„Teisės aktų žinios”, 2023 m. sausio 9 – 15 d., Nr. 2

Darbas

Pakeistas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų ir pavaldžių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1-123 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų ir pavaldžių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir aprašo 1–5 priedai išdėstyti nauja redakcija:

1 priedas DARBUOTOJŲ, SU KURIAIS SUDARYTOS SUTARTYS DĖL MENTORYSTĖS, IR SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ;

2 priedas KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ;

3 priedas STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ;

4 priedas DEPARTAMENTUI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ;

5 priedas DEPARTAMENTO ĮGYVENDINAMUOSE EUROPOS SĄJUNGOS AR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS PROGRAMOSE, PROJEKTUOSE DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2017 05 10 įsakymas Nr. 1-123 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 20, Identifikacinis kodas 2022-26051.


Dokumentų valdymas

Pakeistos Universaliosios pašto paslaugos teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 3-259 „Dėl Universaliosios pašto paslaugos teikimo taisyklių patvirtinimo“, ir jos išdėstytos nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 04 30 įsakymas Nr. 3-259 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 23, Identifikacinis kodas 2022-26822.


Mokesčių administravimas

VMI parengė paaiškinimą dėl elektros energijos, kuriai taikomas valstybės kompensavimas, apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 01 11.


VMI parengė informacinį pranešimą dėl gyventojų pareigos deklaruoti 2022 m. gautas metines pajamas ir turimą turtą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 01 10.


VMI primena, kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos nuolatinių Lietuvos gyventojų 2022 m. laikotarpiu gautos finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 01 13.


VMI parengė informacinį pranešimą dėl pajamų mokesčio dalies skyrimo paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos 2023 metais

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 01 13.


VMI teikia seminaro „PVM įstatymo pakeitimai 2023 m.“ dalijamąją medžiagą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 01 12.


Pridėtinės vertės mokestis

Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 223 „Dėl Prašymo grąžinti sumokėtą pridėtinės vertės mokestį FR0428 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja redakcija įsigalioja 2023 01 11.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2002 07 31 įsakymo Nr. 223 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2023 01 10, Identifikacinis kodas 2023-00473.


SoDra

Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ 12 ir 96 punktai bei 97.1 papunktis:

„…

12. Ketvirtinis Fondo biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys – tarpinis Fondo biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, ir atitinka atitinkantis visus Fondo biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniui keliamus reikalavimus. Ketvirtinį Fondo biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį Fondo valdyba parengia iki kito ketvirčio antrojo mėnesio 25 dienos ir pateikia susipažinti Finansų ministerijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir Lietuvos statistikos departamentui Valstybės duomenų agentūrai. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ketvirtinio Fondo biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio parengimo dienos jis skelbiamas Fondo valdybos interneto svetainėje. Ketvirtinis Fondo biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo parengimo dienos paskelbiamas Fondo valdybos interneto svetainėje.

96. Fondo administravimo įstaiga gali atleisti draudėją nuo paskirtų baudų mokėjimo, jeigu jis įrodo, kad apskaičiavo per mažas socialinio draudimo įmokas dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo jo valios, kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti gali būti atleistas nuo paskirtų baudų mokėjimo Mokesčių administravimo įstatymo 141 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose nustatytais pagrindais. Sprendimą atleisti nuo baudų, neviršijančių 30 tūkst. eurų, mokėjimo priima Fondo valdybos teritorinis skyrius. Sprendimą atleisti nuo baudų, viršijančių 30 tūkst. eurų, mokėjimo priima Fondo valdyba.

97. Dėl atleidimo nuo baudų mokėjimo draudėjai turi kreiptis į atitinkamą Fondo valdybos teritorinį skyrių, pateikdami:

97.1. motyvuotą prašymą, kuriame išdėstytos aplinkybės, dėl kurių įrodančios, kad draudėjas atitinka bent vieną Mokesčių administravimo įstatymo 141 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose nustatytą atleidimo nuo paskirtų baudų mokėjimo pagrindą, kuriuo remiantis buvo apskaičiuotos per mažos socialinio draudimo įmokos;

...”

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 06 14 nutarimas Nr. 647 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 01 12, Identifikacinis kodas 2023-00606.


Pakeistas Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 14.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2011 07 05 įsakymas Nr. V-269 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 01 13, Identifikacinis kodas 2023-00664.


„Sodra“ išsiuntė pranešimus gyventojams, kurie šiemet įtraukiami į antros pakopos pensijų kaupimą

Pranešimai išsiųsti tiems, kuriems mažiau nei 40 metų, dirba pagal darbo sutartį arba vykdo savarankišką veiklą ir niekada iki šiol nekaupė pensijai. Naujai įtraukti dalyviai gali atsisakyti kaupimo, tačiau pradėjus kaupti antroje pakopoje, galimybės atsisakyti dalyvavimo pensijų kaupime nebėra.

„Sodros“ informacija, 2023 01 11.


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba rekomenduoja naudotis pašalinimo pagrindų lentele, norint pašalinti tiekėją iš pirkimo procedūros

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 01 12.


Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia dažniausiai pasitaikančias pirkimo vykdytojų klaidas, siekdama užkirsti kelią klaidoms pirkimuose, dar neįsibėgėjus pirkimo procedūroms

Prevenciškai peržiūrint pirkimus, atkreipiamas dėmesys į pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, pašalinimo pagrindus, ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus bei vertinimo tvarką ir į jų sąsają su sutarties vykdymo sąlygomis, aplinkos apsaugos (žaliuosius) kriterijus, sutarties sąlygas.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 01 12.


Kiti

Registrų centras visuomenei atvėrė naujus atvirų duomenų rinkinius

Nuo šiol visi norintys galės detaliau susipažinti su nuasmenintais Įgaliojimų registro, Vedybų sutarčių registro, Testamentų registro, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro, taip pat Antstolių informacinės sistemos duomenimis.

Registrų centro Informacija, 2023 01 12.