„Teisės aktų žinios”, 2023 m. rugsėjo 11 – 17 d., Nr. 37

Apskaita

Registrų centras ragina paramos gavėjus pateikti finansines ataskaitas

Jų laiku nepateikus rizikuojama prarasti paramos gavėjo statusą. Gavusieji Registrų centro perspėjimą apie riziką netekti paramos gavėjo statuso turės du mėnesius, per kuriuos turėti pateikti finansinę ataskaitą. To nepadarius, paramos gavėjo statusas bus panaikintas be atskiro perspėjimo.

Registrų centro Informacija, 2023 09 11.


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistos Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“ (pakeisti 9 ir 11 punktai, neteko galios 12 ir 13 punktai, 1 ir 2 priedai):

9. Asignavimų valdytojų, kitų biudžetinių įstaigų, kitų subjektų darbui su VBAM sistema paskirti asmenys nurodomi, užpildant naudotojų identifikavimo kortelę VBAMS NK-1, kurios forma nurodyta taisyklių 1 priede, o centralizuotos apskaitos įstaigos (taisyklių 3.2 papunktyje nurodytu atveju) paskirti asmenys nurodomi, užpildant naudotojo identifikavimo kortelę VBAMS NK-4, kurios forma nurodyta taisyklių 2 priede. Naudotojų kortelėse nurodomi paskirtiems asmenims suteikiami individualūs VBAM sistemos naudotojo identifikavimo kodai ir pagal vykdomas funkcijas priskiriamos bei vadovo arba vadovo įgalioto asmens parašu tvirtinamos standartinės naudotojų grupės. Vienas darbui su VBAM sistema paskirtas asmuo gali turėti tik vieną VBAM sistemos naudotojo kodą.

9. Asignavimų valdytojų, kitų biudžetinių įstaigų, kitų subjektų darbui su VBAM sistema paskirti asmenys nurodomi užpildant VBAM sistemos naudotojų identifikavimo kortelės formą ir pateikiant šią kortelę vadovaujantis Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos naudotojų skaičiaus nustatymo, identifikavimo kortelių formų pildymo ir kortelių pateikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1K-152 „Dėl Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos steigimo, valdymo ir naudojimo“ (toliau – VBAM sistemos naudotojų kortelių taisyklės). VBAM sistemos naudotojų identifikavimo kortelėse nurodomi paskirtiems asmenims suteikiami individualūs VBAM sistemos naudotojo identifikavimo kodai ir pagal atliekamas funkcijas priskiriami įgaliojimai (suteikiamos teisės).

10. (Neteko galios).

11. Pasikeitus paskirtam asmeniui, nurodytam naudotojų (-o) kortelėje, pildoma nauja naudotojų (-o) kortelė, kurioje nurodoma ankstesnės naudotojų (-o) kortelės keitimo priežastis (įtrauktas naujas paskirtas asmuo, pakeista paskirto asmens pavardė, panaikinamas paskirtas asmuo, pakeistas asignavimų valdytojas, kitos biudžetinės įstaigos, kito subjekto vadovas ir pan.). Anksčiau pateikta naudotojų (-o) kortelė galioja, iki bus pateikta nauja (pagal poreikį) naudotojų (-o) kortelė.

11. VBAM sistemos naudotojo įgaliojimai (teisės) suteikiami (-os), keičiami (-os), panaikinami (-os) VBAM sistemos naudotojų kortelių taisyklėse nustatyta tvarka.

12. Asignavimų valdytojui pavaldžios kitos biudžetinės įstaigos, centralizuotos apskaitos įstaigos (taisyklių 3.2 papunktyje nurodytu atveju) ir kito subjekto vadovo arba šių vadovų įgaliotų asmenų pasirašyta naudotojų (-o) kortelė (parengta PDF arba ADOC formatu) teikiama atitinkamo asignavimų valdytojo (kuriam pavaldi biudžetinė įstaiga ar kitas subjektas) VBAM sistemos administratoriui, o pastarasis, suteikęs naudotojui teises, apie tai informuoja naudotojų (-o) kortelėje nurodytus asmenis. Nesant atitinkamo asignavimų valdytojo VBAM sistemos administratoriaus, naudotojų (-o) kortelė teikiama Finansų ministerijos VBAM sistemos administratoriui, o jis apie suteiktas teises informuoja naudotojų (-o) kortelėje nurodytus asmenis.

13. Gavęs naudotojų (-o) kortelę asignavimų valdytojo VBAM sistemos administratorius arba Finansų ministerijos VBAM sistemos administratorius per 1 darbo dieną įtraukia arba panaikina paskirtus asmenis VBAM sistemoje, suteikia arba panaikina nurodytas naudotojo teises, taip pat naudotojų (-o) kortelėje įrašo jų įtraukimo arba panaikinimo datą ir pasirašo.”

Pakeitimai įsigalioja 2024 04 01.

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 07 21 įsakymas Nr. 195 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 08 30, Identifikacinis kodas 2023-17014.


Darbas

Valstybinė darbo inspekcija praneša, kad reglamentuoti kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, atliekantiems potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinę priežiūrą

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 09 12.


Valstybinė darbo inspekcija skelbia ĮMONĖS VIDAUS EISMO ORGANIZAVIMO METODINES REKOMENDACIJAS

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 09 12.


Kiti

Konkurencijos taryba parengė Nesąžiningos prekybos praktikos vertinimo gaires

Dokumente detaliai pristatomi nesąžiningi veiksmai tiekėjų atžvilgiu, taip pat pateikiama praktinių pavyzdžių bei paaiškinimų.

Konkurencijos tarybos Informacija, 2023 09 14.


Atnaujinta Rekomendacija dėl valstybės tarnautojų atostogas reglamentuojančių teisės aktų nuostatų taikymo

Viešojo valdymo agentūros Informacija, 2023 09 13.


Žemės ūkio ministerija kviečia sunkumų dėl karo Ukrainoje patiriančius ūkius pasinaudoti lengvatinio finansavimo galimybe

Žemės ūkio ministerijos Informacija, 2023 09 12.