„Teisės aktų žinios”, 2023 m. sausio 30 – vasario 5 d., Nr. 5

Apskaita

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba (AVNT) skelbia Finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos 2023 m. gaires

Gairėse nustatyta, kad AVNT 2023 m. atliks Juridinių asmenų registre viešai skelbiamų pelno nesiekiančių juridinių asmenų – labdaros ir paramos fondų, viešųjų įstaigų, asociacijų – 2022 m. finansinių ataskaitų kokybės stebėseną.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos informacija, 2023 02 01.


Finansų ministerija skelbia informaciją apie 2022 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų surinkimą

Finansų ministerijos informacija, 2023 02 01.


Finansų ministerija informuoja, kad jos interneto svetainėje paskelbta 2022 m. konsolidavimo schema ir konsolidavimo metodikos ir tavrkos aprašo pakeitimas

Finansų ministerijos informacija, 2023 01 31.


Darbas

Pakeisti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. A1-553 „Dėl darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, kurių darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų, supervizijų išlaidos ir dalis profesinės kompetencijos tobulinimo išlaidų finansuojama iš valstybės specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, minimalaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento taikymo apskaičiuojant lėšų poreikį socialinei priežiūrai šeimoms teikti“ 1.1 papunktis ir 2 punktas:

„...

1. Apskaičiuojant lėšų poreikį darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, t. y. atvejo vadybininkų, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme (toliau – atvejo vadybininkai), socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis (toliau kartu – socialiniai darbuotojai), individualios priežiūros darbuotojų, kurių darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų, supervizijų išlaidos ir dalis profesinės kompetencijos tobulinimo išlaidų finansuojama iš valstybės specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, darbo užmokesčiui, taikomas toks minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas:

1.1. atvejo vadybininkams – 8,1 8,4 pareiginės algos bazinio dydžio;

1.2. socialiniams darbuotojams, dirbantiems su šeimomis, – 7,8 pareiginės algos bazinio dydžio;

1.3. individualios priežiūros darbuotojams – 6,7 pareiginės algos bazinio dydžio.

2. Atvejo vadybininkams numatoma 35 procentų pareiginės algos pastoviajai daliai skiriamų lėšų dydžio suma pareiginės algos pastoviajai daliai didinti už kvalifikacinę kategoriją, pareiginės algos kintamajai daliai, priemokoms, premijoms bei užmokesčiui už darbą poilsio, švenčių dienomis ir viršvalandinį darbą mokėti; socialiniams darbuotojams, dirbantiems su šeimomis, numatoma 40 procentų pareiginės algos pastoviajai daliai skiriamų lėšų dydžio suma pareiginės algos pastoviajai daliai didinti už kvalifikacinę kategoriją, pareiginės algos kintamajai daliai, priemokoms, premijoms bei užmokesčiui už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, budėjimą mokėti; individualios priežiūros darbuotojams numatoma 25 procentų pareiginės algos pastoviajai daliai skiriamų lėšų dydžio suma pareiginės algos kintamajai daliai, priemokoms, premijoms bei užmokesčiui už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, budėjimą mokėti.“

Pakeitimai įsigalioja 2023 02 01.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 11 02 įsakymas Nr. A1-553 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 01 31, Identifikacinis kodas 2023-01700.


Nuo 2023 m. vasario 1 dienos darbdaviams įsigalioja didesnis delspinigių dydis – 0,1 procento (iki šiol buvo 0,08 proc.) už kiekvieną pradelstą dieną, kai neatsiskaitoma su darbuotoju

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2023 02 02.


Juridiniai ir fiziniai asmenys, pagal sutartis su darbdaviais atliekantys darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas ar jų dalį, iki kovo 1 d. turi pateikti Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) informaciją apie darbdavius ir darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų, atlikusių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, skaičių

Informacija teikiama, užpildant VDI pateikimo formą per Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemą (EPDS). Nepateikus informacijos VDI taikoma administracinė atsakomybė.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 01 31.


Valstybinė darbo inspekcija informuoja apie tam tikros pirmosios pagalbos rinkinių sudėties būtinumą įmonėse

Pirmosios pagalbos rinkinys turi būti visose įstaigose ir įmonėse, išskyrus įstaigas ir įmones, nurodytas Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašyme. Nustatytų reikalavimų neatitinkančius pirmosios medicinos pagalbos rinkinius ir pirmosios pagalbos rinkinius galima naudoti ne ilgiau kaip iki 2023 m. sausio 1 d., o jei jie papildyti turniketais, skirtais stipriam (masyviam) kraujavimui (rankose, kojose) stabdyti – ne ilgiau kaip iki 2025 m. sausio 1 d.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 02 02.


Labdara ir parama

Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 169 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sumų grąžinimo paramos gavėjams tvarkos patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja redakcija įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 06 14 įsakymo Nr. 169 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2023 01 30, Identifikacinis kodas 2023-01562.


Mokesčių administravimas

VMI parengė informacinį pranešimą dėl gyventojų pareigos perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį ir pajamų mokestį

Gyventojams pareiga deklaruoti metines pajamas ir sumokėti Gyventojų pajamų mokestį (GPM) atsiranda ne tik dėl gautų pajamų, nuo kurių pajamų mokestį turi sumokėti jie patys, bet ir dėl sumažėjusio metinio Neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) ir gautų pajamų, kurioms taikomas progresinis GPM tarifas. Svarbu tai, kad už metinio NPD perskaičiavimą ir GPM sumokėjimą yra atsakingas pats gyventojas.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 02 01.


VMI primena, kad gyventojai turi teisę susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, išskaičiuoto (sumokėto) nuo 2022 m. gautų pajamų, arba susimažinti mokėtiną pajamų mokestį

Tie gyventojai, kurie 2022 metais sumokėjo už atliktus pastatų ar kitų statinių apdailos (remonto) darbus, lengvųjų automobilių remonto paslaugas ir / ar vaikų priežiūros paslaugas, mokesčio lengvata pasinaudoti negali, nes ji pripažinta netekusia galios.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 02 01.


VMI paaiškina, kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos 2022 metais gyventojų gautos palūkanos

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 02 01.


Gyventojų pajamų mokestis

Pakeistas LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 dalių komentaras (20 straipsnis. Neapmokestinamųjų pajamų dydis)

Pakeistas LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras išdėstytas čia.

VMI viršininko 2023 01 25 raštas Nr. (18.18-31-1 Mr) R-329.


Nekilnojamojo turto mokestis

VMI informuoja, kad iki vasario 15 d. reikia pateikti 2022 metų nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją (forma KIT711)

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 02 02.


VMI skelbia seminaro „Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 užpildymo ir pateikimo tvarka gyventojams ir juridiniams asmenims už 2022 m.“ dalijamąją medžiagą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 01 31.


SoDra

Pakeistas Įgaliojimų atstovauti santykiuose su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigomis pateikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-138 „Dėl Įgaliojimų atstovauti santykiuose su valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigomis pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ XI skyrius (XI SKYRIUS VSD ĮGALIOJIMAMS PRILYGINAMI ĮGALIOJIMAI)

Pakeitimai įsigalioja 2023 02 03.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. V-138 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 02 02, Identifikacinis kodas 2023-01976.


Viešieji pirkimai

Pakeistas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 1S-99 „Dėl Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ (pakeistos Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo taisyklės ir jos išdėstytos nauja redakcija)

Pakeitimai įsigalioja 2023 02 01.

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 06 29 įsakymas Nr. 1S-99 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 01 31, Identifikacinis kodas 2023-01746.


Pakeistas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. 1S-109 „Dėl Pirkimų specialisto žinių patikrinimo atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 02 04.

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 06 06 įsakymas Nr. 1S-109 su visais paketimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 02 03, Identifikacinis kodas 2023-02055.


Pakeistas Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. V-353 „Dėl subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 02 04.

Užimtumo tarnybos direktoriaus 2019 07 31 įsakymas Nr. V-353 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 02 03, Identifikacinis kodas 2023-02042.


Viešųjų pirkimų tarnyba informuoja, kurių pirkimų prevencinė peržiūra numatoma I ir II ketvirtį

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 02 03.


Kiti

LR žemės ūkio ministras patvirtino 2022 metų susietosios paramos išmokų už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką dydžius

Įsakymas įsigalioja 2023 01 31.

Dokumentą skaitykite čia.


LR švietimo, mokslo ir sporto ministrė patvirtino Mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodines rekomendacijas

Tuo pačiu įsakymu rekomendavo mokykloms, vykdančioms ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, įsivertinant veiklos kokybę, vadovautis Mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodinėmis rekomendacijomis.

Įsakymas įsigalioja 2023 01 31.

Dokumentą skaitykite čia.


LR švietimo, mokslo ir sporto ministrė nustatė mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydžius valstybinėse mokyklose pagal mokinių amžiaus grupes ir nemokamo maitinimo rūšį:

1. 6–10 metų amžiaus mokiniams skiriama: pusryčiams – 0,95 euro, pietums – 1,90 euro, maitinimui (pusryčiams, pietums, pavakariams) mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose – 4,10 euro;

2. nuo 11 metų amžiaus mokiniams skiriama: pusryčiams – 1,10 euro, pietums – 2,05 euro, maitinimui (pusryčiams, pietums, pavakariams) mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose – 4,20 euro.

Įsakymas įsigalioja 2023 01 31.

Dokumentą skaitykite čia.


Registrų centras pradėjo skelbti virtualiųjų valiutų aperatorių sąrašas

Registrų centras nuo vasario 1 dienos pradėjo viešai skelbti Lietuvoje veiklą vykdančių virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus veiklą vykdančių juridinių asmenų sąrašą.

Registrų centro informacija, 2023 02 01.


Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) skelbia ataskaitas apie  2022 m. vykdytą ūkio subjektų veiklos stebėseną

2022 metais VVTAT vykdė ūkio subjektų stebėseną 4 srityse: reklamos, nesąžiningos komercinės veiklos, nesąžiningų sutarčių sąlygų ir nuotolinės prekybos ir skelbia ataskaitas

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacija, 2023 02 03.


Visos e. sveikatos sistema besinaudojančios įstaigos (gydymo įstaigos ir vaistinės) iki vasario 1 d. privalo pritaikyti savo informacines sistemas naujoms šifravimo protokolų versijoms

Sveikatos apsaugos ministerijos Informacija, 2023 01 30.