„Teisės aktų žinios”, 2023 m. lapkričio 6 – 12 d., Nr. 45

Apskaita

Parengtos rekomendacijos dėl darbo apmokėjimo sistemos nustatymo viešojo valdymo sektoriuje

Rekomendacijose nustatytos gairės bei kriterijai, pagal kuriuos bus formuojama valstybės ar savivaldybės institucijos vidinių pareigybių lygių struktūra, pareiginės algos koeficientų intervalai, nustatoma pareiginė alga, mokamos priemokos, skatinamai ir apdovanojimai.

Vidaus reikalų ministerijos informacija, 2023 11 08.


Asmens duomenų apsauga

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo straipsniai:

3 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos;

34 straipsnis. Ginčų tarp ūkio subjektų nagrinėjimas ne teismo tvarka;

35 straipsnis. Vertimosi elektroninių ryšių veikla pagrindai;

36 straipsnis. Teisės aktų, kuriuose nustatomos bendrosios vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygos, nuostatos;

42 straipsnis. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo pagrindai;

43 straipsnis. Kelio elementų naudojimas viešųjų elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti;

46 straipsnis. Servituto įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą nustatymas teismo sprendimu;

54 straipsnis. Aparatūros ir įrenginių naudojimas;

59 straipsnis. Elektroninių ryšių išteklių naudojimo ir skyrimo pagrindai;

60 straipsnis. Teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) terminas;

96 straipsnis. Elektroninių ryšių srautų priežiūra ir stebėsena;

Pakeistas Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 2 priedas įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai.

2. Papildyta 461 straipsnis straipsniu:

461 straipsnis. Servituto įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą nustatymas sandoriu.

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 11 07, Identifikacinis kodas 2023-21642.


Darbas

Valstybinė darbo inspekcija primena apie terminuotą darbo sutartį: jos sudarymą, terminą ir pasibaigimą

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 11 10.


Mokesčių administravimas

VMI informuoja, kad VMI kliento profilis papildytas trimis naujais rizikingumo kriterijais

Individualūs VMI kliento profiliai – tai patogiai, vienoje vietoje pateikiami VMI vertinami duomenys apie įmonę, skirti susipažinti, kaip mokesčių mokėtoją vertina mokesčių administratorius.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 11 07.


Viešieji pirkimai

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 19 d. nutarimas Nr. 50 „Dėl centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo“ (pakeistas 1.2 papunktis ir neteko galios 1.3 papunktis):

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 821 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 901 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Suteikti:

1.1. viešajai įstaigai CPO LT teisę:

1.1.1. atlikti centrinės perkančiosios organizacijos, valdančios ir administruojančios Centralizuotų viešųjų pirkimų elektroninį katalogą, funkcijas;

1.1.2. atlikti centrinės perkančiosios organizacijos, vykdančios pirkimus visų Lietuvoje veikiančių perkančiųjų organizacijų vardu, funkcijas;

1.2. Turto valdymo ir ūkio departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teisę atlikti centrinės perkančiosios organizacijos, vykdančios vidaus reikalų ministro nustatytus pirkimus vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių perkančiųjų organizacijų vardu, funkcijas;

1.3. Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teisę atlikti centrinės perkančiosios organizacijos, vykdančios vidaus reikalų ministro nustatytus pirkimus policijos sistemoje veikiančių perkančiųjų organizacijų vardu, funkcijas.

Pakeitimai įsigalioja 2023 11 11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 01 19 nutarimas Nr. 50 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 11 10, Identifikacinis kodas 2023-21852.


Viešųjų pirkimų tarnyba informuoja, kad „Vieno tiekėjo“ pirkimų stebėsenos ataskaitoje realizuotas naujas pirkimų konkurencingumo rodiklis

Vienas iš pirkimų konkurencingumą charakterizuojančių rodiklių – vidutinis gautų pasiūlymų skaičius pirkime. Ataskaitoje naujai realizuotas rodiklis „Vid. pasiūlymų skaičius pirkimui (su centralizuotais pirkimais), vnt.“ nuo šiol leis realiu laiku analizuoti centralizavimo įtaką pirkimų konkurencingumui.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 11 08.


Kiti

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsniai:

270 straipsnis. Aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo arba statinių, kuriuose naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos arba kuriuose yra potencialiai pavojingų įrenginių ar vykdoma pavojinga veikla, priežiūros ar naudojimo taisyklių pažeidimas;

2711 straipsnis. Statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas;

2771 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas.

2. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas papildytas 2704 straipsniu:

2704 straipsnis. Atliekų išmetimas į aplinką.

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 07 11, Identifikacinis kodas 2023-14338.


1. Pakeista Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 304 straipsnio 1 dalis:

„304 straipsnis. Apeliacinės instancijos teismo sudėtis

1. Kai apeliaciniu skundu ginčijama suma yra ne didesnė negu du tūkstančiai penki tūkstančiai eurų, taip pat ypatingosios teisenos bylose apeliacine tvarka bylą nagrinėja vienas teisėjas, tačiau apeliacinės instancijos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą, turi teisę bylai nagrinėti sudaryti trijų teisėjų kolegiją. Nutartimi perduoti bylą nagrinėti trijų teisėjų kolegijai turi teisę ir bylą apeliacine tvarka nagrinėjantis teisėjas. Kitais atvejais apeliacine tvarka bylą nagrinėja trijų teisėjų kolegija.

2. Bylą nagrinėjančio teismo siūlymu apeliacinės instancijos teismo pirmininkas bylai nagrinėti apeliacine tvarka gali sudaryti mišrią Civilinių bylų skyriaus ir Baudžiamųjų bylų skyriaus trijų teisėjų kolegiją. Teisėjų kolegija sudaroma ir bylas ji nagrinėja pagal šiame Kodekse nustatytas apeliacinės instancijos teismo kolegijų sudarymo ir bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka taisykles.

3. Šiame skyriuje numatytais atvejais procesinius veiksmus apeliaciniame procese gali atlikti vienas teisėjas.“.

2. Pakeistas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 441 straipsnis:

„441 straipsnis. Proceso ypatumai

1. Bylos dėl pinigų sumų, neviršijančių dviejų penkių tūkstančių eurų, priteisimo nagrinėjamos pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, išskyrus šiame straipsnyje numatytas išimtis.

2. Jeigu ieškinio suma neviršija šio straipsnio 1 dalyje nustatytos sumos, bylą nagrinėjantis teismas turi teisę pats nuspręsti, kokia forma ir tvarka kokiu būdu nagrinėti bylą. Byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka, jeigu dėl to yra bent vienos šalies prašymas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai bylą žodinio proceso tvarka prašo nagrinėti bent viena šalis arba teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis bylos nagrinėjimas.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytose bylose teismas priima sprendimą, kuriame turi būti įžanginė ir rezoliucinė dalys, taip pat trumpai išdėstyti motyvai.“.

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 07 11, Identifikacinis kodas 2023-14332.


Žemės ūkio ministerija iki gruodžio 31 d. vaikų ugdymo įstaigas kviečia teikti paraiškas paramai, skatinančiai maitinti vaikus sveikatai palankiais ir kokybiškais produktais

Žemės ūkio ministerijos informacija, 2023 11 08.


Siekdama užtikrinti saugių ir kokybiškų mėsos konservų tiekimą ir apsaugoti vartotojus Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba parengė išsamias mėsos konservų gaires

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Informacija, 2023 11 10.