„Teisės aktų žinios”, 2023 m. kovo 20 – 26 d., Nr. 12

Apskaita

Finansų ministrė nuo 2023 05 01 pripažino netekusiais galios:

1. Lietuvos Respublikos finansų ministro 1999 m. sausio 13 d. įsakymą Nr. 6 „Dėl Apskaitos dokumentų papildymo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. 1K-036 „Dėl Apibendrintų mokesčių įstatymų paaiškinimų projektų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

TAR, 2023 01 20, Identifikacinis kodas 2023-01048.


Darbas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nuo 2023 m. gegužės 1 dienos pripažino netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimą Nr. 115 „Dėl Pavyzdinės darbo sutarties su jūrininku formos patvirtinimo“

Netekęs galios dokumentas išdėstytas čia.

TAR, 2023 03 22, Identifikacinis kodas 2023-05077.


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeistas Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“, priedas „Klausimynas“

1. Papildytas klausimyno skyriaus „2. Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai“ poskyris „Darbuotojų saugos ir sveikatos prevencijos organizavimas įmonėse“ 2.3.5 ir 2.3.6 klausimais;

2. papildytas klausimyno Teisės aktų sąrašas 2.25 ir 2.26 papunkčiais:

„2.25. Kvalifikaciniai reikalavimai darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymu A1-60;

2.26. Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-276“.

Pakeitimai įsigalioja 2023 05 01.

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 09 11 įsakymas Nr. V-356 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 03 24, Identifikacinis kodas 2023-05225.


Viešieji pirkimai

Pakeistas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 2 punktas:

„10 straipsnis. Vidaus sandoriai

1. Šio įstatymo reikalavimai netaikomi vidaus sandoriams, kuriuos perkančioji organizacija sudaro su kita perkančiąja organizacija, kai yra visos šios sąlygos kartu:

1) perkančioji organizacija kitą perkančiąją organizaciją kontroliuoja kaip savo pačios tarnybą ar struktūrinį padalinį, darydama lemiamą įtaką jos strateginiams tikslams ir reikšmingiems sprendimams, įskaitant sprendimus dėl: ilgalaikio turto investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo, hipotekos; kitų ūkio subjektų akcijų įsigijimo arba perleidimo; teisės valdyti ūkio subjekto (subjektų) skyrius perdavimo. Tokią kontrolę gali atlikti ir kitas juridinis asmuo, kurį patį tokiu pačiu būdu kontroliuoja perkančioji organizacija;

2) per paskutinius 3 finansinius metus daugiau kaip 80 procentų kontroliuojamos perkančiosios organizacijos gautų vidutinių pajamų iš pirkimo–pardavimo sutarčių sudaro pajamos, gautos iš sutarčių, sudarytų su kontroliuojančia perkančiąja organizacija ar su juridiniais asmenimis, kuriuos kontroliuoja ta perkančioji organizacija, ir skirtų jos (jų) poreikiams tenkinti ar funkcijoms atlikti. Jeigu kontroliuojama perkančioji organizacija vykdė veiklą trumpiau kaip 3 finansinius metus, tai atitinkami rezultatai turi būti numatyti pagal jos veiklos planus;

3) kontroliuojamoje perkančiojoje organizacijoje nėra tiesioginio privataus kapitalo dalyvavimo.

2. Vidaus sandoris gali būti sudaromas tik išimtiniu atveju, kai tenkinamos šio straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos ir kai:

1) perkant viešojo pirkimo būdu būtų neįmanoma užtikrinti paslaugos teikimo nepertraukiamumo, geros kokybės ir prieinamumo arba

2) įsigyjamos viešosios paslaugos, administruojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnio 55 straipsnio 2 dalimi arba

3) vidaus administravimui reikalingas paslaugas įsigyja perkančiosios organizacijos, kurios yra valstybės įmonės, akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės, kuriose valstybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.

...“

Pakeitimai įsigalioja 2023 04 01.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 29, Identifikacinis kodas 2022-27253.