„Teisės aktų žinios”, 2023 m. liepos 3 – 9 d., Nr. 27

Apskaita

Skelbiamas į lietuvių kalbą išverstas Tarptautinio apskaitos profesionalų etikos kodekso vadovas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos informacija, 2023 07 03.


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeista Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“, ir papildyta šiuo finansavimo šaltiniu:

„1.1.1.1.14 Valstybės biudžeto lėšos, kai programos sąmata didinama iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, kurios naudojamos viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas, susijusias su Laikinojo solidarumo įnašo įstatymu“.

Pakeitimai įsigalioja 2023 07 08.

LR finansų ministro 2011 08 08 įsakymas Nr. 1K-265 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 07 07, Identifikacinis kodas 2023-14161.


Darbas

Pakeisti Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-197 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ priedai:

1. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo 2 priedas (Trišalės sutarties dėl profesinio mokymo standartinės sąlygos);

2. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo 3 priedas (Dvišalės sutarties dėl profesinio mokymo standartinės sąlygos);

3. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo 4 priedas (Trišalės sutarties dėl profesinio mokymo su užimtu asmeniu standartinės sąlygos);

4. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo 5 priedas (Dvišalės sutarties dėl profesinio mokymo su užimtu asmeniu standartinės sąlygos);

5. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo 8 priedas (Trišalės sutarties dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo standartinės sąlygos);

6. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo 9 priedas (Dvišalės sutarties dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo standartinės sąlygos)

7. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo 15 priedas (Trišalės sutarties dėl aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo standartinės sąlygos)

8. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo 16 priedas (Dvišalės sutarties dėl aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo standartinės sąlygos);

9. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo 17 priedas (Prašymo dėl stipen­dijos dydžio pasirinkimo, kelionės, apgyvendinimo, privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidų kompensavimo forma)

Pakeitimai įsigalioja 2023 07 01.

Užimtumo tarnybos direktoriaus 2022 07 04 įsakymas Nr. V-197 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 06 30, Identifikacinis kodas 2023-13380.


VDI informuoja, kad Vyriausybė pakeitė dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarką

Pakeistas Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas. Padidintas maksimalus vienos dienos dienpinigių Lietuvoje dydis nuo 15 iki 28 eurų. Šis pakeitimas įsigalios 2023 m. rugpjūčio 1 d.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 07 03.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 04 29 nutarimas Nr. 526 su visais pakeitimais išdėstytas čia.


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeistas Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“, priedas „Klausimynas“ ir išbrauktas klausimyno skyriaus „1. Darbo teisės klausimai“ poskyrio „Darbo laikas“ 1.6.8 klausimas

Pakeitimai įsigalioja 2023 07 04.

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 09 11 įsakymas Nr. V-356 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 07 03, Identifikacinis kodas 2023-13639.


Mokesčių administravimas

VMI informuoja, kad gyventojų skirtos pajamų mokesčio sumos paramos gavėjus pasieks dalimis iki lapkričio 15 d.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 07 04.


Pelno mokestis

Pakeistas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 24 straipsnio 1 dalies apibendrintas paaiškinimas (komentaras):

24 STRAIPSNIS. Mokesčiai

1. Iš pajamų atskaitomi Mokesčių administravimo įstatymo nustatyti mokesčiai ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais arba Vyriausybės nutarimais nustatytos rinkliavos bei privalomosios įmokos, jeigu šis Įstatymas nenustato ko kita.

...“.

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI viršininko 2023 06 27 raštas Nr. (18.10-31-1Mr) R-2547.


Kiti

Pakeisti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsniai:

1001 straipsnis. Priverstinis dingimas;

1003 straipsnis. Kankinimas;

1131 straipsnis. Aplaidus arba netinkamas vado pareigų vykdymas.

Pakeitimai įsigalioja 2023 07 06.

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 07 05, Identifikacinis kodas 2023-13986.


Pakeista Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 28 straipsnio 1 dalis:

28 straipsnis. Nukentėjusysis

1. Nukentėjusysis yra fizinis asmuo, kuriam nusikalstama veika padarė fizinės, turtinės ar neturtinės žalos, arba nuo dėl nusikalstamos veikos mirusio arba priverstinai pradanginto fizinio asmens šeimos narys ar artimasis giminaitis, kurie dėl to asmens mirties ar priverstinio dingimo patyrė fizinės, turtinės ar neturtinės žalos. Asmuo pripažįstamas nukentėjusiuoju ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro nutarimu ar teismo nutartimi.

2. Nukentėjusysis ir jo atstovas turi teisę: gauti informaciją apie su juo susijusio baudžiamojo proceso padėtį; teikti įrodymus; pateikti prašymus; pareikšti nušalinimus; dalyvauti vertinant jo specialius apsaugos poreikius; ikiteisminio tyrimo metu ir teisme susipažinti su byla; dalyvauti bylą nagrinėjant teisme; apskųsti ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, ikiteisminio tyrimo teisėjo ir teismo veiksmus, taip pat apskųsti teismo nuosprendį ar nutartį; pasakyti baigiamąją kalbą. Nukentėjusysis taip pat turi teisę atsisakyti gauti informaciją apie su juo susijusio baudžiamojo proceso padėtį, nebent toks atsisakymas pažeistų įtariamojo ar kaltinamojo teises.

3. Nukentėjusysis privalo duoti parodymus. Jis prisiekia ir atsako už melagingus parodymus kaip liudytojas.”

Pakeitimai įsigalioja 2023 07 06.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 07 05, Identifikacinis kodas 2023-13987.


Viešojo valdymo agentūra kviečia susipažinti su valstybės tarnautojų materialinės atsakomybės ir regreso taikymo schema bei naudinga teismine praktika šioje srityje

Viešojo valdymo agentūros informacija, 2023 07 05.


Žemės ūkio ministerija liepos 13 d. 10 val. nuotoliniame renginyje pristatys galimybes gauti paramą investicijoms į žemės ūkio valdas

Žemės ūkio ministerijos informacija, 2023 07 06.