„Teisės aktų žinios”, 2023 m. liepos 17 – 23 d., Nr. 29

Apskaita

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimas Nr. 99 „Dėl Koman­diruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeista LRV nutarimo preambulė:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respub­likos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir įgyvendindama 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2017/1132 dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/2121, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:“;

2. Pakeistos Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklės ir jos išdėstytos nauja redakcija.

Pakeitimai įsigalioja 2023 08 31.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 01 28 nutarimas Nr. 99 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 07 17, Identifikacinis kodas 2023-14690.


Valstybės kontrolė skelbia Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliktų auditų išorinių peržiūrų rezultatus

Valstybės kontrolės informacija, 2023 07 18.


Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalus reikės pildyti nuo rugpjūčio 1 d.

Žemės ūkio ministerija liepos 26 d. 10 val. TEAMS platformoje rengia Augalų apsaugos produktų naudojimo elektroninio žurnalo pildymo pristatymą ir visus susidomėjusius kviečia į konsultaciją.

Žemės ūkio ministerijos Informacija, 2023 07 20.


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeista Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio 2 dalis ir straipsnis papildytas 21 dalimi:

23 straipsnis. Valstybės ir savivaldybių, kaip juridinio asmens dalyvio, turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimas

...

2. Vyriausybė nustato, kurios pagal šio straipsnio 1 dalį 1 ir 21 dalis Vyriausybės priimtų teisės aktų nuostatos valstybės valdomoms įmonėms ir savivaldybės valdomoms įmonėms taikomos be išimčių, pagal taisyklę „laikykis arba paaiškink“ arba netaikomos. Vyriausybė taip pat nustato, kurios pagal šio straipsnio 1 dalį 1 ir 21 dalis Vyriausybės priimtų teisės aktų nuostatos taikomos be išimčių, pagal taisyklę „laikykis arba paaiškink“ arba netaikomos valstybės ir ar) savivaldybės valdomų bendrovių dukterinėms akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje, taip pat visoms kitoms su valstybės ir (ar) savivaldybės valdomomis bendrovėmis per dukterines bendroves susijusioms paskesnių eilių dukterinėms bendrovėms, kaip jos suprantamos Akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje (toliau kartu – dukterinė bendrovė). Taisyklė „laikykis arba paaiškink“ suprantama taip, kad nukrypimas nuo Vyriausybės nustatytos tvarkos nuostatų turi būti racionaliai pagrįstas ir paaiškintas.

21. Turi būti užtikrinamas valstybės valdomų įmonių, savivaldybės valdomų įmonių ir jų dukterinių bendrovių veiklos skaidrumas, kuris suprantamas kaip šių įmonių viešai atskleidžiamų duomenų, informacijos ir dokumentų paskelbimas jų interneto svetainėse ir šio straipsnio 5 dalies 1 punkte nurodytose apibendrinamosiose ataskaitose. Valstybės valdomų įmonių, savivaldybės valdomų įmonių ir jų dukterinių bendrovių veiklos skaidrumo užtikrinimo gaires, kuriose, be kita ko, gali būti nustatomi ir kiti, negu įstatymuose nustatyti, šių įmonių metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, pranešimų ir veiklos ataskaitų rengimo ir turinio reikalavimai, nustato Vyriausybė.

...“.

Pakeitimai įsigalioja 2023 09 01.

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 21, Identifikacinis kodas 2022-26095.


Pakeistas Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 priedas SĄLYGINIS KLASIŲ (GRUPIŲ) SKAIČIUS, KAI FAKTINIS MOKINIŲ SKAIČIUS MOKINIŲ SRAUTE YRA MAŽESNIS UŽ MAŽIAUSIĄ SĄLYGINĖS KLASĖS (GRUPĖS) MOKINIŲ SKAIČIŲ NUO 2023 M. RUGSĖJO 1 D. ir jis išdėstytas nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2023 09 01.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 07 11 nutarimas Nr. 679 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 08 22, Identifikacinis kodas 2022-17376.


Darbas

Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedo MOKYTOJŲ (IŠSKYRUS TRENERIUS), PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUO­JANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, ŠVIETIMO PAGALBOS ĮSTAIGŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ IR SKYRIŲ VEDĖJŲ, KURIŲ DARBAS LAIKOMAS PEDAGOGINIU, PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR MOKYTOJŲ (IŠSKYRUS TRENERIUS), PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (SPE­CIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ, SURDOPEDAGOGŲ, TIFLOPEDAGOGŲ, JUDESIO KOREKCIJOS SPECIALISTŲ, KARJEROS SPECIALISTŲ, PSICHOLOGŲ ASISTENTŲ, PSICHOLOGŲ, SOCIALINIŲ PE­DAGOGŲ, AUKLĖTOJŲ, KONCERTMEISTERIŲ, AKOMPANIATORIŲ) DARBO KRŪVIO SANDARA 15 ir 21 punktai:

„…

15. Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą, išskyrus mokytojus, nurodytus šio priedo 16 punkte, darbo laikas per savaitę yra 36 valandos, iš jų 32 valandos per savaitę skiriamos 31 valanda skiriama tiesioginiam darbui su mokiniais, 4 valandos 5 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais) ugdymo klausimais ir kt.).

21. Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, išskyrus mokytojus, nurodytus šio priedo 22 punkte, darbo laikas per savaitę yra 36 valandos, iš jų 32 valandos skiriamos 31 valanda skiriama tiesioginiam darbui su mokiniais, 4 valandos 5 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais) ugdymo klausimais ir kt.).

…”

Pakeitimai įsigalioja 2023 09 01.

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 08, Identifikacinis kodas 2022-25030.


Pakeistas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-197 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12 priedas (Pažymos apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 1, 2, 4 ir 5 punkte nurodytiems reikalavimams forma) ir jis išdėstytas nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2023 07 21.

Užimtumo tarnybos direktoriaus 2022 07 04 įsakymas Nr. V-197 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 07 20, Identifikacinis kodas 2023-14894.


Pakeistas Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A1-253 „Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 08 01.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 05 15 įsakymas Nr. A1-253 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 07 21, Identifikacinis kodas 2023-14958.


Valstybinė darbo inspekcija informuoja, esant nelaimingų atsitikimų darbe protrūkiui, kaip galima užkirsti kelią nelaimėms

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 07 18.


Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia mokymų „Pasiūlymų patikslinimas, papildymas ar paaiškinimas” vaizdo įrašą

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 07 19.


Mokesčių administravimas

VMI parengė informacinį pranešimą dėl dienpinigių maksimalių dydžių nuo 2023 08 01

Patvirtintas Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas, kuris įsigalioja 2023 m. rugpjūčio 1 d. Jame komandiruotės Lietuvos Respublikos teritorijoje dienpinigių dydis padidinamas iki 28 Eur dienai (iki pakeitimo - 15 Eur) ir pakeičiami vykimo į kai kurias užsienio valstybes maksimalūs dienpinigių dydžiai.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 07 21.


Kiti

Ryšių reguliavimo tarnyba atsako į klausimą: kaip elgtis, jei mobiliojo ryšio operatorius pakeičia sutarties sąlygas?

Ryšių reguliavimo tarnybos Informacija, 2023 07 18.


Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba įspėja – dažniausiai prekyboje netinkamai ženklinamos bulvės

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2023 07 19.