„Teisės aktų žinios”, 2023 m. sausio 16 – 22 d., Nr. 3

Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 135 „Dėl Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 13.

Taikoma rengiant 2022 metų viešojo sektoriaus subjektų metines veiklos ataskaitas, viešojo sektoriaus subjektų grupių metines veiklos ataskaitas ir Vyriausybės veiklos ataskaitą. Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos, viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos ir Vyriausybės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 2, 3, 5, 7–12 punktai taikomi rengiant 2023 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių viešojo sektoriaus subjektų metines veiklos ataskaitas, viešojo sektoriaus subjektų grupių metines veiklos ataskaitas ir valstybės pažangos ataskaitą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 02 13 nutarimas Nr. 135 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 01 12, Identifikacinis kodas 2023-00624.


Darbas

Pakeistas Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 6P-89-(2.1) „Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jis išdėstytas nauja redakcija bei pakeisti Aprašo priedai:

1 priedas NACIONALINĖS TEISMŲ ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ;

2 priedas DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ PAVADINIMŲ SĄRAŠAS;

3 priedas NACIONALINĖS TEISMŲ ADMINISTRACIJOS MOKYMO CENTRO VADOVO
PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAS.

Pakeitimai įsigalioja 2023 03 01.

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2017 07 17 įsakymas Nr. 6P-89-(2.1) su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 01 17, Identifikacinis kodas 2023-00816.


Pakeistas Darbo rinkos paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams tvarkos aprašo, patvirtinto Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-196 „Dėl darbo rinkos paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 priedas ir jis išdėstytas nauja redakcija (5 priedas BEDARBIO STATUSO SUSTABDYMO, ATKŪRIMO, PANAIKINIMO IR DARBO RINKAI BESIRENGIANČIO ASMENS STATUSO SUSTABDYMO IR PANAIKINIMO PAGRINDŲ SĄRAŠAS)

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 19.

Užimtumo tarnybos direktoriaus 2022 07 04 įsakymas Nr. V-196 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 01 18, Identifikacinis kodas 2023-00884.


Mokesčių administravimas

VMI parengė informacinį pranešimą dėl Solidarumo įnašo apskaičiavimo ir mokėjimo

Nuo 2023 m. sausio 1 d. Europos Sąjungos įmonėms ir nuolatinėms buveinėms, vykdančioms veiklą žalios naftos, gamtinių dujų, anglių ir naftos perdirbimo sektoriuose ir įpareigotoms mokėti skaidrumo įnašą, nustatoma prievolė mokėti solidarumo įnašą, kuris, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, yra pripažįstamas neleidžiamais atskaitymais.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 01 17.


Gyventojų pajamų mokestis

Pakeisti Gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos (GYPAS) nuostatai

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 01 16.


VMI teikia seminaro „GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMAI, GALIOJANTYS NUO 2023 M.“ dalijamąją medžiagą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 01 18.


Pridėtinės vertės mokestis

Pakeistas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 22 straipsnio 1 dalies komentaras:

22 straipsnis. Švietimo ir mokymo paslaugos

1. PVM neapmokestinami ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, mokymas pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, aukštojo mokslo studijos ir kvalifikacijų teikimas, neformalusis vaikų švietimas, pirminis ir tęstinis profesinis mokymas, jeigu šias paslaugas teikia juridiniai asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka įgiję teisę jas teikti.

...“

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

Pagal VMI prie FM viršininko 2023 01 16 raštą Nr. (18.2-31-2) RM-1368).


Miškas, miškininkystė, mediena

Nuo 2023 01 04 įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos žemės įstatymo redakcija

Nauja Lietuvos Respublikos žemės įstatymo redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2022 07 15, Identifikacinis kodas 2022-15638.

TAR, 2022 11 29, Identifikacinis kodas 2022-24188.


Priešgaisrinė sauga

Pakeistas Objekto atitikties gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2022 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 1-60 „Dėl Objekto atitikties gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 18.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2022 02 04 įsakymas Nr. 1-60 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 01 17, Identifikacinis kodas 2023-00834.


SoDra

Pakeistos Duomenų apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo ir tikslinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 8 d. įsakymu  Nr. V-35 „Dėl duomenų apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo ir tikslinimo taisyklių ir SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis patvirtinimo“, ir jos išdėstytos nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 21.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2010 01 08 įsakymas Nr. V-35 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 01 20, Identifikacinis kodas 2023-01044.


Savarankiškai dirbantys gyventojai gali greičiau sulaukti išmokų, jei sumokės valstybinio socialinio draudimo įmokas iki einamojo mėnesio pabaigos

Dažnai savarankiškai dirbantys gyventojai pajamas deklaruoja ir įmokas „Sodrai“ sumoka už visus metus iki kitų metų gegužės 1-osios. Tik tuomet „Sodra“ gali įvertinti, ar jie teisės į išmoką dieną buvo draudžiami, ar buvo įgiję reikalingą socialinio draudimo stažą, ir apskaičiuoti išmokos dydį pagal sumokėtas įmokas. Norint ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas gauti iškart, įmokas reikia mokėti kiekvieną mėnesį.

„Sodros“ informacija, 2023 01 20.


Viešieji pirkimai

Atnaujintos „Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo informacinių sistemų viešuosiuose pirkimuose gairės”

Viešųjų pirkimų tarnyba atnaujino „Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo informacinių sistemų viešuosiuose pirkimuose gaires“, nes sausio 17 d., įsivėlus techninei klaidai, svetainėje buvo įkeltas netikslus gairių dokumentas, ir kviečia su jomis susipažinti.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 01 17.


Kiti

Nuo 2023 metų sausio 1 dienos įsigalioja naujos žemės sklypų mokestinės vertės žemės mokesčio dydžiui apskaičiuoti

Registrų centro Informacija, 2023 01 17.


Europos Komisija patvirtino naują 200 mln. Eur vertės valstybės pagalbos schemą, skirtą paremti Lietuvos įmones, nukentėjusias dėl Rusijos karo prieš Ukrainą

Konkurencijos tarybos informacija, 2023 01 18.


Paskelbta deklaracija, skirta skatinti bendrus principus ir priemones pagalbai vartotojams šią žiemą

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos informacija, 2023 01 19.


Žemės ūkio ministerija pakeitė Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles

Finansavimo taisyklėse nustatytos valstybės pagalbos tautinio paveldo produktams saugoti, kurti, realizuoti ir populiarinti teikimo sąlygos, kurios supaprastintos, kad tautinio paveldo kūrėjams būtų paprasčiau pildyti paraiškas paramai gauti. Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių keitimo projektas šiuo metu derinamas su visuomene.

Žemės ūkio ministerijos informacija, 2023 01 18.