„Teisės aktų žinios”, 2023 m. kovo 27 – balandžio 2 d., Nr. 13

Apskaita

Naujovė finansinėse ataskaitose - duomenys apie savanorystę

Nuo šių metų gausius finansinėse ataskaitose esančius rodiklius papildė ir pelno nesiekiančių organizacijų teikiama informacija apie savanorių veiklą.

Registrų centro informacija, 2023 03 28.


Paskelbta rankinio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų koregavimo medžiaga

Finansų ministerijos informacija, 2023 03 24.


Darbas

Pakeistas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. ĮV-237 „Dėl salių, kuriose viešai atliekami profesionaliojo scenos meno renginiai, nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2023 04 01.

LR kultūros ministro 2019 04 02 įsakymas Nr. ĮV-237 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 03 27, Identifikacinis kodas 2023-05325.


Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 24 d. nutarimas Nr. 217 „Dėl Kompensacinių išmokų profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniams darbuotojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2023 04 01.

Asmenų prašymai dėl kompensacinės išmokos profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniams darbuotojams skyrimo pateikti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai iki 2023 m. kovo 31 d., nagrinėjami pagal iki šių pakeitimų įsigaliojimo galiojusias keičiamo nutarimo nuostatas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 02 24 nutarimas Nr. 217 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 03 30, Identifikacinis kodas 2023-05717.


Valstybinė darbo inspekcija primena, kad, dirbant, svarbu užtikrinti darbo ir poilsio laikui keliamų reikalavimų laikymąsi

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 03 29.


Valstybinė darbo inspekcija informuoja, kaip suteikiamos kasmetinės atostogos už antruosius ir paskesnius metus

Kasmetinių atostogų suteikimo eilė darbovietėje sudaroma, atsižvelgiant į darbuotojų pageidavimus (prioriteto tvarka).

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 03 22.


Valstybinė darbo inspekcija informuoja įmones, ketinančias nuomoti darbuotojus

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 03 21.


Mokesčių administravimas

VMI paaiškina, kodėl gali kisti grąžintino ar mokėtino gyventojų pajamų mokesčio suma, nors gyventojo atlyginimas nesikeitė

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 03 22.


VMI primena – iki gegužės deklaruoti reikia ir užsienyje gautas pajamas

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 03 30.


VMI teikia seminaro „PVM atskaitos tikslinimas“ dalijamąją medžiagą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 03 22.


SoDra

Pripažintas netekusiu galios Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, patvirtintų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“, 18.1.2 papunktis:

„18. Draudėjas privalo pateikti:

18.1. 1-SD pranešimą apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžios dieną, išskyrus šių Taisyklių 16.3, 16.8, 16.11 ir 16.16 papunkčiuose numatytus atvejus ir atvejį, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu su darbuotoju sudaroma darbo sutartis:

18.1.1. kai su darbuotoju sudaroma darbo sutartis, 1-SD pranešimas turi būti pateikiamas ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios.

18.1.2. įdarbinimo įmonė privalo pranešti apie laikinojo darbuotojo darbo pradžią ne vėliau kaip valandą iki jo darbo pradžios, pateikdama 1-SD pranešimą.

...“

Pakeitimai įsigalioja 2023 03 28.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2010 06 04 įsakymas Nr. V-243 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 03 27, Identifikacinis kodas 2023-05351.


Nuo balandžio keičiasi mažiausi ir didžiausi „SoDros“ išmokų dydžiai

Pokyčiai aktualūs pačias mažiausias ir didžiausias pajamas uždirbantiems gyventojams.

„SoDros“ informacija, 2023 03 30.


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba, siekdama, kad būtų patogiau ir paprasčiau surasti informaciją, ar skelbiami pirkimai yra žalieji, įdiegė naujus funkcionalumus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS)

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 03 30.


Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai

Pakeista Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 15 straipsnio 4 dalis:

„15 straipsnis. Ataskaitų rinkinį sudarančių ataskaitų pasirašymas

1. Ataskaitų rinkinį sudarančių ataskaitų pasirašymas reiškia jose esančios finansinės ir nefinansinės informacijos patvirtinimą.

2. Viešojo sektoriaus subjektų ataskaitų rinkinio ataskaitas pasirašo viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas asmuo, fondų ataskaitas – viešojo sektoriaus subjekto, rengiančio fondo metinių ataskaitų rinkinį, vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Šioje dalyje nurodytas ataskaitas taip pat pasirašo už ataskaitų parengimą atsakingas asmuo.

3. Viešojo sektoriaus subjektų grupės ataskaitų rinkinių ataskaitas pasirašo kontroliuojančiojo viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas asmuo ir už ataskaitų parengimą atsakingas asmuo.

4. Savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio ataskaitas pasirašo savivaldybės meras, administracijos direktorius ir už ataskaitų parengimą atsakingas asmuo.

5. Valstybės metinių ataskaitų rinkinio ataskaitas pasirašo Ministras Pirmininkas ir finansų ministras.

6. Nacionalinį metinių ataskaitų rinkinį sudarančias ataskaitas pasirašo Ministras Pirmininkas ir finansų ministras.”

1. Pakeitimai įsigalioja 2023 m. balandžio 1 d.

2. Pakeitimų nuostatos pradedamos taikyti, kai naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirenka į pirmąjį posėdį.

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 11 15, Identifikacinis kodas 2022-22977.

TAR, 2022 12 08, Identifikacinis kodas 2022-25037.


Kiti

Pakeisti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Trečiosios knygos ŠEIMOS TEISĖ straipsniai:

3.210 straipsnis. Asmenys, turintys teisę įvaikinti (pakeitimai įsigalioja 2023 03 31);

3.241 straipsnis. Globos ir rūpybos institucijos (pakeitimai įsigalioja 2023 04 01);

3.246 straipsnis. Globėjo ir rūpintojo atleidimas ir nušalinimas nuo pareigų (pakeitimai įsigalioja 2023 04 01);

3.250 straipsnis. Vaikų, kuriems reikalinga globa (rūpyba), nustatymas (pakeitimai įsigalioja 2023 04 01);

3.260 straipsnis. Vaiko globa (rūpyba) šeimynoje (pakeitimai įsigalioja 2023 03 31);

3.262 straipsnis. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas (įsigalioja 2023 04 01);

3.264 straipsnis. Vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimas (pakeitimai įsigalioja 2023 04 01, o 4 dalies pakeitimai įsigalioja 2023 03 31);

3.266 straipsnis. Vaiko globos (rūpybos) organizavimas ( pakeitimai įsigalioja 2023 04 01).

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Trečioji knyga ŠEIMOS TEISĖ su visais pakeitimais išdėstyta čia.

TAR, 2023 03 30, Identifikacinis kodas 2023-05730.


Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) suteikė teisę Registrų centrui platinti kvalifikuotus elektroninio parašo ir elektroninio spaudo sertifikatus, naudojant naują technologinį sprendimą – mobiliąją programėlę LT ID

Šiuo metu Lietuvoje pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu galima naudoti 4 skirtingus technologinius sprendimus: lustines korteles, USB kriptografinius raktus, SIM korteles ir Smart-ID programėlę. RRT sprendimas sudarė galimybę atsirasti ir penktajam – LT ID programėlei.

Ryšių reguliavimo tarnybos informacija, 2023 03 27.


Viešojo valdymo agentūra atsako į klausimą, kaip buvusiems politikams ir politinio pasitikėjimo tarnautojams atkurti valstybės tarnautojo statusą

Viešojo valdymo agentūros informacija, 2023 03 21.


Elektroniniam parašui reikės naujo pavyzdžio asmens tapatybės kortelės

Senesnės nei iki 2021 m. rugpjūčio 12 d. išduotos asmens tapatybės kortelės nebegalės būti naudojamos kaip kvalifikuoto elektroninio parašo kūrimo priemonės nuo šių metų liepos 1 d.

Vidaus reikalų ministerijos informacija, 2023 03 23.