„Teisės aktų žinios”, 2023 m. lapkričio 13 – 19 d., Nr. 46

Apskaita

Finansų ministerijos ir Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) sukurti nauji analitiniai įrankiai šalies savivaldybėms galės patogiau planuoti potencialias pajamas bei išlaidas

Finansų ministerijos informacija, 2023 11 14.


Priėmus Vidaus tarnybos statuto pakeitimus, atlygis nemažės nei vienam pareigūnui

Vidaus reikalų ministerija parengė skaičiuoklę, kurioje statutiniai pareigūnai gali pasitikrinti atlyginimo dydį, priėmus naują Vidaus tarnybos statutą. Skaičiuoklė paneigia mitus, kad į pareiginę algą inkorporavus priedą už laipsnį ir pakeitus apmokėjimo už stažą tvarką, pareigūnams algos esą sumažės.

Vidaus reikalų ministerijos Informacija, 2023 11 16.


Darbas

Pakeistas Darbo rinkos paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams tvarkos aprašas, patvirtintas Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-196 „Dėl darbo rinkos paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas)

1. Pakeisti Aprašo 18 ir 21 punktai:

„...

18. Įsidarbinimo galimybės vertinamos pagal šiuos kriterijus:

18.1. Darbo ieškančio asmens kortelių duomenys: išsilavinimas, pageidavimas darbui, amžius, papildomo rėmimo požymis, KAS ir ankstesnės darbo ieškančio asmens registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo priežastis;

18.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys apie darbo patirtį ir asmens gautas pajamas; papildomo rėmimo požymiai, nustatyti ankstesnėje darbo ieškančio asmens registracijoje; duomenys apie nedarbo socialinio draudimo išmoką;

18.3. darbo ieškančio asmens įsidarbinimo poreikis;

18.4. planai užsiimti savarankiška veikla;

18.5. darbo patirtis užsienyje;

18.6. Studentų registro ir (ar) Moksleivių registro duomenys apie darbo ieškančio asmens studijas ar mokymąsi;

18.7. kitos aplinkybės turinčios įtakos įsidarbinimui.

...

21. Aprašo 20.1 papunktyje nurodytu atveju darbo rinkai besirengiančio asmens statusas suteikiamas nuo registracijos Užimtumo tarnyboje dienos, Aprašo 20.2 papunktyje nurodytu atveju darbo rinkai besirengiančio asmens statusas suteikiamas nuo kitos dienos po giluminio interviu atlikimo giluminio interviu atlikimo dienos.

...“.

2. Pakeisti Aprašo 1, 2, 3, 11 ir 14 priedai:

1 priedas (Darbo ieškančio asmens kortelės forma);

2 priedas (Įsidarbinimo galimybių vertinimo anketos forma);

3 priedas (Darbo ieškančio asmens atmintinė);

11 priedas (Pagalbos atliekant įsidarbinimo procedūras paslaugų teikimo sutarties standartinės sąlygos);

14 priedas (Lydimosios pagalbos įsidarbinus paslaugų teikimo sutarties standartinės sąlygos).

Pakeitimai įsigalioja 2023 11 14.

Užimtumo tarnybos direktoriaus 2022 07 04 įsakymas Nr. V-196 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 11 13, Identifikacinis kodas 2023-21883.


Teisėjų taryba pakeitė Mokėjimo už darbą ir budėjimą poilsio ir švenčių dienomis bei pavadavimą, priemokų už padidėjusį darbo krūvį skyrimo ir mokėjimo bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjams tvarkos aprašą, patvirtintą Teisėjų tarybos 2021 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 13P-155-(7.1.2.) „Dėl Mokėjimo už darbą ir budėjimą poilsio ir švenčių dienomis bei pavadavimą, priemokų už padidėjusį darbo krūvį skyrimo ir mokėjimo bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstė nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2023 11 15.

Teisėjų tarybos 2021 12 20 nutarimas Nr. 13P-155-(7.1.2.) su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 11 14, Identifikacinis kodas 2023-21951.


Pakeistas Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-197 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo priedai:

11 priedas (Paraiškos dėl dalies patirtų išlaidų kompensavimo forma);

16 priedas (Dvišalės sutarties dėl aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo standartinės sąlygos);

19 priedas (Lankomumo apskaitos žiniaraščio forma);

35 priedas (Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutarties standartinės sąlygos);

38 priedas (Darbo vietų pritaikymo sutarties standartinės sąlygos);

39 priedas (Paramos verslui kurti paraiškos forma);

40 priedas Paramos verslui kurti paraiškų vertinimo komisijos darbo reglamentas

41 priedas (Paramos verslui kurti paraiškų atitikties Užimtumo rėmimo priemonių apraše numatytiems reikalavimams vertinimo forma);

42 priedas (Paramos verslui kurti paraiškos kokybės vertinimo pagal nustatytus kriterijus forma);

43 priedas (Paramos verslui kurti paraiškų gynimo vertinimo pagal nustatytus kriterijus forma);

44 priedas (Paramos verslui kurti sutarties standartinės sąlygos);

45 priedas (Paraiškos teikėjo dėl darbo vietų pritaikymo subsidijavimo / vietinių užimtumo iniciatyvų projektų / paramos verslui kurti atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapo forma).

Pakeitimai įsigalioja 2023 11 17.

Užimtumo tarnybos direktoriaus 2022 07 04 įsakymas Nr. V-197 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 11 16, Identifikacinis kodas 2023-22131.


Pakeisti Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 7 punktas, 18 punkto pirma pastraipa ir 19 punktas:

„...

7. Darbo ir poilsio laiko ypatumai kelių transporto įmonėse parengti vadovaujantis 2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo ir taikomi mobiliesiems kelių transporto darbuotojams, dirbantiems Europos Sąjungos valstybėse narėse įsteigtose įmonėse, dalyvaujančiose 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo, iš dalies keičiančiame Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 ir panaikinančiame Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85, arba, kai reglamentas (EB) Nr. 561/2006 netaikomas, 1970 m. liepos 1 d. Europos šalių susitarime dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važiuojančių tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR) (toliau – AETR susitarimas) apibrėžtoje kelių transporto veikloje. Šio skyriaus reikalavimai papildo reglamento (EB) Nr. 561/2006, prireikus – ir AETR susitarimo nuostatas, taip pat yra taikomi kelių transporto priemonių, kurioms pagal reglamento (EB) Nr. 561/2006 3 straipsnį šis reglamentas nėra taikomas, ir kelių transporto priemonių, kurioms pagal reglamento (EB) Nr. 561/2006 13 straipsnio 1 dalies a–d ir f–r punktus Lietuvos Respublikoje yra taikomos išimtys dėl vairavimo trukmės, pertraukų ir poilsio laikotarpių, vairuotojams.

...

18. Kelių transporto priemonių, išskyrus tas, kurioms pagal reglamento (EB) Nr. 561/2006 3 straipsnį šis reglamentas nėra taikomas, ir tas, kurioms pagal reglamento (EB) Nr. 561/2006 13 straipsnio 1 dalies a–d ir f–r punktus Lietuvos Respublikoje yra taikomos išimtys dėl vairavimo trukmės, pertraukų ir poilsio laikotarpių, vairuotojų darbo laiko apskaitai turi būti naudojama viena iš šių priemonių:

18.1. registravimo įranga – tachografai su tachografo registracijos lapais (jeigu tai analoginis tachografas) arba vairuotojo skaitmeninio tachografo kortele (jeigu tai skaitmeninis tachografas); skaitmeninių tachografų ir vairuotojų kortelių duomenys, perkelti pagal 2010 m. liepos 1 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 581/2010 dėl ilgiausių leistinų laikotarpių, per kuriuos turi būti perkelti susiję duomenys iš transporto priemonių ir vairuotojų kortelių, 1 straipsnio 3 dalį, turi būti teikiami Lietuvos transporto saugos administracijai jos nustatyta tvarka;

18.2. eismo tvarkaraščiai, sudaryti vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 561/2006 16 straipsniu, ir vairuotojo darbo (pamainų) grafikas (jeigu keleiviai vežami reguliariais reisais Lietuvos Respublikos teritorijoje ir autobusuose neįrengti tachografai).

18.3. (neteko galios).

19. Darbdaviai privalo užtikrinti, kad kelių transporto priemonių, kurioms pagal reglamento (EB) Nr. 561/2006 3 straipsnį šis reglamentas nėra taikomas, ir kelių transporto priemonių, kurioms pagal reglamento (EB) Nr. 561/2006 13 straipsnio 1 dalies a–d ir f–r punktus Lietuvos Respublikoje yra taikomos išimtys dėl vairavimo trukmės, pertraukų ir poilsio laikotarpių, vairuotojai vairuojamoje transporto priemonėje turėtų savo darbo (pamainų) grafiko egzempliorių, kuriame būtų reglamento (EB) Nr. 561/2006 16 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyta privaloma informacija.

...“

Pakeitimai įsigalioja 2023 11 18.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 06 21 nutarimas Nr. 496 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 11 17, Identifikacinis kodas 2023-22191.


Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo“ 1.1 ir 1.7 papunkčiai:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi ir 15 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Nustatyti, kad:

1.1. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos, Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos, Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos, Teisėjų etikos ir drausmės komisijos, Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos prie Teisėjų tarybos, Teisėjų garbės teismo, Prokurorų atrankos komisijos, Viešųjų objektų atitikties totalitarinių, autoritarinių režimų ir jų ideologijų propagavimo juose draudimui vertinimo tarpinstitucinės komisijos, Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijos, Prokurorų etikos komisijos, Prokurorų atestacijos komisijos, Pretendentų egzaminų komisijos, mediatorių kvalifikacinio egzamino komisijos narių atlygis už vieną dirbtą valandą komisijos ar Teisėjų garbės teismo posėdyje yra 0,045 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinto atitinkamų metų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, kuris taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareigines algas (toliau – pareiginės algos bazinis dydis).

...

1.7. Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos, Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos, Teisėjų etikos ir drausmės komisijos, Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos prie Teisėjų tarybos, Teisėjų garbės teismo narių darbas apmokamas iš Nacionalinei teismų administracijai valstybės biudžete patvirtintų asignavimų. Prokurorų atrankos komisijos, Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijos, Prokurorų etikos komisijos, Prokurorų atestacijos komisijos, Pretendentų egzaminų komisijos narių darbas apmokamas iš Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai valstybės biudžete patvirtintų asignavimų. Seimo, Seimo struktūrinių padalinių, Seimo pareigūnų, Respublikos Prezidento, Vyriausybės, Ministro Pirmininko, iš valstybės biudžeto ar valstybės pinigų fondų išlaikomų įstaigų sudarytų darbo grupių (komisijų) teisės aktų projektams rengti narių darbas apmokamas iš valstybės biudžeto ar valstybės pinigų fondų išlaikomų įstaigų, inicijuojančių teisės akto projekto rengimą, patvirtintų asignavimų. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos narių darbas apmokamas iš valstybės biudžeto šiam tikslui skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams. Mediatorių kvalifikacinio egzamino komisijos narių darbas apmokamas iš Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai valstybės biudžete patvirtintų Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai skiriamų asignavimų. Viešųjų objektų atitikties totalitarinių, autoritarinių režimų ir jų ideologijų propagavimo juose draudimui vertinimo tarpinstitucinės komisijos narių darbas apmokamas iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centrui valstybės biudžete patvirtintų asignavimų.

Pakeitimai įsigalioja 2023 11 18.

LRV nustatė, kad Viešųjų objektų atitikties totalitarinių, autoritarinių režimų ir jų ideologijų propagavimo juose draudimui vertinimo tarpinstitucinės komisijos nariams atlygis už darbą ir atlygis už pasirengimą nagrinėti vieną paraišką, pareiškimą, prašymą ar skundą nuo Viešųjų objektų atitikties totalitarinių, autoritarinių režimų ir jų ideologijų propagavimo juose draudimui vertinimo tarpinstitucinės komisijos sudarymo dienos iki šių pakeitimų įsigaliojimo dienos apskaičiuojamas Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo“ 1.1, 1.3 ir 1.4 papunkčiuose nustatyta tvarka ir išmokamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šių pakeitimų įsigaliojimo dienos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 04 05 nutarimas Nr. 253 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 11 17, Identifikacinis kodas 2023-22208.


Valstybinė darbo inspekcija informuoja: ką reikia žinoti apie viršvalandžius ir jų apmokėjimą

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 11 13.


Valstybinė darbo inspekcija įspėja apie realius darbo aukštyje pvojus, ypač statybų sektoriuje

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 11 17.


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeistas Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašą (7 priedas), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“

Pakeitimai įsigalioja 2023 11 20.

Taip pat nustatyta, kad:

1. visos vairuotojų sveikatos patikrinimo medicinos pažymos galioja iki 2024 m. gegužės 31 d. Ši nuostata netaikoma:

1.1. vairuotojų, kuriems diagnozuotos ligos ar sveikatos problemos (dėl kurių gali būti ribojama teisė vairuoti transporto priemones), nurodytos Aprašo 3 lentelėje, sveikatos patikrinimo medicinos pažymoms;

1.2. vairuotojų sveikatos patikrinimo medicinos pažymoms, kurios galioja ilgiau nei iki 2024 m. gegužės 31 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 05 31 įsakymas Nr. 301 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 11 15, Identifikacinis kodas 2023-21992.


Mokesčių administravimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė patvirtino Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms organizacijoms tvarkos aprašą

Dukumentas įsigalioja 2024 01 01.

Dokumentą skaitykite čia.


Gyventojų pajamų mokestis

Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. VA-37 „Dėl Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijos FR0531 formos ir jos priedo FR0531V formos bei jų užpildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 11 14.

Pagal Taisykles užpildyta Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijos FR0531 forma ir jos priedo FR0531V forma mokesčių administratoriui teikiama, deklaruojant nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje 2023 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautas (uždirbtas) pajamas.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 03 22 įsakymas Nr. VA-37 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 11 13, Identifikacinis kodas 2023-21892.


Pridėtinės vertės mokestis

Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. VA-30 „Dėl Prekių tiekimo vietos pasirinkimo taisyklių“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja dokumento redakcija įsigalioja 2023 11 14.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 03 05 įsakymo Nr. VA-30 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2023 11 13, Identifikacinis kodas 2023-21898.


SoDra

Sodra“ primena svarbiausius dalykus, kaip elgtis, jei dalyvaujate antros pakopos pensijų kaupime ir netrukus sulauksite pensinio amžiaus

„Sodros“ informacija, 2023 11 16.


Viešieji pirkimai

Pakeistas Viešojo pirkimo objektų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje ir 47 straipsnio 9 dalyje, Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“, ir jis išdėstytas nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2023 11 14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 03 30 nutarimas Nr. 280 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 11 13, Identifikacinis kodas 2023-21915.


Viešųjų pirkimų tarnyba kviečia verslo atstovus registruotis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) ir tapti tiekėjais

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 11 17.


Atnaujintas Viešojo pirkimo objektų Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) kodų sąrašas

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 11 17


Kiti

Registrų centras primena, kad paramą renkančios organizacijos, nepateikusios savo finansinių ir veiklos ataskaitų už 2022 metus, gali tai padaryti ir tokiu b3ūdu išsaugoti turimą paramos gavėjo statusą iki lapkričio 26 d.

Registrų centro informacija, 2023 11 16.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia organizacijas dalyvauti projekte, skirtame vystyti socialinį dialogą, kurti kokybiškas darbo vietas ir didinti konkurencingumą

Organizacijos bus atrenkamos pagal pateiktus pasiūlymus ir turimą patirtį socialinės partnerystės srityje. Pasiūlymai laukiami iki 2023 m. lapkričio 27 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia organizacijas dalyvauti projekte, skirtame vystyti socialinį dialogą, kurti kokybiškas darbo vietas ir didinti konkurencingumą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacija, 2023 11 14.


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustatė elektros energijos skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomą dedamąją (0,045 ct/kWh (be PVM)) 2024 metams

Papildoma dedamoji prie skirstymo kainos yra sudėtinė galutinės elektros energijos kainos vartotojams dalis.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Informacija, 2023 11 16.


Nuo 2024 m. vairuotojams, nepasitikrinusiems sveikatos nustatytu periodiškumu, vairuotojo pažymėjimų galiojimas bus sustabdytas

Atlikti sveikatos patikrą jie galės iki kitų metų gegužės 31 d., nes iki šios datos bus pratęstas nebegaliojančių pažymų galiojimas. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu taip pat keičiamas patikrų periodiškumas.

Sveikatos apsaugos ministerijos Informacija, 2023 11 17.


Vyriausybė patvirtino valstybinės žemės perdavimo savivaldybėms taisykles

Aplinkos ministerijos Informacija, 2023 11 15.