„Teisės aktų žinios”, 2023 m. lapkričio 20 – 26 d., Nr. 47

Apskaita

Savivaldybėms pristatyti pokyčiai atlygio ir žmogiškųjų išteklių valdymo srityse

Vidaus reikalų ministerijos informacija,2023 11 24.


Darbas

Pakeistas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“, patvirtintas priedas (Pranešimas apie patikrinimą) ir jis išdėstytas nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 07 29 įsakymas Nr. V-334 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 11 22, Identifikacinis kodas 2023-22422.


VDI informuoja apie prastovos fakto pripažinimą ir pasekmes jos neįforminus

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 11 20.


Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius patvirtino  Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis 2024 metams

Dokumentą skaitykite čia.


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeistas Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“, priedas (pakeisti Klausimyno skyriaus „1. Darbo teisės klausimai“ poskyrio „Poilsio laikas“ ir Klausimyno skyriaus „2. Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai“ poskyrio „Darbovietės ir jų įrengimas“ bei poskyrio „Persirengimo ir poilsio patalpos“ kai kurie klausimai)

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 09 11 įsakymas Nr. V-356 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 11 23, Identifikacinis kodas 2023-22601.


Mokesčių administravimas

Nuo 2025 m. sausio 1 d. (nuo 2024 m. mokestinio laikotarpio pajamų) lėšas, atitinkančias iki 1,2 procento pajamų mokesčio dalį, galės gauti tik nevyriausybinės organizacijos

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 11 21.


Pelno mokestis

Pakeista Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 56-1 straipsnio (56-1 STRAIPSNIS. Mokestinių nuostolių perdavimas tarp vienetų grupės vienetų) 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 6 punkto 3 pastraipa

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI viršininko 2023 11 13 raštas Nr. (18.10-31-1-Mr) R-4362.


Pridėtinės vertės mokestis

Pakeistas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnio 7 dalies komentaras

„71 straipsnis. Prievolė skaičiuoti ir (arba) mokėti į biudžetą PVM ir privalomas registravimasis PVM mokėtoju

...

7. Kai tas pats asmuo (vienas ar kartu su kitais asmenimis, kurie pagal šį Įstatymą laikomi su juo susijusiais) kontroliuoja keletą juridinių asmenų, visi jo kontroliuojami juridiniai asmenys ir jis pats (jeigu jis pats vykdo ekonominę veiklą) privalo pateikti prašymus įregistruoti juos PVM mokėtojais, jeigu bendra visų jų gauta ar gautina atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršijo šio straipsnio 2 dalyje nustatytą ribą, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvieno tokio asmens ar dalies jų gauto ar gautino atlygio suma yra mažesnė už nustatytą ribą. Šios dalies nuostatos netaikomos, jeigu šie asmenys gali įrodyti, kad:

1) nė vienas jų valdymo organas ir (arba) atskiras valdymo organo narys nėra tas pats asmuo ir

2) jų faktiškai vykdoma ekonominė veikla nėra to paties pobūdžio, ir jie neveikia vienas kito naudai ar interesais.

...“.

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI prie FM viršininko 2023 11 15 raštas Nr. (18.2-31-2) RM-39019.


SoDra

Pakeisti Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 16 ir 22 straipsniai

1. Pakeista 16 straipsnio 3 dalis:

„16 straipsnis. Teisė gauti motinystės išmoką nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu

1. Teisę gauti motinystės išmoką turi asmuo, kuris:

1) yra apdraustas motinystės socialiniu draudimu, išskyrus atvejus, numatytus šio straipsnio 3 dalyje;

2) įstatymų nustatyta tvarka yra išėjęs jam suteiktų nėštumo ir gimdymo atostogų arba nėštumo ir gimdymo laikotarpiu, išskyrus atvejus, numatytus šio straipsnio 3 dalyje;

3) iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius motinystės socialinio draudimo stažą, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį.

2. Jeigu apdraustasis asmuo neturi reikiamo motinystės socialinio draudimo stažo, nes stažo skaičiavimo laikotarpiu jam buvo suteiktos vaiko priežiūros atostogos, motinystės socialinio draudimo stažas jam skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui, kurio priežiūrai apdraustajam asmeniui suteiktos atostogos, sukako dveji metai.

3. Asmeniui, turinčiam šio straipsnio 1 dalyje nurodytą motinystės socialinio draudimo stažą ir per 24 mėnesius iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos tapusiam neapdraustu asmeniu (pasibaigus darbo sutarčiai, atleidus iš tarnybos, jam nutraukus individualią ar kitą veiklą, sporto, atlikėjo veiklą arba pasibaigus draudimui pagal autorinę sutartį, taip pat Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies antrajame sakinyje nurodytiems asmenims sustabdžius veiklą ir apie tai informavus mokesčių administratorių centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka ar įgijus likviduojamo ar bankrutuojančio asmens statusą), motinystės išmoka mokama šio įstatymo 17 straipsnyje nustatyta tvarka. Motinystės išmoka asmeniui, turinčiam šio straipsnio 1 dalyje nurodytą motinystės socialinio draudimo stažą, taip pat skiriama, jeigu nėštumo ir gimdymo atostogos prasideda prieš tai gimusio, globojamo ar įvaikinto vaiko auginimo iki 3 metų laikotarpiu.

...“.

2. Pakeistos 22 straipsnio 10 ir 11 dalys:

22 straipsnis. Teisė gauti vaiko priežiūros išmoką

...

10. Vienam iš tėvų (įtėvių) ar globėjui, ar vienam iš senelių, gaunančiam vaiko priežiūros išmoką, kuris tapo tapusiam neapdraustu asmeniu (pasibaigus darbo sutarčiai, atleistam jį atleidus iš tarnybos, nutraukusiam jam nutraukus individualią ar kitą veiklą, sporto, atlikėjo veiklą arba pasibaigus draudimui pagal autorinę sutartį, taip pat Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies antrajame sakinyje nurodytiems asmenims sustabdžius veiklą ir apie tai informavus mokesčių administratorių centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka ar įgijus likviduojamo ar bankrutuojančio asmens statusą), vaiko priežiūros išmoka mokama šio įstatymo 23 ir 24 straipsniuose nustatyta tvarka. Ši nuostata taip pat taikoma skiriant vaiko priežiūros išmoką, jeigu teisė ją gauti atsirado prieš tai gimusio, globojamo ar įvaikinto vaiko auginimo iki 3 metų laikotarpiu.

11. Vienam iš tėvų (įtėvių) ar globėjui, ar vienam iš senelių, turinčiam šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytą motinystės socialinio draudimo stažą, kuris per 24 mėnesius iki pirmosios vaiko priežiūros atostogų dienos tapo tapusiam neapdraustu asmeniu (pasibaigus darbo sutarčiai, atleistam jį atleidus iš tarnybos, nutraukusiam jam nutraukus individualią veiklą ar kitą veiklą, sporto, atlikėjo veiklą arba pasibaigus draudimui pagal autorinę sutartį, taip pat Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies antrajame sakinyje nurodytiems asmenims sustabdžius veiklą ir apie tai informavus mokesčių administratorių centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka ar įgijus likviduojamo ar bankrutuojančio asmens statusą) ir dėl to negavo negavusiam vaiko priežiūros atostogų, vaiko priežiūros išmoka mokama šio įstatymo 23 ir 24 straipsniuose nustatyta tvarka. Ši nuostata taip pat taikoma skiriant vaiko priežiūros išmoką, jeigu teisė ją gauti atsirado prieš tai gimusio, globojamo ar įvaikinto vaiko auginimo iki 3 metų laikotarpiu.

...“.

Pakeitimai įsigalioja 2023 11 22.

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 11 21, Identifikacinis kodas 2023-22375.


Valstybės tarnyba

Pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos, Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos aprašo ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“

1. Pakeisti šiuo įsakymu patvirtinto Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos aprašo 2 ir 4 punktai:

„...

2. Pažymėjimo kortelėje įdiegtos kontaktinė ir nekontaktinė elektroninės laikmenos. Pažymėjimo išrašymo metu kontaktinėje elektroninėje laikmenoje generuojamos privačių ir viešų kriptografinių raktų poros ir įrašomi viešuosius kriptografinius raktus patvirtinantys Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sudaryti valstybės tarnautojo atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatas elektroninės atpažinties sertifikatas ir valstybės tarnautojo elektroninio parašo kvalifikuotas sertifikatas, kuriuose, be kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytų privalomų duomenų, įrašomi tokie pasirašančio asmens duomenys ir specialūs atributai: valstybės tarnautojo vardas (-ai), pavardė (-ės), pareigų pavadinimas, elektroninio pašto adresas, kodas Valstybės tarnautojų registre ir valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos (toliau – įstaiga), kurioje jis eina pareigas, pavadinimas. Nekontaktinėje elektroninėje laikmenoje įrašytas nekontaktinės elektroninės laikmenos gamyklinis numeris. Kita nekontaktinės elektroninės laikmenos atmintis yra skirta naudoti praėjimo įėjimo ir kitose kontrolės sistemose įstaigos nuožiūra.

...

4. Pažymėjimo antrojoje pusėje išrašymo metu išspausdinami valstybės tarnautojo kodas Valstybės tarnautojų registre, pažymėjimo išdavimo data ir kortelės prieigos numeris (angl. CAN).

...”.

2. Pakeista šiuo įsakymu patvirtintų Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių 12 punkto pirma pastraipa:

„12. Asmens dokumentų išrašymo centras išrašo pažymėjimą, į jame įdiegtą kontaktinę elektroninę laikmeną įrašo duomenis, nurodytus Valstybės tarnautojo pažymėjimo formoje, valstybės tarnautojo atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatą elektroninės atpažinties sertifikatą ir valstybės tarnautojo elektroninio parašo kvalifikuotą sertifikatą (toliau – valstybės tarnautojo sertifikatai), sudaro pažymėjimo kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenis (slaptažodį), spausdina vokus su pažymėjimo kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenimis (slaptažodžiu), nuskaito pažymėjimo nekontaktinės elektroninės laikmenos gamyklinį numerį ir perduoda jį VATIS.”

Pakeitimai įsigalioja 2023 11 25.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 07 11 įsakymas Nr. 338 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 11 24, Identifikacinis kodas 2023-22629.


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia konferencijos – mokymų „Žalieji pirkimai 2023“ vaizdo įrašą ir atsakymus į klausimus

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 11 23.


Kiti

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja kaip maisto verslo atstovai turi užtikrinti, kad maistas, kurį jie tiekia ar gamina, yra saugus vartotojui

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2023 11 20.


Aplinkos ministerijos surengtoje nuotolinėje diskusijoje su socialiniais partneriais aptartos idėjos, kokie pokyčiai aktualūs, steigiant pastatų savininkų bendrijas

Aplinkos ministerijos informacija, 2023 11 24.


Policija teikia rekomendacijas, kaip elgtis gavus grasinantį pranešimą

Vidaus reikalų ministerijos informacija, 2023 11 21.


Valstybės paramai gauti kaimo bendruomenėms taisyklės nebebus keičiamos kasmet

Anksčiau taisyklės, pagal kurias bendruomenėms paskirstoma apie 1 mln. eurų, buvo rengiamos ir tvirtinamos kasmet. Nuo šiol taisyklėse bus numatytos trys finansuojamos kaimo bendruomenių veiklos sritys: kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas arba stiprinimas, kaimo vietovės viešųjų erdvių, statinių sutvarkymas / priežiūra, renginių (mokomųjų renginių arba vizitų, renginių, skirtų Lietuvos mažųjų kultūros sostinių veikloms įgyvendinti, renginių Seimo/savivaldybės paskelbtoms metų temoms minėti) organizavimas.

Žemės ūkio ministerijos Informacija, 2023 11 23.