„Teisės aktų žinios”, 2023 m. rugpjūčio 28 – rugsėjo 3 d., Nr. 35

Darbas

Pakeistas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3 punktas ir Aprašas papildytas 51 punktu:

„...

3. Asmenims, išskyrus Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 14, 16, 17 ir 18 punktuose nurodytus asmenis, siūloma dalyvauti Priemonėse, jei dalyvavimas numatytas jų individualiuose užimtumo veiklos planuose. Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba), parinkdama Priemones, kuriose asmenys gali dalyvauti, vadovaujasi Užimtumo įstatymo 29 straipsnio nuostatomis (netaikoma Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 14, 16, 17 ir 18 punktuose nurodytiems asmenims), 35 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatomis, Aprašo 5 punkte ir 51 punktuose nustatytais Priemonių skyrimo atitinkamai asmenų grupei prioritetais, laikosi Aprašo 6 punkte nustatytos kompleksiškai taikomų Priemonių organizavimo tvarkos (netaikoma Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 14, 16, 17 ir 18 punktuose nurodytiems asmenims) ir Užimtumo tarnybos nustatytų asmenų, galinčių dalyvauti Priemonėse, atrankos kriterijų ir tvarkos.

...

51. Įdarbinimo subsidijuojant priemonėje dalyvavę Aprašo 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.3–5.3.6, 5.5, 5.6 papunkčiuose nurodytų grupių asmenys, išskyrus asmenis, kurių darbo sutartis nutraukta darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių, darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, kai darbuotojas pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą nebegali eiti šių pareigų ar dirbti šio darbo ir jis nesutinka būti perkeltas į kitas toje darbovietėje esančias laisvas jo sveikatą atitinkančias pareigas ar darbą arba kai tokių pareigų ar darbo toje darbovietėje nėra, į darbą grąžinus darbuotoją, į kurio vietą buvo priimtas atleidžiamas darbuotojas, darbdaviui bankrutavus ar darbdaviui pripažinus, kad išbandymo rezultatai nepatenkinami, pakartotinai gali dalyvauti įdarbinimo subsidijuojant priemonėje ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo paskutinės dalyvavimo šioje priemonėje dienos.

...“

Pakeitimai įsigalioja 2023 09 01.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 06 30 įsakymas Nr. A1-348 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 08 29, Identifikacinis kodas 2023-16946.


Pakeisti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 2-46 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 ir 4 priedai:

2 priedas „Darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai (be profesinio darbo patirties)“ papildytas nauja eilute;

4 priedas „Kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų lentelė“ papildytas nauja eilute.

Pakeitimai įsigalioja 2023 09 01.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 02 17 įsakymas Nr. 2-46 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 08 30, Identifikacinis kodas 2023-17017.


Pakeistas Tarnybos užsienyje apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2019 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V‑138 „Dėl Tarnybos užsienyje apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pakeista III skyriaus antraštė bei Aprašas papildytas 291-293 punktais):

„III SKYRIUS
IKIMOKYKLINIO UGDYMO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR MOKYMOSI IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMAS, JŲ APMOKĖJIMAS AR KOMPENSAVIMAS, SUTUOKTINIO UŽSIENIO KALBOS MOKYMOSI IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

...

291. Kai į tarnybos (rezidavimo) užsienio valstybėje vietą kartu su Atstovu vyksta ar yra išvykęs jo sutuoktinis ir kai jo išvykimas oficialiai įformintas, t. y. dėl jo išvykimo priimami sprendimai dėl kompensacijų skyrimo Atstovui šiame Tvarkos apraše nustatyta tvarka, kompensuojamos vienos iš oficialių valstybės, kurioje Atstovas atlieka tarnybą (reziduoja), kalbų ar kitos pagal poreikį sutuoktinio užsienio kalbos (toliau – užsienio kalbos) mokymosi išlaidos.

292. Per dvylikos mėnesių laikotarpį nuo sutuoktinio išvykimo oficialaus įforminimo padengiamos sutuoktinio vienos užsienio kalbos mokymosi kursų, kurių trukmė ne ilgesnė nei 80 valandų, išlaidos:

292.1. apmokama 100 procentų valstybės, kurioje Atstovas atlieka tarnybą (reziduoja), ar atitinkamos tarptautinės organizacijos oficialios kalbos mokymo išlaidų;

292.2. apmokama 60 procentų kitų valstybės, kurioje Atstovas atlieka tarnybą (reziduoja), plačiai vartojamų kalbų mokymo išlaidų.

293. Prašymas kompensuoti Atstovo sutuoktinio užsienio kalbos mokymosi išlaidas pateikiamas Atstovo veiklos sritį kuruojančiam padaliniui kartu su kursų baigimo pažymėjimu, lankomumą patvirtinančiu dokumentu (lankomumas ne mažesnis kaip 70 proc. užsiėmimų), sutartimi su kalbos mokymo įstaiga, sąskaita ar sąskaita faktūra, mokėjimą patvirtinančiu dokumentu (banko sąskaitos išrašu, pinigų gavimo kvitu ir pan.). To paties lygio sesijos kalbos mokymasis apmokamas vieną kartą.“.

Pakeitimai įsigalioja 2023 09 02.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2019 01 29 įsakymas Nr. V‑138 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 09 01, Identifikacinis kodas 2023-17308.


Valstybinė darbo inspekcija su „Delfi“ portalu parengė žinių patikrinimo testą „Ar patiri mobingą?“

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 08 31.


Miškas, miškininkystė, mediena

Pakeistas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 09 01.

Nustatyta, kad leidimai kirsti mišką, dėl kurių išdavimo kreiptasi iki šių pakeitimų įsigaliojimo, išduodami pagal iki šių pakeitimų įsigaliojimo galiojusį teisinį reguliavimą. Leidimai kirsti mišką, išduoti iki šių pakeitimų įsigaliojimo, tikslinami, pratęsiami ar panaikinami pagal iki šių pakeitimų įsigaliojimo galiojusį teisinį reguliavimą. Pranešimai apie ketinimą kirsti mišką, pateikti iki šių pakeitimų įsigaliojimo, nagrinėjami ir derinami pagal iki šių pakeitimų įsigaliojimo galiojusį teisinį reguliavimą.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 12 30 įsakymas Nr. D1-1055 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 08 31, Identifikacinis kodas 2023-17219.


Mokesčių administravimas

VMI teikia patikslinančius paaiškinimus dėl kai kurių Lietuvos Respublikos laikinojo solidarumo įnašo įstatymo (toliau — LSĮĮ) nuostatų taikymo

Teikiami paaiškinimai dėl LSĮĮ vartojamos sąvokos „kreditavimo sutartis“, dėl LSĮ bazės skaičiavimo koeficiento, dėl LSĮĮ 6 straipsnio 8 dalies taikymo.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 08 28.


VMI atsako: kurių valstybių nepriklausančių ES apmokestinamieji asmenys gali kreiptis dėl Lietuvoje sumokėto PVM susigrąžinimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 08 30.


Pridėtinės vertės mokestis

Pakeistas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 80 straipsnio komentaras (80 straipsnis. PVM sąskaitos-faktūros rekvizitai)

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI viršininko 2023 08 25 raštas Nr. (18.2-31-2) RM-31533).


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba teikia rekomendacijas ir išaiškinimus dėl efektyvios interesų konfliktų prevencijos užtikrinimo pirkimų srityje

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 08 28.


2023 m. rugsėjo 6 d. 9.00 val. Viešųjų pirkimų tarnyba kviečia iniciatorius ir pradedančiuosius pirkimo vykdytojų atstovus į nuotolinius mokymus

Mokymų metu bus aptariami: planavimas, rinkos konsultacijos, rinkos tyrimas, komisijos sudarymas, interesai, pirkimo paraiškų ir dokumentų rengimas ir kt.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 08 31.


Kiti

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) paaiškina: KAS YRA PINIGŲ MULAI IR KAIP JAIS NETAPTI

FNTT pažymi, kad kuriami tokie nusikalstami veiklos modeliai, į kuriuos žmonės gali pakliūti to net neįtardami. Nusikaltėliai, siekdami paslėpti neteisėtu būdu įgytų pinigų kilmę, stengiasi kuo plačiau juos paskleisti, t. y. pervedimams panaudoti kuo daugiau skirtingų sąskaitų. Tam jie ieško asmenų – pinigų mulų.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Informacija, 2023 08 28.


Miškininkai kviečia susiburti į tradicinę miškų švarinimo talką – rugsėjo 9 d. visoje Lietuvoje vyks „Miško kuopa“

Aplinkos ministerijos Informacija, 2023 08 28.


Siūloma įteisinti naują už seksualinius nusikaltimus teistų asmenų tikrinimo būdą, kuriuo galėtų naudotis ne tik darbdaviai, bet ir vaikų tėvai - darbo su vaikais prevencijos QR kodą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2023 08 31.


Nuo rugsėjo 1 d. nebelieka popierinio Tręšiamųjų produktų naudojimo žurnalo varianto – visi naudotojai privalės pildyti elektroninį, kuriame reikės suvesti duomenis apie mineralinių ir organinių trąšų naudojimą

Žemės ūkio ministerijos Informacija, 2023 08 31.