„Teisės aktų žinios”, 2023 m. lapkričio 27 – gruodžio 3 d., Nr. 48

Apskaita

2023 m. gruodžio 7 d. 9.30 val. ir 2023 m. gruodžio 11 d. 9.30 val. Viešojo valdymo agentūra  kviečia į metodines konsultacijas: Darbo apmokėjimo sistemos diegimas įstaigoje

Į šias konsultacijas, kurios vyks naudojant vaizdo konferencijų ir pokalbių platformą „Microsoft Teams“, kviečiami registruotis 2–3 valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovai.

Viešojo valdymo agentūros Informacija, 2023 11 30.


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeisti Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo straipsniai:

4 straipsnis. Asignavimų valdytojai;

5 straipsnis. Asignavimų valdytojų ir ministrų valdymo sričių įstaigų, vykdančių atitinkamo asignavimų valdytojo programas ir turinčių pavaldžių biudžetinių įstaigų, vadovų pareigos ir atsakomybė;

6 straipsnis. Asignavimų valdytojų teisės;

18 straipsnis. Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto pateikimas Seimui;

19 straipsnis. Dokumentai, teikiami Seimui su Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu;

21 straipsnis. Savivaldybių biudžetai;

26 straipsnis. Savivaldybių biudžetų rengimas ir tvirtinimas;

39 straipsnis. Tam tikrų metų valdžios sektoriaus balanso rodiklio arba valdžios sektoriaus balanso rodiklio postūmio užduoties neįvykdymo arba išlaidų augimo ribojimo taisyklės nesilaikymo pateisinimo priežastys.

 

Pakeitimai įsigalioja 2023 11 30.

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 11 29, Identifikacinis kodas 2023-22975.


PakeistasLietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja dokumento redakcija įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2023 11 29, Identifikacinis kodas 2023-22969.


Darbas

Pakeisti Lietuvos Respublikos darbo kodekso straipsniai

1. Pakeista LR darbo kodekso 33 straipsnio 4 dalis (pakeitimas įsigalioja 2023 11 30):

„33 straipsnis. Darbo sutarties turinys

...

4. Darbo sutartyje, kurioje nustatytas mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu du Lietuvos statistikos departamento Valstybės duomenų agentūros paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai, galima nukrypti nuo šiame kodekse ar kitose darbo teisės normose nustatytų imperatyvių taisyklių, išskyrus taisykles, susijusias su maksimaliuoju darbo ir minimaliuoju poilsio laiku, darbo sutarties sudarymu ir pasibaigimu, minimaliuoju darbo užmokesčiu, darbuotojų sauga ir sveikata, lyčių lygybe ir nediskriminavimu kitais pagrindais, jeigu darbo sutartimi pasiekiama darbdavio ir darbuotojo interesų pusiausvyra. Ginčai dėl tokių susitarimų teisėtumo nagrinėjami darbo ginčams dėl teisės nagrinėti nustatyta tvarka. Nustačius, kad darbo sutarties sąlyga prieštarauja šiame kodekse ar kitose darbo teisės normose nustatytoms imperatyvioms taisyklėms ar darbo sutartimi nėra pasiekiama darbdavio ir darbuotojo interesų pusiausvyros, darbo sutarties sąlyga negali būti taikoma, o turi būti taikoma šio kodekso ar darbo teisės normos taisyklė. Bet kuriuo atveju darbo sutarties sąlyga gali gerinti darbuotojo padėtį, palyginti su ta, kuri nustatyta šiame kodekse ar kitose darbo teisės normose.

...“.

2. Pakeista LR darbo kodekso 147 straipsnio 1 dalis (pakeitimas įsigalioja 2023 11 30):

147 straipsnis. Pavėluotas darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimas

1. Darbo santykiams nepasibaigus, kai dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, kartu su jomis darbuotojui, turinčiam darbo santykių, išmokami delspinigiai, kurių dydį tvirtina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras, jeigu darbo teisės normos nenustato didesnio delspinigių dydžio. Delspinigių dydį Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras tvirtina kiekvienais metais iki vasario 1 dienos, atsižvelgdamas į Lietuvos statistikos departamento Valstybės duomenų agentūros paskelbtą vartotojų kainų indeksą per praėjusius kalendorinius metus (lygindamas praėjusių metų gruodžio mėnesį su užpraeitų metų gruodžio mėnesiu). Darbdaviui iškėlus bankroto bylą arba pradėjus bankroto procedūrą ne teismo tvarka, delspinigių skaičiavimas nutraukiamas įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą arba nuo kreditorių susirinkimo, kuriame kreditoriai nutarė įmonės bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, dienos.

...“.

3. Pakeista LR darbo kodekso 210 straipsnio 1 dalis (pakeitimas įsigalioja 2024 01 01):

210 straipsnis. Darbuotojų atstovų dalyvavimas juridinio asmens valdyme

1. Šio kodekso, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka darbuotojų atstovai turi teisę skirti dalį juridinio asmens kolegialaus valdymo ar priežiūros organo, kuris skiriamas ar renkamas pagal šių juridinių asmenų veiklą reglamentuojančius teisės aktus ar steigimo dokumentus, narių.

...“.

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 11 29, Identifikacinis kodas 2023-22993.


Valstybinė darbo inspekcija pataria, kaip organizuoti tinkamai darbą nuotoliniu būdu

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 11 30.


Valstybinė darbo inspekcija primena, kad darbo mikroklimatas turėtų skatinti darbuotojus rūpintis savo psichikos sveikata, o ne atgrasyti ir bauginti

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 12 01.


Duomenų valdymas

Pakeisti Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo straipsniai:

1 straipsnis. Įstatymo tikslas ir paskirtis;

2 straipsnis. Įstatymo taikymas;

5 straipsnis. Institucijos pareiga skelbti informaciją apie institucijos veiklą.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 11 29, Identifikacinis kodas 2023-22984.


Pakeisti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo straipsniai:

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas;

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos;

3 straipsnis. Viešojo administravimo principai;

4 straipsnis. Viešojo administravimo subjektų sistema;

5 straipsnis. Viešojo administravimo įgaliojimų suteikimas;

7 straipsnis. Veikla, kurią privalo vykdyti visi viešojo administravimo subjektai;

8 straipsnis. Viešojo administravimo subjekto struktūra;

9 straipsnis. Informacinių ir ryšių technologijų naudojimas viešojo administravimo subjektų veikloje;

11 straipsnis. Prašymų ir skundų administraciniam sprendimui priimti pateikimas ir nagrinėjimas (pakeitimai įsigalioja 2023 11 30);

14 straipsnis. Administracinio sprendimo apskundimas (pakeitimai įsigalioja 2023 11 30);

19 straipsnis. Administracinių paslaugų teikimas;

20 straipsnis. Viešųjų paslaugų teikimo administravimas;

23 straipsnis. Administracinės procedūros pradžia;

25 straipsnis. Administracinės procedūros sustabdymas (pakeitimai įsigalioja 2023 11 30);

30 straipsnis. Ūkio subjektų veiklos priežiūros principai.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 11 29, Identifikacinis kodas 2023-22972.


Mokesčių administravimas

Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. V-298 „Dėl Atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklių ir FR319, FR0320 ir FR0321 formų patvirtinimo“

Taip pat pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymos FR0320 forma bei Nepakankamo atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymos FR0321 forma.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 11 18 įsakymas Nr. V-298 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 11 27, Identifikacinis kodas 2023-22737.


Gyventojų pajamų mokestis

VMI pristato leidinį „Gyventojų pajamų mokesčio lengvata mokantiems papildomas pensijų kaupino įmokas į II pakopos pensijų fondus“

Aktualu deklaruojant 2019 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 12 01.


Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punkto komentaras:

9 straipsnis. Pajamos natūra

Pajamomis, gautomis natūra, nepripažįstama:

...

5) kito asmens lėšomis už gyventoją į biudžetą sumokėtas pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos.

...“.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI viršininko 2023 11 27 raštas Nr. (18.18-31-1 Mr) R-4567.


Nekilnojamojo turto mokestis

VMI teikia seminaro „Nekilnojamojo turto nuomos apmokestinimas PVM“ dalijamąją medžiagą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 11 29.


Pelno mokestis

Pakeistas Tikslinių teritorijų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 344 „Dėl Tikslinių teritorijų sąrašo patvirtinimo“, ir jis išdėstytas nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2023 12 01.

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 12 22 įsakymas Nr. 344 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 11 30, Identifikacinis kodas 2023-23102.


Pridėtinės vertės mokestis

Pakeistos Elektroninių prašymų grąžinti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse sumokėtą pridėtinės vertės mokestį teikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. VA-1 „Dėl Elektroninių prašymų grąžinti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse sumokėtą pridėtinės vertės mokestį teikimo taisyklių patvirtinimo“

Tuo pačiu VMI viršininko įsakymu pakeičiami ir nauja redakcija išdėstomi Elektroninių prašymų grąžinti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse sumokėtą pridėtinės vertės mokestį teikimo taisyklių 2 priedas (PRAŠYMAS SUTEIKTI ELEKTRONINĖS PRAŠYMŲ REGISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS (EPRIS) IDENTIFIKAVIMO PRIEMONES) ir 3 priedas (PRAŠYMAS SUTEIKTI / PANAIKINTI PAPILDOMAS ELEKTRONINĖS PRAŠYMŲ REGISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS (EPRIS) IDENTIFIKAVIMO PRIEMONES).

 

Pakeitimai įsigalioja 2023 11 30.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2010 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. VA-1 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 11 29, Identifikacinis kodas 2023-23053.


Miškas, miškininkystė, mediena

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktorius patvirtino Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Miškų kontrolės departamento miškų naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolės tvarkos aprašą

Įsigalioja 2023 12 01.

Dokumentą skaitykite čia.


Pakeistas Lietuvos Respublikos žemės įstatymas

1. Pakeisti šie Lietuvos Respublikos žemės įstatymo straipsniai:

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos;

7 straipsnis. Valstybinės žemės valdymas, naudojimas ir disponavimas ja patikėjimo teise;

8 straipsnis. Valstybinės žemės perdavimas neatlygintinai ja naudotis (panauda);

9 straipsnis. Valstybinės žemės išnuomojimas;

10 straipsnis. Galimybė statyti išnuomotoje valstybinėje žemėje, kai valstybinė žemė išnuomota šio įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkte nustatytu atveju;

11 straipsnis. Valstybinės žemės nuosavybės teisės perleidimas;

12 straipsnis. Bendroji dalinė valstybės ir kitų asmenų nuosavybės teisė į žemę;

13 straipsnis. Laisvos valstybinės žemės fondo tvarkymas;

22 straipsnis. Žemės servitutai;

23 straipsnis. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarka;

27 straipsnis. Konservacinės paskirties žemė;

30 straipsnis. Pirmumo teisė pirkti parduodamą privačią žemę;

32 straipsnis. Valstybės ir savivaldybių institucijų kompetencija reguliuojant žemės santykius;

34 straipsnis. Žemės informacinė sistema;

35 straipsnis. Žemės išteklių stebėsenos informacinė sistema;

36 straipsnis. Žemės naudojimo valstybinė priežiūra;

37 straipsnis. Žemėtvarkos planavimo dokumentų sistema;

39 straipsnis. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai;

40 straipsnis. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai;

41 straipsnis. Žemėtvarkos planavimo dokumentus rengiantys ir įgyvendinantys asmenys, jų teisės ir pareigos;

43 straipsnis. Valstybinė žemėtvarkos planavimo dokumentų ir jų rengimo procesų priežiūra;

45 straipsnis. Žemės ir kito privataus nekilnojamojo turto paėmimo visuomenės poreikiams atvejai;

46 straipsnis. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams tvarka;

47 straipsnis. Atlyginimas už visuomenės poreikiams paimamą žemę;

48 straipsnis. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai;

49 straipsnis. Žemės konsolidacijos projektų parengiamieji darbai;

50 straipsnis. Žemės vertinimas;

51 straipsnis. Žemės konsolidacijos projektų rengimas;

52 straipsnis. Žemės konsolidacijos projektų įgyvendinimas ir žemės konsolidacijos sutarties sudarymas;

64 straipsnis. Atsakomybės už šio įstatymo 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ir 63 straipsniuose nurodytus pažeidimus taikymas, šių pažeidimų nagrinėjimo tvarka.

 

2. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas papildytas šiais straipsniais:

301 straipsnis. Valstybinės žemės sklypų išnuomojimas ir perleidimas pramonės įmonėms atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtrai;

351 straipsnis. Prašymų ir skundų nagrinėjimo žemėtvarkos srityje tvarka;

352 straipsnis. Prašymų ir skundų nenagrinėjimas, jų nagrinėjimo nutraukimas;

361 straipsnis. Valstybinės žemės patikėtinių veiklos valstybinę kontrolę atliekančios institucijos ir jų kompetencija;

362 straipsnis. Nacionalinės žemės tarnybos funkcijų atlikimo tvarka;

66 straipsnis. Įstatyme nustatyto galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 07 11, Identifikacinis kodas 2023-14307.

TAR, 2023 07 11, Identifikacinis kodas 2023-14308.


SoDra

Pakeisti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo straipsniai:

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos;

15 straipsnis. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamos ir valstybės biudžeto asignavimai Valstybinei ligonių kasai;

21 straipsnis. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidos;

22 straipsnis. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervas;

23 straipsnis. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ir jo rezervo lėšų naudojimas ir investavimas;

30 straipsnis. Valstybinės ligonių kasos funkcijos.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 11 30, Identifikacinis kodas 2023-23066.


„Sodra“ informuoja, kad už alimentų nemokančius tėvus moka „Sodra“, kuri pinigus susigrąžina iš skolininkų

Jei teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi vaikui nustatytas išlaikymas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis ir vienas iš tėvų nevykdo pareigos išlaikyti savo vaiką, šią pareigą perima valstybė.

„Sodros“ informacija, 2023 11 30.


Valstybės tarnyba

Pakeistas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja redakcija įsigalioja 2024 01 01.

Naujoje Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo redakcijoje numatytas vadovų korpuso stiprinimas, atlygio sistemos tobulinimas, lankstesnis žmogiškųjų išteklių valdymas, nuoseklus valstybės tarnautojų kompetencijų ugdymas, valstybės tarnybos valdymas pasitelkiant Viešojo valdymo agentūrą.

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2023 06 09, Identifikacinis kodas 2023-11556.

TAR, 2023 11 29, Identifikacinis kodas 2023-22990.


Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalis papildyta 5 (nuo 2024 01 01) ir 8 (nuo 2024 05 01) punktais:

4 straipsnis. Privačių interesų deklaracija

...

3. Šio įstatymo nuostatos dėl privačių interesų deklaravimo ir šio įstatymo 11 ir 13 straipsniai taip pat taikomi:

1) politinių partijų pirmininkams ir pirmininkų pavaduotojams;

2) valstybės politikų visuomeniniams konsultantams, padėjėjams, patarėjams;

3) Lietuvos Respublikos Seimo komitetų patvirtintiems ekspertams;

4) ministerijų kolegijų nariams;

5) biudžetinių įstaigų stebėtojų tarybų nariams (papildyta nuo 2024 01 01);

6) akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei (savivaldybėms), šių bendrovių patronuojamųjų (dukterinių) akcinių bendrovių ar uždarųjų akcinių bendrovių stebėtojų tarybų, valdybų nariams, struktūrinių padalinių vadovams ir jų pavaduotojams;

7) valstybės ar savivaldybių įmonių valdybų nariams;

8) viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, valdybų ar kitų kolegialių valdymo organų nariams (papildyta nuo 2024 05 01);

...“

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 11 29, Identifikacinis kodas 2023-22991.


Viešieji pirkimai

Patikslintos tarptautinių pirkimų ir tarptautinės koncesijos vertės ribos

Nustatytos vertės ribos įsigalioja 2024 m. sausio 1 d., kurios yra nežymiai padidintos.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 11 28.


Viešųjų pirkimų tarnyba (VŠPT) primena, kad metas pasirengti pirkimų planus

VŠPT skelbia, kaip užpildyti ir paviešinti planuojamų pirkimų suvestinę, ir kaip pasirengti pirkimams.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 11 29.


Viešųjų pirkimų tarnyba kviečia į nemokamas, nuotolines, asmenines konsultacijos verslui, kaip prisiregistruoti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS)

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 12 01.


Kiti

UAB „Ignitis“ patvirtino gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, galiosiančius nuo 2024 m. sausio 1 d.

Gamtinių dujų tarifas buitiniams vartotojams susideda iš kintamosios ir pastoviosios tarifo dalies. Pastovioji tarifo dalis mokama kiekvieną mėnesį nepriklausomai nuo suvartoto gamtinių dujų kiekio, tuo tarpu kintamoji tarifo dalis mokama už suvartotą gamtinių dujų kiekį.

Dokumentas čia.


UAB „Ignitis“ paskelbė visuomeninius 2024 m. I pusmečio elektros energijos tarifus buitiniams vartotojams

Kainų mažėjimui didžiausią įtaką turėjo tai, jog 2023 m. II pusmetį UAB „Ignitis“ tiekdamas elektros energiją surinko 13 mln. Eur daugiau pajamų, nei buvo reali elektros energijos kaina, todėl dabar ši permoka grįžta vartotojams.

Dokumentas čia.


Pakeistos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 55 straipsnio 1 ir 4 dalys:

55 straipsnis. Įgaliotieji atstovai

1. Nukentėjusiojo, nepilnamečio, kurio interesais pateiktas skundas, pareiškimas ar pranešimas apie nusikalstamą veiką, civilinio ieškovo, civilinio atsakovo, liudytojo, užstato davėjo, asmens, kurio nuosavybės teisės laikinai apribotos ar konfiskuotas turtas, asmens, kurį siekiama įpareigoti atskleisti informacijos šaltinio paslaptį, įgaliotuoju atstovu laikomas asmuo, teikiantis teisinę pagalbą šiems proceso dalyviams, ginantis jų teises ir teisėtus interesus.

2. Įgaliotuoju atstovu gali būti advokatas arba advokato pave­dimu advokato padėjėjas, o ikiteisminio tyrimo pareigūno, proku­roro ar teisėjo leidimu – ir kitas aukštąjį teisinį išsilavinimą turintis asmuo, kurį proceso dalyvis įgaliojo atstovauti savo interesams. Juridinio asmens atstovu gali būti juridinio asmens vadovas arba įgaliotas darbuotojas ar advokatas.

3. Įgaliotajam atstovui leidžiama dalyvauti procese, kai ikiteis­minio tyrimo pareigūnas ar prokuroras dėl atstovo dalyvavimo procese priima nutarimą, o teismas – nutartį. Atstovas gali dalyvauti procese kartu su atstovaujamu asmeniu. Atstovas, išskyrus liudytojo atstovą, taip pat gali dalyvauti vietoj atstovaujamo asmens. Liudytojo įgaliotojo atstovo neatvykimas netrukdo toliau tęsti proceso veiksmus. Atstovaujamas asmuo gali bet kuriuo metu atsisakyti atstovo paslaugų arba pasirinkti kitą atstovą.

4. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras motyvuotu nutarimu ar teismas motyvuota nutartimi pripažįsta, kad Įgaliotojo atstovo dalyvavimas būtinas bylose dėl nusikalstamų veikų žmogaus sveikatai, laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, vaikui ir šeimai ar dorovei, kai nuo šių veikų nukentėjo nepilnametis ir kai yra gautas skundas, pareiškimas ar pranešimas apie šias nusikalstamas veikas, jeigu be įgaliotojo atstovo pagalbos nepilnamečio teisės ir teisėti interesai nebūtų reikiamai ginami, taip pat kitais atvejais, kai ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras motyvuotu nutarimu ar teismas motyvuota nutartimi pripažįsta, kad įgaliotojo atstovo dalyvavimas būtinas, nes be įgaliotojo atstovo pagalbos nepilnamečio nukentėjusiojo teisės ir teisėti interesai nebūtų reikiamai ginami. Tokiais atvejais dėl įgaliotojo atstovo dalyvavimo atitinkamai taikomos šio Kodekso 51 ir 52 straipsnių nuostatos.

5. Įstatymų, reglamentuojančių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą, numatytais atvejais nukentėjusysis ir civilinis ieškovas turi teisę gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą.“.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 11 30, Identifikacinis kodas 2023-23071.