„Teisės aktų žinios”, 2023 m. liepos 31 – rugpjūčio 6 d., Nr. 31

Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 4 punktas:

„4. Asignavimų valdytojai ir (arba) kitos įstaigos, laikydamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame kitų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nustatytų terminų, teikia Finansų ministerijai informaciją, kurios reikia ekonominės raidos scenarijui parengti; asignavimų poreikį valstybės biudžeto specialioms tikslinėms dotacijoms, skiriamoms savivaldybių biudžetams. Asignavimų poreikis valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, kurias valstybė pagal įstatymus perduoda savivaldybėms, atlikti apskaičiuojamas pagal valstybės institucijų ir įstaigų patvirtintas lėšų apskaičiavimo metodikas, asignavimų poreikis ugdymo reikmėms finansuoti – pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarką, asignavimų poreikis valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) civilinės saugos funkcijai atlikti – pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) civilinės saugos funkcijai atlikti reikalingų valstybės biudžeto lėšų poreikio nustatymo tvarką.“

Pakeitimai įsigalioja 2023 08 04.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 05 14 nutarimas Nr. 543 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 08 03, Identifikacinis kodas 2023-15752.


Darbas

Pakeistas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. V-186 „Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 09 01.

LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 03 01 įsakymas Nr. V-186 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 08 01, Identifikacinis kodas 2023-15600.


Valstybinė darbo inspekcija teikia rekomendacijas komandiruotiems statybų sektoriaus darbuotojams

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 07 31.


Miškas, miškininkystė, mediena

Pakeistas Lietuvos Respublikos žemės įstatymas

1. Pakeistas 7 straipsnio 1 dalies 3 punktas:

7 straipsnis. Valstybinės žemės valdymas, naudojimas ir disponavimas ja patikėjimo teise

1. Valstybinės žemės patikėjimo teisės subjektai (patikėtiniai) yra:

...

3) centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas – kai valstybinė žemė priskirta centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo patikėjimo teise valdomam valstybės nekilnojamajam turtui arba kai valstybinė žemė, kuri, pritarus Nacionalinei žemės tarnybai Vyriausybės nustatyta tvarka, gali būti parduodama, priskirta parduodamam valstybės arba savivaldybės nekilnojamajam turtui ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė, turinti pusę ar daugiau balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė, nuosavybės teise priklausantiems statiniams, patalpoms ar jų dalims, ir kitų viešųjų įstaigų nuosavybės teise priklausantiems statiniams, patalpoms ar jų dalims, kurių pardavimui centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas konkurencingos procedūros būdu buvo atrinktas kaip atitinkamų paslaugų teikėjas, arba kai valstybinė žemė yra reikalinga administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo projektams įgyvendinti;

...“

2. Pakeistas 11 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 5 dalies 1 punktas:

11 straipsnis. Valstybinės žemės nuosavybės teisės perleidimas

1. Valstybinės žemės sklypus kitų asmenų nuosavybėn įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka perleidžia:

1) centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas – kai valstybinės žemės sklypai pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus yra priskirti įstatymų nustatyta tvarka, pritarus Nacionalinei žemės tarnybai Vyriausybės nustatyta tvarka, parduodamam valstybei arba savivaldybei nuosavybės teise priklausančiam nekilnojamajam turtui arba viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė, turinti pusę ar daugiau balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė, nuosavybės teise priklausantiems statiniams, patalpoms ar jų dalims ir kitų viešųjų įstaigų nuosavybės teise priklausantiems statiniams, patalpoms ar jų dalims, kurių pardavimui centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas konkurencingos procedūros būdu buvo atrinktas kaip atitinkamų paslaugų teikėjas. Valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartį sudaro centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo vadovas;

...

5. Valstybinės žemės sklypai parduodami be aukciono:

...

1) jeigu jie užstatyti fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais statiniais ar įrenginiais, išskyrus valstybinės žemės sklypus, kuriuose yra pastatyti laikini statiniai, nutiesti tik inžineriniai tinklai ar (ir) pastatyti tik neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniai, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui arba jo priklausiniui, taip pat išskyrus valstybinės žemės sklypus, kurie yra reikalingi viešosioms įstaigoms nuosavybės teise priklausantiems statiniams, patalpoms ar jų dalims eksploatuoti ir yra Vyriausybės nustatyta tvarka, pritarus Nacionalinei žemės tarnybai Vyriausybės nustatyta tvarka, parduodami centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo organizuojamuose viešuose aukcionuose. Valstybinės žemės sklypai parduodami tokio dydžio, kuris būtinas statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį;

...“;

3. Pakeista 47 straipsnio 1 dalis:

47 straipsnis. Atlyginimas už visuomenės poreikiams paimamą žemę

1. Kai privačios žemės sklypas paimamas visuomenės poreikiams, žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui turi būti teisingai atlyginama už žemę ir atlyginamos turto iškėlimo iš visuomenės poreikiams paimamo žemės sklypo išlaidos pinigais pagal rinkos vertę arba žemės savininko rašytiniu sutikimu jam suteikiamas valstybinės žemės sklypas, kuris ribojasi su paimamu visuomenės poreikiams žemės sklypu, taip pat žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui pinigais atlyginama paimamoje visuomenės poreikiams žemėje esančių želdinių, sodinių, medynų tūrio, negauto derliaus ir įdėtų lėšų žemės ūkio produkcijai ir miškui auginti vertė bei kiti žemės sklypo savininko ir (ar) kito naudotojo nuostoliai, patirti dėl žemės sklypo ir jame statomų ar jau pastatytų statinių, įrenginių, žemės sklype esančių želdinių, sodinių paėmimo visuomenės poreikiams. Paimamo žemės sklypo rinkos vertė apskaičiuojama pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą, nustatytus iki žymos juridinio fakto apie pradėtą žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą įregistravimo Nekilnojamojo turto registre, apie pradėtą žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą padarymo, taikant Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytą individualų turto vertinimą, o turto vertinimo metodas parenkamas atsižvelgiant į turto ir verslo vertinimą reglamentuojančius teisės aktus. Žemės sklype esančių želdinių, sodinių, medynų tūrio, negauto derliaus ir įdėtų lėšų žemės ūkio produkcijai ir miškui auginti vertė ir suteikiamo valstybinės žemės sklypo rinkos vertė apskaičiuojamos taikant Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytą individualų turto vertinimą, o turto vertinimo metodas parenkamas atsižvelgiant į turto ir verslo vertinimą reglamentuojančius teisės aktus. Jeigu visuomenės poreikiams paimamas statiniais, išskyrus gyvenamosios paskirties pastatą, ar įrenginiais užstatomas ar užstatytas žemės sklypas, už jau pastatytus ar statomus žemės sklype asmenims nuosavybės teise priklausančius statinius, išskyrus gyvenamosios paskirties pastatą, turi būti atlyginama pinigais pagal rinkos vertę, kuri apskaičiuojama taikant Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytą individualų turto vertinimą, o turto vertinimo metodas parenkamas atsižvelgiant į turto ir verslo vertinimą reglamentuojančius teisės aktus. Jeigu visuomenės poreikiams paimamas žemės sklypas, kuriame vykdoma ūkinė komercinė veikla, žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui atlyginami nuostoliai, susiję su ūkinės komercinės veiklos paimamame visuomenės poreikiams žemės sklype nutraukimu ar apribojimu ir su ūkinės komercinės veiklos paimamame visuomenės poreikiams žemės sklype nutraukimu ar apribojimu susiję nuostoliai, kurių dydis apskaičiuojamas taikant Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytą individualų turto vertinimą, o apskaičiavimo metodas parenkamas atsižvelgiant į turto ir verslo vertinimą reglamentuojančius teisės aktus. Jeigu visuomenės poreikiams paimamas gyvenamosios paskirties pastatu užstatytas žemės sklypas, nuostolių už gyvenamosios paskirties pastatą suma apskaičiuojama atliekant individualų turto vertinimą bent dviem turto vertinimo metodais, parinktais pagal turto ir verslo vertinimą reglamentuojančius teisės aktus, o savininkui ir (ar) kitam naudotojui atlyginama ta verte, kuri yra didesnė. Kitais atvejais, apskaičiuojant visuomenės poreikiams paimamo žemės sklypo, jame esančių statinių ir įrenginių rinkos vertę, turi būti atsižvelgiama į tą pačią žemės verčių zoną žemės verčių žemėlapiuose patenkančių žemės sklypų, statinių ir įrenginių sandoriuose, sudarytuose nuo teritorijų planavimo dokumento, kuriame numatytas konkretus visuomenės poreikis, patvirtinimo iki turto vertinimo ataskaitos parengimo, nurodytų tokių nekilnojamųjų daiktų kainų pokytį. Visuomenės poreikiams paimamo turto vertinimą užsako ir už turto vertinimo darbus sumoka žemės paėmimu visuomenės poreikiams suinteresuota institucija. Visuomenės poreikiams paimamo turto vertinimo ataskaita galioja 12 mėnesių nuo jos parengimo dienos, o jeigu per ataskaitos galiojimo laikotarpį nebūtų patvirtintas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas, žemės paėmimu suinteresuota institucija privalo turto vertinimo ataskaitą atnaujinti.

...“.

Pakeitimai įsigalioja 2023 09 01.

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 07 11, Identifikacinis kodas 2023-14307.


Mokesčių administravimas

VMI informuoja, kad gyventojus deklaruotos pajamų mokesčio permokos pasiekė iki liepos 31 d.

Permokų nesulaukę gyventojai turėtų patikslinti pajamų deklaracijas. VMI pažymi, kad permoką galima susigrąžinti už prėjusius penkerius metus.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 08 01.


Pakeistos Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklės

Be kitų pakeitimų nustatyta, kad elektroninėmis paslaugomis nesinaudojantis nuolatinis Lietuvos gyventojas popierinę deklaraciją kartu su atitinkamais užpildytais priedais gali atsiųsti paštu arba pristatyti į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 08 01.


VMI atsako: ar reikalaujama naudoti kasos aparatą, prekiaujant alumi, kitais nestipriais gėrimais įvairių masinių miestų švenčių, kitų kultūros ir sporto, pramoginių renginių metu

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 08 03.


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba kviečia klausytis pirmosios „Žaliųjų pokalbių“ ciklo tinklalaidės

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 08 01.


SoDra

„Sodra“ informuoja laidojimo paslaugas teikiančias įmones

„Sodros“ informacija, 2023 08 01.


Kiti

Registrų centras pataria: ką daryti nugriovus statinį?

Registrų centro Informacija, 2023 08 01.


Ryšių reguliavimo tarnyba įspėja, kad prieš keliaujant į užsienį, ypač į mažiau lankomas šalis, reikia pasitikslinti, ar atitinkamoje šalyje bus galimybė naudotis paslaugų teikėjo paslaugomis ir kokiomis sąlygomis

Ryšių reguliavimo tarnybos Informacija, 2023 08 03.


Aplinkos ministerija atsako į dažniausiai užduodamus klausimus apie labai lengvus plastikinius maišelius

Aplinkos ministerijos Informacija, 2023 08 04.


Nuo pirmadienio Lietuvos gyventojai galės įsigyti Vyriausybės taupymo lakštų

Finansų ministerija atnaujina Vyriausybės taupymo lakštų (VTL) platinimą. Nuo šio pirmadienio pradedama platinti nauja vienerių metų trukmės VTL emisija, už kurią bus mokama 3,7 proc. metinių palūkanų.

Finansų ministerijos Informacija, 2023 08 04.


Žemės ūkio ministerija rubrikoje ,,Dažniausiai užduodami klausimai” parengė naują skiltį „Teisinės formos ir mokesčiai“

Kiekvienas ūkininkas galės pats įsivertinti savo verslo perspektyvas ir priimti atitinkamus sprendimus: jam patogiau veiklą vykdyti kaip fiziniam, ar kaip juridiniam asmeniui.

Žemės ūkio ministerijos informacija, 2023 08 04.