„Teisės aktų žinios”, 2023 m. kovo 6 – 12 d., Nr. 10

Apskaita

Keičiamas Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašas

Aplinkos ministerija parengė Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo pakeitimus, kuriais tikslinami ūkio subjektams skirti vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos reikalavimai ir šios apskaitos metinių ataskaitų teikimo tvarka.

Aplinkos ministerijos informacija, 2023 03 07.


Darbas

Pakeista Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 14 straipsnio 4 dalis:

14 straipsnis. Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinis (mėnesio (mėnesių) veiklos vertinimas ir skatinimas

4. Kiekvienais metais iki kovo 1 dienos į pareigas priimantis asmuo ar jo įgaliotas asmuo įvertina biudžetinių įstaigų vadovų (išskyrus biudžetinių įstaigų vadovus, kurių darbo biudžetinėje įstaigoje pradžios data praėjusiais metais buvo vėlesnė negu spalio 1 diena) praėjusių metų veiklą pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius ir gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas Vyriausybės ar atitinkamo ministro, nurodyto šio straipsnio 2 dalyje, nustatyta tvarka. Biudžetinės įstaigos vadovo praėjusių metų veikla gali būti vertinama labai gerai, gerai, patenkinamai ir nepatenkinamai. Jeigu biudžetinės įstaigos vadovo metinė veikla įvertinama nepatenkinamai 2 metus iš eilės, į pareigas priimantis asmuo (savivaldybių biudžetinių įstaigų, išskyrus švietimo įstaigas ir seniūnijas – biudžetines įstaigas, – merai) priima sprendimą biudžetinės įstaigos vadovą atleisti iš pareigų, nutraukia su juo sudarytą darbo sutartį per 10 darbo dienų nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos ir neišmoka jam išeitinės išmokos.

…”

Pakeitimai įsigalioja 2023 04 01.

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 08, Identifikacinis kodas 2022-25030.


Valstybinė darbo inspekcija atsako į klausimus, kada pailgėjusi darbo laiko trukmė nelaikoma viršvalandžiais

Darbdavys su darbuotoju gali susitarti dėl papildomo darbo, kuris suprantamas kaip papildoma darbo sutarties sąlyga. Darbuotojas ir darbdavys, neviršydami įstatyme įtvirtintų maksimalių darbo trukmės normų, gali sutarti dėl darbo masto padidinimo, t.y. ilgesnės darbo laiko trukmės pagrindinei funkcijai (pvz., 48 ar 60 val.), sutartyje nustatant už tai sulygtą atlygį.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 03 08.


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeistas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija (Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrieji nuostatai nauja redakcija nedėstomi)

Pakeitimai įsigalioja 2023 03 11.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 06 05 įsakymas Nr. A1-276 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 03 10, Identifikacinis kodas 2023-04314.


Pakeistas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. A1-60 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, nustatymo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 03 11.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 02 01 įsakymas Nr. A1-60 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 03 10, Identifikacinis kodas 2023-04315.


Gyventojų pajamų mokestis

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas patvirtino Galutinai išvykstančio iš Lietuvos gyventojo pajamoms taikomos metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio dalies apskaičiavimo aprašą

Šio Aprašo nuostatos taikomos, deklaruojant 2024 m. ir vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamas.

Dokumentą skaitykite čia.


Miškas, miškininkystė, mediena

Pakeisti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo straipsniai:

8 straipsnis. Valstybinės žemės perdavimas neatlygintinai ja naudotis (panauda);

9 straipsnis. Valstybinės žemės išnuomojimas;

16 straipsnis. Savivaldybių žemės valdymas, naudojimas ir disponavimas ja patikėjimo teise;

23 straipsnis. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarka;

32 straipsnis. Valstybės, savivaldybių institucijų ir Žemės ūkio duomenų centro kompetencija reguliuojant žemės santykius;

40 straipsnis. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai;

49 straipsnis. Žemės konsolidacijos projektų parengiamieji darbai.

Pakeitimai įsigalioja 2023 04 01.

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 15, Identifikacinis kodas 2022-15638.


Mokesčių administravimas

Pakeistas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašo, patvirtinto Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“, 250 punktas:

„250. Įmokos į valstybės biudžetą, vykdant politinių kampanijų ir politinių organizacijų finansavimo reikalavimus      7081“

Pakeitimai įsigalioja 2023 03 20.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2003 02 26 įsakymas Nr. V-57/1B-160 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 03 08, Identifikacinis kodas 2023-04180.


VMI informuoja, kad perkėlė duomenis į Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) ir gyventojai jau gali matyti teikimui parengtas savo pajamų mokesčio deklaracijas

Deklaruoti pajamas ir sumokėti mokesčius, kaip ir kasmet, reikia iki gegužės 2 d. Pajamų mokesčio permokos visiems laiku ir teisingai pajamas deklaravusiems gyventojams grąžinamos iki liepos 31 d.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 03 08.


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba nuolat atnaujina, papildo ir skelbia naujus dažniausiai užduodamus klausimus jų skiltyje (DUK)

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 03 08.


Inovatyvių pirkimų vykdytojai kviečiami dalyvauti ES finansuojamoje programoje

Inovatyviais pirkimais besidomintys pirkimų vykdytojai kviečiami iki š. m. kovo 31 d. teikti paraiškas ir dalyvauti Europos Komisijos finansuojamoje programoje „InnoBuyer”, kuri yra finansuojama Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos lėšomis.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 03 09.


SoDra

Vyrai Vidutiniškai uždirba 13,6 proc. daugiau nei moterys

„Sodra“ skelbia faktus apie moterų darbo pajamas.

„Sodros“ informacija, 2023 03 07.


Kiti

Supaprastinta gręžinių įteisinimo tvarka: ką svarbu žinoti?

Aplinkos ministerijos informacija, 2023 03 08.


Aktualu jaunoms šeimoms: planuojama skirti papildomų lėšų finansinei paskatai pirmajam būstui įsigyti

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacija, 2023 03 10.


Skelbiama vietos plėtros strategijų atrankos pradžia

Miestų vietos veiklos grupės kviečiamos 2023-03-13–2023-10-31 Vidaus reikalų ministerijai teikti vietos plėtros strategijas, parengtas pagal Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisykles. Vietos plėtros strategijoms parengti galima gauti paramą.

Vidaus reikalų ministerijos Informacija, 2023 03 07.


Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atsako į klausimą: ar galima valgyti parudavusius avokadus?

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2023 03 10.