„Teisės aktų žinios”, 2023 m. sausio 1 – 8 d., Nr. 1

Apskaita

Finansų ministerija informuoja, kad 2023 m. sausio 1 d. prasidėjo viešojo sektoriaus subjektų 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinių ir eliminavimo informacijos pateikimo procesas VSAKIS

Šie duomenys turės būti pateikti (publikuoti) iki 2023 m. kovo 13 d., patvirtinti (integruoti) ir apsaugoti nuo koregavimo – iki 2023 m. kovo 15 d.

Finansų ministerijos informacija, 2023 01 03.


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimas Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja redakcija įsigalioja 2023 01 05.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 02 07 nutarimo Nr. 126 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2023 01 04, Identifikacinis kodas 2023-00192.


Darbas

Pakeistas Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-130 „Dėl Atlygio už darbą ekspertams skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Atlygio už darbą ekspertams skaičiavimo tvarkos aprašas ir jis išdėstytas jį nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 03.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020 03 02 įsakymas Nr. V-130 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 01 02, Identifikacinis kodas 2023-00047.


Pakeistas Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-197 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Pakeistas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašas ir jis išdėstytas nauja redakcija)

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 04.

Užimtumo tarnybos direktoriaus 2022 07 04 įsakymas Nr. V-197 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 01 03, Identifikacinis kodas 2023-00103.


Valstybinė darbo inspekcija atsako į klausimą: kaip teisingai įforminti darbo sutarties pasibaigimą

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 12 29.


Valstybinė darbo informacija atsako į klausimą: koks yra kreipimosi į darbo ginčų komisiją terminas?

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 12 30.


Miškas, miškininkystė, mediena

Pakeisti Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo straipsniai:

51 straipsnis. Sanitarinės apsaugos zonų nustatymo pagrindai;

53 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos sanitarinės apsaugos zonose;

140 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas;

141 straipsnis. Įstatymo taikymas.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 04.

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 30, Identifikacinis kodas 2022-27591.


Pridėtinės vertės mokestis

Pakeistas LR pelno mokesčio įstatymo 57 straipsnio komentaras (57 straipsnis. Finansinės apskaitos tvarkymo reikalavimai)

LR Pelno mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI prie FM 2022 12 20 rašte Nr. (18.10-31-1Mr) R 5171.


Pakeisti LR pridėtinės mokesčio įstatymo 79 ir 83 straipsnių komentarai:

79 straipsnis. Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo įforminimas PVM sąskaita faktūra;

83 straipsnis. Kreditiniai ir debetiniai dokumentai.

LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI prie FM 2022 12 22 raštas Nr. (18.2-31-2Mr)-RM-39541.

VMI prie FM 2023 01 03 raštas Nr. (18.2-31-2Mr) RM-111.


Nuo 2023 m. sausio 1 d. keičiasi registravimasis PVM mokėtojais tais atvejais, kai tas pats asmuo (vienas ar kartu su kitais asmenimis, kurie laikomi su juo susijusiais) kontroliuoja keletą juridinių asmenų

Nereikia registruotis PVM mokėtojais, jeigu asmenys gali įrodyti, kad:

1) nė vienas jų valdymo organas ir (arba) atskiras valdymo organų narys nėra tas pats asmuo ir

2) jų faktiškai vykdoma ekonominė veikla nėra to paties pobūdžio, ir jie neveikia vienas kito naudai ar interesais.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 01 02.


Nuo 2023 m. gegužės 1 d. keičiama atsakomybė už Pridėtinės vertės mokesčio mokėjimo tvarkos nesilaikymą

Vietoj šiuo metu galiojančių nuo 10 iki 50 procentų papildomai apskaičiuotos PVM sumos dydžio baudų bus taikomos nuo 20 iki 100 procentų apskaičiuotos papildomai mokėtinos PVM sumos dydžio baudos.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 01 04.


SoDra

„Sodra“ atkreipia dėmesį, kad nuo sausio didėja privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos

PSD įmokų mokėjimas Lietuvoje yra privalomas. Tie gyventojai, kurie nedirba, neieško darbo, nesimoko ir nėra draudžiami valstybės lėšomis, minimalias įmokas (šiemet 58,63 Eur) kas mėnesį) turi mokėti patys.

„Sodros” informacija, 2022 12 27.


„Sodra“ primena, kokių pasikeitimų 2023 metais sulauks apdraustieji

„Sodros” informacija, 2022 12 29.


Viešieji pirkimai

Pakeistas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 29, Identifikacinis kodas 2022-27253.

TAR, 2022 12 29, Identifikacinis kodas 2022-27254.


Pakeistas Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymas

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 29, Identifikacinis kodas 2022-27262.

TAR, 2022 12 29, Identifikacinis kodas 2022-27264.


Pakeistas Viešojo pirkimo objektų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje ir 47 straipsnio 9 dalyje, Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ ir jis papildytas 551, 552, 691 punktais:

„551. 38581000-1 Bagažo tikrinimo įrenginiai;

552. 38582000-8 Rentgeno kontrolės įrenginiai;

691. 50413000-3 Tikrinimo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos“.

Pakeitimai įsigalioja 2022 12 30.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 03 30 nutarimas Nr. 280 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 29, Identifikacinis kodas 2022-27284.


Pakeistas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 1S-93 „Dėl Nešališkumo deklaracijos tipinės formos patvirtinimo“ (pakeista Įsakymo preambulė ir Nešališkumo deklaracijos tipinė forma)

Įsigalioja 2023 01 01.

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 06 23 įsakymas Nr. 1S-93 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 29, Identifikacinis kodas 2022-27422.


Pakeistas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. 1S-85 „Dėl Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo ir komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis pavyzdinių protokolų formų patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 06 07 įsakymas Nr. 1S-85 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 29, Identifikacinis kodas 2022-27428.


Pakeistas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje aprašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 06 19 įsakymas Nr. 1S-91 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 29, Identifikacinis kodas 2022-27424.


Pakeistas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. spalio 20 d. įsakymas Nr. 1S-149 „Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymą viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Pakeistas Informacijos pagal Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymą viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas ir jis išdėstytas nauja redakcija).

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 10 20 įsakymas Nr. 1S-149 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 29, Identifikacinis kodas 2022-27425.


Pakeistas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. 1S-145 „Dėl Nešališkumo deklaracijos tipinės formos pagal Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymą patvirtinimo“:

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 10 12 įsakymas Nr. 1S-145 su visais pakeitiamais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 29, Identifikacinis kodas 2022-27423.


Pakeistas Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1S-92 „Dėl Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 06 21 įsakymas Nr. 1S-92 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 30, Identifikacinis kodas 2022-27605.


Pakeistas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (pakeistas Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos III skyriaus „Kainos apskaičiavimas keičiant sutartį“ 2 skirsnis „Peržiūra“ ir Kainodaros taisyklių nustatymo metodika papildyta 2 priedu „Sutarties kainos peržiūros sąlygų pavyzdžiai“)

Pakeitimai įsigalioja 2022 12 31.

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 06 28 įsakymas Nr. 1S-95 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 30, Identifikacinis kodas 2022-27607.


Pakeistas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. 1S-80 „Dėl Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 06 06 įsakymas Nr. 1S-80 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 30, Identifikacinis kodas 2022-27601.


Pakeistas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas išdėstytas nauja redakcija)

Nustatyta, kad perkančiosios organizacijos šiais pakeitimais vadovaujasi vykdydamos nuo 2023 m. sausio 1 d. pradėtus mažos vertės pirkimus.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 06 28 įsakymas Nr. 1S-97 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 30, Identifikacinis kodas 2022-27603.


Pakeistas Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausančių perkančiųjų organizacijų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2003 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 4-72 „Dėl Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausančių perkančiųjų organizacijų sąrašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 07.

LR ekonomikos ir inovacijų ministro 2003 02 21 įsakymas Nr. 4-72 su visais pakeitimais išdėstyta čia.

TAR, 2023 01 06, Identifikacinis kodas 2023-00365.


Viešųjų pirkimo tarnybos direktorius patvirtino Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisykles

Taisyklės įsigalioja 2022 12 31.

Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės yra taikomos viešojo pirkimo, pirkimo procedūroms ir koncesijos suteikimo procedūroms, pradėtoms vykdyti nuo 2023 m. sausio 1 d.

Dokumentą galite skaityti čia.


Viešųjų pirkimo tarnybos direktorius patvirtino Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinę formą

Šiuo įsakymu patvirtintas dokumentas galioja ir taikomas nuo 2023 m. sausio 1 d. pradėtoms pirkimo procedūroms. Šiuo įsakymu patvirtintas dokumentas taip pat galioja ir taikomas iki 2022 m. gruodžio 31 d. pradėtoms pirkimo procedūroms, kuriose paraiškų ar pasiūlymų pateikimo terminas nėra pasibaigęs, sukurtoms dinaminėms pirkimo sistemoms, sudarytoms pirkimo ir preliminariosioms sutartims.

Dokumentą skaitykite čia.


Nuo 2023 m. sausio 1 d. pirkimų specialisto testą reikės laikyti pagal iki šiol galiojančią tvarką ir galiojant tiems patiems testo turinio reikalavimams

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 12 29.


Viešųjų pirkimų tarnyba primena, kad metines Atn-3 formos ataskaitas už 2022 metus reikia pateikti iki sausio 30 d.

Perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai privalo Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis pateikti per 2022 metus sudarytų Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaitą (tipinė Atn-3 forma).

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 12 30.


Viešųjų pirkimų tarnyba parengė ir paskelbė naujus įgyvendinamuosius teisės aktus bei anksčiau priimtų teisės aktų pakeitimus, kurie įsigaliojo 2023 m. sausio 1 d.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 01 02.


Viešųjų pirkimų tarnyba atkreipia dėmesį į pakeitimus dėl mažos vertės pirkimų planų ir suvestinės

Mažos vertės pirkimų, kurie vykdomi pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą bei pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, 2023 metais įtraukti į pirkimų planus bei skelbti planuojamų atlikti pirkimų suvestinėje neprivaloma (ir toliau privaloma tiems pirkimams, kurie vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu).

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 01 04.


Kiti

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas papildytas 2291 straipsniu (2291 straipsnis. Kito teismo teisėjo paskyrimas nagrinėti bylą)

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 29, Identifikacinis kodas 2022-27303.


Pakeistas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXII skyriaus pavadinimas ir 154 straipsnis (154 straipsnis. Šmeižimas)

Pakeitimai įsigalioja 2022 12 31.

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 30, Identifikacinis kodas 2022-27570.


Pakeisti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso straipsniai:

951 straipsnis. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis siekiant pakenkti atsakovo vykdomai veiklai (papildyta šiuo straipsniu nuo 2022 12 31);

142 straipsnis. Atsiliepimas į ieškinį;

296 straipsnis. Pareiškimo palikimo nenagrinėto pagrindai;

297 straipsnis. Pareiškimo palikimo nenagrinėto tvarka ir pasekmės.

Pakeitimai įsigalioja 2022 12 31.

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 30, Identifikacinis kodas 2022-27568.


Pakeisti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsniai:

346 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas (pakeitimai įsigalioja 2023 01 01);

589 straipsnis. Administracinius nusižengimus tiriantys ir protokolus surašantys pareigūnai (589 straipsnio 31 punkto pakeitimai įsigalioja 2023 01 01, o 26, 32, 40, 43, 49, 55 ir 74 punktų pakeitimai įsigalioja 2023 01 02).

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01 ir 2023 01 02.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 29, Identifikacinis kodas 2022-27305.

TAR, 2022 12 30, Identifikacinis kodas 2022-27651.


Pradėjo veikti nauji Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) funkcionalumai

Pasikeitimai susiję ir su atnaujintomis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis. Aplinkos ministerija kviečia susipažinti su atsakymais į GPAIS vartotojams aktualius klausimus ir dalijasi atliekų darytojams skirtu GPAIS pokyčių pristatymo įrašu.

Aplinkos ministerijos informacija, 2023 01 02.


Nuo 2023 m. sausio 1 d. didėja darbo užmokestis viešųjų ir biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams

Gydytojo atlyginimas atskaičius mokesčius didėja vidutiniškai 160–180 eurų, slaugytojų – 85–100 eurų, rezidentų – apie 160 eurų.

Sveikatos apsaugos ministerijos informacija, 2023 01 02.


Kaimo bendruomenės nuo 2023 m. sausio 16 d. iki vasario 17 d. kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti

Remiami šie projektai: kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas, kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas ir (arba) priežiūra, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams, mokomųjų vizitų arba tradicinių renginių, renginių, skirtų Lietuvos mažųjų kultūros sostinių veikloms įgyvendinti, taip pat renginių Seimo ir (ar) savivaldybės, kurioje veikia organizacija, paskelbtoms metų temoms garsinti, minėti, organizavimas.

Žemės ūkio ministerijos Informacija, 2022 12 27.