„Teisės aktų žinios”, 2023 m. rugpjūčio 21 – 27 d., Nr. 34

Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistas Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 09 01.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 07 11 nutarimas Nr. 679 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 08 25, Identifikacinis kodas 2023-16748.

TAR, 2023 08 25, Identifikacinis kodas 2023-16749.


Darbas

Valstybinė darbo inspekcija informuoja, ką svarbu žinoti pensinio amžiaus darbuotojui

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 08 20.


Valstybinė darbo inspekcija primena, kad pirmąją mokslo metų dieną laisvą pusdienį turi darbuotojai, kurie neturi teisės į „tėvadienius / mamadienius“

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 08 24.


Valstybinė darbo inspekcija informuoja, ką turėtų žinoti darbdavys ir darbuotojas, jeigu pastarasis mokosi

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 08 25.


Valstybinė darbo inspekcija skelbia ES rekomendacijas „KARŠČIO POVEIKIS DARBE. DARBO VIETŲ GAIRĖS“

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 08 21.


Juridinių asmenų nemokumas, restruktūrizavimas, bankrotas

Pakeistas valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. VE-293 (1.3 E) „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų formų patvirtinimo“

1. Pakeistos Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų prašymų formos (JAR-1, JAR-2, JAR-3, JAR-4, JAR-5, JAR-PGS, JAR-NVO, JAR-PP, JAR-TP).

2. Pakeistos kitos Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamos formos (KD-1, JAR-VO-V, JAR-VO-BV1, JAR-VO-BV2, JAR-STP, JAR-LK1, JAR-LK2, JAR-BP1, JAR-BP2, JAR-VVRPP, JAR-RB).

3. Pakeistos Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų pranešimų formos (JAR-PSA, JAR-BRIS1).

Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 04 28 įsakymas Nr. VE-293 (1.3 E) su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 08 21, Identifikacinis kodas 2023-16408.


Miškas, miškininkystė, mediena

Pakeisti Miško kirtimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 „Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“, 92.3 papunktis ir 97 punktas:

„92. IV grupės miškams priskirtuose miškuose medynų ir krūmynų pertvarkymo kirtimais leidžiama pertvarkyti:

92.1.         krūmynus;

92.2.         nevietinių, svetimžemių ar invazinių medžių rūšių medynus;

92.3.         minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus (baltalksnynų iki 10 metų amžiaus) jaunuolynus.

92.3. gluosnynus, blindynus ir baltalksnynus iki 30 metų amžiaus, kitų minkštųjų lapuočių – iki 20 metų amžiaus jaunuolynus.

...

97. Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai skirti miškuose augančių uogienojų ir vaistinių augalų apšvietimo sąlygų reguliavimui, saugomų rūšių ir (arba) Europos bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių ir jų buveinių sąlygų pagerinimui, Europos bendrijos svarbos buveinių atkūrimui arba joms būdingos miško struktūros palaikymui, medžiojamųjų gyvūnų mitybos sąlygų pagerinimui, vandens telkinių pakrančių apaugimo reguliavimui, pelkių, smėlynų ir kitų plotų saugojimui nuo apaugimo sumedėjusia augalija ir kitoms gamtotvarkos priemonėms, numatytoms gamtotvarkos, saugomų teritorijų tvarkymo, saugomų rūšių apsaugos, invazinių rūšių gausos reguliavimo veiksmų planuose, projektuose ar medžioklėtvarkos projektuose ir integruotoms į vidinės miškotvarkos projektus.

97. Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai skirti reguliuoti miškuose augančių uogienojų ir vaistinių augalų apšvietimo sąlygas, saugomų rūšių ir (arba) Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių gerai apsaugos būklei išsaugoti, atkurti, sudaryti sąlygas buveinės suformavimui, gerinti medžiojamųjų gyvūnų mitybos sąlygas, reguliuoti vandens telkinių pakrančių apaugimą, saugoti pelkes, smėlynus ir kitus plotus nuo apaugimo sumedėjusia augalija ir kitoms gamtotvarkos priemonėms, numatytoms vidinės miškotvarkos projektų sudedamosiomis dalimis priskirtuose gamtotvarkos planuose, tikslinėse programose, veiksmų planuose, saugomų rūšių apsaugos ir veiksmų planuose, invazinių rūšių gausos reguliavimo veiksmų planuose ar medžioklėtvarkos projektuose, invazinių rūšių gausai reguliuoti. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. D1-317 „Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“, prieduose nurodytų gamtinių buveinių ribose, kuriose numatyta atkurti gerą buveinės būklę ar pasiekti buveinės susiformavimą, biologinės įvairovės palaikymo kirtimai projektuojami vidinės miškotvarkos projektuose ir kai jie nenumatyti gamtotvarkos planuose, tikslinėse programose, veiksmų planuose, saugomų rūšių apsaugos ir veiksmų planuose, invazinių rūšių gausos reguliavimo veiksmų planuose pagal šiuo įsakymu buveinėms patvirtintus geros apsaugos būklės kriterijus.“.

Nustatyta, kad miško kirtimai, kuriems leidimai kirsti mišką išduoti, pranešimai apie ketinimą kirsti mišką suderinti arba kai dėl leidimo kirsti mišką išdavimo ar pranešimo apie ketinimą kirsti mišką suderinimo kreiptasi į Valstybinę miškų tarnybą iki šių pakeitimų įsigaliojimo, vykdomi pagal iki šių pakeitimų įsigaliojimo galiojusį teisinį reguliavimą.

Pakeitimai įsigalioja 2023 08 23.

LR aplinkos ministro 2010 01 27 įsakymas Nr. D1-79 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 08 22, Identifikacinis kodas 2023-16453.


Pakeistas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. D1-672 „Dėl Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja redakcija įsigalioja 2023 09 01.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 12 12 įsakymo Nr. D1-672 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2023 08 23, Identifikacinis kodas 2023-16513.


Mokesčių administravimas

VMI, įvertinusi papildomai gautus mokesčių mokėtojų klausimus dėl laikinojo solidarumo įnašo apskaičiavimo, teikia patikslinančius paaiškinimus

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 08 24.


Pelno mokestis

Pakeistas Tikslinių teritorijų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 344 „Dėl Tikslinių teritorijų sąrašo patvirtinimo“, ir pripažįstamas netekusiu galios 47 punktas (Urugvajaus Rytų Respublika)

Pakeitimai įsigalioja 2023 08 23.

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 12 22 įsakymas Nr. 344 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 08 22, Identifikacinis kodas 2023-16438.


Pridėtinės vertės mokestis

Pakeistos Paramos gavėjų Prašymo grąžinti sumokėtą pridėtinės vertės mokestį užpildymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 223 „Dėl Paramos gavėjų Prašymo grąžinti sumokėtą pridėtinės vertės mokestį užpildymo taisyklių patvirtinimo“, ir jos išdėstytos nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2023 08 26.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2002 07 31 įsakymas Nr. 223 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 08 25, Identifikacinis kodas 2023-16680.


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba atnaujino skelbiamų derybų tipinių sąlygų dokumentus ir kviečia pirkimo vykdytojus jais naudotis praktikoje

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 08 21.


Viešųjų pirkimų tarnyba paskelbė Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) pakeitimą

Aprašo nuostatos patikslintos, atsižvelgiant į praktikoje kylančius klausimus bei problemas, su kuriomis susiduria pirkimų vykdytojai, taip pat Aprašo pakeitimais supaprastintos kai kurios pirkimo procedūros.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 08 21.


Kiti

Nuo rugsėjo 1 d. NUMERIŲ RINKOJE – NAUJAS TRUMPASIS NUMERIS 111

Iki šiol buvęs rezervuotas numeris 111 galės būti naudojamas pelno nesiekiančių organizacijų, jei šios teikia humanitarinę, socialinę ar kitokią susijusią pagalbą.

Ryšių reguliavimo tarnybos Informacija, 2023 08 25.


Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba primena, kad masinių renginių organizatoriai privalo renginį iš anksto derinti su saugomos teritorijos direkcija ir gauti leidimą

Jeigu renginyje dalyvauja daugiau kaip 100 dalyvių ir organizatorius siekia pelno (pajamų), lankytojo bilietai yra privalomi.

Aplinkos ministerijos informacija, 2023 08 24.


Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atnaujino atmintinę „Mokyklinės prekės“

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacija, 2023 08 22.