turi priežiūros institucijos skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties išnagrinėti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo šio skundo gavimo dienos. Priežiūros institucijos atstovas turi teisę dalyvauti nagrinėjant skundą.

7. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimta nutartis dėl priežiūros institucijos skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties yra galutinė ir neskundžiama.“.

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 09, Identifikacinis kodas 2022-25127.


Pakeista Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 84 straipsnio 6 dalis:

84 straipsnis. Ryšių reguliavimo tarnybos įgalioti pareigūnai

6. Prašymas išduoti leidimą atlikti šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytus veiksmus pateikiamas Vilniaus apygardos paduodamas pirmosios instancijos administraciniam teismui. Prašyme turi būti nurodytas teismo, kuriam šis prašymas paduodamas, pavadinimas, Ryšių reguliavimo tarnybos įgalioto pareigūno vardas, pavardė, asmens kodas, tikrinamo fizinio asmens vardas ir pavardė (jeigu žinomi), planuojamų tikrinti asmens naudojamų ir (arba) gyvenamųjų patalpų, teritorijos adresas, transporto priemonių duomenys arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė, tikrinamo juridinio asmens vadovo ar įgalioto atstovo vardas ir pavardė (jeigu žinomi), įtariamų pažeidimų pobūdis ir numatomi veiksmai, aplinkybės, svarbios numatomiems veiksmams, tai patvirtinantys įrodymai, kitų įrodymų buvimo vieta, Ryšių reguliavimo tarnybos įgalioto pareigūno prašymas, pridedamų dokumentų sąrašas, prašymo surašymo vieta ir data. Prašymą išnagrinėja Vilniaus apygardos administracinis teismas Teismas prašymą išnagrinėja ir priima motyvuotą nutartį prašymą patenkinti arba atmesti. Prašymas turi būti išnagrinėtas ir nutartis priimta ne vėliau kaip per 72 valandas nuo prašymo pateikimo padavimo momento. Jeigu Ryšių reguliavimo tarnybos įgaliotas pareigūnas nesutinka su Vilniaus apygardos pirmosios instancijos administracinio teismo sprendimu atmesti prašymą, jis turi teisę per 7 kalendorines dienas nuo šios nutarties priėmimo apskųsti teismo nutartį Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas turi išnagrinėti skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas. Ryšių reguliavimo tarnybos įgaliotas pareigūnas ir (arba) Ryšių reguliavimo tarnybos atstovas turi teisę dalyvauti, kai nagrinėjamas skundas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimta nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Teismai, nagrinėdami prašymus ir skundus dėl leidimo atlikti atitinkamus veiksmus išdavimo, privalo užtikrinti pateiktos informacijos ir planuojamų veiksmų slaptumą.”.

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 09, Identifikacinis kodas 2022-25145.


Dokumentų valdymas

Pakeista Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 17 dalis:

„2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

...

17. Vidaus administravimas – veikla, kuria užtikrinamas viešojo administravimo subjekto, turinčio viešojo juridinio asmens statusą, savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, dokumentų, personalo, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas personalo administravimas, finansinė apskaita, dokumentų tvarkymas, apskaita ir saugojimas, viešųjų pirkimų vykdymas, vidaus auditas, projektų valdymas, viešųjų ryšių palaikymas, vidaus tyrimai, informacinių ir ryšių technologijų administravimas, turto administravimas, kita ūkinio ar techninio pobūdžio veikla), kad jis galėtų atlikti viešąjį administravimą.

...“.

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 06 09, Identifikacinis kodas 2023-11585.


Mokesčių administravimas

VMI informuoja, kad atnaujintas leidinys „Avanso apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu“

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 10 20.


VMI skelbia seminaro „Nuolatinių Lietuvos gyventojų nekilnojamojo turto pardavimo pajamų apmokestinimas pajamų mokesčiu“ dalijamąją medžiagą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 10 19.


Gyventojų pajamų mokestis

Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (ir) arba politinėms partijoms FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Naujoje redakcijoje išdėstyta:

1. Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms organizacijoms FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės;

2. Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms organizacijoms FR0512 formos 06 versija.

Nauja redakcija įsigalioja 2024 01 01.

Pagal nauja redakcija išdėstytas Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms organizacijoms FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisykles užpildyta Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms organizacijoms FR0512 formos 06 versija mokesčių administratoriui teikiama nuo 2024 m. sausio 1 dienos.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 02 07 įsakymas Nr. V-45 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 04 07, Identifikacinis kodas 2023-06883.


1. Pakeistas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 19 str. 4 d. 1 punkto komentaras

„19 straipsnis. Parduoto ar kitaip perleisto nuosavybėn ne individualios veiklos turto ir individualios veiklos turtui priskirto nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, realizuotų išvestinių finansinių priemonių įsigijimo kaina ir su to turto ar daikto pardavimu ar kitokiu perleidimu, išvestinių finansinių priemonių realizavimu susijusios išlaidos

...

4. Šio Įstatymo 11 straipsnyje nurodytu atveju parduotų akcijų (dalių, pajų) įsigijimo kaina yra lygi:

1) visų gyventojo į vieneto kapitalą įneštų už šio Įstatymo 11 straipsnio nustatytu atveju parduodamas akcijas (dalis, pajus) įnašų vertei. Įnašų vertė yra lygi jų vertei įnešimo metu, įskaitant turto (jei įnašas buvo įneštas turtu) vertės padidėjimą dėl turto indeksavimo arba perkainojimo, jeigu jį atlikti vienetą įpareigojo Lietuvos Respublikos teisės aktai,ir (arba)

…”.

2. Pakeistas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 22 straipsnio komentaras:

22 straipsnis. Pajamų priskyrimas klasėms pagal mokesčio mokėjimo tvarką.

3. Pakeistas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 36 straipsnio komentaras:

36 straipsnis. Atsakomybė.

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI prie FM 2023 10 04 raštas Nr. (18.18-31-1 Mr)-R-3760.

VMI prie FM 2023 10 04 raštas Nr. (18.18-31-1 Mr)-R-3759.

VMI prie FM 2023 10 04 raštas Nr. (18.18-31-1 Mr)-R-3761.


Juridinių asmenų nemokumas, restruktūrizavimas, bankrotas

Pakeista finansų ministro 2020 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 1K-30 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo įgyvendinimo“ patvirtinta Nemokumo administratorių kvalifikacinių egzaminų komisijos personalinė sudėtis

Pakeitimai įsigalioja 2023 10 20.

Finansų ministro 2020 02 07 įsakymas Nr. 1K-30 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 10 19, Identifikacinis kodas 2023-20462.


SoDra

Pakeisti Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo straipsniai:

2 straipsnis. Ligos socialinis draudimas ir motinystės socialinis draudimas;

5 straipsnis. Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos;

6 straipsnis. Kompensuojamasis uždarbis;

8 straipsnis. Teisė gauti ligos išmoką;

9 straipsnis. Ligos išmokos dėl apdraustojo asmens ligos arba traumos mokėjimo trukmė;

10 straipsnis. Ligos išmokos sergančiam šeimos nariui slaugyti arba vaikui prižiūrėti mokėjimo trukmė

11 straipsnis. Ligos išmokos užkrečiamųjų ligų protrūkių arba jų epidemijų metu mokėjimo trukmė;

111 straipsnis. Ligos išmokų skyrimo ir mokėjimo ypatumai Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną;

24 straipsnis. Vaiko priežiūros išmokos dydis;

25 straipsnis. Teisė gauti profesinės reabilitacijos išmoką.

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 06 23, Identifikacinis kodas 2023-12583.


1. Pakeisti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo straipsniai:

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos;

5 straipsnis. Privalomojo sveikatos draudimo draudiminiai įvykiai;

6 straipsnis. Draudžiamieji ir apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu;

8 straipsnis. Privalomojo sveikatos draudimo galiojimas;

9 straipsnis. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojama sveikatos priežiūra;

91 straipsnis. Ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimas;

10 straipsnis. Vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir specialiosios medicininės paskirties maisto produktų įsigijimo išlaidų kompensavimas apdraustiesiems;

12 straipsnis. Centralizuotai apmokamų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išlaidų kompensavimas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto;

121 straipsnis. Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimas;

15 straipsnis. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamos ir valstybės biudžeto asignavimai Valstybinei ligonių kasai;

17 straipsnis. Privalomojo sveikatos draudimo įmokos;

21 straipsnis. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidos;

22 straipsnis. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervas;

23 straipsnis. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ir jo rezervo lėšų naudojimas ir investavimas;

26 straipsnis. Teritorinių ligonių kasų ir sveikatos priežiūros įstaigų bei teritorinių ligonių kasų ir vaistinių sutartys;

30 straipsnis. Valstybinės ligonių kasos funkcijos;

43 straipsnis. Papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo draudiminiai įvykiai.

2. Papildytas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas 31 straipsniu:

31 straipsnis. Privalomojo sveikatos draudimo principai.

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 05 23, Identifikacinis kodas 2023-09693.


„Sodra“ primena, kaip apskaičiuojama senatvės pensija ir kas lemia jos dydį

„Sodros“ informacija, 2023 10 19.


Viešieji pirkimai

Paskelbta 2022 m. žodžiu sudarytų sutarčių, įvykdžius mažos vertės pirkimus, informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) stebėsena pagal pirkimų vykdytojus

Nuo 2022 m. sausio 1 d. informaciją apie žodžiu sudarytas sutartis pirkimų vykdytojai privalo paviešinti CVP IS ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų pasibaigus ketvirčiui, per kurį buvo sudarytos sutartys.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 10 17.


Viešųjų pirkimų tarnyba primena pirkimų vykdytojams apie atsakomybę už viešųjų pirkimų nuostatų pažeidimus

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 10 20.


Kiti

1. Nuo 2023 11 01 nustatytas palūkanų, mokamų už Mokesčių administravimo įstatyme nustatytą mokestinę paskolą, dydis – 0,011 procento už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną.

Palūkanų lentelė čia.

2. Nuo 2023 11 01 nustatytas delspinigių, mokamų Mokesčių administravimo įstatyme nustatytais atvejais, dydis – 0,030 procento už kiekvieną pavėluotą dieną.

Delspinigių lentelė čia.

TAR, 2023 10 18, Identifikacinis kodas 2023-20358.


PASLAUGŲ TEIKĖJUI VIENAŠALIŠKAI PAKEITUS SUTARTIES SĄLYGAS, paslaugų gavėjai turi teisę nesutikti su naujomis sąlygomis ir nutraukti sutartį

Ryšių reguliavimo tarnybos Informacija. 2023 10 16.


Viešųjų juridinių asmenų steigimo dokumentų registravimui numatoma paprastesnė tvarka

Juridinių asmenų, kurių steigėja ar savininkė yra valstybė ar savivaldybė, Steigimo dokumentams bus taikomi tik teisėkūros reikalavimai, nebetaikant reikalavimo atskirai jų pateikti Juridinių asmenų registrui.

Teisingumo ministerijos Informacija, 2023 10 18.


Šalies savivaldybėse tęsiami mokymai bendruomenių lyderiams

Mokymų dalyviai mokosi, kaip reikėtų elgtis ekstremaliųjų situacijų metu ir savarankiškai išgyventi tris kritines paras, t. y. 72 valandas. Bendruomenių lyderiai raginami, mokymų metu įgytas žinias, skleisti savo bendruomenėse, kad kuo daugiau žmonių žinotų, kaip apsaugoti save ir šeimą įvykus ekstremaliajai situacijai. Mokymai bendruomenių lyderiams organizuojami visose 60 savivaldybių.

Vidaus reikalų ministerijos Informacija, 2023 10 20.